สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/5 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 37 คน
Date : 2021-04-11
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กันตพัฒน์ 35517
สาย 4
ขาด 1

2 คุณานนท์ 35536
สาย 0
ขาด 3

3 ชนกานต์ 35547
สาย 1
ขาด 5

4 ชัชวาล 35551
สาย 4
ขาด 4

5 ณัฐวุฒิ 35580
สาย 5
ขาด 6

6 ตนุภัทร 35583
สาย 3
ขาด 10

7 ธนากร 35600
สาย 5
ขาด 4

8 ธนาดุล 35601
สาย 16
ขาด 10

9 ธันวา 35611
สาย 8
ขาด 14

10 ธีรภัทร 35617
สาย 4
ขาด 11

11 นพรัตน์ 35630
สาย 5
ขาด 6

12 นราทร 35634
สาย 12
ขาด 31

13 บดินทร์ 35641
สาย 14
ขาด 16

14 บุณยกร 35645
สาย 0
ขาด 1

15 ปณัฐ 35652
สาย 11
ขาด 9

16 ประทีป 35656
สาย 9
ขาด 12

17 ปรเมษฐ 35659
สาย 11
ขาด 12

18 ภูวดล 35697
สาย 3
ขาด 17

19 วงศธร 35714
สาย 7
ขาด 20

20 วรพล 35720
สาย 0
ขาด 11

21 วรัญญา 35722
สาย 5
ขาด 19

22 วโรรส 35724
สาย 1
ขาด 2

23 ศรุต 35743
สาย 5
ขาด 19

24 สุรศักดิ์ 35771
สาย 5
ขาด 16

25 กนกวรรณ 35799
สาย 0
ขาด 0

26 ธนัชพร 35868
สาย 0
ขาด 1

27 ปุณยนุช 35898
สาย 4
ขาด 14

28 พิมพ์พลอย 35917
สาย 5
ขาด 15

29 มณีวรรณ 35940
สาย 0
ขาด 1

30 วิภาดา 35969
สาย 4
ขาด 17

31 สิริยากร 35987
สาย 14
ขาด 12

32 ฐาปกรณ์ 37827
สาย 6
ขาด 7

33 พีรวิชญ์ 37835
สาย 0
ขาด 4

34 เจนจิรา 37849
สาย 0
ขาด 0

35 นันทรัตน์ 37855
สาย 4
ขาด 4

36 บุญญรัตน์ 37858
สาย 2
ขาด 3

37 บุษบง 37860
สาย 5
ขาด 2