สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/5 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 37 คน
Date : 2020-10-26
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กันตพัฒน์ 35517
สาย 0
ขาด 0

2 คุณานนท์ 35536
สาย 2
ขาด 1

3 ชนกานต์ 35547
สาย 0
ขาด 0

4 ชัชวาล 35551
สาย 2
ขาด 5

5 ณัฐวุฒิ 35580
สาย 6
ขาด 1

6 ตนุภัทร 35583
สาย 5
ขาด 0

7 ธนากร 35600
สาย 1
ขาด 4

8 ธนาดุล 35601
สาย 10
ขาด 1

9 ธันวา 35611
สาย 10
ขาด 7

10 ธีรภัทร 35617
สาย 6
ขาด 4

11 นพรัตน์ 35630
สาย 1
ขาด 3

12 นราทร 35634
สาย 13
ขาด 10

13 บดินทร์ 35641
สาย 12
ขาด 3

14 บุณยกร 35645
สาย 0
ขาด 0

15 ปณัฐ 35652
สาย 9
ขาด 6

16 ประทีป 35656
สาย 19
ขาด 4

17 ปรเมษฐ 35659
สาย 9
ขาด 7

18 ภูวดล 35697
สาย 8
ขาด 0

19 วงศธร 35714
สาย 6
ขาด 3

20 วรพล 35720
สาย 0
ขาด 2

21 วรัญญา 35722
สาย 11
ขาด 5

22 วโรรส 35724
สาย 4
ขาด 5

23 ศรุต 35743
สาย 6
ขาด 6

24 สุรศักดิ์ 35771
สาย 7
ขาด 8

25 กนกวรรณ 35799
สาย 0
ขาด 0

26 ธนัชพร 35868
สาย 0
ขาด 0

27 ปุณยนุช 35898
สาย 10
ขาด 4

28 พิมพ์พลอย 35917
สาย 7
ขาด 1

29 มณีวรรณ 35940
สาย 2
ขาด 6

30 วิภาดา 35969
สาย 5
ขาด 5

31 สิริยากร 35987
สาย 27
ขาด 6

32 ฐาปกรณ์ 37827
สาย 9
ขาด 5

33 พีรวิชญ์ 37835
สาย 6
ขาด 1

34 เจนจิรา 37849
สาย 0
ขาด 0

35 นันทรัตน์ 37855
สาย 9
ขาด 4

36 บุญญรัตน์ 37858
สาย 8
ขาด 0

37 บุษบง 37860
สาย 8
ขาด 2