สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/5 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2020-05-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 จิรภัทร 35005
สาย 3
ขาด 2

2 จิรโชติ 35011
สาย 22
ขาด 7

3 ชัชชัย 35021
สาย 0
ขาด 14

4 ชาคริต 35024
สาย 1
ขาด 2

5 ณัฐนนท์ 35039
สาย 4
ขาด 2

6 ธนกร 35057
สาย 0
ขาด 3

7 ธราดร 35069
สาย 0
ขาด 2

8 นพรัตน์ 35080
สาย 0
ขาด 3

9 นภดล 35082
สาย 20
ขาด 17

10 นิธิศ 35090
สาย 26
ขาด 17

11 รัตตัญญู 35140
สาย 3
ขาด 10

12 วัชรากร 35149
สาย 14
ขาด 4

13 ศุภกร 35164
สาย 1
ขาด 1

14 สหรัฐ 35180
สาย 11
ขาด 3

15 สุวัจน์ 35193
สาย 7
ขาด 8

16 กฤษติกา 35227
สาย 22
ขาด 2

17 กัลยา 35237
สาย 14
ขาด 4

18 จิดาภา 35249
สาย 13
ขาด 1

19 ชลธิชา 35268
สาย 7
ขาด 15

20 ชุลีกร 35273
สาย 11
ขาด 26

21 ณัฐธยาณ์ 35277
สาย 8
ขาด 12

22 บัว 35316
สาย 17
ขาด 19

23 พรรณธร 35336
สาย 4
ขาด 3

24 พลอยนารี 35341
สาย 7
ขาด 4

25 พัชริดา 35343
สาย 1
ขาด 4

26 พิจิตรตรา 35348
สาย 1
ขาด 1

27 ภัทรา 35360
สาย 1
ขาด 2

28 เมธาพร 35371
สาย 0
ขาด 0

29 วริศรา 35391
สาย 0
ขาด 1

30 วริษฐา 35393
สาย 1
ขาด 1

31 สุภาพร 35427
สาย 8
ขาด 8

32 สุรัญชนา 35429
สาย 0
ขาด 0

33 อริษลา 35433
สาย 1
ขาด 0

34 อัสมา 35439
สาย 8
ขาด 1

35 เตชภณ 37206
สาย 4
ขาด 3

36 วัชพล 37221
สาย 1
ขาด 1

37 ชญานิศ 37232
สาย 20
ขาด 5

38 ปทิตตา 37242
สาย 2
ขาด 3

39 รัตนาวดี 37250
สาย 13
ขาด 38