โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/5 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 48 คน
Date : 2018-03-21
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 วันสิริ 33707
สาย 8
ขาด 13

2 กฤษกร 33829
สาย 12
ขาด 10

3 กิตติคม 33831
สาย 4
ขาด 9

4 คุณานันต์ 33841
สาย 2
ขาด 0

5 เจนวิทย์ 33853
สาย 3
ขาด 4

6 ชัชวัชร 33864
สาย 0
ขาด 7

7 ชัชวัสร์ 33865
สาย 4
ขาด 6

8 ฐานวิทย์ 33876
สาย 8
ขาด 9

9 ณพดนัย 33878
สาย 8
ขาด 7

10 ณรงค์ฤทธิ์ 33880
สาย 6
ขาด 8

11 ณัฐชนน 33885
สาย 5
ขาด 16

12 ณัฐพล 33891
สาย 9
ขาด 12

13 ณัฐพล 33892
สาย 7
ขาด 16

14 ธนยศ 33916
สาย 13
ขาด 4

15 ธนาธรณ์ 33928
สาย 7
ขาด 12

16 ธรณ์ธันย์ 33931
สาย 1
ขาด 0

17 ธัญพิสิษฐ์ 33935
สาย 6
ขาด 4

18 นิพนธ์ 33956
สาย 0
ขาด 5

19 บรรณวัชร 33958
สาย 0
ขาด 2

20 พัทธนันท์ 33989
สาย 9
ขาด 10

21 พีรธร 33998
สาย 1
ขาด 13

22 เมธวิน 34023
สาย 6
ขาด 8

23 ยศภัทร 34025
สาย 7
ขาด 4

24 รัตนากร 34027
สาย 10
ขาด 7

25 วรการย์ 34030
สาย 4
ขาด 12

26 วรภัทร 34033
สาย 3
ขาด 13

27 สิรวิชญ์ 34065
สาย 1
ขาด 0

28 สิรวิชญ์ 34066
สาย 7
ขาด 9

29 สุทธิพงษ์ 34068
สาย 2
ขาด 9

30 สุภวัทน์ 34072
สาย 5
ขาด 15

31 สุรเชษฐ์ 34075
สาย 1
ขาด 2

32 อธิวัฒน์ 34080
สาย 3
ขาด 12

33 จุฑามาศ 34130
สาย 0
ขาด 5

34 ดิศนีย์ 34176
สาย 1
ขาด 3

35 ธนารีย์ 34179
สาย 0
ขาด 2

36 เพ็ญประภา 34246
สาย 1
ขาด 9

37 วรวงค์ 34267
สาย 5
ขาด 9

38 สวนีย์ 34294
สาย 2
ขาด 4

39 สุนิสา 34305
สาย 2
ขาด 4

40 เจนอักษร 34409
สาย 5
ขาด 5

41 ธนวิชญ์ 36034
สาย 6
ขาด 4

42 ปฐวี 36038
สาย 13
ขาด 21

43 วรเมศ 36042
สาย 2
ขาด 6

44 ไวทิน 36047
สาย 7
ขาด 16

45 กัตติกมาส 36052
สาย 7
ขาด 12

46 ชนกานต์ 36055
สาย 1
ขาด 2

47 วรภัทร 36072
สาย 3
ขาด 13

48 วรัญญา 36084
สาย 2
ขาด 10