โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/5 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 48 คน
Date : 2018-01-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 วันสิริ 33707
สาย 8
ขาด 8

2 กฤษกร 33829
สาย 7
ขาด 7

3 กิตติคม 33831
สาย 2
ขาด 5

4 คุณานันต์ 33841
สาย 2
ขาด 0

5 เจนวิทย์ 33853
สาย 2
ขาด 2

6 ชัชวัชร 33864
สาย 0
ขาด 5

7 ชัชวัสร์ 33865
สาย 3
ขาด 3

8 ฐานวิทย์ 33876
สาย 7
ขาด 5

9 ณพดนัย 33878
สาย 6
ขาด 4

10 ณรงค์ฤทธิ์ 33880
สาย 5
ขาด 5

11 ณัฐชนน 33885
สาย 1
ขาด 10

12 ณัฐพล 33891
สาย 6
ขาด 5

13 ณัฐพล 33892
สาย 7
ขาด 5

14 ธนยศ 33916
สาย 10
ขาด 1

15 ธนาธรณ์ 33928
สาย 3
ขาด 8

16 ธรณ์ธันย์ 33931
สาย 1
ขาด 0

17 ธัญพิสิษฐ์ 33935
สาย 6
ขาด 2

18 นิพนธ์ 33956
สาย 0
ขาด 2

19 บรรณวัชร 33958
สาย 0
ขาด 1

20 พัทธนันท์ 33989
สาย 7
ขาด 5

21 พีรธร 33998
สาย 1
ขาด 9

22 เมธวิน 34023
สาย 5
ขาด 2

23 ยศภัทร 34025
สาย 7
ขาด 1

24 รัตนากร 34027
สาย 7
ขาด 2

25 วรการย์ 34030
สาย 3
ขาด 8

26 วรภัทร 34033
สาย 3
ขาด 7

27 สิรวิชญ์ 34065
สาย 0
ขาด 0

28 สิรวิชญ์ 34066
สาย 5
ขาด 6

29 สุทธิพงษ์ 34068
สาย 2
ขาด 3

30 สุภวัทน์ 34072
สาย 2
ขาด 8

31 สุรเชษฐ์ 34075
สาย 1
ขาด 2

32 อธิวัฒน์ 34080
สาย 3
ขาด 8

33 จุฑามาศ 34130
สาย 0
ขาด 1

34 ดิศนีย์ 34176
สาย 1
ขาด 2

35 ธนารีย์ 34179
สาย 0
ขาด 0

36 เพ็ญประภา 34246
สาย 1
ขาด 5

37 วรวงค์ 34267
สาย 3
ขาด 6

38 สวนีย์ 34294
สาย 1
ขาด 3

39 สุนิสา 34305
สาย 1
ขาด 2

40 เจนอักษร 34409
สาย 3
ขาด 4

41 ธนวิชญ์ 36034
สาย 6
ขาด 2

42 ปฐวี 36038
สาย 9
ขาด 11

43 วรเมศ 36042
สาย 0
ขาด 4

44 ไวทิน 36047
สาย 3
ขาด 8

45 กัตติกมาส 36052
สาย 7
ขาด 7

46 ชนกานต์ 36055
สาย 1
ขาด 2

47 วรภัทร 36072
สาย 3
ขาด 8

48 วรัญญา 36084
สาย 1
ขาด 4