สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/5 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 42 คน
Date : 2019-02-16
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 คุณานนต์ 34435
สาย 4
ขาด 3

2 ชนายุส 34455
สาย 1
ขาด 2

3 ชินวัตร 34471
สาย 0
ขาด 13

4 ฐนะพัชร์ 34474
สาย 2
ขาด 3

5 ณกร 34478
สาย 0
ขาด 3

6 ณัฐมงคล 34494
สาย 0
ขาด 4

7 ธนดล 34510
สาย 0
ขาด 5

8 ธนวัฒน์ 34523
สาย 0
ขาด 1

9 ธนา 34526
สาย 0
ขาด 7

10 นนท์ธวัช 34538
สาย 0
ขาด 2

11 นรินทร์ 34543
สาย 7
ขาด 9

12 ปิยะภูมิ 34566
สาย 0
ขาด 4

13 ปิยโชติ 34567
สาย 0
ขาด 0

14 ศิริวัฒภ์ 34587
สาย 0
ขาด 2

15 รัติพงศ์ 34609
สาย 4
ขาด 11

16 วริศ 34614
สาย 6
ขาด 2

17 วัชรพล 34617
สาย 0
ขาด 3

18 สุธีพัฒน์ 34656
สาย 0
ขาด 1

19 หิรัญ 34663
สาย 6
ขาด 5

20 อนันธวัฒน์ 34668
สาย 10
ขาด 9

21 อวิรุทธ์ 34676
สาย 0
ขาด 7

22 กนกพรรณ 34685
สาย 13
ขาด 10

23 กฤษนันท์ 34695
สาย 5
ขาด 23

24 กุลวดี 34706
สาย 6
ขาด 11

25 จิรัชญา 34719
สาย 5
ขาด 2

26 จุฑามาศ 34723
สาย 11
ขาด 5

27 ปพิชญา 34790
สาย 16
ขาด 26

28 ปรางเนตร 34792
สาย 20
ขาด 17

29 พรวลี 34804
สาย 1
ขาด 8

30 มณีรัตน์ 34833
สาย 3
ขาด 7

31 วรินทร 34858
สาย 5
ขาด 12

32 อชรายุ 34892
สาย 2
ขาด 2

33 อังคณา 34903
สาย 6
ขาด 35

34 ธนภัทร์ 36614
สาย 5
ขาด 12

35 ธนโชติ 36615
สาย 4
ขาด 9

36 พีรพัฒน์ 36619
สาย 4
ขาด 12

37 สมโชค 36623
สาย 6
ขาด 4

38 ณัฐชา 36631
สาย 2
ขาด 15

39 พรไพศาล 36639
สาย 1
ขาด 3

40 วรรณพร 36644
สาย 0
ขาด 22

41 อริสยา 36648
สาย 3
ขาด 6

42 สุมนตรี 37266
สาย 1
ขาด 49