สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/5 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 37 คน
Date : 2021-01-25
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กันตพัฒน์ 35517
สาย 1
ขาด 0

2 คุณานนท์ 35536
สาย 0
ขาด 3

3 ชนกานต์ 35547
สาย 1
ขาด 2

4 ชัชวาล 35551
สาย 2
ขาด 0

5 ณัฐวุฒิ 35580
สาย 1
ขาด 3

6 ตนุภัทร 35583
สาย 1
ขาด 9

7 ธนากร 35600
สาย 1
ขาด 3

8 ธนาดุล 35601
สาย 4
ขาด 7

9 ธันวา 35611
สาย 1
ขาด 7

10 ธีรภัทร 35617
สาย 2
ขาด 3

11 นพรัตน์ 35630
สาย 1
ขาด 3

12 นราทร 35634
สาย 8
ขาด 14

13 บดินทร์ 35641
สาย 6
ขาด 8

14 บุณยกร 35645
สาย 0
ขาด 0

15 ปณัฐ 35652
สาย 2
ขาด 4

16 ประทีป 35656
สาย 5
ขาด 7

17 ปรเมษฐ 35659
สาย 3
ขาด 5

18 ภูวดล 35697
สาย 0
ขาด 10

19 วงศธร 35714
สาย 4
ขาด 9

20 วรพล 35720
สาย 0
ขาด 6

21 วรัญญา 35722
สาย 3
ขาด 9

22 วโรรส 35724
สาย 1
ขาด 1

23 ศรุต 35743
สาย 0
ขาด 8

24 สุรศักดิ์ 35771
สาย 1
ขาด 7

25 กนกวรรณ 35799
สาย 0
ขาด 0

26 ธนัชพร 35868
สาย 0
ขาด 0

27 ปุณยนุช 35898
สาย 3
ขาด 9

28 พิมพ์พลอย 35917
สาย 2
ขาด 5

29 มณีวรรณ 35940
สาย 0
ขาด 0

30 วิภาดา 35969
สาย 1
ขาด 8

31 สิริยากร 35987
สาย 8
ขาด 3

32 ฐาปกรณ์ 37827
สาย 3
ขาด 6

33 พีรวิชญ์ 37835
สาย 0
ขาด 2

34 เจนจิรา 37849
สาย 0
ขาด 0

35 นันทรัตน์ 37855
สาย 1
ขาด 3

36 บุญญรัตน์ 37858
สาย 0
ขาด 1

37 บุษบง 37860
สาย 2
ขาด 0