สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/4 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 44 คน
Date : 2018-10-24
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กิตติยา 34423
สาย 0
ขาด 2

2 โกเมศ 34428
สาย 0
ขาด 1

3 ชนชล 34453
สาย 4
ขาด 3

4 ชัชชัย 34462
สาย 0
ขาด 1

5 ณัฐชนน 34486
สาย 0
ขาด 1

6 ตะวัน 34503
สาย 1
ขาด 1

7 ต่อลาภ 34505
สาย 8
ขาด 3

8 ธนวิทย์ 34525
สาย 0
ขาด 1

9 ธราธิป 34532
สาย 5
ขาด 1

10 ปฏิภาณ 34551
สาย 0
ขาด 1

11 พลวัตร 34576
สาย 0
ขาด 1

12 มนัส 34602
สาย 1
ขาด 1

13 ศุภกร 34638
สาย 2
ขาด 2

14 สุพจน์ 34658
สาย 0
ขาด 1

15 อนุวัฒน์ 34671
สาย 3
ขาด 1

16 กนกพร 34684
สาย 2
ขาด 6

17 กมลชนก 34688
สาย 0
ขาด 2

18 กมลทิพย์ 34689
สาย 0
ขาด 2

19 กรกนก 34690
สาย 5
ขาด 2

20 กรรณิกา 34691
สาย 0
ขาด 1

21 กัญญาณัฐ 34697
สาย 0
ขาด 1

22 เกษราภรณ์ 34707
สาย 0
ขาด 1

23 เกสรา 34708
สาย 1
ขาด 2

24 ชนารดี 34728
สาย 0
ขาด 1

25 ชลธิชา 34730
สาย 0
ขาด 5

26 ณัฐชา 34744
สาย 0
ขาด 1

27 ณัฐลดา 34751
สาย 5
ขาด 4

28 ธันย์วรัชญ์ 34766
สาย 0
ขาด 1

29 น้ำทิพย์ 34780
สาย 1
ขาด 1

30 ปณิดา 34787
สาย 0
ขาด 2

31 ปิยะดา 34800
สาย 0
ขาด 2

32 พลอยมณี 34808
สาย 0
ขาด 1

33 เพชรลดา 34823
สาย 0
ขาด 1

34 ภัทรภรณ์ 34828
สาย 0
ขาด 1

35 ยศพรรธฆ์ 34838
สาย 0
ขาด 3

36 รัตนา 34846
สาย 0
ขาด 1

37 วิภาดา 34861
สาย 0
ขาด 1

38 สรินดา 34870
สาย 0
ขาด 1

39 อธิติยา 34871
สาย 0
ขาด 2

40 สุกาญดา 34876
สาย 0
ขาด 3

41 เสาวภาคย์ 34890
สาย 0
ขาด 1

42 อารียา 34908
สาย 0
ขาด 1

43 อารียา 34909
สาย 0
ขาด 3

44 ปุณยวีร์ 35502
สาย 10
ขาด 1