สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/4 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 44 คน
Date : 2019-02-16
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กิตติยา 34423
สาย 0
ขาด 10

2 โกเมศ 34428
สาย 0
ขาด 2

3 ชนชล 34453
สาย 4
ขาด 7

4 ชัชชัย 34462
สาย 1
ขาด 1

5 ณัฐชนน 34486
สาย 0
ขาด 3

6 ตะวัน 34503
สาย 1
ขาด 2

7 ต่อลาภ 34505
สาย 11
ขาด 3

8 ธนวิทย์ 34525
สาย 0
ขาด 1

9 ธราธิป 34532
สาย 4
ขาด 2

10 ปฏิภาณ 34551
สาย 3
ขาด 3

11 พลวัตร 34576
สาย 3
ขาด 6

12 มนัส 34602
สาย 0
ขาด 5

13 ศุภกร 34638
สาย 16
ขาด 4

14 สุพจน์ 34658
สาย 0
ขาด 2

15 อนุวัฒน์ 34671
สาย 10
ขาด 0

16 กนกพร 34684
สาย 11
ขาด 9

17 กมลชนก 34688
สาย 0
ขาด 3

18 กมลทิพย์ 34689
สาย 1
ขาด 1

19 กรกนก 34690
สาย 6
ขาด 5

20 กรรณิกา 34691
สาย 3
ขาด 1

21 กัญญาณัฐ 34697
สาย 0
ขาด 2

22 เกษราภรณ์ 34707
สาย 0
ขาด 3

23 เกสรา 34708
สาย 5
ขาด 10

24 ชนารดี 34728
สาย 0
ขาด 0

25 ชลธิชา 34730
สาย 0
ขาด 5

26 ณัฐชา 34744
สาย 2
ขาด 1

27 ณัฐลดา 34751
สาย 10
ขาด 7

28 ธันย์วรัชญ์ 34766
สาย 0
ขาด 0

29 น้ำทิพย์ 34780
สาย 0
ขาด 5

30 ปณิดา 34787
สาย 0
ขาด 0

31 ปิยะดา 34800
สาย 2
ขาด 2

32 พลอยมณี 34808
สาย 0
ขาด 6

33 เพชรลดา 34823
สาย 0
ขาด 4

34 ภัทรภรณ์ 34828
สาย 0
ขาด 3

35 ยศพรรธฆ์ 34838
สาย 0
ขาด 1

36 รัตนา 34846
สาย 0
ขาด 0

37 วิภาดา 34861
สาย 0
ขาด 0

38 สรินดา 34870
สาย 0
ขาด 2

39 อธิติยา 34871
สาย 0
ขาด 5

40 สุกาญดา 34876
สาย 0
ขาด 0

41 เสาวภาคย์ 34890
สาย 3
ขาด 0

42 อารียา 34908
สาย 0
ขาด 0

43 อารียา 34909
สาย 0
ขาด 3

44 ปุณยวีร์ 35502
สาย 18
ขาด 3