โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/4 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 50 คน
Date : 2018-03-21
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ศุภกร 33468
สาย 5
ขาด 1

2 ฑิฆัมพร 33586
สาย 4
ขาด 11

3 กฤต 33827
สาย 2
ขาด 2

4 กฤตพัฒน์ 33828
สาย 3
ขาด 9

5 ชนาธิป 33858
สาย 6
ขาด 6

6 ชัยมากร 33866
สาย 0
ขาด 6

7 ชาญชล 33870
สาย 4
ขาด 5

8 ชนสิษฎ์ 33877
สาย 2
ขาด 1

9 ณัฐวัตร 33897
สาย 6
ขาด 12

10 ธนพล 33911
สาย 0
ขาด 3

11 ธนวัฒน์ 33917
สาย 3
ขาด 3

12 ธนากร 33927
สาย 1
ขาด 7

13 นวธรรม 33950
สาย 11
ขาด 3

14 นิรัติศัย 33957
สาย 0
ขาด 3

15 ปรมินทร์ 33963
สาย 0
ขาด 2

16 ปรเมศ 33965
สาย 3
ขาด 2

17 ปิยสิทธิ์ 33969
สาย 0
ขาด 2

18 พฤทธิ์พัทธ์ 33980
สาย 5
ขาด 3

19 พุฒิพงษ์ 34005
สาย 7
ขาด 3

20 ลัทธ์ธนทัต 34028
สาย 3
ขาด 5

21 วิชยุตม์ 34039
สาย 7
ขาด 2

22 ศิริวงศ์ 34053
สาย 3
ขาด 4

23 สรัล 34059
สาย 4
ขาด 1

24 สุภัทร 34073
สาย 10
ขาด 8

25 อภิสิทธิ 34087
สาย 1
ขาด 2

26 กนกพิชญ์ 34102
สาย 0
ขาด 1

27 กนกอร 34105
สาย 1
ขาด 7

28 กนลา 34106
สาย 0
ขาด 2

29 กมลวรรณ 34109
สาย 0
ขาด 1

30 กัญธิภา 34114
สาย 7
ขาด 9

31 จารุวรรณ 34122
สาย 1
ขาด 2

32 ชนาพร 34135
สาย 2
ขาด 2

33 ชลลดา 34143
สาย 0
ขาด 1

34 ชัชฎา 34144
สาย 6
ขาด 14

35 ณัฏฐธิดา 34162
สาย 1
ขาด 2

36 ณิชาภัทร 34173
สาย 4
ขาด 6

37 ธัญชนก 34182
สาย 1
ขาด 1

38 พรชนก 34225
สาย 0
ขาด 0

39 พรชิตา 34226
สาย 10
ขาด 10

40 เพชรลดา 34244
สาย 2
ขาด 6

41 เพียงเพชร 34245
สาย 0
ขาด 2

42 วรัญญา 34268
สาย 0
ขาด 1

43 วริสรา 34274
สาย 2
ขาด 15

44 สรัลพร 34291
สาย 7
ขาด 57

45 สวรส 34295
สาย 2
ขาด 1

46 อารียา 34338
สาย 5
ขาด 4

47 อารียา 34339
สาย 0
ขาด 0

48 กนกพร 36051
สาย 5
ขาด 2

49 ชลนิภา 36057
สาย 1
ขาด 2

50 ฐิติพร 36058
สาย 5
ขาด 6