สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/3 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 33 คน
Date : 2019-10-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เจตพล 35013
สาย 0
ขาด 3

2 ณัฐชนน 35036
สาย 0
ขาด 0

3 เตชัส 35050
สาย 0
ขาด 0

4 พงศ์ภีระ 35105
สาย 0
ขาด 1

5 ภัทรพล 35120
สาย 0
ขาด 0

6 วรพงศ์ 35145
สาย 0
ขาด 3

7 สิทธิชาติ 35184
สาย 1
ขาด 1

8 อนุภาพ 35203
สาย 0
ขาด 2

9 กัญญาพัชร 35232
สาย 0
ขาด 0

10 กัลยรัตน์ 35235
สาย 2
ขาด 3

11 ชญานิศ 35257
สาย 1
ขาด 6

12 ชนากานต์ 35260
สาย 1
ขาด 2

13 ชนาธาร 35261
สาย 1
ขาด 3

14 ชนิดาภา 35262
สาย 0
ขาด 1

15 ชลธิชา 35266
สาย 0
ขาด 1

16 ณัฐธิดา 35279
สาย 0
ขาด 8

17 ณัฐรดา 35281
สาย 4
ขาด 4

18 ธวัลรัตน์ 35293
สาย 9
ขาด 8

19 ธีรดา 35298
สาย 0
ขาด 4

20 ปกิตตา 35321
สาย 0
ขาด 0

21 พัชนิดา 35342
สาย 0
ขาด 0

22 ภัสรา 35362
สาย 4
ขาด 3

23 วิภัสรา 35396
สาย 0
ขาด 5

24 ศิรินทร 35404
สาย 4
ขาด 2

25 ศิริวิมล 35407
สาย 0
ขาด 0

26 สิริพัชร 35416
สาย 0
ขาด 0

27 สิริยากร 35417
สาย 12
ขาด 0

28 สุธาทิพย์ 35421
สาย 1
ขาด 6

29 สุธิชา 35422
สาย 0
ขาด 5

30 อาริสา 35442
สาย 1
ขาด 0

31 ธนวิทย์ 37211
สาย 14
ขาด 7

32 ธีรพล 37212
สาย 0
ขาด 3

33 ขวัญหทัย 37230
สาย 2
ขาด 2