โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/3 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 47 คน
Date : 2018-01-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เกียรติศักดิ์ 33837
สาย 5
ขาด 2

2 ชญานิน 33857
สาย 8
ขาด 1

3 ณัฐธนนท์ 33886
สาย 1
ขาด 6

4 ณัฐวัฒน์ 33896
สาย 3
ขาด 5

5 ทวีวัฒน์ 33903
สาย 14
ขาด 6

6 ธนพัฒน์ 33913
สาย 0
ขาด 0

7 ธนภัทร 33915
สาย 0
ขาด 3

8 ธนวินท์ 33918
สาย 8
ขาด 8

9 ธนสนธิ์ 33920
สาย 3
ขาด 5

10 ธนัช 33923
สาย 1
ขาด 6

11 ธรรมภณ 33932
สาย 0
ขาด 2

12 ธีรภัทร์ 33940
สาย 0
ขาด 0

13 ธีรศิลป์ 33943
สาย 0
ขาด 2

14 นราวิชญ์ 33948
สาย 1
ขาด 1

15 นฤสรณ์ 33949
สาย 3
ขาด 1

16 ปณุชิต 33962
สาย 4
ขาด 9

17 ปวิชญา 33966
สาย 2
ขาด 7

18 ภาณุวัฒน์ 34012
สาย 7
ขาด 6

19 ภูพิรัฐ 34019
สาย 0
ขาด 2

20 วรวุฒิ 34035
สาย 5
ขาด 6

21 วรัชญ์ 34036
สาย 1
ขาด 1

22 ศุภโชติ 34057
สาย 0
ขาด 1

23 อัครเดช 34090
สาย 4
ขาด 4

24 เอกวิทย์ 34099
สาย 8
ขาด 3

25 ชนมน 34134
สาย 1
ขาด 2

26 ชลธิชา 34139
สาย 3
ขาด 6

27 ชิณาชา 34148
สาย 0
ขาด 1

28 ชิโณรส 34149
สาย 4
ขาด 5

29 ชุติกาญจน์ 34150
สาย 6
ขาด 0

30 ณัฐนรี 34167
สาย 4
ขาด 3

31 ธัชชนัญ 34180
สาย 3
ขาด 3

32 นภัสสร 34192
สาย 6
ขาด 0

33 ปาริชาติ 34214
สาย 0
ขาด 0

34 พิชญ์รัตน์ 34235
สาย 0
ขาด 3

35 ฟาริดา 34248
สาย 5
ขาด 8

36 วรรณรัตน์ 34264
สาย 5
ขาด 1

37 วรัญญา 34272
สาย 0
ขาด 5

38 สกุณา 34289
สาย 3
ขาด 12

39 สรัลทิพย์ 34290
สาย 1
ขาด 2

40 อัญชลี 34335
สาย 2
ขาด 0

41 อาทิตยา 34336
สาย 6
ขาด 3

42 กิตติพงศ์ 36029
สาย 8
ขาด 6

43 ษณฑาลี 36048
สาย 7
ขาด 13

44 กุลจิรา 36053
สาย 2
ขาด 4

45 ธนธรณ์ 36059
สาย 4
ขาด 17

46 ปิยธิดา 36065
สาย 1
ขาด 1

47 วนัสนัน 36071
สาย 1
ขาด 2