โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/3 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 47 คน
Date : 2018-03-21
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เกียรติศักดิ์ 33837
สาย 7
ขาด 6

2 ชญานิน 33857
สาย 10
ขาด 1

3 ณัฐธนนท์ 33886
สาย 1
ขาด 8

4 ณัฐวัฒน์ 33896
สาย 4
ขาด 6

5 ทวีวัฒน์ 33903
สาย 15
ขาด 9

6 ธนพัฒน์ 33913
สาย 0
ขาด 0

7 ธนภัทร 33915
สาย 0
ขาด 4

8 ธนวินท์ 33918
สาย 13
ขาด 11

9 ธนสนธิ์ 33920
สาย 3
ขาด 6

10 ธนัช 33923
สาย 1
ขาด 6

11 ธรรมภณ 33932
สาย 0
ขาด 2

12 ธีรภัทร์ 33940
สาย 0
ขาด 0

13 ธีรศิลป์ 33943
สาย 0
ขาด 3

14 นราวิชญ์ 33948
สาย 1
ขาด 2

15 นฤสรณ์ 33949
สาย 3
ขาด 2

16 ปณุชิต 33962
สาย 7
ขาด 13

17 ปวิชญา 33966
สาย 3
ขาด 8

18 ภาณุวัฒน์ 34012
สาย 10
ขาด 9

19 ภูพิรัฐ 34019
สาย 1
ขาด 2

20 วรวุฒิ 34035
สาย 7
ขาด 7

21 วรัชญ์ 34036
สาย 1
ขาด 1

22 ศุภโชติ 34057
สาย 0
ขาด 1

23 อัครเดช 34090
สาย 8
ขาด 11

24 เอกวิทย์ 34099
สาย 12
ขาด 6

25 ชนมน 34134
สาย 2
ขาด 2

26 ชลธิชา 34139
สาย 3
ขาด 10

27 ชิณาชา 34148
สาย 0
ขาด 1

28 ชิโณรส 34149
สาย 4
ขาด 6

29 ชุติกาญจน์ 34150
สาย 9
ขาด 3

30 ณัฐนรี 34167
สาย 6
ขาด 4

31 ธัชชนัญ 34180
สาย 3
ขาด 3

32 นภัสสร 34192
สาย 7
ขาด 1

33 ปาริชาติ 34214
สาย 0
ขาด 0

34 พิชญ์รัตน์ 34235
สาย 0
ขาด 4

35 ฟาริดา 34248
สาย 6
ขาด 19

36 วรรณรัตน์ 34264
สาย 9
ขาด 2

37 วรัญญา 34272
สาย 0
ขาด 8

38 สกุณา 34289
สาย 5
ขาด 23

39 สรัลทิพย์ 34290
สาย 1
ขาด 3

40 อัญชลี 34335
สาย 2
ขาด 0

41 อาทิตยา 34336
สาย 9
ขาด 6

42 กิตติพงศ์ 36029
สาย 12
ขาด 11

43 ษณฑาลี 36048
สาย 9
ขาด 18

44 กุลจิรา 36053
สาย 4
ขาด 4

45 ธนธรณ์ 36059
สาย 6
ขาด 22

46 ปิยธิดา 36065
สาย 1
ขาด 1

47 วนัสนัน 36071
สาย 3
ขาด 2