สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/3 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 44 คน
Date : 2021-04-11
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กนกกฤษ 35511
สาย 1
ขาด 0

2 กรวิชญ์ 35512
สาย 4
ขาด 4

3 ญาณพัฒน์ 35564
สาย 0
ขาด 1

4 ณัฐพร 35575
สาย 1
ขาด 0

5 ธนกฤต 35592
สาย 1
ขาด 0

6 ธนพล 35596
สาย 2
ขาด 2

7 ธัญธร 35609
สาย 1
ขาด 1

8 ธีรวัฒน์ 35620
สาย 0
ขาด 2

9 นพดล 35627
สาย 1
ขาด 1

10 ปกรณ์เกียรติ์ 35647
สาย 0
ขาด 0

11 พีรณัฐ 35676
สาย 0
ขาด 1

12 ภูตะวัน 35689
สาย 0
ขาด 0

13 วีรชัย 35732
สาย 0
ขาด 1

14 ภูวิน 35756
สาย 3
ขาด 0

15 สุทิวัฒน์ 35768
สาย 0
ขาด 0

16 กรรชรัฎ 35805
สาย 2
ขาด 2

17 กุลธิดา 35813
สาย 0
ขาด 0

18 คุณิตา 35822
สาย 0
ขาด 0

19 ชลลดา 35840
สาย 0
ขาด 0

20 นภสร 35874
สาย 0
ขาด 0

21 นภัสสร 35875
สาย 0
ขาด 0

22 นาริฒน์ 35881
สาย 0
ขาด 0

23 นิศาชล 35883
สาย 1
ขาด 0

24 ปริศนา 35892
สาย 0
ขาด 0

25 พัชรี 35910
สาย 0
ขาด 0

26 พัทธนันท์ 35911
สาย 1
ขาด 9

27 พิยดา 35919
สาย 1
ขาด 0

28 แพรวา 35925
สาย 0
ขาด 0

29 ภัทรนันท์ 35930
สาย 3
ขาด 1

30 รวิสรา 35948
สาย 3
ขาด 0

31 วันวิสา 35966
สาย 0
ขาด 0

32 วิชชุดา 35968
สาย 2
ขาด 0

33 ศศิกานต์ 35974
สาย 1
ขาด 1

34 อภิญญา 36009
สาย 0
ขาด 0

35 อภิรดี 36010
สาย 1
ขาด 1

36 อรณิชา 36013
สาย 0
ขาด 0

37 อรัญญารัตน์ 36017
สาย 0
ขาด 0

38 อริสดา 36018
สาย 1
ขาด 0

39 อริสรา 36019
สาย 0
ขาด 0

40 อาริยา 36023
สาย 0
ขาด 3

41 ชยานันต์ 37825
สาย 0
ขาด 0

42 วงศธร 37842
สาย 0
ขาด 5

43 กนกพร 37844
สาย 0
ขาด 0

44 รวินท์นิภา 37868
สาย 0
ขาด 0