สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/3 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 47 คน
Date : 2019-02-16
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ชยธร 34456
สาย 7
ขาด 8

2 เชิดพงษ์ 34472
สาย 9
ขาด 2

3 ณัช 34481
สาย 0
ขาด 1

4 ณัฏฐชัย 34482
สาย 0
ขาด 1

5 ธนชัย 34509
สาย 1
ขาด 0

6 ธนธรณ์ 34512
สาย 0
ขาด 1

7 ธนพนธ์ 34514
สาย 0
ขาด 1

8 ธนพนธ์ 34515
สาย 9
ขาด 5

9 นรธีร์ 34540
สาย 0
ขาด 2

10 ปรัชญา 34558
สาย 10
ขาด 4

11 พัชรพล 34577
สาย 0
ขาด 1

12 พิษณุ 34579
สาย 0
ขาด 3

13 พุฒิพงศ์ 34585
สาย 17
ขาด 7

14 ภัทรกฤษณ์ 34588
สาย 12
ขาด 3

15 ภัทรวิทย์ 34594
สาย 1
ขาด 1

16 ภูบดินทร์ 34597
สาย 0
ขาด 2

17 วิจิตร 34620
สาย 6
ขาด 1

18 วินวมินทร์ 34623
สาย 1
ขาด 3

19 กชกร 34683
สาย 9
ขาด 1

20 กนิษฐา 34687
สาย 1
ขาด 1

21 กานต์สินี 34704
สาย 1
ขาด 4

22 คัมภิรดา 34711
สาย 1
ขาด 1

23 เจมมิกา 34725
สาย 1
ขาด 4

24 ชุติกาญจน์ 34732
สาย 0
ขาด 2

25 ฎาริฐา 34735
สาย 0
ขาด 5

26 ณัฐพิชญ์ 34750
สาย 3
ขาด 3

27 นฤมล 34773
สาย 7
ขาด 3

28 ประภัสรา 34791
สาย 4
ขาด 0

29 ปรียาภรณ์ 34796
สาย 1
ขาด 2

30 พิมพ์มาดา 34817
สาย 0
ขาด 2

31 ภูริชา 34832
สาย 1
ขาด 1

32 รัฐวรรณ 34844
สาย 4
ขาด 1

33 ศิริรัตน์ 34865
สาย 1
ขาด 1

34 อนงค์วณิชย์ 34895
สาย 14
ขาด 5

35 อภิรดี 34899
สาย 3
ขาด 1

36 อัญชิสา 34905
สาย 0
ขาด 0

37 กันติยา 34974
สาย 1
ขาด 3

38 เกียรติศักดิ์ 36607
สาย 10
ขาด 9

39 ชโนภาส 36608
สาย 0
ขาด 2

40 ณัฐดนัย 36609
สาย 8
ขาด 7

41 ธวัชชัย 36616
สาย 7
ขาด 14

42 จิรัชยา 36626
สาย 3
ขาด 2

43 จิราพร 36627
สาย 3
ขาด 1

44 พรทิพย์ 36638
สาย 1
ขาด 3

45 ภควดี 36641
สาย 0
ขาด 0

46 วิภาภรณ์ 36645
สาย 4
ขาด 5

47 อินทิรา 36651
สาย 0
ขาด 0