สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/3 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 33 คน
Date : 2020-06-03
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เจตพล 35013
สาย 4
ขาด 0

2 ณัฐชนน 35036
สาย 0
ขาด 0

3 เตชัส 35050
สาย 0
ขาด 0

4 พงศ์ภีระ 35105
สาย 0
ขาด 3

5 ภัทรพล 35120
สาย 0
ขาด 0

6 วรพงศ์ 35145
สาย 0
ขาด 0

7 สิทธิชาติ 35184
สาย 9
ขาด 2

8 อนุภาพ 35203
สาย 2
ขาด 0

9 กัญญาพัชร 35232
สาย 0
ขาด 0

10 กัลยรัตน์ 35235
สาย 6
ขาด 3

11 ชญานิศ 35257
สาย 3
ขาด 4

12 ชนากานต์ 35260
สาย 0
ขาด 3

13 ชนาธาร 35261
สาย 1
ขาด 2

14 ชนิดาภา 35262
สาย 0
ขาด 1

15 ชลธิชา 35266
สาย 0
ขาด 0

16 ณัฐธิดา 35279
สาย 1
ขาด 2

17 ณัฐรดา 35281
สาย 13
ขาด 4

18 ธวัลรัตน์ 35293
สาย 4
ขาด 4

19 ธีรดา 35298
สาย 2
ขาด 1

20 ปกิตตา 35321
สาย 1
ขาด 1

21 พัชนิดา 35342
สาย 0
ขาด 0

22 ภัสรา 35362
สาย 7
ขาด 4

23 วิภัสรา 35396
สาย 4
ขาด 4

24 ศิรินทร 35404
สาย 4
ขาด 5

25 ศิริวิมล 35407
สาย 2
ขาด 2

26 สิริพัชร 35416
สาย 1
ขาด 2

27 สิริยากร 35417
สาย 23
ขาด 2

28 สุธาทิพย์ 35421
สาย 1
ขาด 2

29 สุธิชา 35422
สาย 3
ขาด 1

30 อาริสา 35442
สาย 0
ขาด 0

31 ธนวิทย์ 37211
สาย 26
ขาด 8

32 ธีรพล 37212
สาย 5
ขาด 2

33 ขวัญหทัย 37230
สาย 1
ขาด 0