สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/2 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 46 คน
Date : 2019-02-16
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กรวิชญ์ 34411
สาย 0
ขาด 0

2 จิรกิตติ์ 34442
สาย 1
ขาด 11

3 เจษฎา 34449
สาย 6
ขาด 8

4 ฐาปกร 34476
สาย 7
ขาด 3

5 ณัฐวุฒิ 34498
สาย 1
ขาด 11

6 ธนกร 34507
สาย 0
ขาด 8

7 ธนกร 34508
สาย 0
ขาด 0

8 นพนิธิ 34539
สาย 7
ขาด 6

9 ปติพา 34555
สาย 0
ขาด 1

10 ปริญญา 34561
สาย 0
ขาด 0

11 พรเทพ 34574
สาย 0
ขาด 7

12 พิเศษ 34582
สาย 0
ขาด 0

13 สรรพวัฒจก์ 34643
สาย 0
ขาด 8

14 สุตภาวี 34653
สาย 24
ขาด 6

15 อภิวัฒน์ 34673
สาย 15
ขาด 12

16 กนกรัตน์ 34686
สาย 7
ขาด 0

17 กฤติพร 34694
สาย 2
ขาด 0

18 จารุวรรณ 34716
สาย 2
ขาด 7

19 จิรดา 34717
สาย 4
ขาด 3

20 จิรพัชร 34718
สาย 1
ขาด 6

21 เจนจิรา 34724
สาย 1
ขาด 6

22 ชมพูพรรณี 34729
สาย 0
ขาด 33

23 ญาดา 34734
สาย 4
ขาด 5

24 ณฐมน 34737
สาย 7
ขาด 7

25 ณัฐพร 34749
สาย 0
ขาด 7

26 ณัฐวรรณ 34752
สาย 8
ขาด 2

27 ดวงพร 34757
สาย 1
ขาด 0

28 นวพร 34775
สาย 4
ขาด 5

29 เนตรนภา 34779
สาย 0
ขาด 2

30 บุญยนุช 34782
สาย 0
ขาด 5

31 เบญจพร 34783
สาย 4
ขาด 4

32 ปทิดา 34789
สาย 0
ขาด 1

33 พรศิริ 34805
สาย 0
ขาด 0

34 พลอยไพรินทร์ 34810
สาย 6
ขาด 6

35 พิชญธิดา 34813
สาย 0
ขาด 0

36 พิมพ์นิภา 34815
สาย 0
ขาด 0

37 รัชดาภรณ์ 34842
สาย 5
ขาด 4

38 ลดาวัลย์ 34851
สาย 1
ขาด 6

39 สิริพร 34874
สาย 0
ขาด 1

40 สุชัญญา 34877
สาย 3
ขาด 3

41 สุรัสวดี 34887
สาย 0
ขาด 1

42 หรรษา 34891
สาย 5
ขาด 6

43 อรินทรา 34901
สาย 1
ขาด 1

44 ณัฐมล 35507
สาย 1
ขาด 5

45 ศักดิ์สิทธิ์ 36622
สาย 22
ขาด 12

46 สหทัศน์ 36624
สาย 11
ขาด 4