สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/2 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 46 คน
Date : 2018-12-10
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กรวิชญ์ 34411
สาย 0
ขาด 0

2 จิรกิตติ์ 34442
สาย 0
ขาด 4

3 เจษฎา 34449
สาย 1
ขาด 1

4 ฐาปกร 34476
สาย 2
ขาด 0

5 ณัฐวุฒิ 34498
สาย 0
ขาด 4

6 ธนกร 34507
สาย 0
ขาด 2

7 ธนกร 34508
สาย 0
ขาด 0

8 นพนิธิ 34539
สาย 2
ขาด 1

9 ปติพา 34555
สาย 0
ขาด 1

10 ปริญญา 34561
สาย 0
ขาด 0

11 พรเทพ 34574
สาย 0
ขาด 2

12 พิเศษ 34582
สาย 0
ขาด 0

13 สรรพวัฒจก์ 34643
สาย 0
ขาด 0

14 สุตภาวี 34653
สาย 7
ขาด 0

15 อภิวัฒน์ 34673
สาย 4
ขาด 2

16 กนกรัตน์ 34686
สาย 0
ขาด 0

17 กฤติพร 34694
สาย 2
ขาด 0

18 จารุวรรณ 34716
สาย 0
ขาด 3

19 จิรดา 34717
สาย 1
ขาด 0

20 จิรพัชร 34718
สาย 0
ขาด 2

21 เจนจิรา 34724
สาย 0
ขาด 2

22 ชมพูพรรณี 34729
สาย 0
ขาด 5

23 ญาดา 34734
สาย 2
ขาด 1

24 ณฐมน 34737
สาย 1
ขาด 2

25 ณัฐพร 34749
สาย 0
ขาด 5

26 ณัฐวรรณ 34752
สาย 3
ขาด 1

27 ดวงพร 34757
สาย 0
ขาด 0

28 นวพร 34775
สาย 1
ขาด 1

29 เนตรนภา 34779
สาย 0
ขาด 1

30 บุญยนุช 34782
สาย 0
ขาด 2

31 เบญจพร 34783
สาย 2
ขาด 0

32 ปทิดา 34789
สาย 0
ขาด 0

33 พรศิริ 34805
สาย 0
ขาด 0

34 พลอยไพรินทร์ 34810
สาย 3
ขาด 3

35 พิชญธิดา 34813
สาย 0
ขาด 0

36 พิมพ์นิภา 34815
สาย 0
ขาด 0

37 รัชดาภรณ์ 34842
สาย 2
ขาด 0

38 ลดาวัลย์ 34851
สาย 0
ขาด 2

39 สิริพร 34874
สาย 0
ขาด 0

40 สุชัญญา 34877
สาย 1
ขาด 0

41 สุรัสวดี 34887
สาย 0
ขาด 1

42 หรรษา 34891
สาย 0
ขาด 2

43 อรินทรา 34901
สาย 0
ขาด 0

44 ณัฐมล 35507
สาย 0
ขาด 2

45 ศักดิ์สิทธิ์ 36622
สาย 8
ขาด 2

46 สหทัศน์ 36624
สาย 2
ขาด 1