โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/2 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 48 คน
Date : 2018-03-21
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เกรียงไกร 33835
สาย 1
ขาด 1

2 เจษฎา 33854
สาย 3
ขาด 3

3 ชยพล 33860
สาย 0
ขาด 0

4 ณัชนนท์ 33881
สาย 0
ขาด 0

5 ทชากร 33902
สาย 0
ขาด 2

6 ธนาธิป 33929
สาย 0
ขาด 1

7 ธีรยุทธ 33942
สาย 1
ขาด 1

8 พลพล 33982
สาย 1
ขาด 1

9 พลเชฏฐ์ 33985
สาย 1
ขาด 4

10 ภาณุวัฒน์ 34011
สาย 4
ขาด 6

11 ภาณุพงศ์ 34014
สาย 0
ขาด 0

12 วิศรุต 34041
สาย 0
ขาด 3

13 วีรโชติ 34047
สาย 7
ขาด 3

14 สิทธิพล 34062
สาย 2
ขาด 4

15 สุทริภัทร 34069
สาย 0
ขาด 1

16 กชกร 34100
สาย 4
ขาด 9

17 กมลชนก 34107
สาย 0
ขาด 4

18 กมลพร 34108
สาย 0
ขาด 1

19 กรกนก 34110
สาย 1
ขาด 2

20 กัญญาพัชร 34113
สาย 0
ขาด 2

21 กุลภัทร 34117
สาย 0
ขาด 0

22 กุลยา 34118
สาย 0
ขาด 2

23 จิรภัคร 34125
สาย 8
ขาด 1

24 จุฑามาศ 34131
สาย 0
ขาด 0

25 ชลริตรา 34142
สาย 1
ขาด 7

26 ฐิติพร 34159
สาย 1
ขาด 1

27 ณัฐกานต์ 34164
สาย 0
ขาด 2

28 ณัฐญา 34165
สาย 3
ขาด 7

29 ดรัลพร 34175
สาย 1
ขาด 4

30 นราพร 34187
สาย 1
ขาด 2

31 นฬาภรณ์ 34190
สาย 2
ขาด 0

32 บุษกร 34202
สาย 4
ขาด 4

33 ปุญชิดา 34217
สาย 0
ขาด 1

34 ปุณยาพร 34220
สาย 4
ขาด 1

35 พรนภัส 34227
สาย 0
ขาด 1

36 พิมพ์บุญ 34238
สาย 2
ขาด 5

37 พีรยาพร 34242
สาย 6
ขาด 4

38 เพชรรัตน์ 34243
สาย 1
ขาด 4

39 ไพลิน 34247
สาย 7
ขาด 4

40 รวิวรรณ 34257
สาย 0
ขาด 3

41 วรัญญา 34271
สาย 8
ขาด 4

42 ศุภนิดา 34287
สาย 0
ขาด 3

43 สุภาสินี 34311
สาย 0
ขาด 2

44 อทิตา 34319
สาย 9
ขาด 8

45 อรุณวัลย์ 34331
สาย 0
ขาด 6

46 บุณยกร 36037
สาย 10
ขาด 18

47 อนันต์ 36050
สาย 2
ขาด 4

48 อรอุมา 36078
สาย 1
ขาด 6