สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/11 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 37 คน
Date : 2020-06-03
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กนกพล 34981
สาย 6
ขาด 12

2 กิตติภูมิ 34991
สาย 1
ขาด 1

3 จิรชัย 35003
สาย 33
ขาด 22

4 จิรวัฒน์ 35006
สาย 0
ขาด 17

5 จิรโชค 35010
สาย 18
ขาด 13

6 ชู 35029
สาย 7
ขาด 16

7 เชษฐา 35030
สาย 4
ขาด 6

8 ณฐภณ 35032
สาย 1
ขาด 3

9 ณภัทร 35034
สาย 18
ขาด 39

10 ณัฐวุฒิ 35046
สาย 10
ขาด 48

11 ต้นกล้า 35051
สาย 6
ขาด 6

12 เทพทัต 35056
สาย 7
ขาด 5

13 ธนบดี 35058
สาย 31
ขาด 27

14 ธนภัทร 35060
สาย 12
ขาด 41

15 วรกมล 35143
สาย 3
ขาด 12

16 วรกันต์ 35144
สาย 22
ขาด 12

17 อธิวัฒน์ 35201
สาย 2
ขาด 7

18 อริย์ธัช 35212
สาย 29
ขาด 20

19 กนกวรรณ 35224
สาย 0
ขาด 5

20 จุฑาภรณ์ 35252
สาย 0
ขาด 5

21 ชนิสรา 35264
สาย 4
ขาด 6

22 ดุศิตา 35288
สาย 4
ขาด 14

23 ธนพร 35290
สาย 0
ขาด 13

24 นันทวัน 35308
สาย 4
ขาด 5

25 พัชรี 35346
สาย 0
ขาด 19

26 รวงทอง 35374
สาย 4
ขาด 8

27 รุจิษยา 35380
สาย 1
ขาด 9

28 วรารินทร์ 35389
สาย 3
ขาด 17

29 อติพร 35431
สาย 32
ขาด 15

30 วันชนะ 35504
สาย 0
ขาด 4

31 วรพล 37219
สาย 16
ขาด 16

32 อัยยรัตน์ 37226
สาย 2
ขาด 10

33 ชลลดา 37235
สาย 1
ขาด 2

34 นันท์นภัส 37240
สาย 14
ขาด 21

35 พิสมัย 37248
สาย 1
ขาด 8

36 วงษ์เมือง 37252
สาย 13
ขาด 14

37 สุกฤตา 37256
สาย 3
ขาด 13