สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/11 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 37 คน
Date : 2019-09-19
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กนกพล 34981
สาย 1
ขาด 4

2 กิตติภูมิ 34991
สาย 0
ขาด 2

3 จิรชัย 35003
สาย 18
ขาด 7

4 จิรวัฒน์ 35006
สาย 0
ขาด 12

5 จิรโชค 35010
สาย 2
ขาด 9

6 ชู 35029
สาย 0
ขาด 8

7 เชษฐา 35030
สาย 0
ขาด 0

8 ณฐภณ 35032
สาย 1
ขาด 3

9 ณภัทร 35034
สาย 9
ขาด 29

10 ณัฐวุฒิ 35046
สาย 6
ขาด 28

11 ต้นกล้า 35051
สาย 0
ขาด 6

12 เทพทัต 35056
สาย 2
ขาด 2

13 ธนบดี 35058
สาย 11
ขาด 9

14 ธนภัทร 35060
สาย 22
ขาด 30

15 วรกมล 35143
สาย 1
ขาด 2

16 วรกันต์ 35144
สาย 4
ขาด 10

17 อธิวัฒน์ 35201
สาย 0
ขาด 3

18 อริย์ธัช 35212
สาย 6
ขาด 8

19 กนกวรรณ 35224
สาย 0
ขาด 2

20 จุฑาภรณ์ 35252
สาย 0
ขาด 0

21 ชนิสรา 35264
สาย 0
ขาด 7

22 ดุศิตา 35288
สาย 2
ขาด 6

23 ธนพร 35290
สาย 0
ขาด 2

24 นันทวัน 35308
สาย 3
ขาด 3

25 พัชรี 35346
สาย 0
ขาด 11

26 รวงทอง 35374
สาย 1
ขาด 6

27 รุจิษยา 35380
สาย 1
ขาด 1

28 วรารินทร์ 35389
สาย 0
ขาด 6

29 อติพร 35431
สาย 13
ขาด 5

30 วันชนะ 35504
สาย 0
ขาด 0

31 วรพล 37219
สาย 7
ขาด 16

32 อัยยรัตน์ 37226
สาย 2
ขาด 2

33 ชลลดา 37235
สาย 0
ขาด 1

34 นันท์นภัส 37240
สาย 10
ขาด 11

35 พิสมัย 37248
สาย 3
ขาด 3

36 วงษ์เมือง 37252
สาย 8
ขาด 4

37 สุกฤตา 37256
สาย 0
ขาด 6