สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/11 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 37 คน
Date : 2019-11-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กนกพล 34981
สาย 1
ขาด 2

2 กิตติภูมิ 34991
สาย 0
ขาด 0

3 จิรชัย 35003
สาย 7
ขาด 1

4 จิรวัฒน์ 35006
สาย 0
ขาด 4

5 จิรโชค 35010
สาย 1
ขาด 2

6 ชู 35029
สาย 1
ขาด 2

7 เชษฐา 35030
สาย 0
ขาด 2

8 ณฐภณ 35032
สาย 0
ขาด 0

9 ณภัทร 35034
สาย 2
ขาด 7

10 ณัฐวุฒิ 35046
สาย 1
ขาด 9

11 ต้นกล้า 35051
สาย 0
ขาด 0

12 เทพทัต 35056
สาย 0
ขาด 0

13 ธนบดี 35058
สาย 2
ขาด 6

14 ธนภัทร 35060
สาย 1
ขาด 8

15 วรกมล 35143
สาย 0
ขาด 0

16 วรกันต์ 35144
สาย 2
ขาด 3

17 อธิวัฒน์ 35201
สาย 0
ขาด 0

18 อริย์ธัช 35212
สาย 2
ขาด 4

19 กนกวรรณ 35224
สาย 0
ขาด 0

20 จุฑาภรณ์ 35252
สาย 0
ขาด 0

21 ชนิสรา 35264
สาย 0
ขาด 1

22 ดุศิตา 35288
สาย 0
ขาด 3

23 ธนพร 35290
สาย 0
ขาด 2

24 นันทวัน 35308
สาย 0
ขาด 0

25 พัชรี 35346
สาย 0
ขาด 6

26 รวงทอง 35374
สาย 0
ขาด 0

27 รุจิษยา 35380
สาย 0
ขาด 0

28 วรารินทร์ 35389
สาย 0
ขาด 1

29 อติพร 35431
สาย 3
ขาด 1

30 วันชนะ 35504
สาย 0
ขาด 0

31 วรพล 37219
สาย 0
ขาด 1

32 อัยยรัตน์ 37226
สาย 1
ขาด 3

33 ชลลดา 37235
สาย 0
ขาด 0

34 นันท์นภัส 37240
สาย 1
ขาด 6

35 พิสมัย 37248
สาย 0
ขาด 0

36 วงษ์เมือง 37252
สาย 1
ขาด 1

37 สุกฤตา 37256
สาย 1
ขาด 0