สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/11 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 37 คน
Date : 2020-10-26
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤตติยกานต์ 35513
สาย 0
ขาด 2

2 ชวิน 35550
สาย 3
ขาด 5

3 ฌาญพิพัฒณ์ 35563
สาย 0
ขาด 4

4 ฐิติโรจน์ 35569
สาย 0
ขาด 1

5 ณัฐพล 35577
สาย 0
ขาด 1

6 ธนวัฒน์ 35597
สาย 3
ขาด 8

7 นฤบดี 35635
สาย 0
ขาด 0

8 ปฏิทิน 35648
สาย 0
ขาด 0

9 ปรินธร 35658
สาย 0
ขาด 3

10 ปิยะพล 35665
สาย 0
ขาด 1

11 พิชาภพ 35674
สาย 0
ขาด 0

12 พีรพล 35677
สาย 2
ขาด 5

13 ไพรสิทธิ์ 35680
สาย 0
ขาด 0

14 ภคพล 35681
สาย 1
ขาด 4

15 รชต 35705
สาย 2
ขาด 2

16 ราเชน 35711
สาย 2
ขาด 6

17 วรทัต 35718
สาย 1
ขาด 2

18 ศักดิ์ณรินทร์ 35744
สาย 0
ขาด 4

19 สิรภพ 35764
สาย 1
ขาด 0

20 สุเมธ 35772
สาย 0
ขาด 4

21 อภิมุข 35783
สาย 0
ขาด 0

22 อมรรัตน์ 35787
สาย 1
ขาด 1

23 กุลณัฏฐ์ 35812
สาย 0
ขาด 2

24 เขมิกา 35821
สาย 2
ขาด 5

25 ชนิตา 35835
สาย 0
ขาด 2

26 ณัฏฐนิชา 35847
สาย 0
ขาด 3

27 ณัฐกาญจน์ 35849
สาย 0
ขาด 6

28 เบญจมาศ 35885
สาย 16
ขาด 2

29 ปวีณา 35893
สาย 3
ขาด 2

30 พิมพ์ลภัส 35918
สาย 2
ขาด 9

31 มารตี 35943
สาย 4
ขาด 9

32 รินรดา 35952
สาย 4
ขาด 1

33 วรารัตน์ 35964
สาย 0
ขาด 2

34 อริสา 36020
สาย 4
ขาด 2

35 ธาราธรรศ 37831
สาย 7
ขาด 3

36 นุตินนท์ 37832
สาย 0
ขาด 0

37 ภูธเนศ 37839
สาย 1
ขาด 5