สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/11 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 37 คน
Date : 2019-06-20
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กนกพล 34981
สาย 0
ขาด 1

2 กิตติภูมิ 34991
สาย 0
ขาด 0

3 จิรชัย 35003
สาย 3
ขาด 0

4 จิรวัฒน์ 35006
สาย 0
ขาด 2

5 จิรโชค 35010
สาย 0
ขาด 0

6 ชู 35029
สาย 0
ขาด 4

7 เชษฐา 35030
สาย 0
ขาด 0

8 ณฐภณ 35032
สาย 0
ขาด 1

9 ณภัทร 35034
สาย 1
ขาด 2

10 ณัฐวุฒิ 35046
สาย 0
ขาด 5

11 ต้นกล้า 35051
สาย 0
ขาด 1

12 เทพทัต 35056
สาย 0
ขาด 0

13 ธนบดี 35058
สาย 0
ขาด 3

14 ธนภัทร 35060
สาย 9
ขาด 7

15 วรกมล 35143
สาย 1
ขาด 0

16 วรกันต์ 35144
สาย 2
ขาด 1

17 อธิวัฒน์ 35201
สาย 0
ขาด 1

18 อริย์ธัช 35212
สาย 0
ขาด 2

19 กนกวรรณ 35224
สาย 0
ขาด 0

20 จุฑาภรณ์ 35252
สาย 0
ขาด 0

21 ชนิสรา 35264
สาย 0
ขาด 0

22 ดุศิตา 35288
สาย 0
ขาด 0

23 ธนพร 35290
สาย 0
ขาด 1

24 นันทวัน 35308
สาย 0
ขาด 0

25 พัชรี 35346
สาย 0
ขาด 4

26 รวงทอง 35374
สาย 0
ขาด 3

27 รุจิษยา 35380
สาย 0
ขาด 0

28 วรารินทร์ 35389
สาย 0
ขาด 2

29 อติพร 35431
สาย 1
ขาด 1

30 วันชนะ 35504
สาย 0
ขาด 0

31 วรพล 37219
สาย 3
ขาด 7

32 อัยยรัตน์ 37226
สาย 0
ขาด 1

33 ชลลดา 37235
สาย 0
ขาด 0

34 นันท์นภัส 37240
สาย 2
ขาด 1

35 พิสมัย 37248
สาย 0
ขาด 0

36 วงษ์เมือง 37252
สาย 1
ขาด 0

37 สุกฤตา 37256
สาย 0
ขาด 5