สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/10 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 37 คน
Date : 2019-09-19
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กรวีร์ 34983
สาย 3
ขาด 21

2 กันต์ 34988
สาย 11
ขาด 4

3 เกียรติศักดิ์ 34996
สาย 0
ขาด 6

4 ชลสิทธิ์ 35019
สาย 0
ขาด 1

5 ชาณิศ 35027
สาย 0
ขาด 5

6 เตชทัต 35049
สาย 2
ขาด 3

7 ทักษิณ 35054
สาย 4
ขาด 9

8 ธนวัฒน์ 35064
สาย 2
ขาด 4

9 บารมี 35093
สาย 0
ขาด 1

10 บุญฤทธิ์ 35094
สาย 0
ขาด 1

11 พัลลภ 35109
สาย 0
ขาด 3

12 ภูบดินทร์ 35125
สาย 6
ขาด 22

13 เมธาสิทธิ์ 35135
สาย 3
ขาด 2

14 วศิน 35146
สาย 1
ขาด 6

15 วุฒินันท์ 35155
สาย 9
ขาด 15

16 ศรนารายณ์ 35156
สาย 0
ขาด 5

17 ศุภกฤต 35165
สาย 6
ขาด 0

18 ศุภรัตน์ 35168
สาย 7
ขาด 1

19 สิรภพ 35185
สาย 7
ขาด 19

20 สุชาครีย์ 35187
สาย 2
ขาด 4

21 สุทธิโชค 35189
สาย 2
ขาด 1

22 หฤษฎ์ 35198
สาย 1
ขาด 0

23 อนุวัฒน์ 35204
สาย 6
ขาด 6

24 จิรัชญา 35251
สาย 2
ขาด 7

25 ณัฐธิดา 35278
สาย 0
ขาด 0

26 นพรัตน์ 35302
สาย 0
ขาด 13

27 นวรัตน์ 35306
สาย 9
ขาด 7

28 บุณยวีย์ 35317
สาย 1
ขาด 10

29 พิชญาภรณ์ 35349
สาย 0
ขาด 8

30 มลธิดา 35367
สาย 1
ขาด 8

31 วริศรา 35392
สาย 1
ขาด 9

32 หฤทัย 35430
สาย 11
ขาด 6

33 อารีรัตน์ 35443
สาย 9
ขาด 16

34 ธนวัฒน์ 37210
สาย 0
ขาด 0

35 วรายุส์ 37220
สาย 0
ขาด 4

36 เกวลิน 37229
สาย 1
ขาด 3

37 ปาริชาติ 37245
สาย 5
ขาด 11