สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/10 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 37 คน
Date : 2019-11-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กรวีร์ 34983
สาย 0
ขาด 5

2 กันต์ 34988
สาย 0
ขาด 1

3 เกียรติศักดิ์ 34996
สาย 0
ขาด 8

4 ชลสิทธิ์ 35019
สาย 0
ขาด 1

5 ชาณิศ 35027
สาย 0
ขาด 1

6 เตชทัต 35049
สาย 0
ขาด 0

7 ทักษิณ 35054
สาย 1
ขาด 0

8 ธนวัฒน์ 35064
สาย 0
ขาด 0

9 บารมี 35093
สาย 0
ขาด 2

10 บุญฤทธิ์ 35094
สาย 0
ขาด 1

11 พัลลภ 35109
สาย 0
ขาด 0

12 ภูบดินทร์ 35125
สาย 0
ขาด 5

13 เมธาสิทธิ์ 35135
สาย 0
ขาด 1

14 วศิน 35146
สาย 0
ขาด 0

15 วุฒินันท์ 35155
สาย 2
ขาด 3

16 ศรนารายณ์ 35156
สาย 0
ขาด 0

17 ศุภกฤต 35165
สาย 1
ขาด 0

18 ศุภรัตน์ 35168
สาย 2
ขาด 0

19 สิรภพ 35185
สาย 2
ขาด 2

20 สุชาครีย์ 35187
สาย 1
ขาด 0

21 สุทธิโชค 35189
สาย 2
ขาด 0

22 หฤษฎ์ 35198
สาย 0
ขาด 0

23 อนุวัฒน์ 35204
สาย 0
ขาด 3

24 จิรัชญา 35251
สาย 1
ขาด 1

25 ณัฐธิดา 35278
สาย 0
ขาด 0

26 นพรัตน์ 35302
สาย 0
ขาด 4

27 นวรัตน์ 35306
สาย 4
ขาด 1

28 บุณยวีย์ 35317
สาย 0
ขาด 0

29 พิชญาภรณ์ 35349
สาย 1
ขาด 1

30 มลธิดา 35367
สาย 1
ขาด 1

31 วริศรา 35392
สาย 0
ขาด 1

32 หฤทัย 35430
สาย 3
ขาด 2

33 อารีรัตน์ 35443
สาย 0
ขาด 4

34 ธนวัฒน์ 37210
สาย 0
ขาด 0

35 วรายุส์ 37220
สาย 0
ขาด 1

36 เกวลิน 37229
สาย 0
ขาด 0

37 ปาริชาติ 37245
สาย 2
ขาด 3