สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/10 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 37 คน
Date : 2020-06-03
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กรวีร์ 34983
สาย 0
ขาด 43

2 กันต์ 34988
สาย 9
ขาด 6

3 เกียรติศักดิ์ 34996
สาย 0
ขาด 18

4 ชลสิทธิ์ 35019
สาย 5
ขาด 3

5 ชาณิศ 35027
สาย 0
ขาด 3

6 เตชทัต 35049
สาย 3
ขาด 1

7 ทักษิณ 35054
สาย 8
ขาด 3

8 ธนวัฒน์ 35064
สาย 1
ขาด 6

9 บารมี 35093
สาย 1
ขาด 4

10 บุญฤทธิ์ 35094
สาย 5
ขาด 2

11 พัลลภ 35109
สาย 1
ขาด 5

12 ภูบดินทร์ 35125
สาย 0
ขาด 42

13 เมธาสิทธิ์ 35135
สาย 3
ขาด 6

14 วศิน 35146
สาย 3
ขาด 0

15 วุฒินันท์ 35155
สาย 19
ขาด 12

16 ศรนารายณ์ 35156
สาย 2
ขาด 2

17 ศุภกฤต 35165
สาย 9
ขาด 0

18 ศุภรัตน์ 35168
สาย 11
ขาด 5

19 สิรภพ 35185
สาย 8
ขาด 12

20 สุชาครีย์ 35187
สาย 8
ขาด 2

21 สุทธิโชค 35189
สาย 8
ขาด 5

22 หฤษฎ์ 35198
สาย 0
ขาด 0

23 อนุวัฒน์ 35204
สาย 9
ขาด 8

24 จิรัชญา 35251
สาย 12
ขาด 5

25 ณัฐธิดา 35278
สาย 0
ขาด 1

26 นพรัตน์ 35302
สาย 1
ขาด 15

27 นวรัตน์ 35306
สาย 23
ขาด 15

28 บุณยวีย์ 35317
สาย 0
ขาด 5

29 พิชญาภรณ์ 35349
สาย 1
ขาด 5

30 มลธิดา 35367
สาย 7
ขาด 2

31 วริศรา 35392
สาย 2
ขาด 2

32 หฤทัย 35430
สาย 21
ขาด 9

33 อารีรัตน์ 35443
สาย 10
ขาด 28

34 ธนวัฒน์ 37210
สาย 0
ขาด 1

35 วรายุส์ 37220
สาย 7
ขาด 2

36 เกวลิน 37229
สาย 1
ขาด 2

37 ปาริชาติ 37245
สาย 13
ขาด 16