สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/10 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2020-08-09
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ชนินทร์ 35548
สาย 0
ขาด 1

2 ณัฐวุฒิ 35578
สาย 3
ขาด 1

3 ตำนาน 35585
สาย 1
ขาด 0

4 ใต้ฟ้า 35586
สาย 0
ขาด 1

5 ธนดล 35594
สาย 2
ขาด 2

6 ธีรพัฒน์ 35616
สาย 0
ขาด 1

7 ธีรุตม์ 35622
สาย 0
ขาด 2

8 ธุววิช 35623
สาย 0
ขาด 1

9 นพพล 35628
สาย 0
ขาด 2

10 ปัญญา 35661
สาย 0
ขาด 1

11 ปุญญาพัฒน์ 35667
สาย 0
ขาด 0

12 พงษ์พิทักษ์ 35669
สาย 4
ขาด 1

13 พัชรพล 35672
สาย 2
ขาด 2

14 ภัคพงษ์ 35683
สาย 1
ขาด 1

15 ภาณุวัฒน์ 35687
สาย 0
ขาด 0

16 ภูวดล 35698
สาย 1
ขาด 3

17 มนัสวิน 35702
สาย 1
ขาด 0

18 รัชพล 35709
สาย 1
ขาด 1

19 วาธยา 35727
สาย 2
ขาด 1

20 วีรภัทร 35735
สาย 0
ขาด 2

21 วุฒิภัทร 35738
สาย 0
ขาด 0

22 สิทธิชัย 35760
สาย 0
ขาด 1

23 สุทธิพงษ์ 35766
สาย 0
ขาด 0

24 เสกสรรค์ 35774
สาย 0
ขาด 2

25 หฤษฏ์ 35777
สาย 0
ขาด 0

26 กรกนก 35804
สาย 0
ขาด 1

27 เจนจิรา 35831
สาย 0
ขาด 0

28 ณัฐมน 35855
สาย 0
ขาด 1

29 ธิดารัตน์ 35872
สาย 0
ขาด 4

30 ปภาวดี 35888
สาย 0
ขาด 1

31 ปารมี 35894
สาย 0
ขาด 1

32 เพ็ญพิชชา 35922
สาย 0
ขาด 2

33 ภรณ์ธิฎา 35927
สาย 1
ขาด 1

34 ยุรกาน 35946
สาย 0
ขาด 0

35 วทันยา 35957
สาย 0
ขาด 0

36 วราพร 35963
สาย 2
ขาด 1

37 ศศิตา 35977
สาย 0
ขาด 1

38 ศุภนิดา 35981
สาย 0
ขาด 1

39 ศุภารมย์ 35982
สาย 0
ขาด 1