สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 33 คน
Date : 2019-10-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 นครินทร์ 35074
สาย 0
ขาด 6

2 นคฤทธิ์ 35076
สาย 9
ขาด 1

3 เนติพงศ์ 35091
สาย 0
ขาด 1

4 ปวรปรัชญ์ 35098
สาย 6
ขาด 1

5 พรหม 35108
สาย 2
ขาด 8

6 ภราดร 35118
สาย 0
ขาด 2

7 ภานุวัฒน์ 35123
สาย 0
ขาด 0

8 ภูริ 35127
สาย 0
ขาด 1

9 ศิราภูมิ 35162
สาย 2
ขาด 1

10 ศุภณัฐ 35167
สาย 7
ขาด 2

11 สกลวรรธน์ 35173
สาย 7
ขาด 5

12 สีหรัฐ 35186
สาย 11
ขาด 1

13 อภิวัฒน์ 35208
สาย 5
ขาด 0

14 อังกูล 35214
สาย 1
ขาด 2

15 อัชฌาสัย 35215
สาย 9
ขาด 11

16 ณิชาภา 35285
สาย 0
ขาด 5

17 นริศรา 35304
สาย 1
ขาด 1

18 ปริตตา 35323
สาย 0
ขาด 2

19 พรหมพร 35338
สาย 4
ขาด 8

20 พิมพ์ชนก 35352
สาย 8
ขาด 4

21 ภูอันดา 35363
สาย 0
ขาด 8

22 รสิตา 35376
สาย 1
ขาด 1

23 เรืองจุฑา 35381
สาย 0
ขาด 2

24 วรลักษณ์ 35387
สาย 3
ขาด 8

25 ศศิธร 35402
สาย 4
ขาด 9

26 สุพิชญา 35425
สาย 2
ขาด 3

27 กฤติพัฒน์ 37202
สาย 12
ขาด 2

28 ธนภัทร 37209
สาย 0
ขาด 1

29 พรภวิษย์ 37215
สาย 0
ขาด 0

30 รัฐกฤษฏิ์ 37217
สาย 17
ขาด 7

31 ชญานิษฐ์ 37233
สาย 0
ขาด 2

32 เมจกา 37249
สาย 0
ขาด 2

33 สุชานาถ 37257
สาย 2
ขาด 3