สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 32 คน
Date : 2020-05-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 นครินทร์ 35074
สาย 2
ขาด 11

2 นคฤทธิ์ 35076
สาย 11
ขาด 5

3 เนติพงศ์ 35091
สาย 1
ขาด 1

4 ปวรปรัชญ์ 35098
สาย 9
ขาด 2

5 พรหม 35108
สาย 5
ขาด 10

6 ภราดร 35118
สาย 3
ขาด 8

7 ภานุวัฒน์ 35123
สาย 1
ขาด 2

8 ภูริ 35127
สาย 0
ขาด 1

9 ศิราภูมิ 35162
สาย 7
ขาด 5

10 ศุภณัฐ 35167
สาย 6
ขาด 5

11 สกลวรรธน์ 35173
สาย 7
ขาด 16

12 สีหรัฐ 35186
สาย 10
ขาด 3

13 อภิวัฒน์ 35208
สาย 4
ขาด 5

15 อัชฌาสัย 35215
สาย 24
ขาด 17

16 ณิชาภา 35285
สาย 0
ขาด 1

17 นริศรา 35304
สาย 10
ขาด 3

18 ปริตตา 35323
สาย 1
ขาด 1

19 พรหมพร 35338
สาย 7
ขาด 17

20 พิมพ์ชนก 35352
สาย 9
ขาด 4

21 ภูอันดา 35363
สาย 3
ขาด 6

22 รสิตา 35376
สาย 5
ขาด 12

23 เรืองจุฑา 35381
สาย 0
ขาด 4

24 วรลักษณ์ 35387
สาย 3
ขาด 9

25 ศศิธร 35402
สาย 4
ขาด 5

26 สุพิชญา 35425
สาย 6
ขาด 5

27 กฤติพัฒน์ 37202
สาย 15
ขาด 3

28 ธนภัทร 37209
สาย 1
ขาด 1

29 พรภวิษย์ 37215
สาย 3
ขาด 3

30 รัฐกฤษฏิ์ 37217
สาย 23
ขาด 9

31 ชญานิษฐ์ 37233
สาย 1
ขาด 5

32 เมจกา 37249
สาย 0
ขาด 3

33 สุชานาถ 37257
สาย 7
ขาด 3