สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 19 คน
Date : 2020-10-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 อิสระ 35794
สาย 0
ขาด 0

2 กชมน 35797
สาย 7
ขาด 6

3 กมลรัตน์ 35803
สาย 2
ขาด 0

4 จินตนา 35825
สาย 1
ขาด 2

5 แจ่มจิรา 35833
สาย 0
ขาด 7

6 ณัฐณิชา 35854
สาย 5
ขาด 0

7 นวรส 35877
สาย 8
ขาด 4

8 ปนัดดา 35887
สาย 14
ขาด 7

9 ประภัสสร 35890
สาย 7
ขาด 6

10 ปราณปรียา 35891
สาย 0
ขาด 0

11 กณวรรธน์ 37821
สาย 0
ขาด 3

12 จักรพันธ์ 37823
สาย 0
ขาด 0

13 ถิรวัฒน์ 37828
สาย 2
ขาด 0

14 พุฒิพงศ์ 37836
สาย 0
ขาด 0

15 ภัททากร 37837
สาย 20
ขาด 7

16 ภัทรพล 37838
สาย 0
ขาด 1

17 ขวัญข้าว 37847
สาย 10
ขาด 1

18 ภัทรวดี 37865
สาย 8
ขาด 8

19 รวิวรรณ 37869
สาย 6
ขาด 12