สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/1 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 32 คน
Date : 2019-02-16
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤตยชญ์ 34413
สาย 2
ขาด 4

2 จิณณ์ 34440
สาย 5
ขาด 3

3 ทินภัทร 34506
สาย 0
ขาด 2

4 ธนภัทร 34519
สาย 4
ขาด 2

5 ธรรมนูญ 34531
สาย 0
ขาด 1

6 นิติพัฒน์ 34547
สาย 2
ขาด 2

7 ปรัชญ์พันธุ์ 34559
สาย 2
ขาด 2

8 ปราชญ์ 34560
สาย 3
ขาด 3

9 พรพล 34571
สาย 1
ขาด 2

10 ภาสวุฒิ 34595
สาย 0
ขาด 12

11 ภีมพล 34596
สาย 4
ขาด 2

12 วรเมธ 34615
สาย 4
ขาด 3

13 วศิน 34616
สาย 12
ขาด 4

14 วีรพันธ์ 34628
สาย 3
ขาด 4

15 ศักดิโชติ 34633
สาย 8
ขาด 3

16 ศุภวิชญ์ 34641
สาย 1
ขาด 3

17 สุภจิตร 34659
สาย 0
ขาด 4

18 กรรณิการ์ 34693
สาย 2
ขาด 4

19 จุฑามาศ 34722
สาย 1
ขาด 3

20 ปริณาห์ 34795
สาย 7
ขาด 1

21 รัตติกุล 34845
สาย 1
ขาด 7

22 สิรีธร 34875
สาย 0
ขาด 1

23 อชิรญา 34893
สาย 0
ขาด 12

24 ปรมัตถ์ 36618
สาย 1
ขาด 5

25 ชัชชฎา 36629
สาย 2
ขาด 1

26 ฐิติพร 36630
สาย 0
ขาด 2

27 นิลุบล 36634
สาย 5
ขาด 4

28 เบญจพร 36636
สาย 4
ขาด 5

29 ภันทิลา 36642
สาย 1
ขาด 1

30 สุธิดา 36646
สาย 7
ขาด 5

31 อัจฉรานันท์ 36649
สาย 1
ขาด 0

32 อัญวีณ์ 36650
สาย 0
ขาด 4