โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/1 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 31 คน
Date : 2018-01-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ธนพัฒน์ 33914
สาย 1
ขาด 4

2 ธนะทรัพย์ 33922
สาย 2
ขาด 10

3 นิธิโชติ 33955
สาย 12
ขาด 3

4 พิชญะ 33994
สาย 14
ขาด 8

5 ภูดิศ 34017
สาย 0
ขาด 5

6 หนึ่งตุลา 34076
สาย 0
ขาด 2

7 อัฑฒ์ 34091
สาย 5
ขาด 5

8 ฐาปณีย์ 34158
สาย 3
ขาด 6

9 มาริษา 34189
สาย 0
ขาด 5

10 นิรชา 34193
สาย 5
ขาด 5

11 บุษกร 34200
สาย 7
ขาด 13

12 สุภาพร 34309
สาย 5
ขาด 7

13 หทัยชนก 34315
สาย 3
ขาด 3

14 กฤษดา 36027
สาย 6
ขาด 6

15 กอบโชค 36028
สาย 2
ขาด 3

16 ชุติพนธ์ 36033
สาย 0
ขาด 1

17 ธนาธร 36035
สาย 0
ขาด 1

18 พาทิศ 36040
สาย 1
ขาด 6

19 ภูชิต 36041
สาย 9
ขาด 5

20 วศิน 36043
สาย 3
ขาด 2

21 วุฒิภัทร 36046
สาย 3
ขาด 2

22 สรรเสริญ 36049
สาย 4
ขาด 5

23 ชนันท์กานต์ 36056
สาย 5
ขาด 8

24 ธัญชนก 36060
สาย 0
ขาด 8

25 นันทวรรณ 36063
สาย 6
ขาด 6

26 น้องมุก 36064
สาย 0
ขาด 2

27 เปรมฤดี 36066
สาย 0
ขาด 3

28 พันธิชาธรณ์ 36067
สาย 1
ขาด 6

29 ภรณ์สวรรค์ 36068
สาย 0
ขาด 5

30 สิรีธร 36076
สาย 3
ขาด 3

31 อาทิตยาพร 36079
สาย 0
ขาด 6