โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/9 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2018-03-21
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เกียรติชัย 33836
สาย 0
ขาด 6

2 กันต์กวี 34419
สาย 8
ขาด 0

3 กิตติภพ 34422
สาย 5
ขาด 0

4 คุณานนต์ 34434
สาย 4
ขาด 0

5 เจริญสุข 34448
สาย 0
ขาด 0

6 ฉัตรพล 34451
สาย 6
ขาด 0

7 ชยพล 34457
สาย 10
ขาด 2

8 ณัฐพงศ์ 34489
สาย 18
ขาด 0

9 ดนุสรณ์ 34501
สาย 0
ขาด 0

10 ธัญวุฒิ 34533
สาย 0
ขาด 0

11 นิธิกร 34548
สาย 0
ขาด 0

12 ปวริศร์ 34564
สาย 1
ขาด 0

13 พงศภัค 34569
สาย 5
ขาด 0

14 พีรพงษ์ 34583
สาย 9
ขาด 1

15 ภูมินทร์ 34598
สาย 19
ขาด 0

16 มีชัย 34604
สาย 3
ขาด 0

17 ศิรสิทธิ์ 34637
สาย 0
ขาด 0

18 สธน 34642
สาย 0
ขาด 0

19 สหภพ 34646
สาย 13
ขาด 0

20 สิทธิพล 34649
สาย 3
ขาด 0

21 ณัฐกมล 34742
สาย 6
ขาด 0

22 ณิชาภัทร 34755
สาย 3
ขาด 0

23 ณิรชา 34756
สาย 1
ขาด 0

24 ธนัฐดา 34762
สาย 6
ขาด 2

25 ธิดารัตน์ 34767
สาย 2
ขาด 0

26 นภัสวรรณ 34770
สาย 2
ขาด 0

27 ปณิตา 34788
สาย 6
ขาด 2

28 ปรารถนา 34793
สาย 14
ขาด 0

29 ปริญญา 34794
สาย 1
ขาด 1

30 พรธิชา 34801
สาย 2
ขาด 0

31 พักตร์นรินทร์ 34811
สาย 19
ขาด 0

32 พุธิตา 34822
สาย 0
ขาด 0

33 มลธิชา 34835
สาย 1
ขาด 0

34 รัตนาวลี 34848
สาย 0
ขาด 0

35 ลักขณา 34853
สาย 5
ขาด 1

36 สุรัสวดี 34888
สาย 1
ขาด 0

37 อภิญญา 34897
สาย 33
ขาด 1

38 ณัฐวุฒิ 36610
สาย 7
ขาด 2

39 ธนพัฒน์ 36613
สาย 0
ขาด 5

40 ปริยฉัตร 36637
สาย 2
ขาด 2