สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/9 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2019-05-24
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กานต์ 35518
สาย 0
ขาด 0

2 กานต์ชนก 35519
สาย 0
ขาด 0

3 กิตติพัทธ์ 35524
สาย 1
ขาด 0

4 กิตติศักดิ์ 35525
สาย 0
ขาด 1

5 เกียรติภูมิ 35528
สาย 0
ขาด 0

6 จักรพัชร 35538
สาย 0
ขาด 0

7 เจษฏา 35545
สาย 0
ขาด 0

8 ชาคริต 35554
สาย 0
ขาด 0

9 ณัฐพงษ์ 35574
สาย 0
ขาด 0

10 นครินทร์ 35625
สาย 0
ขาด 0

11 นวมินทร์ 35637
สาย 1
ขาด 3

12 ปภพ 35653
สาย 0
ขาด 0

13 ปุญญวิชญ์ 35666
สาย 0
ขาด 0

14 ปุณยวีร์ 35668
สาย 0
ขาด 0

15 พลกฤต 35670
สาย 0
ขาด 0

16 พิชิตพล 35675
สาย 0
ขาด 0

17 ภาณุ 35685
สาย 0
ขาด 0

18 ภูวดล 35696
สาย 2
ขาด 3

19 วรนิษฐ์ 35719
สาย 0
ขาด 0

20 วศธร 35725
สาย 0
ขาด 0

21 อนุภัทร 35778
สาย 0
ขาด 1

22 อนุรดี 35779
สาย 0
ขาด 0

23 อภิรักษ์ 35785
สาย 0
ขาด 0

24 เกวาลิน 35816
สาย 0
ขาด 0

25 จันทร์ทรา 35823
สาย 0
ขาด 0

26 จิราภรณ์ 35827
สาย 0
ขาด 0

27 ชนิกานต์ 35834
สาย 1
ขาด 0

28 ชาคริยา 35842
สาย 0
ขาด 2

29 ญาณัจฉรา 35844
สาย 0
ขาด 0

30 ดรุณี 35860
สาย 0
ขาด 0

31 ทิศยา 35864
สาย 0
ขาด 0

32 ธวัลรัตน์ 35869
สาย 0
ขาด 0

33 พรพิมล 35904
สาย 0
ขาด 0

34 มนัสนันท์ 35941
สาย 0
ขาด 0

35 วาสนา 35967
สาย 0
ขาด 0

36 อมรรัตน์ 36011
สาย 0
ขาด 0

37 อารียา 36024
สาย 0
ขาด 0

38 ชนากานต์ 36083
สาย 0
ขาด 0

39 พงศธร 37834
สาย 0
ขาด 0

40 บุญสิตา 37859
สาย 0
ขาด 0