สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/9 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 38 คน
Date : 2020-06-04
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กานต์ 35518
สาย 0
ขาด 1

2 กานต์ชนก 35519
สาย 3
ขาด 7

3 กิตติพัทธ์ 35524
สาย 10
ขาด 6

4 กิตติศักดิ์ 35525
สาย 5
ขาด 7

5 เกียรติภูมิ 35528
สาย 0
ขาด 1

6 จักรพัชร 35538
สาย 1
ขาด 4

7 เจษฏา 35545
สาย 1
ขาด 1

8 ชาคริต 35554
สาย 11
ขาด 11

9 ณัฐพงษ์ 35574
สาย 0
ขาด 1

10 นครินทร์ 35625
สาย 1
ขาด 1

11 ปภพ 35653
สาย 1
ขาด 2

12 ปุญญวิชญ์ 35666
สาย 1
ขาด 0

13 ปุณยวีร์ 35668
สาย 0
ขาด 2

14 พลกฤต 35670
สาย 0
ขาด 4

15 พิชิตพล 35675
สาย 4
ขาด 9

16 ภาณุ 35685
สาย 9
ขาด 8

18 วรนิษฐ์ 35719
สาย 4
ขาด 1

19 วศธร 35725
สาย 6
ขาด 6

20 อนุภัทร 35778
สาย 1
ขาด 4

21 อนุรดี 35779
สาย 0
ขาด 3

22 อภิรักษ์ 35785
สาย 2
ขาด 0

23 เกวาลิน 35816
สาย 0
ขาด 3

24 จันทร์ทรา 35823
สาย 6
ขาด 2

25 จิราภรณ์ 35827
สาย 0
ขาด 1

26 ชนิกานต์ 35834
สาย 18
ขาด 10

27 ชาคริยา 35842
สาย 0
ขาด 0

28 ญาณัจฉรา 35844
สาย 19
ขาด 12

29 ดรุณี 35860
สาย 3
ขาด 0

30 ทิศยา 35864
สาย 6
ขาด 3

31 ธวัลรัตน์ 35869
สาย 0
ขาด 2

32 พรพิมล 35904
สาย 0
ขาด 1

33 มนัสนันท์ 35941
สาย 0
ขาด 0

34 วาสนา 35967
สาย 0
ขาด 3

35 อมรรัตน์ 36011
สาย 0
ขาด 1

36 อารียา 36024
สาย 12
ขาด 3

37 ชนากานต์ 36083
สาย 2
ขาด 1

38 พงศธร 37834
สาย 7
ขาด 5

39 บุญสิตา 37859
สาย 7
ขาด 6