สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/9 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2018-06-23
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เฉลิมศักดิ์ 33277
สาย 5
ขาด 8

2 กีรติ 34995
สาย 1
ขาด 3

3 คัชทาเทพ 35000
สาย 1
ขาด 1

4 จงชนะ 35001
สาย 0
ขาด 1

5 จีรัญ 35012
สาย 0
ขาด 0

6 ชนะเดช 35017
สาย 0
ขาด 2

7 ชัยวิรัตน์ 35023
สาย 0
ขาด 1

8 ชาญวิทย์ 35026
สาย 0
ขาด 1

9 ชินทัช 35028
สาย 0
ขาด 4

10 ณัฐชาย 35038
สาย 2
ขาด 5

11 ถิรพุทธิ์ 35052
สาย 2
ขาด 12

12 ธนภัทร 35061
สาย 1
ขาด 1

13 ธนาธิป 35067
สาย 0
ขาด 1

14 นพรุจ 35081
สาย 0
ขาด 3

15 ปิยะณัฐ 35101
สาย 2
ขาด 2

17 ภูเบศวร์ 35131
สาย 2
ขาด 3

18 วชิระ 35142
สาย 0
ขาด 1

19 วินัย 35151
สาย 0
ขาด 1

20 ศราวุธ 35159
สาย 0
ขาด 1

21 ศุภราช 35169
สาย 0
ขาด 4

22 สุทัช 35190
สาย 1
ขาด 5

23 อมรินทร์ 35210
สาย 0
ขาด 8

24 กัลยากร 35238
สาย 1
ขาด 2

25 ขวัญฤดี 35245
สาย 0
ขาด 0

26 ชนกนันท์ 35259
สาย 1
ขาด 8

27 ชลธิชา 35269
สาย 0
ขาด 0

28 ธิณัฐดา 35297
สาย 1
ขาด 1

29 มณีรัตน์ 35365
สาย 3
ขาด 6

30 มณีรัตน์ 35366
สาย 0
ขาด 0

31 วิชุดา 35395
สาย 0
ขาด 3

32 ศุภนิดา 35409
สาย 0
ขาด 4

33 สุฐิตา 35419
สาย 1
ขาด 2

34 สุพิชญา 35426
สาย 0
ขาด 1

35 ผดุงเกียรติ์ 37214
สาย 0
ขาด 12

36 พิทักษ์ 37216
สาย 0
ขาด 2

37 ศุภณัฐ 37223
สาย 0
ขาด 2

38 เอกราช 37227
สาย 0
ขาด 1

39 อภิชญา 37258
สาย 0
ขาด 1

40 จิดาภา 37264
สาย 2
ขาด 3