สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/9 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 45 คน
Date : 2020-10-26
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กำเนิดทรัพย์ 36098
สาย 0
ขาด 2

2 คมคณิต 36116
สาย 0
ขาด 0

3 ชยธัช 36131
สาย 4
ขาด 3

4 ณัฐวุฒิ 36161
สาย 0
ขาด 0

5 ธณกร 36169
สาย 2
ขาด 41

6 ธนัญชัย 36180
สาย 5
ขาด 2

7 ธฤษณุ 36190
สาย 0
ขาด 1

8 นพชัย 36204
สาย 0
ขาด 2

9 นภจร 36206
สาย 6
ขาด 7

10 นิธิศ 36212
สาย 0
ขาด 0

11 สรยุทธ์ 36295
สาย 0
ขาด 3

12 สรยุทธ์ 36296
สาย 2
ขาด 0

13 สิทธิพร 36301
สาย 0
ขาด 2

14 สุภิเดช 36309
สาย 1
ขาด 1

15 เสฎฐวุฒิ 36315
สาย 0
ขาด 2

16 ใสอองเมิง 36317
สาย 11
ขาด 7

17 อนันต์สิทธิ์ 36325
สาย 9
ขาด 8

18 อนุชา 36328
สาย 9
ขาด 34

19 อนุวัฒน์ 36331
สาย 11
ขาด 4

20 เอกรินทร์ 36345
สาย 0
ขาด 0

21 กนกพร 36348
สาย 0
ขาด 0

22 กัญญาณัท 36352
สาย 0
ขาด 0

23 กัญญาวีร์ 36354
สาย 1
ขาด 0

24 ชุตินันต์ 36381
สาย 1
ขาด 5

25 นพรดา 36428
สาย 3
ขาด 4

26 นภาพร 36431
สาย 0
ขาด 6

27 นิชาลี 36440
สาย 0
ขาด 0

28 ปนัดดา 36449
สาย 0
ขาด 3

29 ปิยาวรรณ 36467
สาย 0
ขาด 0

30 พรรพษา 36475
สาย 9
ขาด 1

31 แพรวา 36497
สาย 1
ขาด 5

32 เมธาพร 36512
สาย 5
ขาด 1

33 เมธาวี 36513
สาย 0
ขาด 0

34 วันวิสา 36540
สาย 1
ขาด 0

35 สรัญญา 36562
สาย 5
ขาด 1

36 สลิลลาวัลย์ 36565
สาย 2
ขาด 1

37 สุธิมา 36578
สาย 1
ขาด 11

38 สุภาพร 36584
สาย 0
ขาด 0

39 อนัญญา 36592
สาย 2
ขาด 3

40 อนุธิดา 36593
สาย 0
ขาด 0

41 อรวรรณ 36598
สาย 0
ขาด 1

42 เจษฎาภรณ์ 38472
สาย 0
ขาด 1

43 นพคุณ 38482
สาย 0
ขาด 2

44 วีรวัฒน์ 38493
สาย 0
ขาด 0

45 จุฑาภรณ์ 38501
สาย 0
ขาด 2