สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/9 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2018-10-24
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เฉลิมศักดิ์ 33277
สาย 5
ขาด 26

2 กีรติ 34995
สาย 10
ขาด 16

3 คัชทาเทพ 35000
สาย 1
ขาด 3

4 จงชนะ 35001
สาย 1
ขาด 9

5 จีรัญ 35012
สาย 1
ขาด 2

6 ชนะเดช 35017
สาย 0
ขาด 6

7 ชัยวิรัตน์ 35023
สาย 0
ขาด 2

8 ชาญวิทย์ 35026
สาย 0
ขาด 1

9 ชินทัช 35028
สาย 0
ขาด 12

10 ณัฐชาย 35038
สาย 7
ขาด 9

11 ถิรพุทธิ์ 35052
สาย 10
ขาด 34

12 ธนภัทร 35061
สาย 2
ขาด 1

13 ธนาธิป 35067
สาย 0
ขาด 2

14 นพรุจ 35081
สาย 0
ขาด 7

15 ปิยะณัฐ 35101
สาย 3
ขาด 4

17 ภูเบศวร์ 35131
สาย 4
ขาด 8

18 วชิระ 35142
สาย 0
ขาด 2

19 วินัย 35151
สาย 1
ขาด 2

20 ศราวุธ 35159
สาย 0
ขาด 2

21 ศุภราช 35169
สาย 3
ขาด 12

22 สุทัช 35190
สาย 6
ขาด 10

23 อมรินทร์ 35210
สาย 0
ขาด 26

24 กัลยากร 35238
สาย 2
ขาด 5

25 ขวัญฤดี 35245
สาย 0
ขาด 0

26 ชนกนันท์ 35259
สาย 8
ขาด 16

27 ชลธิชา 35269
สาย 0
ขาด 0

28 ธิณัฐดา 35297
สาย 4
ขาด 6

29 มณีรัตน์ 35365
สาย 5
ขาด 8

30 มณีรัตน์ 35366
สาย 0
ขาด 3

31 วิชุดา 35395
สาย 0
ขาด 8

32 ศุภนิดา 35409
สาย 0
ขาด 4

33 สุฐิตา 35419
สาย 1
ขาด 2

34 สุพิชญา 35426
สาย 0
ขาด 3

35 ผดุงเกียรติ์ 37214
สาย 0
ขาด 52

36 พิทักษ์ 37216
สาย 1
ขาด 3

37 ศุภณัฐ 37223
สาย 8
ขาด 6

38 เอกราช 37227
สาย 2
ขาด 1

39 อภิชญา 37258
สาย 0
ขาด 1

40 จิดาภา 37264
สาย 9
ขาด 6