สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/9 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 43 คน
Date : 2021-01-25
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กำเนิดทรัพย์ 36098
สาย 0
ขาด 1

2 คมคณิต 36116
สาย 0
ขาด 6

3 ชยธัช 36131
สาย 0
ขาด 0

4 ณัฐวุฒิ 36161
สาย 0
ขาด 0

6 ธนัญชัย 36180
สาย 2
ขาด 2

7 ธฤษณุ 36190
สาย 0
ขาด 0

8 นพชัย 36204
สาย 1
ขาด 2

9 นภจร 36206
สาย 2
ขาด 16

10 นิธิศ 36212
สาย 1
ขาด 0

11 สรยุทธ์ 36295
สาย 1
ขาด 1

12 สรยุทธ์ 36296
สาย 1
ขาด 4

13 สิทธิพร 36301
สาย 3
ขาด 10

14 สุภิเดช 36309
สาย 0
ขาด 0

15 เสฎฐวุฒิ 36315
สาย 0
ขาด 1

16 ใสอองเมิง 36317
สาย 6
ขาด 10

17 อนันต์สิทธิ์ 36325
สาย 5
ขาด 13

19 อนุวัฒน์ 36331
สาย 2
ขาด 4

20 เอกรินทร์ 36345
สาย 2
ขาด 2

21 กนกพร 36348
สาย 0
ขาด 0

22 กัญญาณัท 36352
สาย 0
ขาด 0

23 กัญญาวีร์ 36354
สาย 0
ขาด 0

24 ชุตินันต์ 36381
สาย 1
ขาด 1

25 นพรดา 36428
สาย 5
ขาด 5

26 นภาพร 36431
สาย 0
ขาด 0

27 นิชาลี 36440
สาย 0
ขาด 1

28 ปนัดดา 36449
สาย 0
ขาด 0

29 ปิยาวรรณ 36467
สาย 0
ขาด 1

30 พรรพษา 36475
สาย 5
ขาด 5

31 แพรวา 36497
สาย 3
ขาด 5

32 เมธาพร 36512
สาย 6
ขาด 6

33 เมธาวี 36513
สาย 0
ขาด 0

34 วันวิสา 36540
สาย 2
ขาด 1

35 สรัญญา 36562
สาย 1
ขาด 3

36 สลิลลาวัลย์ 36565
สาย 0
ขาด 1

37 สุธิมา 36578
สาย 0
ขาด 4

38 สุภาพร 36584
สาย 0
ขาด 0

39 อนัญญา 36592
สาย 0
ขาด 0

40 อนุธิดา 36593
สาย 2
ขาด 1

41 อรวรรณ 36598
สาย 0
ขาด 4

42 เจษฎาภรณ์ 38472
สาย 2
ขาด 2

43 นพคุณ 38482
สาย 1
ขาด 0

44 วีรวัฒน์ 38493
สาย 0
ขาด 0

45 จุฑาภรณ์ 38501
สาย 1
ขาด 1