สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/9 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2019-07-20
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กานต์ 35518
สาย 0
ขาด 1

2 กานต์ชนก 35519
สาย 0
ขาด 1

3 กิตติพัทธ์ 35524
สาย 1
ขาด 0

4 กิตติศักดิ์ 35525
สาย 0
ขาด 1

5 เกียรติภูมิ 35528
สาย 1
ขาด 1

6 จักรพัชร 35538
สาย 0
ขาด 4

7 เจษฏา 35545
สาย 0
ขาด 1

8 ชาคริต 35554
สาย 1
ขาด 10

9 ณัฐพงษ์ 35574
สาย 0
ขาด 1

10 นครินทร์ 35625
สาย 0
ขาด 0

11 ปภพ 35653
สาย 0
ขาด 2

12 ปุญญวิชญ์ 35666
สาย 0
ขาด 0

13 ปุณยวีร์ 35668
สาย 0
ขาด 0

14 พลกฤต 35670
สาย 0
ขาด 1

15 พิชิตพล 35675
สาย 0
ขาด 1

16 ภาณุ 35685
สาย 5
ขาด 0

17 ภูวดล 35696
สาย 8
ขาด 11

18 วรนิษฐ์ 35719
สาย 0
ขาด 0

19 วศธร 35725
สาย 1
ขาด 1

20 อนุภัทร 35778
สาย 0
ขาด 2

21 อนุรดี 35779
สาย 0
ขาด 1

22 อภิรักษ์ 35785
สาย 0
ขาด 0

23 เกวาลิน 35816
สาย 0
ขาด 0

24 จันทร์ทรา 35823
สาย 0
ขาด 1

25 จิราภรณ์ 35827
สาย 0
ขาด 0

26 ชนิกานต์ 35834
สาย 1
ขาด 2

27 ชาคริยา 35842
สาย 0
ขาด 5

28 ญาณัจฉรา 35844
สาย 1
ขาด 5

29 ดรุณี 35860
สาย 0
ขาด 0

30 ทิศยา 35864
สาย 0
ขาด 2

31 ธวัลรัตน์ 35869
สาย 0
ขาด 0

32 พรพิมล 35904
สาย 0
ขาด 0

33 มนัสนันท์ 35941
สาย 0
ขาด 0

34 วาสนา 35967
สาย 0
ขาด 2

35 อมรรัตน์ 36011
สาย 0
ขาด 0

36 อารียา 36024
สาย 0
ขาด 0

37 ชนากานต์ 36083
สาย 0
ขาด 0

38 พงศธร 37834
สาย 1
ขาด 2

39 บุญสิตา 37859
สาย 0
ขาด 1