สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/8 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 38 คน
Date : 2018-12-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤติน 34984
สาย 0
ขาด 1

2 กล้ายุทธ 34986
สาย 0
ขาด 1

3 คมกฤษ 34998
สาย 0
ขาด 3

4 ครรชิต 34999
สาย 0
ขาด 0

5 ชวกรณ์ 35020
สาย 0
ขาด 1

6 ชัยณรงค์ 35022
สาย 2
ขาด 5

7 ณัฐชานนท์ 35037
สาย 2
ขาด 0

8 ณัฐวุฒิ 35047
สาย 1
ขาด 0

9 นนธวัช 35078
สาย 5
ขาด 3

10 ปวัน 35099
สาย 6
ขาด 0

11 ภราดร 35117
สาย 2
ขาด 5

12 ภวัต 35119
สาย 1
ขาด 0

13 ภูวนาถ 35130
สาย 0
ขาด 1

14 วีระพันธุ์ 35154
สาย 0
ขาด 2

15 สราวุฒิ 35177
สาย 6
ขาด 13

16 สุทัศน์ 35191
สาย 17
ขาด 7

17 อัครวิทย์ 35213
สาย 0
ขาด 2

18 อัษฎาวุธ 35218
สาย 5
ขาด 3

19 อิษฎา 35220
สาย 0
ขาด 0

20 กนกวรรณ 35225
สาย 0
ขาด 1

21 กัญญาพัชร 35231
สาย 0
ขาด 3

22 กานต์ธิดา 35240
สาย 0
ขาด 0

23 จุฑาลักษณ์ 35255
สาย 0
ขาด 1

24 ธนิษฐา 35292
สาย 0
ขาด 2

25 ปรีณาพรรณ 35324
สาย 0
ขาด 3

26 ปวรรัตน์ 35325
สาย 4
ขาด 1

27 พรนิภา 35334
สาย 1
ขาด 0

28 พิมพ์ลภัส 35354
สาย 0
ขาด 0

29 ภัทรินทร์ 35361
สาย 0
ขาด 0

30 รัชนีกร 35378
สาย 0
ขาด 1

31 ศิรินทิพย์ 35405
สาย 10
ขาด 2

32 กมลพร 36082
สาย 1
ขาด 0

33 คฑาทร 37204
สาย 0
ขาด 2

34 นครินทร์ 37213
สาย 4
ขาด 4

35 กมลวรรณ 37228
สาย 0
ขาด 2

36 ดนญา 37238
สาย 1
ขาด 2

37 รัตน์นรี 37251
สาย 0
ขาด 5

38 อริสรา 37259
สาย 6
ขาด 4