สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/8 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 43 คน
Date : 2019-05-24
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤตภาส 35515
สาย 0
ขาด 0

2 กิตติพงศ์ 35523
สาย 0
ขาด 0

3 เกียรติศักดิ์ 35529
สาย 0
ขาด 0

4 จิรายุทธ 35543
สาย 0
ขาด 0

5 เจษฎา 35544
สาย 0
ขาด 0

6 เจษฎาภรณ์ 35546
สาย 2
ขาด 0

7 ชัชวาล 35552
สาย 0
ขาด 0

8 ชุติวัต 35560
สาย 0
ขาด 0

9 ณัฐวุฒิ 35579
สาย 0
ขาด 1

10 ธราเทพ 35608
สาย 0
ขาด 3

11 ธิติ 35612
สาย 0
ขาด 1

12 นภัทร์ 35618
สาย 0
ขาด 0

13 นักรบ 35638
สาย 0
ขาด 0

14 ปฐมพร 35651
สาย 0
ขาด 0

15 ปลกเกศ 35660
สาย 0
ขาด 1

16 ภิชญะ 35688
สาย 0
ขาด 0

17 รังสิมันต์ 35708
สาย 0
ขาด 0

18 วิศรุต 35731
สาย 0
ขาด 0

19 สุรวุฒิ 35770
สาย 0
ขาด 1

20 หฤษฏิ์ 35776
สาย 0
ขาด 0

21 แก้วกัลยา 35817
สาย 0
ขาด 0

22 ชาลิษา 35843
สาย 0
ขาด 1

23 นิชาภา 35882
สาย 0
ขาด 0

24 ประนัฐดา 35889
สาย 0
ขาด 0

25 เปมิกา 35900
สาย 0
ขาด 0

26 เพ็ญศิริ 35923
สาย 0
ขาด 0

27 แพร 35924
สาย 0
ขาด 0

28 ภัณฑิลา 35929
สาย 0
ขาด 1

29 ภัทรานิษฐ์ 35933
สาย 0
ขาด 0

30 ริณลนีย์ 35950
สาย 0
ขาด 0

31 รุจิรา 35954
สาย 0
ขาด 0

32 ศศิชา 35975
สาย 1
ขาด 0

33 สินีรัศมิ์ 35983
สาย 0
ขาด 0

34 อภิชญา 36006
สาย 0
ขาด 0

35 อรกานต์ 36012
สาย 0
ขาด 0

36 อรพิชญ์ 36015
สาย 0
ขาด 0

37 ภูเบศ 37840
สาย 0
ขาด 0

38 กฤติยา 37845
สาย 0
ขาด 0

39 ณัฐนิช 37852
สาย 1
ขาด 1

40 นัจกร 37854
สาย 0
ขาด 0

41 เพ็ญพัชชา 37864
สาย 0
ขาด 1

42 วรรณธิชา 37872
สาย 0
ขาด 0

43 สุภาพร 37877
สาย 0
ขาด 1