สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/8 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 38 คน
Date : 2019-02-16
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤติน 34984
สาย 0
ขาด 1

2 กล้ายุทธ 34986
สาย 0
ขาด 1

3 คมกฤษ 34998
สาย 0
ขาด 5

4 ครรชิต 34999
สาย 0
ขาด 0

5 ชวกรณ์ 35020
สาย 0
ขาด 4

6 ชัยณรงค์ 35022
สาย 7
ขาด 14

7 ณัฐชานนท์ 35037
สาย 2
ขาด 0

8 ณัฐวุฒิ 35047
สาย 2
ขาด 2

9 นนธวัช 35078
สาย 12
ขาด 9

10 ปวัน 35099
สาย 7
ขาด 0

11 ภราดร 35117
สาย 5
ขาด 9

12 ภวัต 35119
สาย 1
ขาด 0

13 ภูวนาถ 35130
สาย 6
ขาด 3

14 วีระพันธุ์ 35154
สาย 0
ขาด 6

15 สราวุฒิ 35177
สาย 10
ขาด 31

16 สุทัศน์ 35191
สาย 17
ขาด 36

17 อัครวิทย์ 35213
สาย 1
ขาด 3

18 อัษฎาวุธ 35218
สาย 11
ขาด 10

19 อิษฎา 35220
สาย 1
ขาด 3

20 กนกวรรณ 35225
สาย 0
ขาด 1

21 กัญญาพัชร 35231
สาย 1
ขาด 7

22 กานต์ธิดา 35240
สาย 0
ขาด 2

23 จุฑาลักษณ์ 35255
สาย 0
ขาด 5

24 ธนิษฐา 35292
สาย 1
ขาด 4

25 ปรีณาพรรณ 35324
สาย 0
ขาด 5

26 ปวรรัตน์ 35325
สาย 12
ขาด 7

27 พรนิภา 35334
สาย 2
ขาด 3

28 พิมพ์ลภัส 35354
สาย 0
ขาด 2

29 ภัทรินทร์ 35361
สาย 0
ขาด 0

30 รัชนีกร 35378
สาย 0
ขาด 2

31 ศิรินทิพย์ 35405
สาย 20
ขาด 8

32 กมลพร 36082
สาย 3
ขาด 4

33 คฑาทร 37204
สาย 0
ขาด 9

34 นครินทร์ 37213
สาย 6
ขาด 7

35 กมลวรรณ 37228
สาย 1
ขาด 10

36 ดนญา 37238
สาย 1
ขาด 3

37 รัตน์นรี 37251
สาย 0
ขาด 7

38 อริสรา 37259
สาย 9
ขาด 11