โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/8 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 48 คน
Date : 2018-01-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กวิน 34417
สาย 0
ขาด 2

1 อภิญญา 34323
สาย 5
ขาด 1

2 กิตติศักดิ์ 34424
สาย 1
ขาด 0

3 เจตริน 34447
สาย 4
ขาด 1

4 ชนะรัตน์ 34454
สาย 3
ขาด 2

5 ชัยธวัช 34464
สาย 2
ขาด 7

6 ชัยพัชร์ 34465
สาย 15
ขาด 4

7 ณรัน 34480
สาย 14
ขาด 6

8 ธนพล 34518
สาย 2
ขาด 0

9 ธนภัทร 34520
สาย 1
ขาด 0

10 ธาดา 34535
สาย 1
ขาด 6

11 ธีรศักดิ์ 34537
สาย 3
ขาด 4

12 นวภูมิ 34546
สาย 3
ขาด 2

13 บอล 34549
สาย 7
ขาด 7

14 ปริญญา 34562
สาย 1
ขาด 5

15 พงศธร 34568
สาย 0
ขาด 1

16 พลพจน์ 34575
สาย 2
ขาด 0

17 พิสุทธิ์ 34581
สาย 4
ขาด 2

18 ภัทรพล 34592
สาย 0
ขาด 5

19 ยศวรรทธิ์ 34605
สาย 9
ขาด 4

20 รชต 34608
สาย 1
ขาด 1

21 วรกมล 34610
สาย 0
ขาด 6

22 วรายุทธ 34613
สาย 2
ขาด 2

23 วิชญ์พล 34621
สาย 3
ขาด 7

24 วิภพ 34624
สาย 1
ขาด 0

25 วีระวัฒน์ 34630
สาย 8
ขาด 7

26 สราวุฒิ 34644
สาย 21
ขาด 10

27 สุรวุฒิ 34660
สาย 11
ขาด 4

28 จุฑามาศ 34721
สาย 1
ขาด 1

29 ณิชาภัทร 34754
สาย 3
ขาด 1

30 เนตรนภา 34778
สาย 5
ขาด 4

31 พรเพ็ญ 34807
สาย 0
ขาด 1

32 พลอยสวย 34809
สาย 7
ขาด 4

33 พิชญาภา 34814
สาย 1
ขาด 1

35 วีนา 34862
สาย 0
ขาด 1

36 ศรัณยา 34864
สาย 4
ขาด 8

37 สุดารัตน์ 34879
สาย 0
ขาด 1

38 อาทิตยา 34907
สาย 4
ขาด 2

39 กัมปนาท 36606
สาย 7
ขาด 2

40 เดชาธร 36611
สาย 0
ขาด 0

41 เทพศักดิ์ 36612
สาย 0
ขาด 0

42 ธัญพัฒน์ 36617
สาย 0
ขาด 0

43 วชิรวิทย์ 36620
สาย 11
ขาด 1

44 วรเทพ 36621
สาย 9
ขาด 4

45 อภิสิทธิ์ 36625
สาย 1
ขาด 2

46 จุฑามาศ 36628
สาย 0
ขาด 1

47 เนตรชนก 36635
สาย 0
ขาด 0

48 พิมพ์นภา 36640
สาย 0
ขาด 1