สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/8 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2020-05-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤตภาส 35515
สาย 0
ขาด 4

2 กิตติพงศ์ 35523
สาย 2
ขาด 2

4 จิรายุทธ 35543
สาย 2
ขาด 5

5 เจษฎา 35544
สาย 0
ขาด 4

6 เจษฎาภรณ์ 35546
สาย 7
ขาด 7

7 ชัชวาล 35552
สาย 2
ขาด 6

8 ชุติวัต 35560
สาย 0
ขาด 0

9 ณัฐวุฒิ 35579
สาย 3
ขาด 12

10 ธิติ 35612
สาย 0
ขาด 13

11 นภัทร์ 35618
สาย 3
ขาด 11

12 นักรบ 35638
สาย 2
ขาด 10

13 ปฐมพร 35651
สาย 3
ขาด 5

14 ปลกเกศ 35660
สาย 3
ขาด 6

15 ภิชญะ 35688
สาย 4
ขาด 7

16 รังสิมันต์ 35708
สาย 0
ขาด 0

17 วิศรุต 35731
สาย 0
ขาด 7

18 สุรวุฒิ 35770
สาย 0
ขาด 38

19 หฤษฏิ์ 35776
สาย 0
ขาด 2

20 แก้วกัลยา 35817
สาย 0
ขาด 38

21 ชาลิษา 35843
สาย 2
ขาด 4

22 นิชาภา 35882
สาย 2
ขาด 6

23 ประนัฐดา 35889
สาย 3
ขาด 3

24 เปมิกา 35900
สาย 0
ขาด 1

25 เพ็ญศิริ 35923
สาย 0
ขาด 1

26 แพร 35924
สาย 0
ขาด 2

27 ภัณฑิลา 35929
สาย 6
ขาด 9

28 ภัทรานิษฐ์ 35933
สาย 0
ขาด 2

29 ริณลนีย์ 35950
สาย 1
ขาด 2

30 รุจิรา 35954
สาย 3
ขาด 5

31 ศศิชา 35975
สาย 3
ขาด 3

32 สินีรัศมิ์ 35983
สาย 0
ขาด 1

33 อภิชญา 36006
สาย 4
ขาด 5

34 อรกานต์ 36012
สาย 2
ขาด 5

35 อรพิชญ์ 36015
สาย 0
ขาด 1

36 ภูเบศ 37840
สาย 11
ขาด 8

38 ณัฐนิช 37852
สาย 12
ขาด 10

39 นัจกร 37854
สาย 0
ขาด 4

40 เพ็ญพัชชา 37864
สาย 1
ขาด 1

41 วรรณธิชา 37872
สาย 1
ขาด 5

42 สุภาพร 37877
สาย 2
ขาด 6