สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/8 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 45 คน
Date : 2021-04-11
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤตภาส 36088
สาย 0
ขาด 1

2 ชนะพงศ์ 36129
สาย 0
ขาด 17

3 ชัยชนะ 36138
สาย 10
ขาด 12

4 ชินภัทร 36149
สาย 1
ขาด 2

5 ธนพล 36176
สาย 0
ขาด 59

6 ธนากรณ์ 36182
สาย 0
ขาด 1

7 นรินทร์ 36208
สาย 4
ขาด 3

8 ปาลิน 36227
สาย 3
ขาด 3

9 พลวรรธน์ 36236
สาย 0
ขาด 1

10 พิทยากร 36242
สาย 0
ขาด 5

11 ภูริภัทร 36258
สาย 2
ขาด 1

12 ระพีพัฒน์ 36264
สาย 5
ขาด 6

13 รัตนะ 36269
สาย 0
ขาด 1

14 วุฒิชัย 36282
สาย 0
ขาด 1

15 สิรวิชญ์ 36302
สาย 1
ขาด 0

16 ชลธิชา 36377
สาย 1
ขาด 4

17 ญาณิศา 36384
สาย 1
ขาด 3

18 ณัฐธิชา 36392
สาย 1
ขาด 5

19 ณัฐวศา 36399
สาย 0
ขาด 1

20 ธีรนาฏ 36424
สาย 9
ขาด 10

21 นาตาชา 36437
สาย 0
ขาด 13

22 บุนยานุ 36448
สาย 1
ขาด 4

23 ปริณาย์ 36457
สาย 0
ขาด 1

24 พิณอรุณ 36487
สาย 1
ขาด 6

25 รวีภัทร์ 36517
สาย 5
ขาด 3

26 รุ่งทิวา 36521
สาย 1
ขาด 25

27 วรัญญา 36531
สาย 0
ขาด 1

28 วันนิสา 36538
สาย 7
ขาด 16

29 วชิรญาณ์ 36542
สาย 0
ขาด 1

30 วิริยาภรณ์ 36544
สาย 1
ขาด 5

31 ศศิวิมล 36551
สาย 1
ขาด 10

32 ศิรินทิพย์ 36553
สาย 6
ขาด 13

33 ศุภกานต์ 36557
สาย 0
ขาด 1

34 สมิตา 36560
สาย 3
ขาด 1

35 สุชานันท์ 36572
สาย 0
ขาด 4

36 สุทธิดา 36575
สาย 0
ขาด 7

37 โสภิษฐกาญจน์ 36589
สาย 1
ขาด 0

38 ธนกฤต 36655
สาย 0
ขาด 12

39 กิตติพงศ์ 36656
สาย 7
ขาด 8

39 จุฑาทิพย์ 37269
สาย 0
ขาด 2

40 ปฏิพัทธิ์ 38484
สาย 2
ขาด 0

41 พีรภัทร 38488
สาย 0
ขาด 5

42 กิตติยา 38499
สาย 0
ขาด 58

43 ปวิตรา 38516
สาย 0
ขาด 59

44 สุขุมาภรณ์ 38530
สาย 3
ขาด 21