สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/8 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 42 คน
Date : 2019-07-20
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤตภาส 35515
สาย 0
ขาด 1

2 กิตติพงศ์ 35523
สาย 0
ขาด 0

3 เกียรติศักดิ์ 35529
สาย 1
ขาด 2

4 จิรายุทธ 35543
สาย 2
ขาด 1

5 เจษฎา 35544
สาย 0
ขาด 0

6 เจษฎาภรณ์ 35546
สาย 9
ขาด 0

7 ชัชวาล 35552
สาย 0
ขาด 0

8 ชุติวัต 35560
สาย 0
ขาด 0

9 ณัฐวุฒิ 35579
สาย 0
ขาด 2

10 ธิติ 35612
สาย 0
ขาด 3

11 นภัทร์ 35618
สาย 1
ขาด 3

12 นักรบ 35638
สาย 0
ขาด 1

13 ปฐมพร 35651
สาย 0
ขาด 0

14 ปลกเกศ 35660
สาย 0
ขาด 3

15 ภิชญะ 35688
สาย 1
ขาด 3

16 รังสิมันต์ 35708
สาย 0
ขาด 0

17 วิศรุต 35731
สาย 0
ขาด 0

18 สุรวุฒิ 35770
สาย 4
ขาด 8

19 หฤษฏิ์ 35776
สาย 1
ขาด 0

20 แก้วกัลยา 35817
สาย 1
ขาด 1

21 ชาลิษา 35843
สาย 0
ขาด 2

22 นิชาภา 35882
สาย 0
ขาด 0

23 ประนัฐดา 35889
สาย 0
ขาด 0

24 เปมิกา 35900
สาย 0
ขาด 0

25 เพ็ญศิริ 35923
สาย 0
ขาด 0

26 แพร 35924
สาย 0
ขาด 0

27 ภัณฑิลา 35929
สาย 1
ขาด 4

28 ภัทรานิษฐ์ 35933
สาย 0
ขาด 0

29 ริณลนีย์ 35950
สาย 0
ขาด 2

30 รุจิรา 35954
สาย 0
ขาด 0

31 ศศิชา 35975
สาย 1
ขาด 0

32 สินีรัศมิ์ 35983
สาย 0
ขาด 1

33 อภิชญา 36006
สาย 2
ขาด 3

34 อรกานต์ 36012
สาย 0
ขาด 0

35 อรพิชญ์ 36015
สาย 0
ขาด 0

36 ภูเบศ 37840
สาย 10
ขาด 2

37 กฤติยา 37845
สาย 0
ขาด 1

38 ณัฐนิช 37852
สาย 10
ขาด 3

39 นัจกร 37854
สาย 0
ขาด 0

40 เพ็ญพัชชา 37864
สาย 1
ขาด 1

41 วรรณธิชา 37872
สาย 0
ขาด 0

42 สุภาพร 37877
สาย 1
ขาด 3