สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/7 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 35 คน
Date : 2020-06-03
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

2 เขมกร 35532
สาย 11
ขาด 9

3 โชติ 35561
สาย 7
ขาด 9

4 ฐิติพันธุ์ 35567
สาย 0
ขาด 5

5 ณฐวัตร 35570
สาย 0
ขาด 3

6 ธนาตย์ 35602
สาย 11
ขาด 19

7 ธนาธร 35603
สาย 5
ขาด 6

8 ธนาวัฒน์ 35605
สาย 8
ขาด 3

9 บัณฑิต 35644
สาย 21
ขาด 13

10 ปฐมพงศ์ 35650
สาย 1
ขาด 1

11 ปัญวัฒน์ 35662
สาย 1
ขาด 4

12 พสิษฐ์ 35671
สาย 5
ขาด 2

13 ภคิน 35682
สาย 3
ขาด 2

14 รพีพัฒน์ 35706
สาย 0
ขาด 4

15 รวินท์ 35707
สาย 5
ขาด 4

16 ไรวินทร์ 35713
สาย 5
ขาด 2

17 ศรัณย์ 35739
สาย 15
ขาด 14

18 ศราวุธ 35742
สาย 14
ขาด 24

19 ศุภกิจ 35748
สาย 18
ขาด 18

20 สุรพงษ์ 35769
สาย 1
ขาด 8

21 เสกสรรค์ 35775
สาย 7
ขาด 21

22 อรรฆพล 35789
สาย 10
ขาด 8

23 จีรพร 35829
สาย 0
ขาด 3

24 ชลธิชา 35838
สาย 5
ขาด 1

25 ณิชากร 35859
สาย 0
ขาด 1

26 นัชชาธิป 35878
สาย 0
ขาด 1

27 พิยดา 35920
สาย 0
ขาด 3

28 ภัทรวดี 35931
สาย 0
ขาด 1

29 ภาวินี 35936
สาย 3
ขาด 2

30 ธนพนธ์ 37830
สาย 0
ขาด 4

31 กวิสรา 37846
สาย 0
ขาด 3

32 ชโรธร 37850
สาย 3
ขาด 6

33 พิมพิมล 37863
สาย 4
ขาด 2

34 วรกัญญา 37871
สาย 1
ขาด 6

35 สุภานิต 37875
สาย 0
ขาด 2

36 สมิตานันท์ 37876
สาย 0
ขาด 9