สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/7 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 43 คน
Date : 2021-04-11
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ณรินทร์ธร 35571
สาย 0
ขาด 2

2 กิตติกวินท์ 36100
สาย 2
ขาด 2

3 กิตติพัทธ์ 36103
สาย 2
ขาด 2

4 ชัยโรจน์ 36146
สาย 5
ขาด 5

5 ณัฐกานต์ 36155
สาย 0
ขาด 1

6 ดุลภากร 36164
สาย 2
ขาด 7

7 ธนภัทร 36178
สาย 9
ขาด 13

8 ธรรศ 36189
สาย 0
ขาด 3

9 ธิติวุฒิ 36193
สาย 0
ขาด 0

10 ธีรภัทร 36199
สาย 0
ขาด 18

11 ปฏิพล 36214
สาย 1
ขาด 3

12 พงษกร 36234
สาย 1
ขาด 0

13 พลัฏฐ์ 36238
สาย 0
ขาด 2

14 พิริยะพงศ์ 36244
สาย 1
ขาด 8

15 วุฒิภัทร 36283
สาย 3
ขาด 16

16 ศิรวิชญ์ 36285
สาย 2
ขาด 5

17 ศิลปชัย 36286
สาย 0
ขาด 2

18 ศิลา 36287
สาย 7
ขาด 13

19 สุพิเชษฐ์ 36307
สาย 1
ขาด 15

20 หาญชัย 36318
สาย 5
ขาด 7

21 อนุภัทร 36329
สาย 4
ขาด 10

22 อโนทัย 36332
สาย 0
ขาด 2

23 อภิรักษ์ 36334
สาย 0
ขาด 1

24 นภัสสร 36430
สาย 0
ขาด 1

25 นริสรา 36433
สาย 5
ขาด 3

26 ปิยาภรณ์ 36466
สาย 0
ขาด 4

27 ภัสสร 36504
สาย 0
ขาด 28

28 ลักษกา 36525
สาย 0
ขาด 0

29 ศรัณพร 36547
สาย 0
ขาด 0

30 ศิริวิภา 36555
สาย 0
ขาด 2

31 สุภาพร 36582
สาย 5
ขาด 9

33 อภิสรา 37263
สาย 1
ขาด 1

34 เจษฎา 37879
สาย 4
ขาด 2

35 จตุพร 38470
สาย 0
ขาด 0

36 เตชภณ 38478
สาย 2
ขาด 1

37 กัลย์สุดา 38498
สาย 0
ขาด 1

38 จุฑามณี 38502
สาย 0
ขาด 2

39 ณัฐสุดา 38505
สาย 2
ขาด 1

40 ธนาภา 38506
สาย 1
ขาด 5

41 ธิดารัตน์ 38508
สาย 0
ขาด 0

42 ปิยะนุช 38518
สาย 0
ขาด 0

43 ปิยเนตร 38519
สาย 2
ขาด 2

44 มณีนุช 38525
สาย 0
ขาด 5