โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/7 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 48 คน
Date : 2018-03-21
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 คณพล 34430
สาย 0
ขาด 1

2 จิรายุทธ 34444
สาย 1
ขาด 1

3 ชยากร 34458
สาย 3
ขาด 0

4 ชวัลวิทย์ 34461
สาย 6
ขาด 2

5 ชาคริต 34467
สาย 3
ขาด 0

6 ตนุภัทร 34502
สาย 0
ขาด 62

7 ภัทรพล 34591
สาย 0
ขาด 0

8 โยธิน 34607
สาย 1
ขาด 3

9 วรพจน์ 34611
สาย 0
ขาด 6

10 วิทวัส 34622
สาย 0
ขาด 2

11 ศรราม 34632
สาย 2
ขาด 1

12 สฤษฎ์พงศ์ 34645
สาย 18
ขาด 9

13 อชิระ 34665
สาย 1
ขาด 2

14 อดิศักดิ์ 34666
สาย 0
ขาด 3

15 อภิสิทธิ์ 34674
สาย 3
ขาด 5

16 อิทธิพันธ์ 34679
สาย 2
ขาด 2

17 กัญญารัตน์ 34699
สาย 2
ขาด 3

18 กาญจนา 34703
สาย 1
ขาด 4

19 ขวัญเรือน 34709
สาย 0
ขาด 3

20 ไข่มุก 34710
สาย 0
ขาด 2

21 จริญญา 34713
สาย 4
ขาด 8

22 ชลธิชา 34731
สาย 0
ขาด 1

23 ณปภา 34739
สาย 4
ขาด 16

24 ณัฏฐธิดา 34740
สาย 2
ขาด 4

25 ณัฐธัญญา 34746
สาย 0
ขาด 6

26 ณัฐพร 34748
สาย 3
ขาด 17

27 ธนาพร 34763
สาย 21
ขาด 0

28 ธิมาพร 34768
สาย 2
ขาด 5

29 ปฑิตตา 34785
สาย 0
ขาด 1

30 ปิยนันท์ 34798
สาย 9
ขาด 7

31 พรลภัส 34803
สาย 1
ขาด 1

32 พิมพ์รพัตร 34818
สาย 1
ขาด 0

33 พิมล 34819
สาย 2
ขาด 0

34 ภัทรธิดา 34826
สาย 1
ขาด 8

35 ภัทริฎา 34830
สาย 18
ขาด 12

36 ภาสญารัตน์ 34831
สาย 0
ขาด 54

37 มนัสชนก 34834
สาย 0
ขาด 1

38 เมทินี 34837
สาย 0
ขาด 2

39 รติกร 34840
สาย 2
ขาด 2

40 รวิภา 34841
สาย 1
ขาด 2

41 รุ่งฟ้า 34850
สาย 18
ขาด 15

42 สมฤดี 34868
สาย 7
ขาด 4

43 สริดา 34869
สาย 2
ขาด 1

44 สุดาทิพย์ 34878
สาย 3
ขาด 5

45 สุทธินันท์ 34880
สาย 10
ขาด 7

46 สุธิมา 34882
สาย 9
ขาด 3

47 อัสรีนา 34906
สาย 4
ขาด 6

48 อุมารัตน์ 34912
สาย 0
ขาด 62