สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/7 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2018-10-24
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กิตติภูมิ 34992
สาย 0
ขาด 2

2 ณัฐภัทร 35043
สาย 0
ขาด 3

3 นิธิวัฒน์ 35089
สาย 1
ขาด 1

4 ปฏิพล 35096
สาย 3
ขาด 1

5 ภูรินท์ 35100
สาย 3
ขาด 1

6 ปิยะบัณฑิตย์ 35102
สาย 5
ขาด 11

7 พชระ 35106
สาย 1
ขาด 1

8 ภูริเดช 35128
สาย 0
ขาด 1

9 ภูวกร 35129
สาย 0
ขาด 2

10 สุทธวีร์ 35188
สาย 3
ขาด 5

11 อัษฎาวุฒิ 35217
สาย 22
ขาด 3

12 กานต์ธิดา 35239
สาย 0
ขาด 2

13 กุลณัฐ 35241
สาย 0
ขาด 2

14 จณิสตา 35247
สาย 15
ขาด 2

15 ณิชานันท์ 35284
สาย 15
ขาด 5

16 ธิญาดา 35296
สาย 0
ขาด 2

17 นริศรา 35303
สาย 1
ขาด 4

18 เนตรอัปสร 35312
สาย 0
ขาด 2

19 เบญญาภา 35320
สาย 2
ขาด 2

20 พรพณา 35335
สาย 0
ขาด 1

21 พรวิภา 35337
สาย 6
ขาด 4

22 ภคินี 35357
สาย 6
ขาด 4

23 วรรณวิสา 35385
สาย 0
ขาด 3

24 ปุญญิศา 35406
สาย 7
ขาด 1

25 ศุภณัฐ 35408
สาย 1
ขาด 2

26 ศุภาพิชญ์ 35411
สาย 0
ขาด 4

27 สิริวรรณ 35418
สาย 0
ขาด 1

28 สุทาวดี 35420
สาย 7
ขาด 2

29 อนิญชนา 35432
สาย 0
ขาด 1

30 ออมทอง 35435
สาย 0
ขาด 1

31 อาทิตยา 35440
สาย 0
ขาด 1

32 อินทิรา 35444
สาย 1
ขาด 2

33 อูริสสรา 35445
สาย 0
ขาด 1

34 ทักชัย 37208
สาย 1
ขาด 3

35 รัฐโรจน์ 37218
สาย 2
ขาด 4

36 ชลธิชา 37234
สาย 0
ขาด 4

37 ฐาปนี 37236
สาย 4
ขาด 5

38 พรทิพย์ 37246
สาย 0
ขาด 1

39 ศศิกานต์ 37254
สาย 16
ขาด 5

40 สิริมา 37255
สาย 3
ขาด 1