สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/7 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 36 คน
Date : 2019-07-20
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ณพรรษ 35033
สาย 0
ขาด 31

2 เขมกร 35532
สาย 0
ขาด 2

3 โชติ 35561
สาย 2
ขาด 5

4 ฐิติพันธุ์ 35567
สาย 0
ขาด 0

5 ณฐวัตร 35570
สาย 0
ขาด 1

6 ธนาตย์ 35602
สาย 6
ขาด 7

7 ธนาธร 35603
สาย 1
ขาด 1

8 ธนาวัฒน์ 35605
สาย 0
ขาด 2

9 บัณฑิต 35644
สาย 6
ขาด 6

10 ปฐมพงศ์ 35650
สาย 1
ขาด 4

11 ปัญวัฒน์ 35662
สาย 0
ขาด 0

12 พสิษฐ์ 35671
สาย 1
ขาด 0

13 ภคิน 35682
สาย 2
ขาด 1

14 รพีพัฒน์ 35706
สาย 1
ขาด 1

15 รวินท์ 35707
สาย 1
ขาด 0

16 ไรวินทร์ 35713
สาย 2
ขาด 2

17 ศรัณย์ 35739
สาย 6
ขาด 7

18 ศราวุธ 35742
สาย 2
ขาด 2

19 ศุภกิจ 35748
สาย 9
ขาด 13

20 สุรพงษ์ 35769
สาย 0
ขาด 5

21 เสกสรรค์ 35775
สาย 4
ขาด 5

22 อรรฆพล 35789
สาย 3
ขาด 5

23 จีรพร 35829
สาย 0
ขาด 0

24 ชลธิชา 35838
สาย 1
ขาด 0

25 ณิชากร 35859
สาย 1
ขาด 0

26 นัชชาธิป 35878
สาย 0
ขาด 1

27 พิยดา 35920
สาย 0
ขาด 3

28 ภัทรวดี 35931
สาย 0
ขาด 0

29 ภาวินี 35936
สาย 1
ขาด 0

30 ธนพนธ์ 37830
สาย 0
ขาด 2

31 กวิสรา 37846
สาย 0
ขาด 1

32 ชโรธร 37850
สาย 0
ขาด 1

33 พิมพิมล 37863
สาย 0
ขาด 1

34 วรกัญญา 37871
สาย 0
ขาด 6

35 สุภานิต 37875
สาย 0
ขาด 0

36 สมิตานันท์ 37876
สาย 0
ขาด 2