สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/7 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 36 คน
Date : 2019-05-24
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ณพรรษ 35033
สาย 0
ขาด 4

2 เขมกร 35532
สาย 0
ขาด 0

3 โชติ 35561
สาย 0
ขาด 0

4 ฐิติพันธุ์ 35567
สาย 0
ขาด 0

5 ณฐวัตร 35570
สาย 0
ขาด 0

6 ธนาตย์ 35602
สาย 0
ขาด 1

7 ธนาธร 35603
สาย 0
ขาด 1

8 ธนาวัฒน์ 35605
สาย 0
ขาด 0

9 บัณฑิต 35644
สาย 0
ขาด 2

10 ปฐมพงศ์ 35650
สาย 0
ขาด 0

11 ปัญวัฒน์ 35662
สาย 0
ขาด 0

12 พสิษฐ์ 35671
สาย 1
ขาด 0

13 ภคิน 35682
สาย 1
ขาด 0

14 รพีพัฒน์ 35706
สาย 1
ขาด 0

15 รวินท์ 35707
สาย 0
ขาด 0

16 ไรวินทร์ 35713
สาย 1
ขาด 1

17 ศรัณย์ 35739
สาย 1
ขาด 1

18 ศราวุธ 35742
สาย 0
ขาด 0

19 ศุภกิจ 35748
สาย 1
ขาด 2

20 สุรพงษ์ 35769
สาย 0
ขาด 2

21 เสกสรรค์ 35775
สาย 2
ขาด 1

22 อรรฆพล 35789
สาย 1
ขาด 3

23 จีรพร 35829
สาย 0
ขาด 0

24 ชลธิชา 35838
สาย 1
ขาด 0

25 ณิชากร 35859
สาย 0
ขาด 0

26 นัชชาธิป 35878
สาย 0
ขาด 1

27 พิยดา 35920
สาย 0
ขาด 3

28 ภัทรวดี 35931
สาย 0
ขาด 0

29 ภาวินี 35936
สาย 0
ขาด 0

30 ธนพนธ์ 37830
สาย 0
ขาด 1

31 กวิสรา 37846
สาย 0
ขาด 0

32 ชโรธร 37850
สาย 0
ขาด 1

33 พิมพิมล 37863
สาย 0
ขาด 0

34 วรกัญญา 37871
สาย 0
ขาด 2

35 สุภานิต 37875
สาย 0
ขาด 0

36 สมิตานันท์ 37876
สาย 0
ขาด 0