สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/6 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 34 คน
Date : 2019-05-24
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 โกมินทร์ 35530
สาย 1
ขาด 1

1 สัณหณัฐ 35182
สาย 1
ขาด 1

2 ชินวัฒน์ 35558
สาย 0
ขาด 0

3 ธนาธิป 35604
สาย 0
ขาด 0

4 ธิติกร 35613
สาย 0
ขาด 0

5 ปัณณวิชญ์ 35663
สาย 0
ขาด 0

6 ปิยณัฐ 35664
สาย 0
ขาด 0

7 ภูมิพัฒน์ 35691
สาย 0
ขาด 0

8 มนัสวิน 35701
สาย 1
ขาด 0

9 ราเมศวธ์ 35712
สาย 0
ขาด 0

10 ศรัณย์ภัทร 35740
สาย 0
ขาด 0

11 สุกัลย์ 35765
สาย 0
ขาด 0

12 อนุรักษ์ 35780
สาย 0
ขาด 0

13 กรวรรณ 35806
สาย 0
ขาด 0

14 กัญญาภรณ์ 35809
สาย 0
ขาด 0

15 ณัฐกานต์ 35851
สาย 0
ขาด 0

16 ธนภรณ์ 35865
สาย 0
ขาด 0

17 ธันยพร 35871
สาย 0
ขาด 0

18 ปาริฉัตร 35895
สาย 0
ขาด 0

19 ปิยะฉัตร 35896
สาย 0
ขาด 0

20 พรนภัส 35902
สาย 0
ขาด 0

21 พรรณราย 35906
สาย 0
ขาด 0

22 ภัคจิรา 35928
สาย 0
ขาด 0

23 มรกต 35942
สาย 0
ขาด 0

24 เมลิษา 35945
สาย 0
ขาด 0

25 รถระวี 35947
สาย 0
ขาด 0

26 วัชราภรณ์ 35965
สาย 0
ขาด 0

27 คณนาถ 37822
สาย 0
ขาด 0

28 เจษฎา 37824
สาย 0
ขาด 3

29 ชัยวัฒน์ 37826
สาย 1
ขาด 1

31 ประรัตถวินันท์ 37861
สาย 0
ขาด 0

32 พราวชมพู 37862
สาย 0
ขาด 0

33 ภัทรสุดา 37866
สาย 0
ขาด 0

34 ศิวพร 37874
สาย 0
ขาด 1