สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/6 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 45 คน
Date : 2020-08-09
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤษดา 36093
สาย 0
ขาด 0

2 กิตติศักดิ์ 36104
สาย 0
ขาด 0

3 กิติชัย 36106
สาย 0
ขาด 0

4 คเณศณัฏฐ์ 36115
สาย 0
ขาด 0

5 คุณวุฒิ 36118
สาย 1
ขาด 0

6 จิรศักดิ์ 36123
สาย 0
ขาด 0

7 ณัฏฐชัย 36154
สาย 0
ขาด 0

8 นนท์ปวิช 36203
สาย 3
ขาด 2

9 นันทิศ 36210
สาย 0
ขาด 1

10 ปฏิภาณ 36215
สาย 2
ขาด 1

11 พงศ์พัทธ์ 36232
สาย 1
ขาด 0

12 ภูริช 36254
สาย 0
ขาด 0

13 สิรวิชญ์ 36303
สาย 0
ขาด 2

14 ศุภกร 36308
สาย 4
ขาด 0

15 อภิสิทธิ์ 36336
สาย 0
ขาด 0

16 กายกาญ 36359
สาย 0
ขาด 0

17 กิตติยา 36360
สาย 0
ขาด 0

18 กุศลิน 36362
สาย 1
ขาด 0

19 แก้วนภา 36364
สาย 1
ขาด 0

20 ชุติมันต์ 36382
สาย 0
ขาด 0

21 ฐานิตา 36387
สาย 0
ขาด 0

22 ณัฐสรณ์ 36400
สาย 0
ขาด 0

23 ธัญฤดีนันท์ 36417
สาย 0
ขาด 0

24 ธัญวาทิพย์ 36419
สาย 0
ขาด 2

25 นฐพร 36426
สาย 0
ขาด 0

26 นพมาศ 36427
สาย 0
ขาด 1

27 ปัญญวรรณ 36460
สาย 0
ขาด 0

28 พรชนก 36472
สาย 1
ขาด 0

29 พรรภษา 36476
สาย 0
ขาด 0

30 พิริษา 36494
สาย 0
ขาด 0

31 ฟ้าประทานพร 36498
สาย 0
ขาด 0

32 วรรณพร 36530
สาย 0
ขาด 0

33 ศรุตยา 36549
สาย 0
ขาด 1

34 ศิริรัตน์ 36554
สาย 0
ขาด 0

35 ศุภิสร 36559
สาย 0
ขาด 0

36 สรวีย์ 36561
สาย 1
ขาด 0

37 สุทธิดา 36574
สาย 0
ขาด 0

38 ชลธวัช 38473
สาย 0
ขาด 0

39 ณทชัย 38476
สาย 0
ขาด 1

40 นันทวัฒน์ 38483
สาย 0
ขาด 0

41 นรินทร 38509
สาย 0
ขาด 0

42 น้ำฝน 38513
สาย 0
ขาด 0

43 เยาวเรศ 38527
สาย 0
ขาด 0

44 สุพรรษา 38532
สาย 0
ขาด 0

45 อมลวรรณ 38534
สาย 0
ขาด 0