โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/6 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 48 คน
Date : 2018-01-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤษฎา 34415
สาย 5
ขาด 4

2 เกียรติศักดิ์ 34426
สาย 0
ขาด 3

3 ฐานธิษณ์ 34475
สาย 4
ขาด 3

4 ณภัทร 34479
สาย 0
ขาด 2

5 ณัฐวัตร 34495
สาย 2
ขาด 5

6 ธนวัฒน์ 34521
สาย 1
ขาด 4

7 ธนวิทย์ 34524
สาย 0
ขาด 2

8 ธนายุต 34529
สาย 6
ขาด 2

9 ปฏิวัติ 34552
สาย 0
ขาด 2

10 ปัณณธร 34565
สาย 2
ขาด 1

11 พรเทพ 34573
สาย 9
ขาด 0

12 พิพัฒน์ 34578
สาย 0
ขาด 38

13 ภัทรวัต 34593
สาย 0
ขาด 2

14 ศักดิ์นฤน 34634
สาย 1
ขาด 7

15 ศิรสิทธิ์ 34636
สาย 0
ขาด 1

16 ศุภณัฐ 34640
สาย 0
ขาด 2

17 สุทิน 34655
สาย 1
ขาด 5

18 อรุษ 34675
สาย 3
ขาด 0

19 กัญฐณา 34700
สาย 1
ขาด 0

20 จรรยวรรธน์ 34712
สาย 0
ขาด 2

21 จังคนิภา 34714
สาย 0
ขาด 1

22 จีรนันท์ 34720
สาย 1
ขาด 2

23 ฉัตรธิดา 34726
สาย 0
ขาด 1

24 ณฐพร 34736
สาย 1
ขาด 1

25 ฌรรฌริน 34738
สาย 3
ขาด 0

26 ณัฏฐ์นรี 34741
สาย 7
ขาด 0

27 ณัฐณิชา 34745
สาย 5
ขาด 6

28 ณัฐวรรณ 34753
สาย 0
ขาด 5

29 ดวงฤทัย 34758
สาย 1
ขาด 3

30 ธีราพร 34769
สาย 3
ขาด 1

31 นฤมล 34774
สาย 2
ขาด 5

32 ปณิชา 34786
สาย 4
ขาด 2

33 พัชรวรรณ 34812
สาย 0
ขาด 2

34 ภัณฑิรา 34824
สาย 0
ขาด 4

35 ภัทรชล 34825
สาย 0
ขาด 1

36 ภัทรพร 34827
สาย 6
ขาด 3

37 มัทนา 34836
สาย 0
ขาด 3

38 รุจิรา 34849
สาย 5
ขาด 0

39 ลลิตา 34852
สาย 0
ขาด 1

40 วริศราณัท 34859
สาย 5
ขาด 2

41 สุวรรณหงษ์ 34889
สาย 2
ขาด 6

42 อนันตญา 34896
สาย 0
ขาด 1

43 อภิญญา 34898
สาย 2
ขาด 6

44 อรวรรณ 34900
สาย 0
ขาด 3

45 ธนาภา 36632
สาย 0
ขาด 4

46 นาเดีย 36633
สาย 8
ขาด 8

47 ลักษณ์สุดา 36643
สาย 0
ขาด 1

48 อริยา 36647
สาย 0
ขาด 2