สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/6 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 34 คน
Date : 2019-07-20
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 สัณหณัฐ 35182
สาย 7
ขาด 8

2 โกมินทร์ 35530
สาย 1
ขาด 5

3 ชินวัฒน์ 35558
สาย 0
ขาด 0

4 ธนาธิป 35604
สาย 0
ขาด 0

5 ธิติกร 35613
สาย 0
ขาด 0

6 ปัณณวิชญ์ 35663
สาย 0
ขาด 0

7 ปิยณัฐ 35664
สาย 1
ขาด 0

8 ภูมิพัฒน์ 35691
สาย 2
ขาด 7

9 มนัสวิน 35701
สาย 6
ขาด 2

10 ราเมศวธ์ 35712
สาย 0
ขาด 1

11 ศรัณย์ภัทร 35740
สาย 0
ขาด 0

12 สุกัลย์ 35765
สาย 0
ขาด 0

13 อนุรักษ์ 35780
สาย 0
ขาด 0

14 กรวรรณ 35806
สาย 0
ขาด 0

15 กัญญาภรณ์ 35809
สาย 0
ขาด 0

16 ณัฐกานต์ 35851
สาย 0
ขาด 0

17 ธนภรณ์ 35865
สาย 0
ขาด 0

18 ธันยพร 35871
สาย 0
ขาด 0

19 ปาริฉัตร 35895
สาย 0
ขาด 0

20 ปิยะฉัตร 35896
สาย 1
ขาด 1

21 พรนภัส 35902
สาย 0
ขาด 0

22 พรรณราย 35906
สาย 0
ขาด 0

23 ภัคจิรา 35928
สาย 0
ขาด 0

24 มรกต 35942
สาย 1
ขาด 0

25 เมลิษา 35945
สาย 1
ขาด 0

26 รถระวี 35947
สาย 0
ขาด 0

27 วัชราภรณ์ 35965
สาย 1
ขาด 2

28 คณนาถ 37822
สาย 0
ขาด 0

29 เจษฎา 37824
สาย 1
ขาด 8

30 ชัยวัฒน์ 37826
สาย 4
ขาด 8

31 ประรัตถวินันท์ 37861
สาย 1
ขาด 0

32 พราวชมพู 37862
สาย 3
ขาด 1

33 ภัทรสุดา 37866
สาย 1
ขาด 1

34 ศิวพร 37874
สาย 2
ขาด 5