สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/6 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2018-08-15
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ชัยชนก 34463
สาย 9
ขาด 15

2 จารุวัฒน์ 35002
สาย 0
ขาด 1

3 เจษฎาภรณ์ 35014
สาย 0
ขาด 1

4 ณัฐนันท์ 35040
สาย 8
ขาด 5

5 ณัฐวัฒน์ 35044
สาย 0
ขาด 3

6 ธนพงษ์ 35059
สาย 1
ขาด 0

7 พีรภัทร 35114
สาย 0
ขาด 4

8 ยศพัฒน์ 35138
สาย 0
ขาด 0

9 ศรัณย์ 35157
สาย 2
ขาด 5

10 ศิครินทร์ 35161
สาย 0
ขาด 1

11 ศุภวัฒน์ 35170
สาย 0
ขาด 1

12 สกรรจ์ 35172
สาย 0
ขาด 0

13 เสฏฐนันท์ 35195
สาย 0
ขาด 2

14 อรรถพล 35211
สาย 2
ขาด 5

15 เอกราช 35221
สาย 0
ขาด 0

16 เกษมณี 35243
สาย 0
ขาด 0

17 ชลธิชา 35267
สาย 0
ขาด 0

18 ญดาพร 35274
สาย 1
ขาด 3

19 นวพร 35305
สาย 0
ขาด 3

20 นันทกานต์ 35307
สาย 0
ขาด 2

21 นิตยา 35310
สาย 0
ขาด 0

22 บุษยา 35318
สาย 0
ขาด 0

23 ปาริฉัตร 35329
สาย 0
ขาด 2

24 พรหมพร 35339
สาย 1
ขาด 5

25 พรเจริญ 35340
สาย 0
ขาด 0

26 พิมพ์ชนก 35351
สาย 0
ขาด 3

27 พิมพ์ชนก 35353
สาย 1
ขาด 1

28 แพรพลอย 35356
สาย 0
ขาด 0

29 มาริษา 35368
สาย 7
ขาด 0

30 วรรณษา 35386
สาย 4
ขาด 6

31 วริยา 35390
สาย 0
ขาด 0

32 ศศิประภา 35403
สาย 0
ขาด 2

33 ศุภาพิชณ์ 35412
สาย 0
ขาด 1

34 จศิรา 36085
สาย 0
ขาด 0

35 ณัฐวุฒิ 37205
สาย 0
ขาด 4

36 ต่อตระกูล 37207
สาย 1
ขาด 3

37 สุทธิชัย 37225
สาย 1
ขาด 0

38 นัฐรัตน์ 37239
สาย 2
ขาด 5

39 ปริชาติ 37243
สาย 0
ขาด 5

40 อารยา 37260
สาย 2
ขาด 2