สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/6 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 32 คน
Date : 2020-06-03
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 สัณหณัฐ 35182
สาย 11
ขาด 14

2 โกมินทร์ 35530
สาย 4
ขาด 16

3 ชินวัฒน์ 35558
สาย 5
ขาด 0

4 ธนาธิป 35604
สาย 3
ขาด 1

5 ธิติกร 35613
สาย 3
ขาด 1

6 ปัณณวิชญ์ 35663
สาย 7
ขาด 4

7 ปิยณัฐ 35664
สาย 6
ขาด 2

9 มนัสวิน 35701
สาย 9
ขาด 10

10 ราเมศวธ์ 35712
สาย 5
ขาด 0

11 ศรัณย์ภัทร 35740
สาย 1
ขาด 15

12 สุกัลย์ 35765
สาย 0
ขาด 0

13 อนุรักษ์ 35780
สาย 1
ขาด 0

14 กรวรรณ 35806
สาย 0
ขาด 0

15 กัญญาภรณ์ 35809
สาย 0
ขาด 1

16 ณัฐกานต์ 35851
สาย 1
ขาด 2

17 ธนภรณ์ 35865
สาย 0
ขาด 3

18 ธันยพร 35871
สาย 0
ขาด 1

19 ปาริฉัตร 35895
สาย 0
ขาด 3

20 ปิยะฉัตร 35896
สาย 10
ขาด 4

21 พรนภัส 35902
สาย 0
ขาด 1

22 พรรณราย 35906
สาย 0
ขาด 0

23 ภัคจิรา 35928
สาย 0
ขาด 1

24 มรกต 35942
สาย 2
ขาด 0

25 เมลิษา 35945
สาย 2
ขาด 5

26 รถระวี 35947
สาย 1
ขาด 1

27 วัชราภรณ์ 35965
สาย 7
ขาด 3

28 คณนาถ 37822
สาย 0
ขาด 1

30 ชัยวัฒน์ 37826
สาย 14
ขาด 2

31 ประรัตถวินันท์ 37861
สาย 4
ขาด 2

32 พราวชมพู 37862
สาย 10
ขาด 8

33 ภัทรสุดา 37866
สาย 2
ขาด 2

34 ศิวพร 37874
สาย 11
ขาด 8