สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/5 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2018-08-15
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 จิรภัทร 35005
สาย 0
ขาด 1

2 จิรโชติ 35011
สาย 0
ขาด 1

3 ชัชชัย 35021
สาย 1
ขาด 0

4 ชาคริต 35024
สาย 0
ขาด 4

5 ณัฐนนท์ 35039
สาย 1
ขาด 1

6 ธนกร 35057
สาย 0
ขาด 3

7 ธราดร 35069
สาย 0
ขาด 0

8 นพรัตน์ 35080
สาย 0
ขาด 0

9 นภดล 35082
สาย 0
ขาด 13

10 นิธิศ 35090
สาย 9
ขาด 5

11 รัตตัญญู 35140
สาย 1
ขาด 4

12 วัชรากร 35149
สาย 1
ขาด 0

13 ศุภกร 35164
สาย 0
ขาด 0

14 สหรัฐ 35180
สาย 0
ขาด 0

15 กฤษติกา 35227
สาย 2
ขาด 0

16 กัลยา 35237
สาย 0
ขาด 3

17 จิดาภา 35249
สาย 1
ขาด 0

18 ชลธิชา 35268
สาย 1
ขาด 8

19 ชุลีกร 35273
สาย 0
ขาด 1

20 ณัฐธยาณ์ 35277
สาย 1
ขาด 5

21 บัว 35316
สาย 0
ขาด 0

22 พรรณธร 35336
สาย 0
ขาด 0

23 พลอยนารี 35341
สาย 0
ขาด 1

24 พัชริดา 35343
สาย 0
ขาด 3

25 พิจิตรตรา 35348
สาย 0
ขาด 1

26 ภัทรา 35360
สาย 0
ขาด 0

27 เมธาพร 35371
สาย 0
ขาด 0

28 วริศรา 35391
สาย 0
ขาด 1

29 วริษฐา 35393
สาย 0
ขาด 1

30 สุภาพร 35427
สาย 0
ขาด 0

31 สุรัญชนา 35429
สาย 1
ขาด 0

32 อริษลา 35433
สาย 0
ขาด 1

33 อัสมา 35439
สาย 3
ขาด 2

34 ขุนแผน 37203
สาย 3
ขาด 13

35 เตชภณ 37206
สาย 1
ขาด 2

36 วัชพล 37221
สาย 1
ขาด 0

37 ชญานิศ 37232
สาย 2
ขาด 0

38 ปทิตตา 37242
สาย 0
ขาด 0

39 รัตนาวดี 37250
สาย 3
ขาด 2