สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/5 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 38 คน
Date : 2020-05-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กันตพัฒน์ 35517
สาย 7
ขาด 2

2 คุณานนท์ 35536
สาย 0
ขาด 1

3 ชนกานต์ 35547
สาย 0
ขาด 0

4 ชัชวาล 35551
สาย 5
ขาด 9

5 ณัฐวุฒิ 35580
สาย 6
ขาด 1

6 ตนุภัทร 35583
สาย 4
ขาด 2

7 ธนากร 35600
สาย 4
ขาด 5

8 ธนาดุล 35601
สาย 21
ขาด 14

9 ธันวา 35611
สาย 12
ขาด 9

10 ธีรภัทร 35617
สาย 4
ขาด 17

11 นพรัตน์ 35630
สาย 2
ขาด 4

12 นราทร 35634
สาย 15
ขาด 17

13 บดินทร์ 35641
สาย 14
ขาด 9

14 บุณยกร 35645
สาย 0
ขาด 0

15 ปณัฐ 35652
สาย 2
ขาด 9

16 ประทีป 35656
สาย 13
ขาด 5

17 ปรเมษฐ 35659
สาย 10
ขาด 13

18 ภานุพงศ์ 35686
สาย 17
ขาด 31

19 ภูวดล 35697
สาย 14
ขาด 6

20 วงศธร 35714
สาย 22
ขาด 11

21 วรพล 35720
สาย 0
ขาด 8

22 วรัญญา 35722
สาย 10
ขาด 8

23 วโรรส 35724
สาย 1
ขาด 6

25 ศรุต 35743
สาย 15
ขาด 10

26 สุรศักดิ์ 35771
สาย 9
ขาด 5

27 กนกวรรณ 35799
สาย 0
ขาด 0

28 ธนัชพร 35868
สาย 0
ขาด 0

29 ปุณยนุช 35898
สาย 9
ขาด 4

30 พิมพ์พลอย 35917
สาย 7
ขาด 5

31 มณีวรรณ 35940
สาย 0
ขาด 6

32 วิภาดา 35969
สาย 0
ขาด 3

33 สิริยากร 35987
สาย 15
ขาด 9

34 ฐาปกรณ์ 37827
สาย 6
ขาด 13

35 พีรวิชญ์ 37835
สาย 4
ขาด 9

36 เจนจิรา 37849
สาย 0
ขาด 0

37 นันทรัตน์ 37855
สาย 4
ขาด 4

38 บุญญรัตน์ 37858
สาย 4
ขาด 3

39 บุษบง 37860
สาย 16
ขาด 11