สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/5 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2019-10-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กันตพัฒน์ 35517
สาย 0
ขาด 0

2 คุณานนท์ 35536
สาย 0
ขาด 0

3 ชนกานต์ 35547
สาย 0
ขาด 0

4 ชัชวาล 35551
สาย 1
ขาด 7

5 ณัฐวุฒิ 35580
สาย 1
ขาด 3

6 ตนุภัทร 35583
สาย 3
ขาด 0

7 ธนากร 35600
สาย 1
ขาด 0

8 ธนาดุล 35601
สาย 1
ขาด 4

9 ธันวา 35611
สาย 6
ขาด 9

10 ธีรภัทร 35617
สาย 0
ขาด 8

11 นพรัตน์ 35630
สาย 1
ขาด 3

12 นราทร 35634
สาย 5
ขาด 9

13 บดินทร์ 35641
สาย 7
ขาด 7

14 บุณยกร 35645
สาย 0
ขาด 0

15 ปณัฐ 35652
สาย 1
ขาด 4

16 ประทีป 35656
สาย 7
ขาด 2

17 ปรเมษฐ 35659
สาย 7
ขาด 10

18 ภานุพงศ์ 35686
สาย 7
ขาด 11

19 ภูวดล 35697
สาย 10
ขาด 3

20 วงศธร 35714
สาย 10
ขาด 7

21 วรพล 35720
สาย 0
ขาด 2

22 วรัญญา 35722
สาย 9
ขาด 7

23 วโรรส 35724
สาย 0
ขาด 7

24 วิชเยนทร์ 35730
สาย 19
ขาด 11

25 ศรุต 35743
สาย 8
ขาด 5

26 สุรศักดิ์ 35771
สาย 5
ขาด 11

27 กนกวรรณ 35799
สาย 0
ขาด 0

28 ธนัชพร 35868
สาย 0
ขาด 0

29 ปุณยนุช 35898
สาย 4
ขาด 2

30 พิมพ์พลอย 35917
สาย 1
ขาด 0

31 มณีวรรณ 35940
สาย 0
ขาด 6

32 วิภาดา 35969
สาย 1
ขาด 11

33 สิริยากร 35987
สาย 12
ขาด 3

34 ฐาปกรณ์ 37827
สาย 1
ขาด 6

35 พีรวิชญ์ 37835
สาย 0
ขาด 8

36 เจนจิรา 37849
สาย 0
ขาด 0

37 นันทรัตน์ 37855
สาย 6
ขาด 6

38 บุญญรัตน์ 37858
สาย 4
ขาด 0

39 บุษบง 37860
สาย 6
ขาด 5