สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/5 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2019-05-24
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กันตพัฒน์ 35517
สาย 0
ขาด 0

2 คุณานนท์ 35536
สาย 0
ขาด 0

3 ชนกานต์ 35547
สาย 0
ขาด 0

4 ชัชวาล 35551
สาย 0
ขาด 3

5 ณัฐวุฒิ 35580
สาย 0
ขาด 0

6 ตนุภัทร 35583
สาย 0
ขาด 0

7 ธนากร 35600
สาย 0
ขาด 0

8 ธนาดุล 35601
สาย 0
ขาด 0

9 ธันวา 35611
สาย 0
ขาด 1

10 ธีรภัทร 35617
สาย 0
ขาด 0

11 นพรัตน์ 35630
สาย 0
ขาด 0

12 นราทร 35634
สาย 0
ขาด 0

13 บดินทร์ 35641
สาย 1
ขาด 0

14 บุณยกร 35645
สาย 0
ขาด 0

15 ปณัฐ 35652
สาย 0
ขาด 0

16 ประทีป 35656
สาย 0
ขาด 0

17 ปรเมษฐ 35659
สาย 0
ขาด 2

18 ภานุพงศ์ 35686
สาย 0
ขาด 3

19 ภูวดล 35697
สาย 0
ขาด 1

20 วงศธร 35714
สาย 0
ขาด 1

21 วรพล 35720
สาย 0
ขาด 0

22 วรัญญา 35722
สาย 0
ขาด 0

23 วโรรส 35724
สาย 0
ขาด 0

24 วิชเยนทร์ 35730
สาย 0
ขาด 0

25 ศรุต 35743
สาย 0
ขาด 0

26 สุรศักดิ์ 35771
สาย 0
ขาด 1

27 กนกวรรณ 35799
สาย 0
ขาด 0

28 ธนัชพร 35868
สาย 0
ขาด 0

29 ปุณยนุช 35898
สาย 1
ขาด 0

30 พิชาดา 35916
สาย 0
ขาด 4

31 พิมพ์พลอย 35917
สาย 0
ขาด 0

32 มณีวรรณ 35940
สาย 0
ขาด 0

33 วิภาดา 35969
สาย 0
ขาด 1

34 สิริยากร 35987
สาย 0
ขาด 0

35 ฐาปกรณ์ 37827
สาย 0
ขาด 0

36 พีรวิชญ์ 37835
สาย 0
ขาด 1

37 เจนจิรา 37849
สาย 0
ขาด 0

38 นันทรัตน์ 37855
สาย 0
ขาด 0

39 บุญญรันต์ 37858
สาย 0
ขาด 0

40 บุษบง 37860
สาย 1
ขาด 0