สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/5 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 38 คน
Date : 2019-02-16
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 จิรภัทร 35005
สาย 0
ขาด 2

2 จิรโชติ 35011
สาย 14
ขาด 1

3 ชัชชัย 35021
สาย 0
ขาด 2

4 ชาคริต 35024
สาย 0
ขาด 3

5 ณัฐนนท์ 35039
สาย 0
ขาด 1

6 ธนกร 35057
สาย 0
ขาด 2

7 ธราดร 35069
สาย 0
ขาด 0

8 นพรัตน์ 35080
สาย 0
ขาด 0

9 นภดล 35082
สาย 2
ขาด 22

10 นิธิศ 35090
สาย 10
ขาด 3

11 รัตตัญญู 35140
สาย 5
ขาด 5

12 วัชรากร 35149
สาย 6
ขาด 3

13 ศุภกร 35164
สาย 0
ขาด 1

14 สหรัฐ 35180
สาย 4
ขาด 1

15 กฤษติกา 35227
สาย 2
ขาด 1

16 กัลยา 35237
สาย 5
ขาด 3

17 จิดาภา 35249
สาย 5
ขาด 1

18 ชลธิชา 35268
สาย 4
ขาด 10

19 ชุลีกร 35273
สาย 4
ขาด 2

20 ณัฐธยาณ์ 35277
สาย 10
ขาด 7

21 บัว 35316
สาย 11
ขาด 3

22 พรรณธร 35336
สาย 0
ขาด 6

23 พลอยนารี 35341
สาย 2
ขาด 7

24 พัชริดา 35343
สาย 0
ขาด 7

25 พิจิตรตรา 35348
สาย 0
ขาด 1

26 ภัทรา 35360
สาย 0
ขาด 6

27 เมธาพร 35371
สาย 0
ขาด 5

28 วริศรา 35391
สาย 0
ขาด 1

29 วริษฐา 35393
สาย 0
ขาด 1

30 สุภาพร 35427
สาย 0
ขาด 1

31 สุรัญชนา 35429
สาย 0
ขาด 1

32 อริษลา 35433
สาย 0
ขาด 1

33 อัสมา 35439
สาย 0
ขาด 3

35 เตชภณ 37206
สาย 3
ขาด 1

36 วัชพล 37221
สาย 1
ขาด 0

37 ชญานิศ 37232
สาย 5
ขาด 9

38 ปทิตตา 37242
สาย 1
ขาด 2

39 รัตนาวดี 37250
สาย 7
ขาด 7