โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/5 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 41 คน
Date : 2018-03-21
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 คุณานนต์ 34435
สาย 1
ขาด 2

2 ชนายุส 34455
สาย 0
ขาด 0

3 ชินวัตร 34471
สาย 0
ขาด 15

4 ฐนะพัชร์ 34474
สาย 0
ขาด 0

5 ณกร 34478
สาย 0
ขาด 0

6 ณัฐมงคล 34494
สาย 6
ขาด 3

7 ธนดล 34510
สาย 0
ขาด 1

8 ธนวัฒน์ 34523
สาย 0
ขาด 0

9 ธนา 34526
สาย 0
ขาด 0

10 นนท์ธวัช 34538
สาย 0
ขาด 0

11 นรินทร์ 34543
สาย 5
ขาด 8

11 ปิยะภูมิ 34566
สาย 0
ขาด 0

12 ปิยโชติ 34567
สาย 1
ขาด 0

13 ภควัต 34587
สาย 0
ขาด 0

14 รัติพงศ์ 34609
สาย 3
ขาด 1

15 วริศ 34614
สาย 7
ขาด 0

16 วัชรพล 34617
สาย 0
ขาด 0

17 สุธีพัฒน์ 34656
สาย 0
ขาด 0

18 หิรัญ 34663
สาย 2
ขาด 5

19 อนันธวัฒน์ 34668
สาย 4
ขาด 5

20 อวิรุทธ์ 34676
สาย 0
ขาด 4

21 กนกพรรณ 34685
สาย 5
ขาด 8

22 กฤษนันท์ 34695
สาย 2
ขาด 9

23 กุลวดี 34706
สาย 13
ขาด 4

24 จิรัชญา 34719
สาย 2
ขาด 2

25 จุฑามาศ 34723
สาย 16
ขาด 3

26 ปพิชญา 34790
สาย 9
ขาด 13

27 ปรางเนตร 34792
สาย 7
ขาด 8

28 พรวลี 34804
สาย 1
ขาด 1

29 มณีรัตน์ 34833
สาย 2
ขาด 2

30 วรินทร 34858
สาย 7
ขาด 5

31 อชรายุ 34892
สาย 2
ขาด 0

32 อังคณา 34903
สาย 4
ขาด 17

33 ธนภัทร์ 36614
สาย 1
ขาด 2

34 ธนโชติ 36615
สาย 0
ขาด 12

35 พีรพัฒน์ 36619
สาย 4
ขาด 3

36 สมโชค 36623
สาย 5
ขาด 6

37 ณัฐชา 36631
สาย 1
ขาด 1

38 พรไพศาล 36639
สาย 0
ขาด 5

39 วรรณพร 36644
สาย 0
ขาด 8

41 อริสยา 36648
สาย 0
ขาด 3