สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/5 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 46 คน
Date : 2020-10-26
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ภานุพงศ์ 35686
สาย 0
ขาด 24

2 กฤษฎา 36090
สาย 0
ขาด 1

3 กฤษดา 36094
สาย 0
ขาด 0

4 กวิน 36095
สาย 2
ขาด 0

5 กันตภณ 36096
สาย 0
ขาด 0

6 กิจติคุณ 36099
สาย 0
ขาด 0

7 เขมรัฐ 36114
สาย 1
ขาด 0

8 จักรินทร์ 36120
สาย 0
ขาด 0

9 จิรวัฒน์ 36122
สาย 3
ขาด 2

10 ชญานนท์ 36127
สาย 0
ขาด 0

11 ชวินทร์วุฒิ 36136
สาย 6
ขาด 6

12 ชัยวิวัฒน์ 36145
สาย 2
ขาด 0

13 ณัฐพร 36158
สาย 2
ขาด 2

14 ธนกฤต 36170
สาย 0
ขาด 1

15 ธนิสร 36186
สาย 0
ขาด 1

16 นวัชศรณ์ 36209
สาย 1
ขาด 2

17 พงศกร 36230
สาย 0
ขาด 0

18 รัชต 36266
สาย 0
ขาด 0

19 วรินทร 36272
สาย 0
ขาด 0

20 วิชัย 36275
สาย 9
ขาด 1

21 สิทธิพงษ์ 36300
สาย 2
ขาด 3

22 สิริโชติ 36304
สาย 10
ขาด 9

23 สุรสิทธิ์ 36312
สาย 8
ขาด 1

24 อนุรุธ 36330
สาย 0
ขาด 0

25 อำพล 36341
สาย 0
ขาด 0

26 กานต์พิชชา 36358
สาย 0
ขาด 0

27 ญาตินันท์ 36386
สาย 0
ขาด 0

28 ณัฐภัสสร 36394
สาย 2
ขาด 0

29 ธาริณี 36422
สาย 1
ขาด 1

30 ธีริศรา 36425
สาย 0
ขาด 0

31 ประวีณา 36454
สาย 0
ขาด 0

32 ปีระกาแก้ว 36468
สาย 0
ขาด 2

33 ปุณรดา 36470
สาย 1
ขาด 2

34 พรรณพัชร 36474
สาย 1
ขาด 0

35 พิมลพรรณ 36493
สาย 0
ขาด 0

36 พีร์ณภัทร 36495
สาย 6
ขาด 1

37 รุ่งทิวา 36520
สาย 0
ขาด 0

38 ฤชุดา 36523
สาย 0
ขาด 1

39 ลักษณ์นารา 36526
สาย 0
ขาด 0

40 อติภา 36591
สาย 0
ขาด 2

41 กิตติกวิน 36652
สาย 0
ขาด 0

42 ชลันธร 38474
สาย 0
ขาด 0

43 ปัญพล 38486
สาย 1
ขาด 5

44 อภิสิทธิ์ 38495
สาย 1
ขาด 1

45 ชุติภา 38503
สาย 0
ขาด 1

46 เยาวเรศ 38526
สาย 0
ขาด 0