สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/4 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 37 คน
Date : 2019-05-24
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤตภาส 35514
สาย 0
ขาด 0

2 จิรวัฒน์ 35541
สาย 0
ขาด 0

3 เทพบดินทร์ 35591
สาย 0
ขาด 0

4 ธนวัฒน์ 35598
สาย 0
ขาด 0

5 ธีธัช 35621
สาย 0
ขาด 0

6 ประกาศิต 35655
สาย 0
ขาด 0

7 โยธิน 35704
สาย 0
ขาด 0

8 ศิวกร 35746
สาย 0
ขาด 0

9 สิรดนัย 35763
สาย 0
ขาด 0

10 อนุเทพ 35781
สาย 0
ขาด 0

11 อรชุน 35788
สาย 0
ขาด 0

12 อรรถพร 35792
สาย 0
ขาด 0

13 อังศวีร์ 35793
สาย 0
ขาด 0

14 กนกพร 35798
สาย 0
ขาด 0

15 เจนนิกา 35832
สาย 0
ขาด 0

16 ณัฐสรวง 35857
สาย 1
ขาด 0

17 บุญยานุช 35884
สาย 0
ขาด 0

18 พรหมพร 35907
สาย 0
ขาด 0

19 ภัทราพร 35935
สาย 0
ขาด 0

20 ศรุตยา 35973
สาย 0
ขาด 0

21 สิริยากร 35988
สาย 0
ขาด 0

22 สุกานดา 35991
สาย 0
ขาด 0

23 สุชานรี 35992
สาย 0
ขาด 1

24 สุชาวดี 35993
สาย 0
ขาด 0

25 สุนิสา 35997
สาย 0
ขาด 0

26 สุรีย์พร 36000
สาย 0
ขาด 0

27 อนุชิตา 36003
สาย 0
ขาด 0

28 อภิญญา 36008
สาย 1
ขาด 0

29 อรสา 36016
สาย 0
ขาด 0

30 อลิสา 36021
สาย 0
ขาด 0

31 ไอรดา 36026
สาย 0
ขาด 1

32 ปกรณ์ 37833
สาย 0
ขาด 0

33 จุฑาทิพย์ 37848
สาย 0
ขาด 0

34 ณัฐธยาน์ 37851
สาย 0
ขาด 0

35 นริศรา 37853
สาย 1
ขาด 1

36 นันทิยา 37857
สาย 1
ขาด 1

37 รัตนภรณ์ 37870
สาย 1
ขาด 1