สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/4 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 36 คน
Date : 2019-02-16
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กรกฤษณ์ 34982
สาย 9
ขาด 3

2 ฉัตรวิชชา 35015
สาย 4
ขาด 0

3 ณัฐวุฒิ 35045
สาย 0
ขาด 0

4 ธนภัทร 35062
สาย 0
ขาด 1

5 ธนรัตน์ 35063
สาย 0
ขาด 0

6 ธมกร 35068
สาย 0
ขาด 0

7 ธันวา 35071
สาย 0
ขาด 2

8 ธีรวัฒน์ 35073
สาย 0
ขาด 0

9 นพดนัย 35079
สาย 0
ขาด 0

10 นิธิภัทร 35088
สาย 5
ขาด 1

11 ปฏิพล 35095
สาย 15
ขาด 7

12 ปภพ 35097
สาย 1
ขาด 32

13 พิพัฒน์ 35111
สาย 0
ขาด 1

14 พีรปัฐน์ 35112
สาย 2
ขาด 1

15 ภาณุพงศ์ 35122
สาย 0
ขาด 1

16 อินทัช 35219
สาย 1
ขาด 2

17 กัญญาณัฐ 35230
สาย 3
ขาด 2

18 จุฑามาศ 35254
สาย 4
ขาด 3

19 ชญาศา 35258
สาย 0
ขาด 2

20 ชลิดา 35272
สาย 2
ขาด 1

21 ณัฐริกา 35282
สาย 0
ขาด 0

22 ดิษยาณีย์ 35287
สาย 1
ขาด 3

23 ทิพรัตน์ 35289
สาย 0
ขาด 0

24 ปัณวรรธน์ 35327
สาย 10
ขาด 4

25 ปานหทัย 35328
สาย 1
ขาด 3

26 วิภาวดี 35397
สาย 2
ขาด 2

27 วิไลรัตน์ 35399
สาย 4
ขาด 2

28 สาธินี 35413
สาย 0
ขาด 1

29 อัยยดา 35437
สาย 0
ขาด 0

30 อาภรณ์ 35441
สาย 0
ขาด 3

31 สงกรานตร์ 37224
สาย 0
ขาด 44

32 เจษฎาพร 37231
สาย 0
ขาด 1

33 ปรีดิ์รติ 37244
สาย 4
ขาด 3

34 พิยดา 37247
สาย 0
ขาด 7

35 อารียา 37261
สาย 0
ขาด 2

36 ธนภรณ์ 35291
สาย 4
ขาด 1