สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/4 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 36 คน
Date : 2018-10-24
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กรกฤษณ์ 34982
สาย 5
ขาด 1

2 ฉัตรวิชชา 35015
สาย 0
ขาด 1

3 ณัฐวุฒิ 35045
สาย 0
ขาด 0

4 ธนภัทร 35062
สาย 0
ขาด 0

5 ธนรัตน์ 35063
สาย 0
ขาด 1

6 ธมกร 35068
สาย 0
ขาด 0

7 ธันวา 35071
สาย 0
ขาด 6

8 ธีรวัฒน์ 35073
สาย 0
ขาด 0

9 นพดนัย 35079
สาย 0
ขาด 1

10 นิธิภัทร 35088
สาย 1
ขาด 0

11 ปฏิพล 35095
สาย 15
ขาด 3

12 ปภพ 35097
สาย 1
ขาด 2

13 พิพัฒน์ 35111
สาย 0
ขาด 0

14 พีรปัฐน์ 35112
สาย 1
ขาด 2

15 ภาณุพงศ์ 35122
สาย 0
ขาด 0

16 อินทัช 35219
สาย 1
ขาด 4

17 กัญญาณัฐ 35230
สาย 7
ขาด 0

18 จุฑามาศ 35254
สาย 3
ขาด 1

19 ชญาศา 35258
สาย 0
ขาด 0

20 ชลิดา 35272
สาย 0
ขาด 2

21 ณัฐริกา 35282
สาย 0
ขาด 0

22 ดิษยาณีย์ 35287
สาย 2
ขาด 0

23 ทิพรัตน์ 35289
สาย 0
ขาด 1

24 ปัณวรรธน์ 35327
สาย 9
ขาด 3

25 ปานหทัย 35328
สาย 1
ขาด 0

26 วิภาวดี 35397
สาย 0
ขาด 0

27 วิไลรัตน์ 35399
สาย 0
ขาด 0

28 สาธินี 35413
สาย 0
ขาด 3

29 อัยยดา 35437
สาย 0
ขาด 0

30 อาภรณ์ 35441
สาย 0
ขาด 0

31 สงกรานตร์ 37224
สาย 1
ขาด 29

32 เจษฎาพร 37231
สาย 0
ขาด 0

33 ปรีดิ์รติ 37244
สาย 0
ขาด 1

34 พิยดา 37247
สาย 0
ขาด 0

35 อารียา 37261
สาย 0
ขาด 0

36 ธนภรณ์ 35291
สาย 3
ขาด 0