สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/3 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 45 คน
Date : 2021-04-11
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤตวัฏ 36089
สาย 0
ขาด 0

2 กีรติ 36108
สาย 1
ขาด 1

3 ชัยภัทร 36139
สาย 3
ขาด 2

4 ณพวุฒิ 36152
สาย 9
ขาด 3

5 ธนนท์ 36174
สาย 1
ขาด 2

6 ธนาดุล 36183
สาย 4
ขาด 1

7 ธรรมสรณ์ 36187
สาย 0
ขาด 5

8 ธันวา 36191
สาย 12
ขาด 8

9 ธิติพัทธ์ 36192
สาย 5
ขาด 3

10 ธิติวุฒิ 36194
สาย 0
ขาด 3

11 นภาวิชษณ์ 36207
สาย 1
ขาด 0

12 พงศ์ภวัฒน์ 36233
สาย 0
ขาด 1

13 วิชวิทย์ 36274
สาย 0
ขาด 0

14 ศักดาเดช 36284
สาย 0
ขาด 1

15 สรศักดิ์ 36297
สาย 1
ขาด 3

16 สหรัฐ 36299
สาย 2
ขาด 1

17 สุกฤษฏิ์ 36305
สาย 1
ขาด 1

18 สุภเดช 36310
สาย 0
ขาด 3

19 อัครวิทย์ 36340
สาย 0
ขาด 1

20 กรสุดา 36349
สาย 0
ขาด 0

21 กวินรดา 36350
สาย 1
ขาด 8

22 จารุวรรณ 36367
สาย 0
ขาด 6

23 จินตวี 36369
สาย 0
ขาด 3

24 จิฬาภรณ์ 36371
สาย 0
ขาด 2

25 ชิดชนก 36379
สาย 3
ขาด 8

26 ณัชชา 36389
สาย 0
ขาด 2

27 ณิชาพัชร์ 36403
สาย 1
ขาด 0

28 ทาริกา 36407
สาย 0
ขาด 0

29 ธนัญญา 36411
สาย 0
ขาด 41

30 ธรรมิกา 36413
สาย 0
ขาด 0

31 ภิญญาพัชญ์ 36414
สาย 0
ขาด 0

32 ธิดาภา 36423
สาย 3
ขาด 7

33 ปาลิดา 36463
สาย 0
ขาด 3

34 สนันนัทท์ 36479
สาย 0
ขาด 2

35 พัชรา 36481
สาย 1
ขาด 5

36 เลลานี 36527
สาย 1
ขาด 6

37 วราภรณ์ 36534
สาย 0
ขาด 1

38 วราวรรณ 36536
สาย 3
ขาด 22

39 สรัลชนา 36563
สาย 0
ขาด 3

40 สิริธร 36568
สาย 0
ขาด 1

41 อัญชิสา 36604
สาย 1
ขาด 6

42 นัฎฐนิชา 38510
สาย 1
ขาด 0

43 พัณณกร 38520
สาย 0
ขาด 1

44 ภัทรธิดา 38524
สาย 0
ขาด 0

45 อรปรียา 38535
สาย 0
ขาด 2