สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/3 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 34 คน
Date : 2019-02-16
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เจตพล 35013
สาย 1
ขาด 2

2 ณัฐชนน 35036
สาย 0
ขาด 0

3 เตชัส 35050
สาย 0
ขาด 0

4 พงศ์ภีระ 35105
สาย 0
ขาด 2

6 ภัทรพล 35120
สาย 0
ขาด 2

8 วรพงศ์ 35145
สาย 0
ขาด 1

9 สิทธิชาติ 35184
สาย 2
ขาด 1

10 อนุภาพ 35203
สาย 0
ขาด 0

11 กัญญาพัชร 35232
สาย 0
ขาด 0

12 กัลยรัตน์ 35235
สาย 0
ขาด 0

13 ชญานิศ 35257
สาย 1
ขาด 2

14 ชนากานต์ 35260
สาย 0
ขาด 1

15 ชนาธาร 35261
สาย 0
ขาด 1

16 ชนิดาภา 35262
สาย 0
ขาด 0

17 ชลธิชา 35266
สาย 0
ขาด 1

18 ณัฐธิดา 35279
สาย 0
ขาด 1

19 ณัฐรดา 35281
สาย 8
ขาด 1

20 ธวัลรัตน์ 35293
สาย 1
ขาด 3

21 ธีรดา 35298
สาย 0
ขาด 2

22 ปกิตตา 35321
สาย 0
ขาด 1

23 พัชนิดา 35342
สาย 1
ขาด 0

24 ภัสรา 35362
สาย 2
ขาด 0

25 วิภัสรา 35396
สาย 0
ขาด 2

26 ศิรินทร 35404
สาย 0
ขาด 0

27 ศิริวิมล 35407
สาย 2
ขาด 3

28 สิริพัชร 35416
สาย 0
ขาด 0

29 สิริยากร 35417
สาย 8
ขาด 0

30 สุธาทิพย์ 35421
สาย 0
ขาด 4

31 สุธิชา 35422
สาย 1
ขาด 5

32 อาริสา 35442
สาย 0
ขาด 0

33 ธนวิทย์ 37211
สาย 13
ขาด 3

34 ธีรพล 37212
สาย 1
ขาด 0

35 ขวัญหทัย 37230
สาย 0
ขาด 3

36 เนตรดาว 37241
สาย 0
ขาด 22