สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/2 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 45 คน
Date : 2020-10-26
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤษดา 36092
สาย 1
ขาด 0

2 ชลธี 36134
สาย 0
ขาด 0

3 ธนกฤต 36171
สาย 2
ขาด 0

4 ธนนันท์ 36175
สาย 3
ขาด 5

5 ธนัท 36181
สาย 2
ขาด 0

6 ธีรธนัตถ์ 36197
สาย 1
ขาด 0

7 ธีรพงศ์ 36198
สาย 0
ขาด 0

8 นันธพัฒน์ 36211
สาย 0
ขาด 0

9 นิพนธ์ 36213
สาย 0
ขาด 0

10 ปิยพล 36228
สาย 0
ขาด 0

11 ภูบดินทร์ 36251
สาย 0
ขาด 0

12 รัฐธรรมนูญ 36267
สาย 0
ขาด 0

13 สุวพิชญ์ 36313
สาย 8
ขาด 1

14 กันตินันท์ 36356
สาย 0
ขาด 0

15 ครองขวัญ 36365
สาย 1
ขาด 0

16 จิณห์นิภา 36368
สาย 0
ขาด 2

17 ชนันธร 36375
สาย 0
ขาด 0

18 ชาลิสา 36378
สาย 1
ขาด 0

19 ญาดา 36385
สาย 0
ขาด 0

20 บุญฑริกา 36445
สาย 1
ขาด 3

21 ปนิตตรา 36450
สาย 0
ขาด 0

22 ปัญภร 36461
สาย 1
ขาด 0

23 ปุณยนุช 36469
สาย 0
ขาด 0

24 ภาสิริ 36507
สาย 0
ขาด 1

25 มณฑาทิพย์ 36508
สาย 0
ขาด 0

26 มิรา 36511
สาย 1
ขาด 0

27 เมย์ 36514
สาย 0
ขาด 0

28 รุ่งนภา 36522
สาย 0
ขาด 0

29 ลลิตา 36524
สาย 1
ขาด 0

30 วันวิสา 36539
สาย 0
ขาด 1

31 วิชญาพร 36541
สาย 1
ขาด 0

32 วิริญา 36543
สาย 0
ขาด 0

33 ศรารัตน์ 36548
สาย 0
ขาด 0

34 สรินทิพย์ 36564
สาย 0
ขาด 0

35 สุชาดา 36571
สาย 1
ขาด 0

36 สุภชา 36580
สาย 0
ขาด 1

37 อิษฎาอร 36605
สาย 0
ขาด 1

38 ตะวันฉาย 38477
สาย 3
ขาด 0

39 ทนิน 38479
สาย 0
ขาด 0

40 พีรณัฐ 38487
สาย 0
ขาด 0

41 ภัฐศรุฎา 38489
สาย 1
ขาด 0

42 ขวัญจิรา 38500
สาย 2
ขาด 0

43 ปวีณา 38517
สาย 7
ขาด 4

44 สุชาดา 38531
สาย 0
ขาด 1

45 หัสศจี 38533
สาย 0
ขาด 3