สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/2 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 35 คน
Date : 2018-12-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กิตติภัฏ 34990
สาย 0
ขาด 0

2 กิติวรินทร์ 34993
สาย 0
ขาด 3

3 ขวัญ 34997
สาย 0
ขาด 0

4 ชาญณรงค์ 35025
สาย 0
ขาด 1

5 ธนพนธ์ 35070
สาย 0
ขาด 0

6 นันทกานต์ 35086
สาย 0
ขาด 1

8 ภีระพงศ์ 35124
สาย 0
ขาด 1

9 ภูมิสิษฐ์ 35126
สาย 1
ขาด 0

10 สวัสดิชัย 35179
สาย 0
ขาด 0

11 อภิรติ 35206
สาย 0
ขาด 13

12 กัญญาณัฐ 35229
สาย 0
ขาด 0

13 ขนิษฐา 35244
สาย 0
ขาด 0

14 เขมรินทร์ 35246
สาย 0
ขาด 1

15 จันทิมา 35248
สาย 0
ขาด 0

16 จุรีภรณ์ 35256
สาย 0
ขาด 0

17 ณิชา 35283
สาย 0
ขาด 0

18 ธัญเรศ 35294
สาย 0
ขาด 0

19 ธารศิริ 35295
สาย 0
ขาด 4

20 นนทวรรณ 35300
สาย 0
ขาด 0

21 นพพอน 35301
สาย 1
ขาด 5

22 นีรนุช 35311
สาย 0
ขาด 0

23 น้ำทิพย์ 35313
สาย 0
ขาด 1

24 บัณฑิตา 35315
สาย 0
ขาด 0

25 เบญจวรรณ 35319
สาย 0
ขาด 1

26 ปภาวี 35322
สาย 0
ขาด 0

27 ปิยนันท์ 35330
สาย 1
ขาด 0

28 พัชรินทร์ 35344
สาย 2
ขาด 0

29 พิมพ์วรัชญ์ 35355
สาย 3
ขาด 0

30 มาริสา 35370
สาย 0
ขาด 1

31 รัชนี 35377
สาย 0
ขาด 0

32 รัตนพร 35379
สาย 0
ขาด 0

33 อลีนา 35434
สาย 1
ขาด 2

34 กมลชนก 36081
สาย 0
ขาด 0

35 ศักรินทร์ 37222
สาย 0
ขาด 0

36 ณิชาภา 37237
สาย 1
ขาด 2