โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/2 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 47 คน
Date : 2018-03-21
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กรวิชญ์ 34411
สาย 0
ขาด 0

2 จิรกิตติ์ 34442
สาย 6
ขาด 4

3 เจษฎา 34449
สาย 4
ขาด 6

4 ฐาปกร 34476
สาย 5
ขาด 0

5 ณัฐวุฒิ 34498
สาย 1
ขาด 4

6 ธนกร 34507
สาย 1
ขาด 3

7 ธนกร 34508
สาย 0
ขาด 2

8 นพนิธิ 34539
สาย 1
ขาด 0

9 ปติพา 34555
สาย 0
ขาด 2

10 ปริญญา 34561
สาย 1
ขาด 2

11 พรเทพ 34574
สาย 0
ขาด 1

12 พิเศษ 34582
สาย 0
ขาด 0

14 สรรพวัฒจก์ 34643
สาย 0
ขาด 1

15 สุตภาวี 34653
สาย 36
ขาด 7

16 อภิวัฒน์ 34673
สาย 8
ขาด 4

17 กนกรัตน์ 34686
สาย 1
ขาด 0

18 กฤติพร 34694
สาย 2
ขาด 1

19 จารุวรรณ 34716
สาย 0
ขาด 1

20 จิรดา 34717
สาย 3
ขาด 6

21 จิรพัชร 34718
สาย 2
ขาด 2

22 เจนจิรา 34724
สาย 0
ขาด 2

23 ชมพูพรรณี 34729
สาย 0
ขาด 0

24 ญาดา 34734
สาย 1
ขาด 3

25 ณฐมน 34737
สาย 8
ขาด 3

26 ณัฐพร 34749
สาย 0
ขาด 5

27 ณัฐวรรณ 34752
สาย 4
ขาด 1

28 ดวงพร 34757
สาย 0
ขาด 1

29 นวพร 34775
สาย 1
ขาด 1

30 เนตรนภา 34779
สาย 0
ขาด 0

31 บุญยดา 34781
สาย 11
ขาด 5

32 บุญยนุช 34782
สาย 1
ขาด 3

33 เบญจพร 34783
สาย 4
ขาด 0

34 ปทิดา 34789
สาย 1
ขาด 0

36 พรศิริ 34805
สาย 0
ขาด 0

37 พลอยไพรินทร์ 34810
สาย 8
ขาด 2

38 พิชญธิดา 34813
สาย 0
ขาด 3

39 พิมพ์นิภา 34815
สาย 0
ขาด 1

40 รัชดาภรณ์ 34842
สาย 2
ขาด 2

41 ลดาวัลย์ 34851
สาย 0
ขาด 2

42 สิริพร 34874
สาย 1
ขาด 0

43 สุชัญญา 34877
สาย 1
ขาด 2

44 สุรัสวดี 34887
สาย 0
ขาด 1

45 หรรษา 34891
สาย 1
ขาด 1

46 อรินทรา 34901
สาย 0
ขาด 0

47 ณัฐมล 35507
สาย 1
ขาด 2

48 ศักดิ์สิทธิ์ 36622
สาย 33
ขาด 9

49 สหทัศน์ 36624
สาย 8
ขาด 4