สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/11 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 43 คน
Date : 2021-01-25
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ธนาเดช 34530
สาย 0
ขาด 8

2 ดลฤทธิ์ 35582
สาย 4
ขาด 4

3 เกษมสันต์ 36111
สาย 0
ขาด 12

4 เขตโสภณ 36112
สาย 0
ขาด 5

5 จตุชัย 36119
สาย 0
ขาด 0

6 ต้นฉัตร 36166
สาย 0
ขาด 10

7 ธนาธิป 36184
สาย 0
ขาด 2

8 ธรรมสรัฐ 36188
สาย 0
ขาด 7

9 ปรินทร์ 36220
สาย 0
ขาด 9

10 ปวรรัตน์ 36222
สาย 0
ขาด 0

11 ปัญญพัชญ์ 36226
สาย 4
ขาด 5

12 ปูรณ์ธน 36229
สาย 3
ขาด 3

13 พุฒิพงศ์ 36247
สาย 0
ขาด 0

14 ภวันศักย์ 36249
สาย 1
ขาด 0

15 ภูริณัฐ 36255
สาย 0
ขาด 1

16 ภูรินท์ 36256
สาย 1
ขาด 1

17 ภูริภัทร 36257
สาย 0
ขาด 10

18 อธิชา 36321
สาย 0
ขาด 15

19 อธิชาติ 36322
สาย 0
ขาด 8

20 อนันต์ยศ 36324
สาย 0
ขาด 4

21 อนิวรรต 36326
สาย 0
ขาด 6

22 อัครพล 36339
สาย 0
ขาด 2

23 กัญญ์วรา 36355
สาย 1
ขาด 1

24 ชิตาภา 36380
สาย 2
ขาด 5

25 ณัฐรินีย์ 36397
สาย 1
ขาด 2

26 ดวงหทัย 36405
สาย 0
ขาด 0

27 ธัญญาพร 36416
สาย 0
ขาด 0

28 บุณณดา 36447
สาย 0
ขาด 0

29 ภัชราพา 36500
สาย 2
ขาด 15

30 ศุจีภรณ์ 36556
สาย 1
ขาด 0

31 สุภาพร 36583
สาย 1
ขาด 0

32 สุภาวดี 36585
สาย 0
ขาด 9

33 จตุรติ 38471
สาย 0
ขาด 0

34 ฐิติพงศ์ 38475
สาย 0
ขาด 0

35 ธนชาติ 38480
สาย 0
ขาด 3

36 วรินทร 38491
สาย 0
ขาด 0

37 อธิโชค 38494
สาย 6
ขาด 11

38 อัษฏาวุธ 38496
สาย 2
ขาด 3

39 กัญญาพัชร 38497
สาย 0
ขาด 0

40 นิฐิวดี 38512
สาย 2
ขาด 0

41 เบญจพาณี 38514
สาย 0
ขาด 0

42 วรีรัตน์ 38529
สาย 0
ขาด 0

43 อรุณกาญจน์ 38536
สาย 0
ขาด 1