สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/11 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 41 คน
Date : 2019-06-19
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤตติยกานต์ 35513
สาย 0
ขาด 1

2 จิรศักดิ์ 35542
สาย 0
ขาด 1

3 ชวิน 35550
สาย 0
ขาด 1

4 ฌาญพิพัฒณ์ 35563
สาย 0
ขาด 0

5 ฐิติโรจน์ 35569
สาย 0
ขาด 2

6 ณัฐพล 35576
สาย 2
ขาด 1

7 ณัฐพล 35577
สาย 0
ขาด 1

8 ธนวัฒน์ 35597
สาย 1
ขาด 0

9 นฤบดี 35635
สาย 0
ขาด 1

10 ปฏิทิน 35648
สาย 0
ขาด 0

11 ปรินธร 35658
สาย 0
ขาด 0

12 ปิยะพล 35665
สาย 0
ขาด 1

13 พิชาภพ 35674
สาย 0
ขาด 1

14 พีรพล 35677
สาย 0
ขาด 2

15 ไพรสิทธิ์ 35680
สาย 0
ขาด 1

16 ภคพล 35681
สาย 0
ขาด 1

17 รชต 35705
สาย 0
ขาด 1

18 ราเชน 35711
สาย 0
ขาด 2

19 วรทัต 35718
สาย 0
ขาด 0

20 ศักดิ์ณรินทร์ 35744
สาย 0
ขาด 0

21 สิทธิพล 35762
สาย 0
ขาด 6

22 สิรภพ 35764
สาย 2
ขาด 1

23 สุเมธ 35772
สาย 0
ขาด 0

24 อภิมุข 35783
สาย 0
ขาด 2

25 อมรรัตน์ 35787
สาย 1
ขาด 0

26 กัณญณัฐ 35808
สาย 0
ขาด 9

27 เขมิกา 35821
สาย 1
ขาด 3

28 จารุวรรณ 35824
สาย 1
ขาด 8

29 ชนิตา 35835
สาย 0
ขาด 2

30 ณัฏฐนิชา 35847
สาย 0
ขาด 0

31 ณัฐกาญจน์ 35849
สาย 1
ขาด 7

32 เบญจมาศ 35885
สาย 0
ขาด 1

33 ปวีณา 35893
สาย 1
ขาด 4

34 พิมพ์ลภัส 35918
สาย 0
ขาด 1

35 มารตี 35943
สาย 1
ขาด 4

36 รินรดา 35952
สาย 1
ขาด 1

37 วรารัตน์ 35964
สาย 0
ขาด 1

38 อริสา 36020
สาย 0
ขาด 2

39 ธาราธรรศ 37831
สาย 0
ขาด 0

40 นุตินนท์ 37832
สาย 0
ขาด 0

41 ภูธเนศ 37839
สาย 0
ขาด 1