สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/11 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2018-09-26
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กนกพล 34981
สาย 0
ขาด 0

2 กิตติภูมิ 34991
สาย 0
ขาด 1

3 จิรชัย 35003
สาย 2
ขาด 1

4 จิรวัฒน์ 35006
สาย 0
ขาด 6

5 จิรโชค 35010
สาย 2
ขาด 2

6 ชู 35029
สาย 0
ขาด 2

7 เชษฐา 35030
สาย 0
ขาด 0

8 ณฐภณ 35032
สาย 0
ขาด 4

9 ณภัทร 35034
สาย 19
ขาด 8

10 ณัฐวุฒิ 35046
สาย 2
ขาด 6

11 ต้นกล้า 35051
สาย 0
ขาด 2

12 เทพทัต 35056
สาย 8
ขาด 1

13 ธนบดี 35058
สาย 2
ขาด 0

14 ธนภัทร 35060
สาย 19
ขาด 9

15 วรกมล 35143
สาย 0
ขาด 1

16 วรกันต์ 35144
สาย 1
ขาด 2

17 อธิวัฒน์ 35201
สาย 0
ขาด 2

18 อริย์ธัช 35212
สาย 8
ขาด 8

19 กนกวรรณ 35224
สาย 0
ขาด 0

20 จุฑาภรณ์ 35252
สาย 0
ขาด 1

21 ชนิสรา 35264
สาย 3
ขาด 2

22 ชลลดา 35271
สาย 1
ขาด 4

23 ดุศิตา 35288
สาย 0
ขาด 0

24 ธนพร 35290
สาย 0
ขาด 1

25 นันทวัน 35308
สาย 6
ขาด 1

26 พัชรี 35346
สาย 0
ขาด 0

27 รวงทอง 35374
สาย 1
ขาด 5

28 รุจิษยา 35380
สาย 0
ขาด 1

29 วรารินทร์ 35389
สาย 0
ขาด 1

30 อติพร 35431
สาย 15
ขาด 3

31 มณฑิตา 35503
สาย 1
ขาด 14

32 วันชนะ 35504
สาย 0
ขาด 1

33 วรพล 37219
สาย 1
ขาด 2

34 อัยยรัตน์ 37226
สาย 2
ขาด 2

35 ชลลดา 37235
สาย 0
ขาด 0

36 นันท์นภัส 37240
สาย 15
ขาด 4

37 พิสมัย 37248
สาย 0
ขาด 2

38 วงษ์เมือง 37252
สาย 3
ขาด 4

39 วรินทร 37253
สาย 2
ขาด 3

40 สุกฤตา 37256
สาย 1
ขาด 2