สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/11 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2018-11-19
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กนกพล 34981
สาย 0
ขาด 0

2 กิตติภูมิ 34991
สาย 0
ขาด 1

3 จิรชัย 35003
สาย 4
ขาด 0

4 จิรวัฒน์ 35006
สาย 2
ขาด 1

5 จิรโชค 35010
สาย 1
ขาด 0

6 ชู 35029
สาย 0
ขาด 0

7 เชษฐา 35030
สาย 0
ขาด 0

8 ณฐภณ 35032
สาย 0
ขาด 0

9 ณภัทร 35034
สาย 3
ขาด 3

10 ณัฐวุฒิ 35046
สาย 2
ขาด 2

11 ต้นกล้า 35051
สาย 1
ขาด 1

12 เทพทัต 35056
สาย 3
ขาด 0

13 ธนบดี 35058
สาย 1
ขาด 0

14 ธนภัทร 35060
สาย 4
ขาด 4

15 วรกมล 35143
สาย 0
ขาด 0

16 วรกันต์ 35144
สาย 0
ขาด 1

17 อธิวัฒน์ 35201
สาย 0
ขาด 1

18 อริย์ธัช 35212
สาย 0
ขาด 2

19 กนกวรรณ 35224
สาย 0
ขาด 0

20 จุฑาภรณ์ 35252
สาย 0
ขาด 0

21 ชนิสรา 35264
สาย 0
ขาด 0

22 ชลลดา 35271
สาย 1
ขาด 1

23 ดุศิตา 35288
สาย 0
ขาด 2

24 ธนพร 35290
สาย 0
ขาด 0

25 นันทวัน 35308
สาย 0
ขาด 2

26 พัชรี 35346
สาย 0
ขาด 1

27 รวงทอง 35374
สาย 0
ขาด 1

28 รุจิษยา 35380
สาย 0
ขาด 0

29 วรารินทร์ 35389
สาย 0
ขาด 0

30 อติพร 35431
สาย 0
ขาด 0

32 วันชนะ 35504
สาย 0
ขาด 0

33 วรพล 37219
สาย 1
ขาด 0

34 อัยยรัตน์ 37226
สาย 0
ขาด 0

35 ชลลดา 37235
สาย 0
ขาด 0

36 นันท์นภัส 37240
สาย 1
ขาด 0

37 พิสมัย 37248
สาย 1
ขาด 0

38 วงษ์เมือง 37252
สาย 2
ขาด 0

39 วรินทร 37253
สาย 0
ขาด 1

40 สุกฤตา 37256
สาย 0
ขาด 0