สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/11 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 37 คน
Date : 2019-01-24
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กนกพล 34981
สาย 0
ขาด 1

2 กิตติภูมิ 34991
สาย 0
ขาด 2

3 จิรชัย 35003
สาย 10
ขาด 2

4 จิรวัฒน์ 35006
สาย 2
ขาด 5

5 จิรโชค 35010
สาย 4
ขาด 1

6 ชู 35029
สาย 0
ขาด 0

7 เชษฐา 35030
สาย 0
ขาด 0

8 ณฐภณ 35032
สาย 0
ขาด 0

9 ณภัทร 35034
สาย 8
ขาด 15

10 ณัฐวุฒิ 35046
สาย 4
ขาด 11

11 ต้นกล้า 35051
สาย 2
ขาด 2

12 เทพทัต 35056
สาย 3
ขาด 2

13 ธนบดี 35058
สาย 2
ขาด 0

14 ธนภัทร 35060
สาย 13
ขาด 16

15 วรกมล 35143
สาย 0
ขาด 2

16 วรกันต์ 35144
สาย 0
ขาด 2

17 อธิวัฒน์ 35201
สาย 0
ขาด 1

18 อริย์ธัช 35212
สาย 0
ขาด 5

19 กนกวรรณ 35224
สาย 0
ขาด 1

20 จุฑาภรณ์ 35252
สาย 0
ขาด 0

21 ชนิสรา 35264
สาย 0
ขาด 1

23 ดุศิตา 35288
สาย 1
ขาด 6

24 ธนพร 35290
สาย 0
ขาด 8

25 นันทวัน 35308
สาย 3
ขาด 4

26 พัชรี 35346
สาย 0
ขาด 7

27 รวงทอง 35374
สาย 0
ขาด 4

28 รุจิษยา 35380
สาย 0
ขาด 1

29 วรารินทร์ 35389
สาย 0
ขาด 3

30 อติพร 35431
สาย 8
ขาด 1

32 วันชนะ 35504
สาย 0
ขาด 1

33 วรพล 37219
สาย 9
ขาด 7

34 อัยยรัตน์ 37226
สาย 0
ขาด 3

35 ชลลดา 37235
สาย 0
ขาด 2

36 นันท์นภัส 37240
สาย 6
ขาด 5

37 พิสมัย 37248
สาย 1
ขาด 2

38 วงษ์เมือง 37252
สาย 4
ขาด 3

40 สุกฤตา 37256
สาย 4
ขาด 2