สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/11 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 41 คน
Date : 2020-06-04
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤตติยกานต์ 35513
สาย 0
ขาด 2

2 จิรศักดิ์ 35542
สาย 17
ขาด 19

3 ชวิน 35550
สาย 2
ขาด 3

4 ฌาญพิพัฒณ์ 35563
สาย 0
ขาด 3

5 ฐิติโรจน์ 35569
สาย 1
ขาด 1

6 ณัฐพล 35576
สาย 7
ขาด 16

7 ณัฐพล 35577
สาย 0
ขาด 0

8 ธนวัฒน์ 35597
สาย 5
ขาด 4

9 นฤบดี 35635
สาย 2
ขาด 1

10 ปฏิทิน 35648
สาย 0
ขาด 0

11 ปรินธร 35658
สาย 0
ขาด 5

12 ปิยะพล 35665
สาย 4
ขาด 3

13 พิชาภพ 35674
สาย 1
ขาด 0

14 พีรพล 35677
สาย 0
ขาด 10

15 ไพรสิทธิ์ 35680
สาย 5
ขาด 1

16 ภคพล 35681
สาย 1
ขาด 4

17 รชต 35705
สาย 5
ขาด 4

18 ราเชน 35711
สาย 3
ขาด 4

19 วรทัต 35718
สาย 1
ขาด 1

20 ศักดิ์ณรินทร์ 35744
สาย 3
ขาด 9

22 สิรภพ 35764
สาย 4
ขาด 3

23 สุเมธ 35772
สาย 7
ขาด 12

24 อภิมุข 35783
สาย 0
ขาด 2

25 อมรรัตน์ 35787
สาย 0
ขาด 3

26 กัณญณัฐ 35808
สาย 1
ขาด 16

27 กุลณัฏฐ์ 35812
สาย 1
ขาด 5

27 เขมิกา 35821
สาย 2
ขาด 14

28 จารุวรรณ 35824
สาย 3
ขาด 23

29 ชนิตา 35835
สาย 2
ขาด 3

30 ณัฏฐนิชา 35847
สาย 3
ขาด 2

31 ณัฐกาญจน์ 35849
สาย 3
ขาด 15

32 เบญจมาศ 35885
สาย 5
ขาด 11

33 ปวีณา 35893
สาย 4
ขาด 7

34 พิมพ์ลภัส 35918
สาย 6
ขาด 8

35 มารตี 35943
สาย 6
ขาด 9

36 รินรดา 35952
สาย 9
ขาด 4

37 วรารัตน์ 35964
สาย 1
ขาด 3

38 อริสา 36020
สาย 5
ขาด 9

39 ธาราธรรศ 37831
สาย 8
ขาด 0

40 นุตินนท์ 37832
สาย 0
ขาด 1

41 ภูธเนศ 37839
สาย 2
ขาด 1