สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/10 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 45 คน
Date : 2021-04-11
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ณัฐวิภา 35856
สาย 1
ขาด 20

2 จิรพงศ์ 36121
สาย 2
ขาด 11

3 ชนกานต์ 36128
สาย 0
ขาด 2

4 ชนะพล 36130
สาย 0
ขาด 22

5 ณัฐพงศ์ 36157
สาย 1
ขาด 16

6 ณัฐวุฒิ 36160
สาย 4
ขาด 3

7 ไตรณรงค์ 36165
สาย 0
ขาด 1

8 ทวินชัย 36167
สาย 0
ขาด 0

9 ธนธัส 36202
สาย 1
ขาด 7

10 ปฏิภาณ 36216
สาย 1
ขาด 0

11 พศุตม์ 36239
สาย 0
ขาด 0

12 ภูวรินทร์ 36259
สาย 1
ขาด 7

13 เมธาสิทธิ์ 36262
สาย 0
ขาด 1

14 รัชชานนท์ 36265
สาย 5
ขาด 5

15 วรายุทธ์ 36271
สาย 1
ขาด 1

16 ศุภชัย 36291
สาย 7
ขาด 12

17 สมพงษ์ 36294
สาย 0
ขาด 24

18 สราวุฒิ 36298
สาย 4
ขาด 9

19 อภัชญา 36333
สาย 0
ขาด 2

20 อรรถพล 36337
สาย 0
ขาด 2

21 อิทธิกร 36342
สาย 1
ขาด 1

22 กัลยา 36357
สาย 0
ขาด 1

23 ณัฐชา 36390
สาย 1
ขาด 2

24 ณัฐชา 36391
สาย 0
ขาด 1

25 ณัฐธิตา 36393
สาย 3
ขาด 2

26 ดลพรรณ 36404
สาย 0
ขาด 19

27 ปนิตา 36451
สาย 1
ขาด 10

28 ปรางประภัทร 36456
สาย 7
ขาด 6

29 ผกามาศ 36471
สาย 1
ขาด 1

30 พิมพ์ฐดา 36490
สาย 2
ขาด 6

31 เพ็ญแข 36496
สาย 0
ขาด 8

32 ภัทรวดี 36502
สาย 2
ขาด 4

33 วรพา 36529
สาย 1
ขาด 2

34 วีรยา 36546
สาย 2
ขาด 7

35 สิราวรรณ 36567
สาย 1
ขาด 2

36 สิริรัตน์ 36569
สาย 0
ขาด 17

37 สุธิมา 36577
สาย 2
ขาด 3

38 อภิฤดี 36594
สาย 0
ขาด 3

39 อรชร 36596
สาย 0
ขาด 0

40 อรัชพร 36600
สาย 4
ขาด 1

41 อริสา 36601
สาย 0
ขาด 1

42 อัฉรา 36602
สาย 6
ขาด 4

43 ปริญญา 38485
สาย 0
ขาด 24

44 วันชัย 38492
สาย 0
ขาด 0

45 แอนนา 38537
สาย 4
ขาด 7