สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/10 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2018-11-19
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กรวีร์ 34983
สาย 3
ขาด 1

2 กันต์ 34988
สาย 4
ขาด 1

3 เกียรติศักดิ์ 34996
สาย 0
ขาด 0

4 ชลสิทธิ์ 35019
สาย 0
ขาด 0

5 ชาณิศ 35027
สาย 0
ขาด 1

6 เตชทัต 35049
สาย 0
ขาด 1

7 ทักษิณ 35054
สาย 0
ขาด 2

8 ธนวัฒน์ 35064
สาย 2
ขาด 1

9 ธนวัต 35065
สาย 1
ขาด 6

10 บารมี 35093
สาย 0
ขาด 0

11 บุญฤทธิ์ 35094
สาย 0
ขาด 0

12 พัลลภ 35109
สาย 0
ขาด 0

13 ภูบดินทร์ 35125
สาย 0
ขาด 4

14 เมธาสิทธิ์ 35135
สาย 1
ขาด 3

15 วศิน 35146
สาย 2
ขาด 0

16 วุฒินันท์ 35155
สาย 0
ขาด 1

17 ศรนารายณ์ 35156
สาย 0
ขาด 0

18 ศุภกฤต 35165
สาย 0
ขาด 0

19 ศุภรัตน์ 35168
สาย 2
ขาด 0

20 ษรศาสตร์ 35171
สาย 0
ขาด 0

21 สิรภพ 35185
สาย 2
ขาด 3

22 สุชาครีย์ 35187
สาย 0
ขาด 0

23 สุทธิโชค 35189
สาย 1
ขาด 0

24 หฤษฎ์ 35198
สาย 0
ขาด 0

25 อนุวัฒน์ 35204
สาย 1
ขาด 1

26 จิรัชญา 35251
สาย 3
ขาด 1

27 ชมพูนุช 35265
สาย 1
ขาด 5

28 ณัฐธิดา 35278
สาย 0
ขาด 0

29 นพรัตน์ 35302
สาย 1
ขาด 7

30 นวรัตน์ 35306
สาย 0
ขาด 2

31 บุณยวีย์ 35317
สาย 0
ขาด 0

32 พิชญาภรณ์ 35349
สาย 0
ขาด 2

33 มลธิดา 35367
สาย 0
ขาด 2

34 วริศรา 35392
สาย 0
ขาด 3

35 หฤทัย 35430
สาย 0
ขาด 1

36 อารีรัตน์ 35443
สาย 2
ขาด 2

37 ธนวัฒน์ 37210
สาย 0
ขาด 0

38 วรายุส์ 37220
สาย 0
ขาด 2

39 เกวลิน 37229
สาย 1
ขาด 0

40 ปาริชาติ 37245
สาย 0
ขาด 2