สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/10 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2019-04-21
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กรวีร์ 34983
สาย 14
ขาด 15

2 กันต์ 34988
สาย 10
ขาด 6

3 เกียรติศักดิ์ 34996
สาย 0
ขาด 6

4 ชลสิทธิ์ 35019
สาย 0
ขาด 3

5 ชาณิศ 35027
สาย 0
ขาด 5

6 เตชทัต 35049
สาย 3
ขาด 6

7 ทักษิณ 35054
สาย 2
ขาด 11

8 ธนวัฒน์ 35064
สาย 3
ขาด 8

9 ธนวัต 35065
สาย 5
ขาด 46

10 บารมี 35093
สาย 1
ขาด 5

11 บุญฤทธิ์ 35094
สาย 0
ขาด 2

12 พัลลภ 35109
สาย 0
ขาด 5

13 ภูบดินทร์ 35125
สาย 11
ขาด 16

14 เมธาสิทธิ์ 35135
สาย 2
ขาด 8

15 วศิน 35146
สาย 2
ขาด 1

16 วุฒินันท์ 35155
สาย 9
ขาด 12

17 ศรนารายณ์ 35156
สาย 0
ขาด 1

18 ศุภกฤต 35165
สาย 4
ขาด 5

19 ศุภรัตน์ 35168
สาย 7
ขาด 2

20 ษรศาสตร์ 35171
สาย 0
ขาด 6

21 สิรภพ 35185
สาย 14
ขาด 18

22 สุชาครีย์ 35187
สาย 7
ขาด 2

23 สุทธิโชค 35189
สาย 3
ขาด 5

24 หฤษฎ์ 35198
สาย 2
ขาด 4

25 อนุวัฒน์ 35204
สาย 1
ขาด 8

26 จิรัชญา 35251
สาย 12
ขาด 5

27 ชมพูนุช 35265
สาย 2
ขาด 32

28 ณัฐธิดา 35278
สาย 0
ขาด 0

29 นพรัตน์ 35302
สาย 4
ขาด 25

30 นวรัตน์ 35306
สาย 10
ขาด 8

31 บุณยวีย์ 35317
สาย 1
ขาด 3

32 พิชญาภรณ์ 35349
สาย 0
ขาด 9

33 มลธิดา 35367
สาย 2
ขาด 6

34 วริศรา 35392
สาย 2
ขาด 9

35 หฤทัย 35430
สาย 12
ขาด 7

36 อารีรัตน์ 35443
สาย 7
ขาด 15

37 ธนวัฒน์ 37210
สาย 7
ขาด 4

38 วรายุส์ 37220
สาย 1
ขาด 6

39 เกวลิน 37229
สาย 3
ขาด 2

40 ปาริชาติ 37245
สาย 6
ขาด 10