สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/10 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2018-07-20
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กรวีร์ 34983
สาย 2
ขาด 3

2 กันต์ 34988
สาย 1
ขาด 0

3 เกียรติศักดิ์ 34996
สาย 0
ขาด 0

4 ชลสิทธิ์ 35019
สาย 0
ขาด 2

5 ชาณิศ 35027
สาย 0
ขาด 1

6 เตชทัต 35049
สาย 0
ขาด 1

7 ทักษิณ 35054
สาย 0
ขาด 4

8 ธนวัฒน์ 35064
สาย 0
ขาด 0

9 ธนวัต 35065
สาย 11
ขาด 7

10 บารมี 35093
สาย 0
ขาด 1

11 บุญฤทธิ์ 35094
สาย 0
ขาด 0

12 พัลลภ 35109
สาย 0
ขาด 1

13 ภูบดินทร์ 35125
สาย 5
ขาด 6

14 เมธาสิทธิ์ 35135
สาย 0
ขาด 4

15 วศิน 35146
สาย 0
ขาด 1

16 วุฒินันท์ 35155
สาย 3
ขาด 2

17 ศรนารายณ์ 35156
สาย 1
ขาด 1

18 ศุภกฤต 35165
สาย 0
ขาด 0

19 ศุภรัตน์ 35168
สาย 0
ขาด 0

20 ษรศาสตร์ 35171
สาย 0
ขาด 6

21 สิรภพ 35185
สาย 1
ขาด 1

22 สุชาครีย์ 35187
สาย 0
ขาด 0

23 สุทธิโชค 35189
สาย 0
ขาด 8

24 หฤษฎ์ 35198
สาย 0
ขาด 0

25 อนุวัฒน์ 35204
สาย 3
ขาด 5

26 จิรัชญา 35251
สาย 0
ขาด 2

27 ชมพูนุช 35265
สาย 0
ขาด 10

28 ณัฐธิดา 35278
สาย 0
ขาด 0

29 นพรัตน์ 35302
สาย 0
ขาด 15

30 นวรัตน์ 35306
สาย 1
ขาด 1

31 บุณยวีย์ 35317
สาย 0
ขาด 1

32 พิชญาภรณ์ 35349
สาย 0
ขาด 6

33 มลธิดา 35367
สาย 0
ขาด 0

34 วริศรา 35392
สาย 0
ขาด 9

35 หฤทัย 35430
สาย 0
ขาด 3

36 อารีรัตน์ 35443
สาย 0
ขาด 2

37 ธนวัฒน์ 37210
สาย 0
ขาด 0

38 วรายุส์ 37220
สาย 0
ขาด 4

39 เกวลิน 37229
สาย 0
ขาด 2

40 ปาริชาติ 37245
สาย 0
ขาด 2