สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/10 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2020-06-03
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ชนินทร์ 35548
สาย 1
ขาด 1

2 ณัฐวุฒิ 35578
สาย 7
ขาด 5

3 ตำนาน 35585
สาย 17
ขาด 3

4 ใต้ฟ้า 35586
สาย 0
ขาด 1

5 ธนดล 35594
สาย 9
ขาด 2

6 ธีรพัฒน์ 35616
สาย 0
ขาด 3

7 ธีรุตม์ 35622
สาย 10
ขาด 6

8 ธุววิช 35623
สาย 1
ขาด 1

9 นพพล 35628
สาย 0
ขาด 1

10 ปัญญา 35661
สาย 7
ขาด 1

11 ปุญญาพัฒน์ 35667
สาย 0
ขาด 1

12 พงษ์พิทักษ์ 35669
สาย 3
ขาด 2

13 พัชรพล 35672
สาย 13
ขาด 6

14 ภัคพงษ์ 35683
สาย 4
ขาด 1

15 ภาณุวัฒน์ 35687
สาย 0
ขาด 2

16 ภูวดล 35698
สาย 9
ขาด 12

17 มนัสวิน 35702
สาย 6
ขาด 2

18 รัชพล 35709
สาย 0
ขาด 4

19 วาธยา 35727
สาย 10
ขาด 6

20 วีรภัทร 35735
สาย 1
ขาด 3

21 วุฒิภัทร 35738
สาย 0
ขาด 3

22 สิทธิชัย 35760
สาย 1
ขาด 0

23 สุทธิพงษ์ 35766
สาย 4
ขาด 1

24 เสกสรรค์ 35774
สาย 0
ขาด 2

25 หฤษฏ์ 35777
สาย 0
ขาด 3

26 กรกนก 35804
สาย 9
ขาด 6

28 เจนจิรา 35831
สาย 0
ขาด 1

29 ณัฐมน 35855
สาย 0
ขาด 1

30 ธิดารัตน์ 35872
สาย 21
ขาด 4

31 ปภาวดี 35888
สาย 3
ขาด 4

32 ปารมี 35894
สาย 7
ขาด 4

33 เพ็ญพิชชา 35922
สาย 3
ขาด 1

34 ภรณ์ธิฎา 35927
สาย 3
ขาด 3

35 ยุรกาน 35946
สาย 0
ขาด 2

36 วทันยา 35957
สาย 8
ขาด 1

37 วราพร 35963
สาย 3
ขาด 3

38 ศศิตา 35977
สาย 7
ขาด 5

39 ศุภนิดา 35981
สาย 10
ขาด 5

40 ศุภารมย์ 35982
สาย 0
ขาด 3