สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/10 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 45 คน
Date : 2021-01-19
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ณัฐวิภา 35856
สาย 1
ขาด 11

2 จิรพงศ์ 36121
สาย 2
ขาด 6

3 ชนกานต์ 36128
สาย 0
ขาด 0

4 ชนะพล 36130
สาย 0
ขาด 11

5 ณัฐพงศ์ 36157
สาย 1
ขาด 8

6 ณัฐวุฒิ 36160
สาย 2
ขาด 2

7 ไตรณรงค์ 36165
สาย 0
ขาด 0

8 ทวินชัย 36167
สาย 0
ขาด 0

9 ธนธัส 36202
สาย 1
ขาด 4

10 ปฏิภาณ 36216
สาย 0
ขาด 0

11 พศุตม์ 36239
สาย 0
ขาด 0

12 ภูวรินทร์ 36259
สาย 0
ขาด 3

13 เมธาสิทธิ์ 36262
สาย 0
ขาด 0

14 รัชชานนท์ 36265
สาย 2
ขาด 2

15 วรายุทธ์ 36271
สาย 1
ขาด 1

16 ศุภชัย 36291
สาย 3
ขาด 7

17 สมพงษ์ 36294
สาย 0
ขาด 11

18 สราวุฒิ 36298
สาย 2
ขาด 5

19 อภัชญา 36333
สาย 0
ขาด 1

20 อรรถพล 36337
สาย 0
ขาด 0

21 อิทธิกร 36342
สาย 1
ขาด 1

22 กัลยา 36357
สาย 0
ขาด 0

23 ณัฐชา 36390
สาย 1
ขาด 1

24 ณัฐชา 36391
สาย 0
ขาด 1

25 ณัฐธิตา 36393
สาย 0
ขาด 0

26 ดลพรรณ 36404
สาย 0
ขาด 9

27 ปนิตา 36451
สาย 0
ขาด 5

28 ปรางประภัทร 36456
สาย 3
ขาด 4

29 ผกามาศ 36471
สาย 1
ขาด 0

30 พิมพ์ฐดา 36490
สาย 1
ขาด 3

31 เพ็ญแข 36496
สาย 0
ขาด 5

32 ภัทรวดี 36502
สาย 0
ขาด 2

33 วรพา 36529
สาย 0
ขาด 0

34 วีรยา 36546
สาย 0
ขาด 2

35 สิราวรรณ 36567
สาย 0
ขาด 0

36 สิริรัตน์ 36569
สาย 0
ขาด 7

37 สุธิมา 36577
สาย 0
ขาด 1

38 อภิฤดี 36594
สาย 0
ขาด 2

39 อรชร 36596
สาย 0
ขาด 0

40 อรัชพร 36600
สาย 0
ขาด 0

41 อริสา 36601
สาย 0
ขาด 0

42 อัฉรา 36602
สาย 2
ขาด 1

43 ปริญญา 38485
สาย 0
ขาด 11

44 วันชัย 38492
สาย 0
ขาด 0

45 แอนนา 38537
สาย 2
ขาด 4