สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/1 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 33 คน
Date : 2019-02-16
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 นครินทร์ 35074
สาย 0
ขาด 1

2 นคฤทธิ์ 35076
สาย 9
ขาด 0

3 เนติพงศ์ 35091
สาย 0
ขาด 3

4 ปวรปรัชญ์ 35098
สาย 5
ขาด 3

5 พรหม 35108
สาย 3
ขาด 17

6 ภราดร 35118
สาย 0
ขาด 2

7 ภานุวัฒน์ 35123
สาย 0
ขาด 0

8 ภูริ 35127
สาย 0
ขาด 0

9 ศิราภูมิ 35162
สาย 1
ขาด 0

10 ศุภณัฐ 35167
สาย 2
ขาด 1

11 สกลวรรธน์ 35173
สาย 8
ขาด 7

12 สีหรัฐ 35186
สาย 8
ขาด 5

13 อภิวัฒน์ 35208
สาย 2
ขาด 6

14 อังกูล 35214
สาย 3
ขาด 10

15 อัชฌาสัย 35215
สาย 9
ขาด 12

16 ณิชาภา 35285
สาย 0
ขาด 0

17 นริศรา 35304
สาย 4
ขาด 4

18 ปริตตา 35323
สาย 0
ขาด 2

19 พรหมพร 35338
สาย 3
ขาด 12

20 พิมพ์ชนก 35352
สาย 5
ขาด 2

21 ภูอันดา 35363
สาย 0
ขาด 3

22 รสิตา 35376
สาย 2
ขาด 13

23 เรืองจุฑา 35381
สาย 0
ขาด 5

24 วรลักษณ์ 35387
สาย 5
ขาด 17

25 ศศิธร 35402
สาย 3
ขาด 11

26 สุพิชญา 35425
สาย 3
ขาด 5

27 กฤติพัฒน์ 37202
สาย 13
ขาด 5

28 ธนภัทร 37209
สาย 0
ขาด 2

29 พรภวิษย์ 37215
สาย 0
ขาด 0

30 รัฐกฤษฏิ์ 37217
สาย 7
ขาด 4

31 ชญานิษฐ์ 37233
สาย 0
ขาด 3

32 เมจกา 37249
สาย 0
ขาด 2

33 สุชานาถ 37257
สาย 0
ขาด 1