สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 19 คน
Date : 2020-05-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 อิสระ 35794
สาย 1
ขาด 1

2 กชมน 35797
สาย 5
ขาด 11

3 กมลรัตน์ 35803
สาย 0
ขาด 2

4 จินตนา 35825
สาย 3
ขาด 4

5 แจ่มจิรา 35833
สาย 0
ขาด 9

6 ณัฐณิชา 35854
สาย 2
ขาด 1

7 นวรส 35877
สาย 10
ขาด 4

8 ปนัดดา 35887
สาย 6
ขาด 9

9 ประภัสสร 35890
สาย 3
ขาด 4

10 ปราณปรียา 35891
สาย 0
ขาด 4

11 กณวรรธน์ 37821
สาย 0
ขาด 4

12 จักรพันธ์ 37823
สาย 0
ขาด 0

13 ถิรวัฒน์ 37828
สาย 16
ขาด 0

14 พุฒิพงศ์ 37836
สาย 0
ขาด 0

15 ภัททากร 37837
สาย 23
ขาด 7

16 ภัทรพล 37838
สาย 0
ขาด 0

17 ขวัญข้าว 37847
สาย 10
ขาด 3

18 ภัทรวดี 37865
สาย 3
ขาด 7

19 รวิวรรณ 37869
สาย 14
ขาด 16