โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/1 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 32 คน
Date : 2018-01-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤตยชญ์ 34413
สาย 0
ขาด 2

2 จิณณ์ 34440
สาย 2
ขาด 0

3 ทินภัทร 34506
สาย 0
ขาด 0

4 ธนภัทร 34519
สาย 1
ขาด 0

5 ธรรมนูญ 34531
สาย 0
ขาด 0

6 นิติพัฒน์ 34547
สาย 4
ขาด 0

7 ปรัชญ์พันธุ์ 34559
สาย 5
ขาด 1

8 ปราชญ์ 34560
สาย 0
ขาด 0

9 พรพล 34571
สาย 1
ขาด 1

10 ภาสวุฒิ 34595
สาย 0
ขาด 0

11 ภีมพล 34596
สาย 4
ขาด 0

12 วรเมธ 34615
สาย 2
ขาด 0

13 วศิน 34616
สาย 9
ขาด 2

14 วีรพันธ์ 34628
สาย 0
ขาด 0

15 ศักดิโชติ 34633
สาย 9
ขาด 0

16 ศุภวิชญ์ 34641
สาย 1
ขาด 0

17 สุภจิตร 34659
สาย 0
ขาด 1

18 กรรณิการ์ 34693
สาย 5
ขาด 1

19 จุฑามาศ 34722
สาย 1
ขาด 1

20 ปริณาห์ 34795
สาย 2
ขาด 0

21 รัตติกุล 34845
สาย 2
ขาด 2

22 สิรีธร 34875
สาย 0
ขาด 0

23 อชิรญา 34893
สาย 3
ขาด 1

24 ปรมัตถ์ 36618
สาย 2
ขาด 1

25 ชัชชฎา 36629
สาย 1
ขาด 1

26 ฐิติพร 36630
สาย 1
ขาด 1

27 นิลุบล 36634
สาย 5
ขาด 2

28 เบญจพร 36636
สาย 6
ขาด 7

29 ภันทิลา 36642
สาย 0
ขาด 7

30 สุธิดา 36646
สาย 8
ขาด 11

31 อัจฉรานันท์ 36649
สาย 0
ขาด 7

32 อัญวีณ์ 36650
สาย 0
ขาด 4