สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 36 คน
Date : 2021-04-11
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กมลภพ 36086
สาย 3
ขาด 1

2 กิตติพัฒน์ 36102
สาย 0
ขาด 0

3 ธีร 36195
สาย 6
ขาด 4

4 ธีรรัตน์ 36201
สาย 0
ขาด 1

5 พันกร 36241
สาย 3
ขาด 6

6 พีรพัฒน์ 36246
สาย 0
ขาด 0

7 ภูมินทร์ 36253
สาย 5
ขาด 0

8 วีระวุฒิ 36280
สาย 0
ขาด 1

9 ศิวดล 36288
สาย 2
ขาด 1

10 ศุภณัฐ 36293
สาย 0
ขาด 0

11 เสฎฐวุฒิ 36316
สาย 1
ขาด 0

12 อชิตศักดิ์ 36319
สาย 0
ขาด 0

13 กัญญาพัชร 36353
สาย 0
ขาด 0

14 ชนภัส 36373
สาย 5
ขาด 1

15 ณภัษษญา 36388
สาย 3
ขาด 2

16 ณิชกุล 36402
สาย 0
ขาด 2

17 ต้องตาแก้ว 36406
สาย 2
ขาด 0

18 ธัญลักษณ์ 36418
สาย 0
ขาด 0

19 ปาณิศา 36462
สาย 1
ขาด 0

20 ปิยธิดา 36464
สาย 3
ขาด 3

21 ปิยะธิดา 36465
สาย 0
ขาด 0

22 พัชรพร 36480
สาย 0
ขาด 0

23 พัชราภา 36483
สาย 0
ขาด 7

24 พิชามญชุ์ 36486
สาย 0
ขาด 0

25 ยุวภา 36516
สาย 2
ขาด 1

26 วราภรณ์ 36535
สาย 0
ขาด 0

27 ศิรประภา 36552
สาย 0
ขาด 0

28 สุชาดา 36570
สาย 0
ขาด 0

29 อรทัย 36597
สาย 0
ขาด 0

30 ดลพร 36654
สาย 4
ขาด 3

31 วรรณชัย 38490
สาย 6
ขาด 2

32 ณัฎฐิกา 38504
สาย 3
ขาด 3

33 ธัญชนก 38507
สาย 1
ขาด 4

34 นันทิชา 38511
สาย 1
ขาด 1

35 พิมพ์นิภา 38521
สาย 0
ขาด 2

36 พิมพ์พิศา 38522
สาย 2
ขาด 0