สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/1 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 33 คน
Date : 2018-12-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 นครินทร์ 35074
สาย 0
ขาด 1

2 นคฤทธิ์ 35076
สาย 2
ขาด 0

3 เนติพงศ์ 35091
สาย 0
ขาด 1

4 ปวรปรัชญ์ 35098
สาย 1
ขาด 2

5 พรหม 35108
สาย 1
ขาด 13

6 ภราดร 35118
สาย 0
ขาด 0

7 ภานุวัฒน์ 35123
สาย 0
ขาด 0

8 ภูริ 35127
สาย 0
ขาด 0

9 ศิราภูมิ 35162
สาย 0
ขาด 0

10 ศุภณัฐ 35167
สาย 0
ขาด 1

11 สกลวรรธน์ 35173
สาย 4
ขาด 3

12 สีหรัฐ 35186
สาย 2
ขาด 2

13 อภิวัฒน์ 35208
สาย 0
ขาด 3

14 อังกูล 35214
สาย 2
ขาด 3

15 อัชฌาสัย 35215
สาย 5
ขาด 6

16 ณิชาภา 35285
สาย 0
ขาด 0

17 นริศรา 35304
สาย 3
ขาด 0

18 ปริตตา 35323
สาย 0
ขาด 0

19 พรหมพร 35338
สาย 1
ขาด 3

20 พิมพ์ชนก 35352
สาย 3
ขาด 0

21 ภูอันดา 35363
สาย 0
ขาด 1

22 รสิตา 35376
สาย 0
ขาด 4

23 เรืองจุฑา 35381
สาย 0
ขาด 4

24 วรลักษณ์ 35387
สาย 2
ขาด 7

25 ศศิธร 35402
สาย 3
ขาด 7

26 สุพิชญา 35425
สาย 2
ขาด 1

27 กฤติพัฒน์ 37202
สาย 5
ขาด 1

28 ธนภัทร 37209
สาย 0
ขาด 1

29 พรภวิษย์ 37215
สาย 0
ขาด 0

30 รัฐกฤษฏิ์ 37217
สาย 5
ขาด 2

31 ชญานิษฐ์ 37233
สาย 0
ขาด 1

32 เมจกา 37249
สาย 0
ขาด 1

33 สุชานาถ 37257
สาย 0
ขาด 0