สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/9 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 46 คน
Date : 2018-12-10
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กันตพัฒน์ 35517
สาย 0
ขาด 0

2 กิตติพัทธ์ 35524
สาย 0
ขาด 0

3 กิตติศักดิ์ 35525
สาย 0
ขาด 4

4 ชัชวาล 35552
สาย 0
ขาด 0

5 ฐานุพงศ์ 35565
สาย 3
ขาด 10

6 ดลฤทธิ์ 35582
สาย 1
ขาด 0

7 ตำนาน 35585
สาย 0
ขาด 0

8 นพดล 35627
สาย 0
ขาด 1

9 นรวัฒน์ 35633
สาย 0
ขาด 0

10 นราทร 35634
สาย 3
ขาด 0

11 นันทพงศ์ 35639
สาย 0
ขาด 3

12 บดินทร์ 35643
สาย 0
ขาด 0

13 บูรพา 35646
สาย 0
ขาด 0

14 ปฏิพัทธ์ 35649
สาย 0
ขาด 1

15 ปฐมพร 35651
สาย 0
ขาด 1

16 ประทีป 35656
สาย 0
ขาด 0

17 ปุญญวิชญ์ 35666
สาย 0
ขาด 0

18 ภูตะวัน 35689
สาย 0
ขาด 0

19 ภูวกฤต 35695
สาย 0
ขาด 3

20 วงษกร 35715
สาย 6
ขาด 0

21 วีรชัย 35732
สาย 0
ขาด 2

22 ศรายุทธ 35741
สาย 0
ขาด 1

23 ศักย์ศรณ์ 35745
สาย 1
ขาด 2

24 สิทธิพร 35761
สาย 4
ขาด 2

25 สุทธิพงษ์ 35766
สาย 0
ขาด 1

26 อภิรักษ์ 35784
สาย 0
ขาด 28

27 อภิศิษย์ 35786
สาย 0
ขาด 0

28 อรรถพร 35792
สาย 0
ขาด 0

29 กรรชรัฏ 35805
สาย 0
ขาด 1

30 กิตติญา 35811
สาย 0
ขาด 0

31 กุลธิดา 35814
สาย 0
ขาด 4

32 คุณิตา 35822
สาย 0
ขาด 0

33 จิราภรณ์ 35827
สาย 1
ขาด 1

34 ณัฐมน 35855
สาย 0
ขาด 0

35 ณัฐวิภา 35856
สาย 1
ขาด 6

36 ณัฐสรวง 35857
สาย 1
ขาด 1

37 ทิตาวีร์ 35863
สาย 1
ขาด 8

38 ธิดารัตน์ 35872
สาย 5
ขาด 2

39 นฤมล 35876
สาย 1
ขาด 0

40 ภัทราพร 35935
สาย 0
ขาด 0

41 มนัสนันท์ 35941
สาย 0
ขาด 0

42 วิภาดา 35969
สาย 0
ขาด 0

43 สิริยากร 35988
สาย 0
ขาด 0

44 อภิญญา 36008
สาย 5
ขาด 1

45 อรณิชา 36013
สาย 0
ขาด 1

46 อริสา 36020
สาย 0
ขาด 0