สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/9 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 38 คน
Date : 2021-01-25
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กนกพล 36657
สาย 0
ขาด 0

2 กฤษณะ 36665
สาย 3
ขาด 13

3 จิรภัทร 36680
สาย 0
ขาด 10

4 จิรายุ 36686
สาย 0
ขาด 2

5 ณัฐวุฒิ 36720
สาย 0
ขาด 2

6 ธนกร 36727
สาย 0
ขาด 0

7 ธนพล 36735
สาย 0
ขาด 0

8 ธนากรณ์ 36747
สาย 0
ขาด 1

9 ธีรภัทร 36758
สาย 0
ขาด 0

10 นนทนัดดา 36763
สาย 1
ขาด 2

11 นัชฌากรณ์ 36769
สาย 0
ขาด 0

12 บารมี 36772
สาย 0
ขาด 0

13 ปณิธาน 36776
สาย 0
ขาด 15

14 ปุญญพันธ 36792
สาย 0
ขาด 1

15 ยศพนธ์ 36841
สาย 0
ขาด 0

16 รพีภัทร์ 36843
สาย 2
ขาด 5

17 รัฐภูมิ 36849
สาย 0
ขาด 2

18 วริทธิ์ธร 36858
สาย 0
ขาด 0

19 วัฒนพ 36860
สาย 1
ขาด 6

20 ไอซ์ 36916
สาย 0
ขาด 1

21 ชิดชนก 36970
สาย 0
ขาด 0

22 ญาณิศา 36974
สาย 0
ขาด 2

23 ฐิติกานต์ 36976
สาย 1
ขาด 2

24 ณิชนันท์ 36990
สาย 0
ขาด 1

25 ธันยชนก 37007
สาย 0
ขาด 1

26 นวรัตน์ 37012
สาย 0
ขาด 0

27 นิศารัตน์ 37021
สาย 0
ขาด 5

28 ปัทชญาภรณ์ 37037
สาย 0
ขาด 1

29 ปานชนก 37041
สาย 0
ขาด 1

30 พชรพร 37051
สาย 0
ขาด 1

31 พรพรรษา 37058
สาย 0
ขาด 1

32 พรรศวีฬ์ 37061
สาย 0
ขาด 3

33 รัชฎาพร 37106
สาย 0
ขาด 1

34 ลดา 37113
สาย 0
ขาด 0

35 สิริวิมล 37157
สาย 0
ขาด 1

36 สุชาดา 37158
สาย 0
ขาด 0

37 อรัญญา 37184
สาย 0
ขาด 0

38 อัญชิสา 37189
สาย 1
ขาด 4