โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/9 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 50 คน
Date : 2018-03-21
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กิติวรินทร์ 34993
สาย 0
ขาด 1

2 กีรติ 34995
สาย 9
ขาด 1

3 ชาณิศ 35027
สาย 0
ขาด 1

4 ชินทัช 35028
สาย 2
ขาด 0

5 ณัฐชาย 35038
สาย 16
ขาด 1

6 ณัฐนันท์ 35040
สาย 9
ขาด 0

7 ณัฐพงศ์ 35041
สาย 0
ขาด 0

8 ณัฐพล 35042
สาย 23
ขาด 1

9 ณัฐภัทร 35043
สาย 0
ขาด 1

10 เทพทัต 35056
สาย 13
ขาด 0

11 ธนวัฒน์ 35064
สาย 1
ขาด 0

12 นครินทร์ 35075
สาย 0
ขาด 2

13 นิธิภัทร 35088
สาย 1
ขาด 0

14 พชระ 35106
สาย 0
ขาด 0

15 ภราดร 35117
สาย 2
ขาด 4

16 เมฆฟ้า 35133
สาย 4
ขาด 1

17 ศิครินทร์ 35161
สาย 5
ขาด 4

18 สมหวัง 35174
สาย 0
ขาด 0

19 สุประชัย 35192
สาย 4
ขาด 0

20 กัญญาพัชร 35232
สาย 0
ขาด 0

21 จันทิมา 35248
สาย 0
ขาด 1

22 ชลธิชา 35267
สาย 0
ขาด 0

23 ณัฐกฤตา 35276
สาย 0
ขาด 1

24 ดิษยาณีย์ 35287
สาย 0
ขาด 0

25 นงนภัส 35299
สาย 1
ขาด 0

26 นันทกานต์ 35307
สาย 0
ขาด 1

27 ปาริฉัตร 35329
สาย 1
ขาด 3

28 ปิยนันท์ 35330
สาย 1
ขาด 0

29 พรรณธร 35336
สาย 3
ขาด 3

30 พรหมพร 35338
สาย 4
ขาด 3

31 พลอยนารี 35341
สาย 6
ขาด 1

32 พัชนิดา 35342
สาย 0
ขาด 1

33 พัชริดา 35343
สาย 0
ขาด 3

34 แพรพลอย 35356
สาย 0
ขาด 2

35 ภัทรา 35360
สาย 0
ขาด 1

36 ภัทรินทร์ 35361
สาย 0
ขาด 0

37 มลธิดา 35367
สาย 2
ขาด 3

38 เมธาพร 35371
สาย 0
ขาด 0

39 รสิตา 35376
สาย 0
ขาด 1

40 รัชนีกร 35378
สาย 0
ขาด 3

41 วริศรา 35392
สาย 1
ขาด 4

42 วริษฐา 35393
สาย 1
ขาด 0

43 วิภาวดี 35397
สาย 6
ขาด 0

44 ศศิประภา 35403
สาย 0
ขาด 0

45 สิริพัชร 35416
สาย 6
ขาด 0

46 สุธาทิพย์ 35421
สาย 0
ขาด 3

47 สุธิชา 35422
สาย 3
ขาด 2

48 อัสมา 35439
สาย 10
ขาด 4

49 อาภรณ์ 35441
สาย 0
ขาด 0

50 จศิรา 36085
สาย 6
ขาด 4