สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/9 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 46 คน
Date : 2020-05-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กรวิทย์ 36087
สาย 11
ขาด 13

2 กิตติพัฒน์ 36102
สาย 0
ขาด 1

3 ชนกานต์ 36128
สาย 1
ขาด 6

4 ชัชวาล 36137
สาย 1
ขาด 2

5 ชานน 36147
สาย 23
ขาด 10

6 ธีรชัย 36196
สาย 0
ขาด 3

7 ธีรภัทร 36199
สาย 0
ขาด 1

8 นันทิศ 36210
สาย 0
ขาด 0

9 พงศ์พัทธ์ 36232
สาย 5
ขาด 2

10 พงษกร 36234
สาย 0
ขาด 8

11 พงษ์ศกร 36235
สาย 21
ขาด 6

12 พีรพัฒน์ 36245
สาย 4
ขาด 1

13 ภูริภัทร 36257
สาย 4
ขาด 2

14 ภูริภัทร 36258
สาย 5
ขาด 0

15 วงศกร 36270
สาย 0
ขาด 3

16 ศิลา 36287
สาย 24
ขาด 2

17 ศุภชัย 36291
สาย 7
ขาด 0

18 ศุภณัฐ 36292
สาย 6
ขาด 1

19 อธิตพล 36323
สาย 2
ขาด 10

20 อภัชญา 36333
สาย 0
ขาด 1

21 เอกยุทธ 36344
สาย 0
ขาด 4

22 กนกพร 36348
สาย 1
ขาด 0

23 กรสุดา 36349
สาย 0
ขาด 0

24 กวินรดา 36350
สาย 3
ขาด 1

25 ชุตินันต์ 36381
สาย 0
ขาด 0

26 ณัฐธิตา 36393
สาย 0
ขาด 1

28 ภิญญาพัชญ์ 36414
สาย 0
ขาด 0

29 ธัญญาพร 36416
สาย 0
ขาด 0

30 ธัญวาทิพย์ 36419
สาย 1
ขาด 2

31 นฐพร 36426
สาย 1
ขาด 0

32 นุชวรา 36443
สาย 3
ขาด 4

33 ปุณรดา 36470
สาย 11
ขาด 2

34 พิมพ์ลภัส 36492
สาย 2
ขาด 1

35 มัญชรี 36510
สาย 4
ขาด 4

36 รุ่งทิวา 36520
สาย 0
ขาด 0

37 ฤชุดา 36523
สาย 2
ขาด 7

38 ศรุตยา 36549
สาย 2
ขาด 2

39 ศิริรัตน์ 36554
สาย 0
ขาด 2

40 สุทธิดา 36575
สาย 3
ขาด 0

41 สุภาวดี 36585
สาย 0
ขาด 4

42 หนึ่งฤทัย 36590
สาย 4
ขาด 6

43 อติภา 36591
สาย 0
ขาด 1

44 อนัญญา 36592
สาย 2
ขาด 1

45 ดลพร 36654
สาย 10
ขาด 3

46 กิตติพงศ์ 36656
สาย 6
ขาด 5

47 อภิสรา 37263
สาย 2
ขาด 0