สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/9 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 38 คน
Date : 2021-04-11
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กนกพล 36657
สาย 0
ขาด 1

2 กฤษณะ 36665
สาย 11
ขาด 26

3 จิรภัทร 36680
สาย 3
ขาด 21

4 จิรายุ 36686
สาย 2
ขาด 5

5 ณัฐวุฒิ 36720
สาย 0
ขาด 7

6 ธนกร 36727
สาย 0
ขาด 0

7 ธนพล 36735
สาย 0
ขาด 1

8 ธนากรณ์ 36747
สาย 0
ขาด 4

9 ธีรภัทร 36758
สาย 0
ขาด 0

10 นนทนัดดา 36763
สาย 2
ขาด 6

11 นัชฌากรณ์ 36769
สาย 0
ขาด 0

12 บารมี 36772
สาย 0
ขาด 1

13 ปณิธาน 36776
สาย 12
ขาด 29

14 ปุญญพันธ 36792
สาย 0
ขาด 4

15 ยศพนธ์ 36841
สาย 0
ขาด 1

16 รพีภัทร์ 36843
สาย 6
ขาด 14

17 รัฐภูมิ 36849
สาย 1
ขาด 6

18 วริทธิ์ธร 36858
สาย 1
ขาด 4

19 วัฒนพ 36860
สาย 7
ขาด 11

20 ไอซ์ 36916
สาย 0
ขาด 3

21 ชิดชนก 36970
สาย 1
ขาด 0

22 ญาณิศา 36974
สาย 1
ขาด 6

23 ฐิติกานต์ 36976
สาย 1
ขาด 4

24 ณิชนันท์ 36990
สาย 0
ขาด 2

25 ธันยชนก 37007
สาย 0
ขาด 1

26 นวรัตน์ 37012
สาย 0
ขาด 1

27 นิศารัตน์ 37021
สาย 0
ขาด 10

28 ปัทชญาภรณ์ 37037
สาย 0
ขาด 1

29 ปานชนก 37041
สาย 0
ขาด 2

30 พชรพร 37051
สาย 0
ขาด 2

31 พรพรรษา 37058
สาย 1
ขาด 1

32 พรรศวีฬ์ 37061
สาย 0
ขาด 5

33 รัชฎาพร 37106
สาย 1
ขาด 2

34 ลดา 37113
สาย 0
ขาด 0

35 สิริวิมล 37157
สาย 0
ขาด 1

36 สุชาดา 37158
สาย 0
ขาด 1

37 อรัญญา 37184
สาย 1
ขาด 1

38 อัญชิสา 37189
สาย 2
ขาด 6