สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/9 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 47 คน
Date : 2019-10-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กรวิทย์ 36087
สาย 14
ขาด 11

2 กิตติพัฒน์ 36102
สาย 0
ขาด 1

3 ชนกานต์ 36128
สาย 0
ขาด 5

4 ชัชวาล 36137
สาย 6
ขาด 4

5 ชานน 36147
สาย 21
ขาด 10

6 ธีรชัย 36196
สาย 0
ขาด 5

7 ธีรภัทร 36199
สาย 0
ขาด 1

8 นันทิศ 36210
สาย 0
ขาด 0

9 พงศ์พัทธ์ 36232
สาย 1
ขาด 2

10 พงษกร 36234
สาย 0
ขาด 3

11 พงษ์ศกร 36235
สาย 13
ขาด 2

12 พีรพัฒน์ 36245
สาย 5
ขาด 0

13 ภูริภัทร 36257
สาย 0
ขาด 2

14 ภูริภัทร 36258
สาย 0
ขาด 0

15 วงศกร 36270
สาย 0
ขาด 0

16 ศิลา 36287
สาย 24
ขาด 9

17 ศุภชัย 36291
สาย 0
ขาด 3

18 ศุภณัฐ 36292
สาย 0
ขาด 5

19 อธิตพล 36323
สาย 0
ขาด 6

20 อภัชญา 36333
สาย 0
ขาด 0

21 เอกยุทธ 36344
สาย 0
ขาด 2

22 กนกพร 36348
สาย 0
ขาด 0

23 กรสุดา 36349
สาย 0
ขาด 0

24 กวินรดา 36350
สาย 4
ขาด 3

25 ชุตินันต์ 36381
สาย 0
ขาด 2

26 ณัฐธิตา 36393
สาย 0
ขาด 1

27 ธนพร 36408
สาย 8
ขาด 41

28 ภิญญาพัชญ์ 36414
สาย 0
ขาด 1

29 ธัญญาพร 36416
สาย 0
ขาด 0

30 ธัญวาทิพย์ 36419
สาย 0
ขาด 3

31 นฐพร 36426
สาย 0
ขาด 1

32 นุชวรา 36443
สาย 1
ขาด 5

33 ปุณรดา 36470
สาย 2
ขาด 3

34 พิมพ์ลภัส 36492
สาย 0
ขาด 2

35 มัญชรี 36510
สาย 0
ขาด 0

36 รุ่งทิวา 36520
สาย 0
ขาด 0

37 ฤชุดา 36523
สาย 6
ขาด 2

38 ศรุตยา 36549
สาย 2
ขาด 0

39 ศิริรัตน์ 36554
สาย 1
ขาด 0

40 สุทธิดา 36575
สาย 0
ขาด 2

41 สุภาวดี 36585
สาย 0
ขาด 0

42 หนึ่งฤทัย 36590
สาย 1
ขาด 0

43 อติภา 36591
สาย 0
ขาด 0

44 อนัญญา 36592
สาย 0
ขาด 1

45 ดลพร 36654
สาย 6
ขาด 7

46 กิตติพงศ์ 36656
สาย 5
ขาด 1

47 อภิสรา 37263
สาย 0
ขาด 0