สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/9 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 46 คน
Date : 2018-06-23
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กันตพัฒน์ 35517
สาย 0
ขาด 0

2 กิตติพัทธ์ 35524
สาย 0
ขาด 0

3 กิตติศักดิ์ 35525
สาย 0
ขาด 1

4 ชัชวาล 35552
สาย 0
ขาด 1

5 ฐานุพงศ์ 35565
สาย 0
ขาด 3

6 ดลฤทธิ์ 35582
สาย 0
ขาด 0

7 ตำนาน 35585
สาย 0
ขาด 0

8 นพดล 35627
สาย 0
ขาด 0

9 นรวัฒน์ 35633
สาย 0
ขาด 0

10 นราทร 35634
สาย 1
ขาด 0

11 นันทพงศ์ 35639
สาย 0
ขาด 1

12 บดินทร์ 35643
สาย 1
ขาด 2

13 บูรพา 35646
สาย 0
ขาด 4

14 ปฏิพัทธ์ 35649
สาย 0
ขาด 0

15 ปฐมพร 35651
สาย 0
ขาด 0

16 ประทีป 35656
สาย 0
ขาด 0

17 ปุญญวิชญ์ 35666
สาย 0
ขาด 0

18 ภูตะวัน 35689
สาย 0
ขาด 0

19 ภูวกฤต 35695
สาย 0
ขาด 2

20 วงษกร 35715
สาย 2
ขาด 0

21 วีรชัย 35732
สาย 0
ขาด 0

22 ศรายุทธ 35741
สาย 0
ขาด 1

23 ศักย์ศรณ์ 35745
สาย 0
ขาด 1

24 สิทธิพร 35761
สาย 0
ขาด 1

25 สุทธิพงษ์ 35766
สาย 0
ขาด 0

26 อภิรักษ์ 35784
สาย 0
ขาด 4

27 อภิศิษย์ 35786
สาย 0
ขาด 3

28 อรรถพร 35792
สาย 0
ขาด 1

29 กรรชรัฏ 35805
สาย 0
ขาด 0

30 กิตติญา 35811
สาย 0
ขาด 0

31 กุลธิดา 35814
สาย 0
ขาด 2

32 คุณิตา 35822
สาย 0
ขาด 0

33 จิราภรณ์ 35827
สาย 0
ขาด 4

34 ณัฐมน 35855
สาย 0
ขาด 0

35 ณัฐวิภา 35856
สาย 2
ขาด 4

36 ณัฐสรวง 35857
สาย 4
ขาด 0

37 ทิตาวีร์ 35863
สาย 0
ขาด 3

38 ธิดารัตน์ 35872
สาย 0
ขาด 1

39 นฤมล 35876
สาย 0
ขาด 0

40 ภัทราพร 35935
สาย 0
ขาด 1

41 มนัสนันท์ 35941
สาย 0
ขาด 0

42 วิภาดา 35969
สาย 0
ขาด 0

43 สิริยากร 35988
สาย 0
ขาด 1

44 อภิญญา 36008
สาย 0
ขาด 0

45 อรณิชา 36013
สาย 0
ขาด 0

46 อริสา 36020
สาย 0
ขาด 1