สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/8 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2021-04-11
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ฉายตะวัน 36126
สาย 4
ขาด 3

2 กรกฏ 36660
สาย 5
ขาด 3

3 กิตติศักดิ์ 36671
สาย 0
ขาด 3

4 จิรายุ 36688
สาย 0
ขาด 0

5 ชยานันท์ 36695
สาย 0
ขาด 0

6 ฑิปกรณ์ 36706
สาย 1
ขาด 0

7 ธนพจน์ 36734
สาย 0
ขาด 1

8 ธิติศักดิ์ 36755
สาย 2
ขาด 5

9 นราธิป 36766
สาย 0
ขาด 0

10 ประธานพร 36779
สาย 3
ขาด 9

11 ปวริศ 36785
สาย 13
ขาด 12

12 พรหมพิชัย 36808
สาย 0
ขาด 1

13 พรหมมินทร์ 36809
สาย 0
ขาด 0

14 พัทธนันท์ 36813
สาย 4
ขาด 17

15 พีรพัฒน์ 36824
สาย 18
ขาด 9

16 ภูธันวา 36834
สาย 0
ขาด 0

17 มงคลชัย 36838
สาย 2
ขาด 5

18 รณชัย 36842
สาย 11
ขาด 11

19 ศมากร 36868
สาย 2
ขาด 0

20 กัญญาภัค 36922
สาย 4
ขาด 2

21 กานต์ธิดา 36926
สาย 1
ขาด 0

22 กุลภรณ์ 36930
สาย 1
ขาด 1

23 ณัฐนันท์ 36988
สาย 1
ขาด 6

24 ธมนวรรณ 36999
สาย 0
ขาด 0

25 ภัทรวดี 37087
สาย 1
ขาด 0

26 เยาวพา 37102
สาย 3
ขาด 3

27 วรนุช 37122
สาย 3
ขาด 6

28 วรรณนิสา 37124
สาย 0
ขาด 1

29 วรัญญา 37130
สาย 3
ขาด 11

30 วาสินี 37136
สาย 0
ขาด 0

31 ศวรรยา 37144
สาย 1
ขาด 17

32 เสาวภา 37173
สาย 0
ขาด 7

33 อริสา 37185
สาย 0
ขาด 0

34 อินทิรา 37198
สาย 0
ขาด 20

35 อิสริยา 37199
สาย 0
ขาด 1

36 ปิ่นปินัทธ์ 37266
สาย 0
ขาด 0

37 กีรติ 37270
สาย 14
ขาด 15

38 จีรนันท์ 37272
สาย 1
ขาด 0

39 เข็มมิกา 37880
สาย 0
ขาด 1