โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/8 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 46 คน
Date : 2018-03-21
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กิตติพศ 34989
สาย 0
ขาด 1

2 กิตติภูมิ 34992
สาย 0
ขาด 0

3 เกียรติศักดิ์ 34996
สาย 1
ขาด 2

4 จิรายุส 35008
สาย 0
ขาด 3

5 ธราดร 35069
สาย 0
ขาด 0

6 นาคินทร์ 35087
สาย 0
ขาด 2

7 บริบูรณ์ 35092
สาย 0
ขาด 1

8 ปฏิพล 35096
สาย 2
ขาด 0

9 ปิยวัฒน์ 35100
สาย 0
ขาด 2

10 พิชญุตย์ 35110
สาย 4
ขาด 3

11 เมธา 35134
สาย 0
ขาด 2

12 ยศพัฒน์ 35138
สาย 2
ขาด 0

13 วชิรวิทย์ 35141
สาย 8
ขาด 8

14 วรกมล 35143
สาย 1
ขาด 2

15 วันชัย 35150
สาย 6
ขาด 5

16 ศรนารายณ์ 35156
สาย 0
ขาด 1

17 ศราวุฒิ 35158
สาย 0
ขาด 2

18 ศศิเทพ 35160
สาย 2
ขาด 3

19 ศิราภูมิ 35162
สาย 0
ขาด 1

20 ศิวกร 35163
สาย 8
ขาด 1

21 ศุภกฤต 35165
สาย 0
ขาด 6

22 ศุภราช 35169
สาย 20
ขาด 6

23 สหรัฐ 35181
สาย 32
ขาด 8

24 สันติภาพ 35183
สาย 3
ขาด 3

25 อชิระ 35200
สาย 27
ขาด 11

26 กนกพร 35223
สาย 6
ขาด 5

27 กัญติญา 35233
สาย 0
ขาด 22

28 กานต์ธิดา 35239
สาย 0
ขาด 0

29 ชนกนันท์ 35259
สาย 14
ขาด 7

30 ชลิดา 35272
สาย 5
ขาด 2

31 ญดาพร 35274
สาย 1
ขาด 2

32 นพพอน 35301
สาย 3
ขาด 3

33 นริศรา 35303
สาย 2
ขาด 1

34 นริศรา 35304
สาย 7
ขาด 5

35 นิตยา 35310
สาย 0
ขาด 2

36 เนตรอัปสร 35312
สาย 0
ขาด 0

37 น้ำฝน 35314
สาย 2
ขาด 5

38 พรวิภา 35337
สาย 4
ขาด 2

39 ภคินี 35357
สาย 3
ขาด 1

40 วรัญญา 35388
สาย 20
ขาด 6

41 วิไลรัตน์ 35399
สาย 1
ขาด 3

42 ปุญญิศา 35406
สาย 3
ขาด 0

43 ศิริวิมล 35407
สาย 3
ขาด 2

44 สุธิดา 35423
สาย 0
ขาด 52

45 สุรัญชนา 35429
สาย 1
ขาด 1

46 อริษลา 35433
สาย 0
ขาด 0