สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/8 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 48 คน
Date : 2018-10-24
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กีรติ 35527
สาย 0
ขาด 1

2 จักรพัชร 35538
สาย 0
ขาด 7

3 จิรพันธ์ 35540
สาย 1
ขาด 0

4 เจษฏา 35545
สาย 0
ขาด 0

5 ชุติวัต 35560
สาย 0
ขาด 1

6 ญาณพัฒน์ 35564
สาย 1
ขาด 0

7 ณัฐพงษ์ 35574
สาย 0
ขาด 1

8 ณัฐวุฒิ 35578
สาย 0
ขาด 0

9 ธนวัฒน์ 35598
สาย 0
ขาด 1

10 ธิติ 35612
สาย 0
ขาด 4

11 ธีรพงษ์ 35615
สาย 0
ขาด 1

12 นฤเบศ 35636
สาย 1
ขาด 1

13 ปุญญาพัฒน์ 35667
สาย 0
ขาด 0

14 พัชรพล 35672
สาย 2
ขาด 6

15 ภูตะวัน 35690
สาย 4
ขาด 3

16 ภูวดล 35698
สาย 0
ขาด 7

17 รัชพล 35709
สาย 0
ขาด 0

18 วงศธร 35714
สาย 7
ขาด 1

19 วุฒิภัทร 35738
สาย 0
ขาด 2

20 ศรัณย์ 35739
สาย 0
ขาด 1

21 สิทธิพล 35762
สาย 4
ขาด 7

22 สิรดนัย 35763
สาย 1
ขาด 0

23 สุทธิพัฒน์ 35767
สาย 0
ขาด 2

24 หฤษฏ์ 35777
สาย 0
ขาด 1

25 อนุภัทร 35778
สาย 0
ขาด 6

26 อนุเทพ 35781
สาย 0
ขาด 0

27 อภิรักษ์ 35785
สาย 0
ขาด 2

28 อรรถกร 35790
สาย 0
ขาด 3

29 กนกพร 35798
สาย 0
ขาด 1

30 กนกวรรณ 35799
สาย 0
ขาด 0

31 กฤษนันท์ 35807
สาย 0
ขาด 1

32 กัณญณัฐ 35808
สาย 0
ขาด 1

33 เขมิกา 35821
สาย 5
ขาด 7

34 จารุวรรณ 35824
สาย 5
ขาด 10

35 ชาคริยา 35842
สาย 0
ขาด 0

36 ณัฏฐ์ชนิตรา 35848
สาย 0
ขาด 4

37 ประภัสสร 35890
สาย 2
ขาด 0

38 พรพิมล 35904
สาย 0
ขาด 0

39 พัชรี 35909
สาย 3
ขาด 1

40 พิชญะวรรณ 35914
สาย 1
ขาด 5

41 เพ็ญพิชชา 35922
สาย 0
ขาด 1

42 แพรวา 35925
สาย 0
ขาด 1

43 รุจิรดา 35953
สาย 0
ขาด 1

44 วันวิสา 35966
สาย 0
ขาด 2

45 สุนิสา 35997
สาย 0
ขาด 0

46 อพิณญา 36004
สาย 8
ขาด 1

47 อภิชญา 36006
สาย 2
ขาด 7

48 อภิญญา 36009
สาย 0
ขาด 2