สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/8 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 49 คน
Date : 2020-05-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กันตภณ 36096
สาย 1
ขาด 2

2 กิตติพงศ์ 36101
สาย 0
ขาด 0

3 เกรียงไกร 36110
สาย 1
ขาด 3

4 เกษมสันต์ 36111
สาย 0
ขาด 1

5 เขตโสภณ 36112
สาย 6
ขาด 8

6 ชญานนท์ 36127
สาย 0
ขาด 6

7 ชุติพนธ์ 36151
สาย 1
ขาด 51

8 ณัฐพงศ์ 36157
สาย 7
ขาด 15

9 ณัฐพร 36158
สาย 0
ขาด 1

10 ณัฐวุฒิ 36161
สาย 0
ขาด 1

11 ดิฐษพงศ์ 36163
สาย 12
ขาด 14

12 ไตรณรงค์ 36165
สาย 0
ขาด 0

13 ต้นฉัตร 36166
สาย 0
ขาด 1

14 ทวินชัย 36167
สาย 0
ขาด 0

15 ธนนท์ 36174
สาย 0
ขาด 1

16 ธฤษณุ 36190
สาย 0
ขาด 1

17 ปาลิน 36227
สาย 3
ขาด 1

18 พุฒิพงศ์ 36247
สาย 1
ขาด 5

19 ภูริณัฐ 36255
สาย 1
ขาด 1

20 มนธน 36261
สาย 1
ขาด 18

21 เมธาสิทธิ์ 36262
สาย 3
ขาด 0

22 รัชชานนท์ 36265
สาย 20
ขาด 11

23 วีระศักดิ์ 36281
สาย 0
ขาด 21

24 ศิรวิชญ์ 36285
สาย 1
ขาด 1

25 สรศักดิ์ 36297
สาย 0
ขาด 0

26 สหรัฐ 36299
สาย 0
ขาด 0

27 ใสอองเมิง 36317
สาย 15
ขาด 8

28 อนุชา 36328
สาย 5
ขาด 2

29 อรรถพล 36337
สาย 0
ขาด 4

30 จิรนันท์ 36370
สาย 0
ขาด 2

31 ณัฐมล 36396
สาย 0
ขาด 2

32 นภาพร 36431
สาย 0
ขาด 4

33 นภาพร 36432
สาย 0
ขาด 0

34 ปนัดดา 36449
สาย 0
ขาด 1

35 ปิยาภรณ์ 36466
สาย 0
ขาด 4

36 พัชราภา 36483
สาย 0
ขาด 1

37 เพ็ญแข 36496
สาย 0
ขาด 3

38 แพรวา 36497
สาย 0
ขาด 4

39 ภัทรวดี 36503
สาย 9
ขาด 10

40 เมธาวี 36513
สาย 0
ขาด 0

41 ลักษกา 36525
สาย 0
ขาด 6

42 วิริยาภรณ์ 36544
สาย 0
ขาด 4

43 สุภาพร 36582
สาย 1
ขาด 0

44 อภิฤดี 36594
สาย 0
ขาด 3

45 อรทัย 36597
สาย 0
ขาด 0

46 อริสา 36601
สาย 0
ขาด 5

47 กิตติกวิน 36652
สาย 0
ขาด 2

48 ธิดาพร 37267
สาย 2
ขาด 1

49 จุฑาทิพย์ 37269
สาย 0
ขาด 1