สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/7 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2021-04-11
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 จตุพร 36676
สาย 2
ขาด 3

2 จิตรภัทร 36679
สาย 19
ขาด 17

3 จิรภัทร์ 36681
สาย 0
ขาด 3

4 ชววัฒน์ 36697
สาย 1
ขาด 7

5 ชัยพฤกษ์ 36699
สาย 5
ขาด 10

6 ณัฐนนท์ 36713
สาย 0
ขาด 2

7 พงศ์ทรัพย์ 36802
สาย 0
ขาด 9

8 พงศ์พิศาล 36803
สาย 0
ขาด 0

9 พรรคพล 36807
สาย 3
ขาด 5

10 รวิพล 36845
สาย 6
ขาด 15

11 ศุภณัฐ 36879
สาย 8
ขาด 8

12 เสาวภาคย์ 36894
สาย 2
ขาด 16

13 อนันดา 36898
สาย 8
ขาด 7

14 อนันต์สิทธิ์ 36899
สาย 0
ขาด 16

15 อรชน 36903
สาย 3
ขาด 10

16 การะเกด 36928
สาย 2
ขาด 8

17 ญาณาทิพ 36972
สาย 0
ขาด 0

18 ณัฏฐนิชา 36981
สาย 6
ขาด 15

19 ธนัญญา 36997
สาย 2
ขาด 7

20 ธวัลพร 37000
สาย 0
ขาด 2

21 นพณัฐ 37011
สาย 0
ขาด 5

22 นิสาชล 37022
สาย 0
ขาด 0

23 ปานระวี 37043
สาย 1
ขาด 3

24 ปิยาภรณ์ 37047
สาย 1
ขาด 4

25 พรนัชชา 37057
สาย 2
ขาด 10

26 พิมพ์ชนก 37073
สาย 2
ขาด 1

27 ภคนันท์ 37082
สาย 0
ขาด 12

28 ภคพร 37083
สาย 1
ขาด 11

29 ภัทราภรณ์ 37088
สาย 2
ขาด 4

30 ภัสราพร 37092
สาย 0
ขาด 0

31 วิภาพร 37138
สาย 13
ขาด 15

32 ศิรินาถ 37147
สาย 2
ขาด 12

33 ศุภิสรา 37150
สาย 0
ขาด 1

34 สุพรรณษา 37164
สาย 13
ขาด 16

35 สุรีย์พร 37170
สาย 2
ขาด 6

36 อตินุช 37176
สาย 1
ขาด 6

37 พัชราพร 37268
สาย 1
ขาด 5

38 ณัฐพนธ์ 37271
สาย 4
ขาด 5

39 ธนพงษ์ 37883
สาย 8
ขาด 0