สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/7 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 45 คน
Date : 2018-10-24
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ณพรรษ 35033
สาย 0
ขาด 7

2 กานต์ 35518
สาย 0
ขาด 0

3 กิตติพงศ์ 35523
สาย 0
ขาด 1

4 เกียรติภูมิ 35528
สาย 3
ขาด 0

5 คณิสร 35533
สาย 0
ขาด 73

6 เจษฏาภรณ์ 35546
สาย 5
ขาด 1

7 โชติ 35561
สาย 1
ขาด 1

8 ไชยพศ 35562
สาย 0
ขาด 71

9 ฐิติพันธ์ 35568
สาย 0
ขาด 0

10 ถิรวิทย์ 35587
สาย 0
ขาด 2

11 ธนบุตร 35595
สาย 0
ขาด 1

12 ธนพล 35596
สาย 2
ขาด 0

13 นครินทร์ 35625
สาย 0
ขาด 0

14 บัณฑิต 35644
สาย 0
ขาด 1

15 ปฐมพงศ์ 35650
สาย 0
ขาด 0

16 ปรัตถกร 35657
สาย 13
ขาด 3

17 ปัญวัฒน์ 35662
สาย 2
ขาด 0

18 ภคพล 35681
สาย 3
ขาด 1

19 ภคิน 35682
สาย 1
ขาด 0

20 ภานุวัฒน์ 35687
สาย 0
ขาด 1

21 รพีพัฒน์ 35706
สาย 1
ขาด 1

22 รวินท์ 35707
สาย 0
ขาด 0

23 ราเชน 35711
สาย 0
ขาด 0

24 วรวุฒิ 35721
สาย 0
ขาด 1

25 ศราวุธ 35742
สาย 7
ขาด 2

26 สุรพงษ์ 35769
สาย 1
ขาด 0

27 เสกสรรค์ 35775
สาย 6
ขาด 1

28 อภิภู 35782
สาย 0
ขาด 0

29 อรรถชัย 35791
สาย 0
ขาด 6

30 นัชชาธิป 35878
สาย 2
ขาด 1

31 นิชาภา 35882
สาย 3
ขาด 3

32 เบญจมาศ 35885
สาย 4
ขาด 0

33 ปริศนา 35892
สาย 0
ขาด 1

34 ปุณยนุช 35898
สาย 2
ขาด 2

35 พิมพ์ลภัส 35918
สาย 13
ขาด 1

36 พิยดา 35920
สาย 0
ขาด 3

37 พิรดา 35921
สาย 0
ขาด 3

38 ภัทรวดี 35931
สาย 0
ขาด 2

39 ภาวินี 35936
สาย 3
ขาด 0

40 มุธิตา 35944
สาย 1
ขาด 45

41 ศรัญญา 35971
สาย 14
ขาด 5

42 สิรินียา 35986
สาย 1
ขาด 3

43 สิริยากร 35989
สาย 0
ขาด 2

44 อรสา 36016
สาย 4
ขาด 1

45 ชนากานต์ 36083
สาย 0
ขาด 0