สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/7 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 49 คน
Date : 2020-06-03
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เขตโสภณ 36113
สาย 6
ขาด 7

2 จิรพงศ์ 36121
สาย 2
ขาด 0

3 ฉัตรดนัย 36125
สาย 12
ขาด 14

4 ชวกรณ์ 36135
สาย 5
ขาด 11

5 ชัยราช 36141
สาย 0
ขาด 1

6 ชัยวัฒน์ 36143
สาย 25
ขาด 4

7 ชัยโรจน์ 36146
สาย 0
ขาด 0

8 ธนภูมิ 36179
สาย 0
ขาด 1

9 ธนาธิป 36184
สาย 0
ขาด 4

10 นนท์ปวิช 36203
สาย 23
ขาด 8

11 นวัชศรณ์ 36209
สาย 3
ขาด 0

12 ปฏิภาณ 36216
สาย 0
ขาด 3

13 ปรเมศ 36221
สาย 14
ขาด 6

14 ปวริศร์ 36223
สาย 1
ขาด 0

15 พลวัต 36237
สาย 1
ขาด 1

16 พัชรพล 36240
สาย 12
ขาด 10

17 รัฐธรรมนูญ 36268
สาย 4
ขาด 0

18 วีรกิตติ์ 36279
สาย 0
ขาด 5

19 วุฒิภัทร 36283
สาย 0
ขาด 0

20 ศิลปชัย 36286
สาย 0
ขาด 2

21 สุพัฒชา 36306
สาย 0
ขาด 0

22 สุพิเชษฐ์ 36307
สาย 7
ขาด 5

23 สุรวุฒิ 36311
สาย 4
ขาด 3

24 สุวิจักขณ์ 36314
สาย 0
ขาด 0

25 หาญชัย 36318
สาย 24
ขาด 1

26 อนุภัทร 36329
สาย 6
ขาด 6

27 อโนทัย 36332
สาย 0
ขาด 2

28 อรุชา 36338
สาย 7
ขาด 1

29 อิทธิกร 36342
สาย 0
ขาด 2

30 กัญญาวีร์ 36354
สาย 1
ขาด 0

31 ฉนิตา 36372
สาย 4
ขาด 47

32 ชนิดาภา 36376
สาย 0
ขาด 2

33 ณภัษษญา 36388
สาย 1
ขาด 1

34 ธัญญกานต์ 36415
สาย 5
ขาด 0

35 นาตาชา 36437
สาย 0
ขาด 0

36 บุณณดา 36447
สาย 0
ขาด 0

37 ประวีณา 36454
สาย 0
ขาด 0

38 ปิยธิดา 36464
สาย 0
ขาด 2

39 พรรพษา 36475
สาย 5
ขาด 0

40 พิมพ์ฐดา 36490
สาย 4
ขาด 4

41 ภัชราพา 36500
สาย 31
ขาด 5

42 เมธาพร 36512
สาย 5
ขาด 0

43 ยุวภา 36516
สาย 0
ขาด 2

44 วรพา 36529
สาย 1
ขาด 0

45 วันวิสา 36540
สาย 1
ขาด 0

46 ศรัณพร 36547
สาย 0
ขาด 0

47 สรวีย์ 36561
สาย 8
ขาด 1

48 อนุธิดา 36593
สาย 1
ขาด 0

49 เจษฏา 37879
สาย 0
ขาด 5