โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/7 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 47 คน
Date : 2018-01-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กรวีร์ 34983
สาย 4
ขาด 2

2 กฤติน 34984
สาย 1
ขาด 1

3 กันต์ 34988
สาย 0
ขาด 1

4 จิรโชค 35010
สาย 8
ขาด 3

5 ชลชาติ 35018
สาย 4
ขาด 8

6 ชลสิทธิ์ 35019
สาย 1
ขาด 2

7 ชาคริต 35024
สาย 2
ขาด 1

8 ณภัทร 35034
สาย 5
ขาด 8

9 ณัฐวุฒิ 35048
สาย 0
ขาด 3

10 ธนบดี 35058
สาย 8
ขาด 1

11 ธีรวัฒน์ 35073
สาย 0
ขาด 0

12 นัทธพงศ์ 35085
สาย 2
ขาด 1

13 ผดุงเกียรติ 35103
สาย 0
ขาด 0

14 ภูเบศวร์ 35131
สาย 2
ขาด 0

15 มณฑล 35132
สาย 0
ขาด 0

16 ยศกร 35137
สาย 3
ขาด 0

17 วศิน 35147
สาย 0
ขาด 1

18 วุฒินันท์ 35155
สาย 9
ขาด 1

19 ศุภรัตน์ 35168
สาย 9
ขาด 1

20 สิรภพ 35185
สาย 0
ขาด 3

21 สุวัจน์ 35193
สาย 2
ขาด 1

22 เหมืองเพชร 35199
สาย 9
ขาด 5

23 อภิชาติ 35205
สาย 1
ขาด 1

24 อมริน 35209
สาย 13
ขาด 13

25 อัครวิทย์ 35213
สาย 1
ขาด 2

26 อัษฎาวุฒิ 35217
สาย 12
ขาด 5

27 กนกวรรณ 35225
สาย 0
ขาด 0

28 กัญญาณัฐ 35228
สาย 0
ขาด 3

29 กัลยา 35237
สาย 1
ขาด 1

30 ขวัญฤดี 35245
สาย 0
ขาด 0

31 จณิสตา 35247
สาย 19
ขาด 2

32 ชญาศา 35258
สาย 0
ขาด 1

33 ชมพูนุช 35265
สาย 2
ขาด 3

34 ชลธิชา 35268
สาย 0
ขาด 3

35 ชลธิชา 35269
สาย 0
ขาด 1

36 ชุลีกร 35273
สาย 0
ขาด 0

37 ณัฐธยาณ์ 35277
สาย 6
ขาด 1

38 ณัฐนันท์ 35280
สาย 1
ขาด 0

39 นวพร 35305
สาย 0
ขาด 0

40 มณฑกาญจน์ 35364
สาย 0
ขาด 0

41 มณีรัตน์ 35366
สาย 0
ขาด 0

42 เมธาวี 35372
สาย 0
ขาด 2

43 วรลักษณ์ 35387
สาย 0
ขาด 3

44 วารุณี 35394
สาย 7
ขาด 3

45 วิชุดา 35395
สาย 0
ขาด 3

46 ศรัณยา 35401
สาย 7
ขาด 10

47 สุฐิตา 35419
สาย 1
ขาด 0