สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/7 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2020-08-09
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 จตุพร 36676
สาย 0
ขาด 0

2 จิตรภัทร 36679
สาย 0
ขาด 1

3 จิรภัทร์ 36681
สาย 0
ขาด 0

4 ชววัฒน์ 36697
สาย 0
ขาด 0

5 ชัยพฤกษ์ 36699
สาย 1
ขาด 0

6 ณัฐนนท์ 36713
สาย 1
ขาด 0

7 พงศ์ทรัพย์ 36802
สาย 0
ขาด 1

8 พงศ์พิศาล 36803
สาย 0
ขาด 1

9 พรรคพล 36807
สาย 0
ขาด 0

10 รวิพล 36845
สาย 2
ขาด 0

11 ศุภณัฐ 36879
สาย 0
ขาด 0

12 เสาวภาคย์ 36894
สาย 1
ขาด 0

13 อนันดา 36898
สาย 1
ขาด 2

14 อนันต์สิทธิ์ 36899
สาย 1
ขาด 0

15 อรชน 36903
สาย 0
ขาด 2

16 การะเกด 36928
สาย 1
ขาด 0

17 ญาณาทิพ 36972
สาย 0
ขาด 0

18 ณัฏฐนิชา 36981
สาย 1
ขาด 1

19 ธนัญญา 36997
สาย 0
ขาด 0

20 ธวัลพร 37000
สาย 0
ขาด 0

21 นพณัฐ 37011
สาย 0
ขาด 0

22 นิสาชล 37022
สาย 0
ขาด 0

23 ปานระวี 37043
สาย 0
ขาด 2

24 ปิยาภรณ์ 37047
สาย 0
ขาด 2

25 พรนัชชา 37057
สาย 0
ขาด 0

26 พิมพ์ชนก 37073
สาย 0
ขาด 0

27 ภคนันท์ 37082
สาย 0
ขาด 1

28 ภคพร 37083
สาย 0
ขาด 0

29 ภัทราภรณ์ 37088
สาย 0
ขาด 0

30 ภัสราพร 37092
สาย 0
ขาด 0

31 วิภาพร 37138
สาย 0
ขาด 0

32 ศิรินาถ 37147
สาย 0
ขาด 0

33 ศุภิสรา 37150
สาย 0
ขาด 0

34 สุพรรณษา 37164
สาย 1
ขาด 0

35 สุรีย์พร 37170
สาย 0
ขาด 1

36 อตินุช 37176
สาย 0
ขาด 0

37 พัชราพร 37268
สาย 1
ขาด 0

38 ณัฐพนธ์ 37271
สาย 1
ขาด 0

39 ธนพงษ์ 37883
สาย 2
ขาด 0