สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/7 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 49 คน
Date : 2019-10-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เขตโสภณ 36113
สาย 1
ขาด 0

2 จิรพงศ์ 36121
สาย 0
ขาด 0

3 ฉัตรดนัย 36125
สาย 2
ขาด 3

4 ชวกรณ์ 36135
สาย 0
ขาด 3

5 ชัยราช 36141
สาย 0
ขาด 0

6 ชัยวัฒน์ 36143
สาย 2
ขาด 2

7 ชัยโรจน์ 36146
สาย 0
ขาด 1

8 ธนภูมิ 36179
สาย 0
ขาด 0

9 ธนาธิป 36184
สาย 0
ขาด 3

10 นนท์ปวิช 36203
สาย 21
ขาด 3

11 นวัชศรณ์ 36209
สาย 1
ขาด 0

12 ปฏิภาณ 36216
สาย 0
ขาด 0

13 ปรเมศ 36221
สาย 3
ขาด 1

14 ปวริศร์ 36223
สาย 0
ขาด 0

15 พลวัต 36237
สาย 0
ขาด 2

16 พัชรพล 36240
สาย 4
ขาด 7

17 รัฐธรรมนูญ 36268
สาย 0
ขาด 0

18 วีรกิตติ์ 36279
สาย 0
ขาด 0

19 วุฒิภัทร 36283
สาย 0
ขาด 2

20 ศิลปชัย 36286
สาย 0
ขาด 3

21 สุพัฒชา 36306
สาย 0
ขาด 0

22 สุพิเชษฐ์ 36307
สาย 6
ขาด 4

23 สุรวุฒิ 36311
สาย 0
ขาด 2

24 สุวิจักขณ์ 36314
สาย 0
ขาด 0

25 หาญชัย 36318
สาย 13
ขาด 3

26 อนุภัทร 36329
สาย 8
ขาด 6

27 อโนทัย 36332
สาย 1
ขาด 2

28 อรุชา 36338
สาย 4
ขาด 2

29 อิทธิกร 36342
สาย 0
ขาด 0

30 กัญญาวีร์ 36354
สาย 0
ขาด 1

31 ฉนิตา 36372
สาย 25
ขาด 6

32 ชนิดาภา 36376
สาย 0
ขาด 0

33 ณภัษษญา 36388
สาย 0
ขาด 3

34 ธัญญกานต์ 36415
สาย 1
ขาด 1

35 นาตาชา 36437
สาย 0
ขาด 0

36 บุณณดา 36447
สาย 0
ขาด 2

37 ประวีณา 36454
สาย 0
ขาด 0

38 ปิยธิดา 36464
สาย 0
ขาด 0

39 พรรพษา 36475
สาย 3
ขาด 0

40 พิมพ์ฐดา 36490
สาย 3
ขาด 1

41 ภัชราพา 36500
สาย 26
ขาด 7

42 เมธาพร 36512
สาย 8
ขาด 2

43 ยุวภา 36516
สาย 0
ขาด 1

44 วรพา 36529
สาย 0
ขาด 1

45 วันวิสา 36540
สาย 0
ขาด 0

46 ศรัณพร 36547
สาย 0
ขาด 0

47 สรวีย์ 36561
สาย 1
ขาด 0

48 อนุธิดา 36593
สาย 1
ขาด 0

49 เจษฏา 37879
สาย 0
ขาด 2