สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/6 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 47 คน
Date : 2020-05-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤษดา 36093
สาย 0
ขาด 0

2 กิตติพัทธ์ 36103
สาย 2
ขาด 3

3 กิติชัย 36106
สาย 3
ขาด 6

4 กีรติ 36107
สาย 1
ขาด 31

5 จิระพัฒน์ 36124
สาย 0
ขาด 3

6 ชวินทร์วุฒิ 36136
สาย 7
ขาด 3

7 ชิษณุพงษ์ 36150
สาย 16
ขาด 13

8 ธนธัส 36202
สาย 0
ขาด 5

9 นพชัย 36204
สาย 0
ขาด 2

10 นรินทร์ 36208
สาย 1
ขาด 2

11 ระพีพัฒน์ 36264
สาย 2
ขาด 1

12 วรายุทธ์ 36271
สาย 3
ขาด 1

13 วรินทร 36272
สาย 0
ขาด 0

14 สมพงษ์ 36294
สาย 5
ขาด 5

15 สรยุทธ์ 36296
สาย 1
ขาด 2

16 สิรวิชญ์ 36302
สาย 0
ขาด 0

17 สิรวิชญ์ 36303
สาย 7
ขาด 3

18 สิริโชติ 36304
สาย 9
ขาด 5

19 สุภกร 36308
สาย 18
ขาด 1

20 อนันต์ยศ 36324
สาย 0
ขาด 0

21 อนิวรรต 36326
สาย 5
ขาด 5

22 อภิวุฒิ 36335
สาย 6
ขาด 3

23 อภิสิทธิ์ 36336
สาย 5
ขาด 4

24 อำพล 36341
สาย 0
ขาด 0

25 เอกรินทร์ 36345
สาย 0
ขาด 0

26 กัญญ์วรา 36355
สาย 0
ขาด 1

27 กิตติยา 36360
สาย 1
ขาด 1

28 ณัฐรินีย์ 36397
สาย 0
ขาด 1

29 ดลพรรณ 36404
สาย 3
ขาด 1

30 ธัญฤดีนันท์ 36417
สาย 0
ขาด 0

31 ธาริณี 36422
สาย 2
ขาด 1

32 นพมาศ 36427
สาย 3
ขาด 4

33 ปภาวรินท์ 36452
สาย 3
ขาด 4

34 พรไพลิน 36478
สาย 0
ขาด 53