สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/6 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 44 คน
Date : 2018-12-10
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เขมกร 35532
สาย 0
ขาด 0

2 คุณานนท์ 35536
สาย 0
ขาด 0

3 ชลธิต 35549
สาย 0
ขาด 1

4 ณรินทร์ธร 35571
สาย 0
ขาด 2

5 ณัฐธัญ 35572
สาย 5
ขาด 5

6 ณัฐนนท์ 35573
สาย 0
ขาด 0

7 ตนุภัทร 35583
สาย 1
ขาด 0

8 ธนากร 35600
สาย 0
ขาด 2

9 ธนาธร 35603
สาย 3
ขาด 3

10 ธันวา 35611
สาย 0
ขาด 0

11 ธีรพงษ์ 35614
สาย 0
ขาด 25

12 ธีรุตม์ 35622
สาย 1
ขาด 0

13 นพรัตน์ 35630
สาย 0
ขาด 0

14 นภัส 35632
สาย 8
ขาด 4

15 นฤบดี 35635
สาย 1
ขาด 0

16 ปฏิทิน 35648
สาย 0
ขาด 1

17 ปรเมษฐ 35659
สาย 0
ขาด 0

18 ปิยะพล 35665
สาย 0
ขาด 1

19 ภานุพงศ์ 35686
สาย 0
ขาด 2

20 ภูสวรรค์ 35700
สาย 0
ขาด 0

21 รัฐภูมิ 35710
สาย 5
ขาด 7

22 วนัฐฐภูมิ 35716
สาย 0
ขาด 0

23 วรทัต 35718
สาย 0
ขาด 1

24 วรพล 35720
สาย 0
ขาด 0

25 วีรภัทร 35735
สาย 1
ขาด 2

26 ศุภกร 35747
สาย 0
ขาด 0

27 สรยุทธ 35753
สาย 0
ขาด 2

28 สิรภพ 35764
สาย 1
ขาด 0

29 สุเมธี 35773
สาย 0
ขาด 4

30 เสกสรรค์ 35774
สาย 0
ขาด 0

31 อมรรัตน์ 35787
สาย 0
ขาด 3

32 อรรฆพล 35789
สาย 0
ขาด 1

33 กรกนก 35804
สาย 0
ขาด 7

34 ขจีพรรณ 35818
สาย 0
ขาด 1

35 ณัฐชนัญ 35853
สาย 4
ขาด 2

36 ดรุณี 35860
สาย 0
ขาด 0

37 ธนวรรณ 35867
สาย 3
ขาด 0

38 ปวีณา 35893
สาย 0
ขาด 0

39 ภคพร 35926
สาย 0
ขาด 25

40 มณีวรรณ 35940
สาย 0
ขาด 0

41 ฤทัย 35956
สาย 3
ขาด 5

42 ศุภารมย์ 35982
สาย 0
ขาด 0

43 อริสดา 36018
สาย 0
ขาด 0

44 อารียา 36024
สาย 0
ขาด 0