สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/6 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 48 คน
Date : 2019-10-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤษดา 36093
สาย 0
ขาด 0

2 กิตติพัทธ์ 36103
สาย 2
ขาด 2

3 กิติชัย 36106
สาย 0
ขาด 1

4 กีรติ 36107
สาย 1
ขาด 17

5 จิระพัฒน์ 36124
สาย 0
ขาด 0

6 ชวินทร์วุฒิ 36136
สาย 4
ขาด 3

7 ชิษณุพงษ์ 36150
สาย 10
ขาด 1

8 ธนธัส 36202
สาย 0
ขาด 1

9 นพชัย 36204
สาย 0
ขาด 3

10 นรินทร์ 36208
สาย 0
ขาด 3

11 ระพีพัฒน์ 36264
สาย 0
ขาด 0

12 วรายุทธ์ 36271
สาย 0
ขาด 0

13 วรินทร 36272
สาย 0
ขาด 1

14 สมพงษ์ 36294
สาย 1
ขาด 2

15 สรยุทธ์ 36296
สาย 1
ขาด 0

16 สิรวิชญ์ 36302
สาย 0
ขาด 0

17 สิรวิชญ์ 36303
สาย 1
ขาด 0

18 สิริโชติ 36304
สาย 2
ขาด 1

19 สุภกร 36308
สาย 6
ขาด 1

20 อนันต์ยศ 36324
สาย 0
ขาด 1

21 อนิวรรต 36326
สาย 7
ขาด 6

22 อภิวุฒิ 36335
สาย 4
ขาด 0

23 อภิสิทธิ์ 36336
สาย 1
ขาด 6

24 อำพล 36341
สาย 1
ขาด 2

25 เอกรินทร์ 36345
สาย 0
ขาด 0

26 กัญญ์วรา 36355
สาย 1
ขาด 0

27 กิตติยา 36360
สาย 1
ขาด 2

28 ณัฐรินีย์ 36397
สาย 0
ขาด 0

29 ดลพรรณ 36404
สาย 3
ขาด 1

30 ธัญฤดีนันท์ 36417
สาย 0
ขาด 0

31 ธาริณี 36422
สาย 2
ขาด 1

32 นพมาศ 36427
สาย 1
ขาด 2

33 ปภาวรินท์ 36452
สาย 5
ขาด 2

34 พรไพลิน 36478
สาย 0
ขาด 63

35 ภัทรนันท์ 36501
สาย 9
ขาด 2

36 ภัสสร 36504
สาย 4
ขาด 0

37 มนัสนันท์ 36509
สาย 5
ขาด 2

38 รวีภัทร์ 36517
สาย 0
ขาด 0

39 รุ่งทิวา 36521
สาย 10
ขาด 7

40 รุ่งนภา 36522
สาย 1
ขาด 0

41 วรรณพร 36530
สาย 1
ขาด 0

42 ศศิวรรณ 36550
สาย 0
ขาด 49

43 ศิรินทิพย์ 36553
สาย 1
ขาด 0

44 สลิลลาวัลย์ 36565
สาย 0
ขาด 1

45 สิริธร 36568
สาย 0
ขาด 1

46 สิริรัตน์ 36569
สาย 7
ขาด 3

47 สุทธิดา 36574
สาย 2
ขาด 1

48 โสภิษฐกาญจน์ 36589
สาย 14
ขาด 2