สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/6 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 42 คน
Date : 2019-02-16
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เขมกร 35532
สาย 0
ขาด 2

2 คุณานนท์ 35536
สาย 0
ขาด 2

3 ชลธิต 35549
สาย 0
ขาด 3

4 ณรินทร์ธร 35571
สาย 0
ขาด 6

5 ณัฐธัญ 35572
สาย 14
ขาด 15

6 ณัฐนนท์ 35573
สาย 0
ขาด 1

7 ตนุภัทร 35583
สาย 2
ขาด 0

8 ธนากร 35600
สาย 1
ขาด 3

9 ธนาธร 35603
สาย 6
ขาด 3

10 ธันวา 35611
สาย 0
ขาด 5

12 ธีรุตม์ 35622
สาย 4
ขาด 5

13 นพรัตน์ 35630
สาย 0
ขาด 1

14 นภัส 35632
สาย 17
ขาด 16

15 นฤบดี 35635
สาย 3
ขาด 0

16 ปฏิทิน 35648
สาย 0
ขาด 1

17 ปรเมษฐ 35659
สาย 0
ขาด 4

18 ปิยะพล 35665
สาย 0
ขาด 3

19 ภานุพงศ์ 35686
สาย 1
ขาด 4

20 ภูสวรรค์ 35700
สาย 0
ขาด 0

21 รัฐภูมิ 35710
สาย 14
ขาด 13

22 วนัฐฐภูมิ 35716
สาย 0
ขาด 1

23 วรทัต 35718
สาย 0
ขาด 2

24 วรพล 35720
สาย 0
ขาด 1

25 วีรภัทร 35735
สาย 1
ขาด 9

26 ศุภกร 35747
สาย 12
ขาด 2

27 สรยุทธ 35753
สาย 4
ขาด 18

28 สิรภพ 35764
สาย 1
ขาด 2

29 สุเมธี 35773
สาย 0
ขาด 5

30 เสกสรรค์ 35774
สาย 0
ขาด 0

31 อมรรัตน์ 35787
สาย 0
ขาด 4

32 อรรฆพล 35789
สาย 3
ขาด 4

33 กรกนก 35804
สาย 1
ขาด 9

34 ขจีพรรณ 35818
สาย 1
ขาด 3

35 ณัฐชนัญ 35853
สาย 14
ขาด 21

36 ดรุณี 35860
สาย 3
ขาด 0

37 ธนวรรณ 35867
สาย 7
ขาด 2

38 ปวีณา 35893
สาย 0
ขาด 3

40 มณีวรรณ 35940
สาย 0
ขาด 3

41 ฤทัย 35956
สาย 6
ขาด 34

42 ศุภารมย์ 35982
สาย 0
ขาด 1

43 อริสดา 36018
สาย 0
ขาด 0

44 อารียา 36024
สาย 0
ขาด 0