โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/6 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 42 คน
Date : 2018-03-21
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

2 กีรติ 34994
สาย 0
ขาด 11

3 จิรโชติ 35011
สาย 0
ขาด 0

4 จีรัญ 35012
สาย 0
ขาด 0

5 ชัยวิรัตน์ 35023
สาย 0
ขาด 2

6 เชษฐา 35030
สาย 0
ขาด 0

7 ณัฐชนน 35036
สาย 0
ขาด 0

8 ณัฐวัฒน์ 35044
สาย 0
ขาด 3

9 ต้นกล้า 35051
สาย 2
ขาด 5

10 ถิรพุทธิ์ 35052
สาย 7
ขาด 37

12 นภดล 35082
สาย 1
ขาด 15

13 นวพล 35084
สาย 10
ขาด 7

14 บุญฤทธิ์ 35094
สาย 0
ขาด 1

15 ปิยะณัฐ 35101
สาย 6
ขาด 5

16 พงศธร 35104
สาย 11
ขาด 5

17 พัลลภ 35109
สาย 8
ขาด 7

18 ภูบดินทร์ 35125
สาย 4
ขาด 6

19 วรกันต์ 35144
สาย 0
ขาด 6

20 วัชรากร 35149
สาย 4
ขาด 2

21 วินัย 35151
สาย 1
ขาด 1

22 วีรภัทร 35153
สาย 14
ขาด 25

23 ษรศาสตร์ 35171
สาย 0
ขาด 5

24 สุทัช 35190
สาย 1
ขาด 4

25 อภิรักษ์ 35207
สาย 25
ขาด 14

26 อัมรินทร์ 35216
สาย 1
ขาด 3

27 กชกร 35222
สาย 1
ขาด 2

28 กัลยรัตน์ 35236
สาย 1
ขาด 9

29 กัลยากร 35238
สาย 0
ขาด 4

30 จุฑาภรณ์ 35252
สาย 0
ขาด 6

31 จุฑามาศ 35254
สาย 9
ขาด 2

32 ณัฐริกา 35282
สาย 0
ขาด 1

33 ธนพร 35290
สาย 0
ขาด 1

34 นัยนุตสว์ 35309
สาย 1
ขาด 0

35 พิชญาภรณ์ 35349
สาย 0
ขาด 5

36 พิมพ์ชนก 35351
สาย 0
ขาด 7

37 พิมพ์ชนก 35353
สาย 2
ขาด 2

38 ภัทรา 35359
สาย 3
ขาด 42

39 มณีรัตน์ 35365
สาย 11
ขาด 11

40 ศิรินทร 35404
สาย 0
ขาด 1

41 ศุภาพิชณ์ 35412
สาย 0
ขาด 0

42 อติพร 35431
สาย 26
ขาด 7

43 อาริสา 35442
สาย 1
ขาด 0

44 อารีรัตน์ 35443
สาย 4
ขาด 2