สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/6 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 37 คน
Date : 2020-08-09
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กมลพัฒน์ 36659
สาย 1
ขาด 0

2 กันตพัฒน์ 36666
สาย 0
ขาด 0

3 จิรายุ 36687
สาย 0
ขาด 0

4 ชลธาร 36696
สาย 0
ขาด 0

5 ชาญวุฒิ 36700
สาย 0
ขาด 0

6 ณฐกร 36707
สาย 0
ขาด 0

7 ณัฐนนท์ 36712
สาย 0
ขาด 3

8 ณัฐวุฒิ 36718
สาย 0
ขาด 1

9 ธีรภัทร์ 36759
สาย 0
ขาด 0

10 ปฏิวัติ 36774
สาย 0
ขาด 0

11 ปรมินทร์ 36778
สาย 3
ขาด 1

12 พศวินท์ 36811
สาย 0
ขาด 0

13 พศวีร์ 36812
สาย 0
ขาด 0

14 พิรุณฤทธิ์ 36818
สาย 1
ขาด 2

15 ภากร 36830
สาย 0
ขาด 0

16 วีรภัทร 36863
สาย 0
ขาด 2

17 สหรัฐ 36886
สาย 1
ขาด 1

18 อิทธิพล 36911
สาย 0
ขาด 0

19 อินทัช 36913
สาย 0
ขาด 0

20 ขวัญข้าว 36936
สาย 0
ขาด 0

21 จรรยพร 36938
สาย 0
ขาด 0

22 จิรนันท์ 36944
สาย 0
ขาด 0

23 ชนกนันท์ 36959
สาย 1
ขาด 0

24 ณฤดี 36979
สาย 1
ขาด 0

25 ธัญพิชชา 37005
สาย 0
ขาด 0

26 บุณยาพร 37026
สาย 0
ขาด 0

27 พรรษา 37062
สาย 0
ขาด 0

28 มนทิตา 37094
สาย 0
ขาด 0

29 ลักษณารีย์ 37116
สาย 0
ขาด 0

30 วงเดือน 37117
สาย 0
ขาด 0

31 วนิดา 37121
สาย 0
ขาด 0

32 วรัญญา 37126
สาย 0
ขาด 0

33 วรัญญา 37128
สาย 0
ขาด 0

34 วริษา 37134
สาย 0
ขาด 0

35 สุชานาถ 37159
สาย 0
ขาด 1

36 สุนิสา 37163
สาย 0
ขาด 0

37 ทองอาบ 37884
สาย 0
ขาด 1