สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/6 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 48 คน
Date : 2019-07-20
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤษดา 36093
สาย 0
ขาด 0

2 กิตติพัทธ์ 36103
สาย 1
ขาด 1

3 กิติชัย 36106
สาย 0
ขาด 0

4 กีรติ 36107
สาย 0
ขาด 8

5 จิระพัฒน์ 36124
สาย 0
ขาด 0

6 ชวินทร์วุฒิ 36136
สาย 2
ขาด 2

7 ชิษณุพงษ์ 36150
สาย 4
ขาด 0

8 ธนธัส 36202
สาย 0
ขาด 1

9 นพชัย 36204
สาย 0
ขาด 1

10 นรินทร์ 36208
สาย 0
ขาด 1

11 ระพีพัฒน์ 36264
สาย 0
ขาด 0

12 วรายุทธ์ 36271
สาย 0
ขาด 0

13 วรินทร 36272
สาย 0
ขาด 1

14 สมพงษ์ 36294
สาย 0
ขาด 2

15 สรยุทธ์ 36296
สาย 0
ขาด 0

16 สิรวิชญ์ 36302
สาย 0
ขาด 0

17 สิรวิชญ์ 36303
สาย 0
ขาด 0

18 สิริโชติ 36304
สาย 0
ขาด 1

19 สุภกร 36308
สาย 2
ขาด 0

20 อนันต์ยศ 36324
สาย 0
ขาด 1

21 อนิวรรต 36326
สาย 2
ขาด 4

22 อภิวุฒิ 36335
สาย 0
ขาด 0

23 อภิสิทธิ์ 36336
สาย 0
ขาด 4

24 อำพล 36341
สาย 1
ขาด 2

25 เอกรินทร์ 36345
สาย 0
ขาด 0

26 กัญญ์วรา 36355
สาย 0
ขาด 0

27 กิตติยา 36360
สาย 0
ขาด 1

28 ณัฐรินีย์ 36397
สาย 0
ขาด 0

29 ดลพรรณ 36404
สาย 2
ขาด 1

30 ธัญฤดีนันท์ 36417
สาย 0
ขาด 0

31 ธาริณี 36422
สาย 0
ขาด 1

32 นพมาศ 36427
สาย 0
ขาด 0

33 ปภาวรินท์ 36452
สาย 3
ขาด 1

34 พรไพลิน 36478
สาย 0
ขาด 32

35 ภัทรนันท์ 36501
สาย 1
ขาด 0

36 ภัสสร 36504
สาย 2
ขาด 0

37 มนัสนันท์ 36509
สาย 0
ขาด 1

38 รวีภัทร์ 36517
สาย 0
ขาด 0

39 รุ่งทิวา 36521
สาย 3
ขาด 2

40 รุ่งนภา 36522
สาย 0
ขาด 0

41 วรรณพร 36530
สาย 0
ขาด 0

42 ศศิวรรณ 36550
สาย 0
ขาด 18

43 ศิรินทิพย์ 36553
สาย 0
ขาด 0

44 สลิลลาวัลย์ 36565
สาย 0
ขาด 0

45 สิริธร 36568
สาย 0
ขาด 0

46 สิริรัตน์ 36569
สาย 3
ขาด 1

47 สุทธิดา 36574
สาย 0
ขาด 0

48 โสภิษฐกาญจน์ 36589
สาย 6
ขาด 1