สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/5 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 45 คน
Date : 2020-05-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤตภาส 36088
สาย 0
ขาด 0

2 กฤตวัฏ 36089
สาย 0
ขาด 0

3 กวิน 36095
สาย 1
ขาด 1

4 คมคณิต 36116
สาย 0
ขาด 1

5 ชนะพงศ์ 36129
สาย 1
ขาด 0

6 ชนะพล 36130
สาย 9
ขาด 6

7 ชัยมงคล 36140
สาย 0
ขาด 0

8 ชานนท์ 36148
สาย 2
ขาด 0

9 ณัฐกานต์ 36155
สาย 0
ขาด 1

10 ณัฐวุฒิ 36160
สาย 0
ขาด 1

11 ดวงกมล 36162
สาย 0
ขาด 1

12 ธิติวุฒิ 36193
สาย 0
ขาด 1

13 นภจร 36206
สาย 13
ขาด 6

14 ปรมพล 36217
สาย 0
ขาด 3

15 พศุตม์ 36239
สาย 0
ขาด 1

16 พิริยะพงศ์ 36244
สาย 5
ขาด 1

17 ภูรินท์ 36256
สาย 0
ขาด 0

18 ภูวรินทร์ 36259
สาย 0
ขาด 1

19 โภคิน 36260
สาย 20
ขาด 23

20 รัตนะ 36269
สาย 0
ขาด 0

21 วสุพล 36273
สาย 10
ขาด 3

23 สรยุทธ์ 36295
สาย 0
ขาด 1

24 สุภิเดช 36309
สาย 4
ขาด 1

25 อนุวัฒน์ 36331
สาย 8
ขาด 1

26 กนกพร 36347
สาย 0
ขาด 1

27 ญาณิศา 36384
สาย 1
ขาด 1

28 ณัฐชา 36390
สาย 2
ขาด 3

29 ณัฐวศา 36399
สาย 4
ขาด 1

30 ธนัญญา 36411
สาย 3
ขาด 1

31 นพรดา 36428
สาย 2
ขาด 2

32 เนตรหทัยชนก 36444
สาย 6
ขาด 7

33 ปนิตา 36451
สาย 0
ขาด 2

34 ปิยาวรรณ 36467
สาย 2
ขาด 0

35 พศิกา 36479
สาย 0
ขาด 2

36 พัชรา 36481
สาย 0
ขาด 0

37 พีร์ณภัทร 36495
สาย 8
ขาด 2

38 วราภรณ์ 36534
สาย 0
ขาด 4

39 วีรยา 36546
สาย 1
ขาด 2

40 ศุจีภรณ์ 36556
สาย 0
ขาด 2

41 สมิตา 36560
สาย 4
ขาด 1

42 สรัญญา 36562
สาย 0
ขาด 0

43 สาริศา 36566
สาย 6
ขาด 7

44 สุธิมา 36577
สาย 3
ขาด 1

46 อัฉรา 36602
สาย 11
ขาด 1

47 ธนกฤต 36655
สาย 0
ขาด 2