สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/5 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 46 คน
Date : 2018-12-10
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กนกกฤษ 35511
สาย 0
ขาด 1

2 กฤตติยกานต์ 35513
สาย 0
ขาด 1

3 กิตติ 35521
สาย 0
ขาด 0

4 จิรศักดิ์ 35542
สาย 0
ขาด 0

5 เจษฎา 35544
สาย 0
ขาด 2

6 ชนินทร์ 35548
สาย 1
ขาด 0

7 ชวิน 35550
สาย 0
ขาด 0

8 ชัยวัฒน์ 35553
สาย 2
ขาด 2

9 ฌาญพิพัฒน์ 35563
สาย 0
ขาด 2

10 ณฐวัตร 35570
สาย 0
ขาด 2

11 ณัฐพล 35577
สาย 0
ขาด 0

12 ณัฐวุฒิ 35579
สาย 0
ขาด 0

13 ธนดล 35593
สาย 0
ขาด 0

14 ธนดล 35594
สาย 1
ขาด 0

15 ธนวิชญ์ 35599
สาย 0
ขาด 1

16 ธเนศ 35606
สาย 0
ขาด 0

17 ธีรภัทร 35617
สาย 0
ขาด 0

18 นครินทร์ 35624
สาย 1
ขาด 1

19 นภดล 35631
สาย 5
ขาด 10

20 นวมินทร์ 35637
สาย 1
ขาด 1

21 ปภพ 35653
สาย 0
ขาด 2

22 พีรพล 35677
สาย 0
ขาด 0

23 พุทธคุณ 35679
สาย 13
ขาด 5

24 ไพรสิทธิ์ 35680
สาย 0
ขาด 0

25 ภูมิพัฒน์ 35692
สาย 0
ขาด 1

26 ภูวดล 35696
สาย 6
ขาด 6

27 รชต 35705
สาย 0
ขาด 0

28 วิชเยนทร์ 35730
สาย 2
ขาด 0

29 ศรัณย์ภัทร 35740
สาย 0
ขาด 1

30 ศักดิ์ณรินทร์ 35744
สาย 0
ขาด 0

31 สุเมธ 35772
สาย 1
ขาด 1

32 อภิมุข 35783
สาย 1
ขาด 1

33 กุลณัฏฐ์ 35812
สาย 0
ขาด 2

34 เกล็ดพลอย 35815
สาย 0
ขาด 1

35 จิรัฐิพร 35826
สาย 0
ขาด 0

36 ชนิตา 35835
สาย 0
ขาด 0

37 ชลธิชา 35839
สาย 0
ขาด 0

38 ชัญญานุช 35841
สาย 0
ขาด 0

39 ทาริกา 35862
สาย 0
ขาด 0

40 ธนพร 35866
สาย 0
ขาด 0

41 พรพรรณ 35903
สาย 1
ขาด 13

42 รัตนา 35949
สาย 0
ขาด 1

43 รุ่งอรุณ 35955
สาย 0
ขาด 0

44 สุรีมล 35999
สาย 4
ขาด 1

45 สุวนันท์ 36001
สาย 4
ขาด 1

46 อรัญญารัตน์ 36017
สาย 0
ขาด 0