โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/5 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 44 คน
Date : 2018-01-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 วิศรุต 34625
สาย 0
ขาด 27

2 จงชนะ 35001
สาย 7
ขาด 11

3 จิรวัฒน์ 35007
สาย 0
ขาด 3

4 เจษฎาภรณ์ 35014
สาย 0
ขาด 0

5 ชาญวิทย์ 35026
สาย 0
ขาด 0

6 เตชทัต 35049
สาย 0
ขาด 4

7 ธนภัทร 35060
สาย 8
ขาด 3

8 ธนภัทร 35061
สาย 1
ขาด 2

9 นพรัตน์ 35080
สาย 0
ขาด 1

10 เนติพงศ์ 35091
สาย 0
ขาด 0

11 บารมี 35093
สาย 0
ขาด 6

12 ปฏิพล 35095
สาย 2
ขาด 2

13 พรชัย 35107
สาย 4
ขาด 3

14 พีรภัทร 35114
สาย 0
ขาด 1

15 ภวัต 35119
สาย 1
ขาด 0

16 ภูริ 35127
สาย 0
ขาด 0

17 สุชาครีย์ 35187
สาย 0
ขาด 0

18 สุทธิโชค 35189
สาย 1
ขาด 3

19 สุทัศน์ 35191
สาย 0
ขาด 6

20 สุวัฒน์ 35194
สาย 0
ขาด 4

21 หฤษฎ์ 35198
สาย 1
ขาด 1

22 อภิวัฒน์ 35208
สาย 0
ขาด 2

23 อัษฎาวุธ 35218
สาย 2
ขาด 2

24 กรองทอง 35226
สาย 3
ขาด 14

25 จิรัชญา 35251
สาย 6
ขาด 6

26 ชนิดาภา 35262
สาย 0
ขาด 1

27 ชลธิชา 35266
สาย 0
ขาด 0

28 ชลลดา 35271
สาย 2
ขาด 2

29 ณัฐธิดา 35278
สาย 0
ขาด 0

30 ทิพรัตน์ 35289
สาย 0
ขาด 2

31 นพรัตน์ 35302
สาย 1
ขาด 22

31 นพรัตน์ 35302
สาย 1
ขาด 22

32 นวรัตน์ 35306
สาย 3
ขาด 1

33 นันทวัน 35308
สาย 2
ขาด 2

34 เบญญาภา 35320
สาย 5
ขาด 2

35 เมย์ตะวัน 35373
สาย 3
ขาด 1

36 วรารินทร์ 35389
สาย 0
ขาด 2

37 วริยา 35390
สาย 0
ขาด 0

38 วิรัญญา 35398
สาย 6
ขาด 6

39 สายธารา 35414
สาย 28
ขาด 12

40 หฤทัย 35430
สาย 4
ขาด 1

41 อัญธิกา 35436
สาย 10
ขาด 16

42 อัยริณ 35438
สาย 0
ขาด 5

43 กมลพร 36082
สาย 5
ขาด 3