สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/5 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 47 คน
Date : 2019-10-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤตภาส 36088
สาย 0
ขาด 0

2 กฤตวัฏ 36089
สาย 0
ขาด 1

3 กวิน 36095
สาย 1
ขาด 0

4 คมคณิต 36116
สาย 0
ขาด 0

5 ชนะพงศ์ 36129
สาย 1
ขาด 0

6 ชนะพล 36130
สาย 1
ขาด 6

7 ชัยมงคล 36140
สาย 0
ขาด 1

8 ชานนท์ 36148
สาย 0
ขาด 3

9 ณัฐกานต์ 36155
สาย 0
ขาด 1

10 ณัฐวุฒิ 36160
สาย 0
ขาด 0

11 ดวงกมล 36162
สาย 0
ขาด 1

12 ธิติวุฒิ 36193
สาย 0
ขาด 1

13 นภจร 36206
สาย 5
ขาด 6

14 ปรมพล 36217
สาย 0
ขาด 0

15 พศุตม์ 36239
สาย 0
ขาด 0

16 พิริยะพงศ์ 36244
สาย 5
ขาด 1

17 ภูรินท์ 36256
สาย 0
ขาด 0

18 ภูวรินทร์ 36259
สาย 1
ขาด 0

19 โภคิน 36260
สาย 31
ขาด 13

20 รัตนะ 36269
สาย 0
ขาด 0

21 วสุพล 36273
สาย 7
ขาด 0

22 ศุภกิตติ์ 36290
สาย 1
ขาด 0

23 สรยุทธ์ 36295
สาย 0
ขาด 0

24 สุภิเดช 36309
สาย 2
ขาด 1

25 อนุวัฒน์ 36331
สาย 1
ขาด 1

26 กนกพร 36347
สาย 0
ขาด 0

27 ญาณิศา 36384
สาย 0
ขาด 0

28 ณัฐชา 36390
สาย 3
ขาด 0

29 ณัฐวศา 36399
สาย 2
ขาด 0

30 ธนัญญา 36411
สาย 0
ขาด 5

31 นพรดา 36428
สาย 1
ขาด 1

32 เนตรหทัยชนก 36444
สาย 1
ขาด 4

33 ปนิตา 36451
สาย 2
ขาด 0

34 ปิยาวรรณ 36467
สาย 1
ขาด 1

35 พศิกา 36479
สาย 0
ขาด 0

36 พัชรา 36481
สาย 0
ขาด 0

37 พีร์ณภัทร 36495
สาย 8
ขาด 1

38 วราภรณ์ 36534
สาย 0
ขาด 1

39 วีรยา 36546
สาย 3
ขาด 1

40 ศุจีภรณ์ 36556
สาย 0
ขาด 1

41 สมิตา 36560
สาย 0
ขาด 0

42 สรัญญา 36562
สาย 0
ขาด 0

43 สาริศา 36566
สาย 4
ขาด 6

44 สุธิมา 36577
สาย 3
ขาด 2

45 สุมินตรา 36587
สาย 0
ขาด 21

46 อัฉรา 36602
สาย 6
ขาด 3

47 ธนกฤต 36655
สาย 0
ขาด 0