โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/5 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 43 คน
Date : 2018-03-21
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 วิศรุต 34625
สาย 0
ขาด 44

2 จงชนะ 35001
สาย 13
ขาด 12

3 จิรวัฒน์ 35007
สาย 1
ขาด 8

4 เจษฎาภรณ์ 35014
สาย 0
ขาด 0

5 ชาญวิทย์ 35026
สาย 1
ขาด 0

6 เตชทัต 35049
สาย 0
ขาด 4

7 ธนภัทร 35060
สาย 11
ขาด 7

8 ธนภัทร 35061
สาย 3
ขาด 3

9 นพรัตน์ 35080
สาย 0
ขาด 1

10 เนติพงศ์ 35091
สาย 0
ขาด 0

11 บารมี 35093
สาย 0
ขาด 8

12 ปฏิพล 35095
สาย 3
ขาด 3

13 พรชัย 35107
สาย 7
ขาด 7

14 พีรภัทร 35114
สาย 0
ขาด 1

15 ภวัต 35119
สาย 5
ขาด 0

16 ภูริ 35127
สาย 0
ขาด 0

17 สุชาครีย์ 35187
สาย 0
ขาด 0

18 สุทธิโชค 35189
สาย 1
ขาด 4

19 สุทัศน์ 35191
สาย 0
ขาด 8

20 สุวัฒน์ 35194
สาย 0
ขาด 9

21 หฤษฎ์ 35198
สาย 2
ขาด 2

22 อภิวัฒน์ 35208
สาย 0
ขาด 2

23 อัษฎาวุธ 35218
สาย 3
ขาด 2

24 กรองทอง 35226
สาย 5
ขาด 22

25 จิรัชญา 35251
สาย 9
ขาด 10

26 ชนิดาภา 35262
สาย 0
ขาด 2

27 ชลธิชา 35266
สาย 0
ขาด 1

28 ชลลดา 35271
สาย 2
ขาด 2

29 ณัฐธิดา 35278
สาย 0
ขาด 0

30 ทิพรัตน์ 35289
สาย 0
ขาด 5

31 นพรัตน์ 35302
สาย 1
ขาด 32

32 นวรัตน์ 35306
สาย 5
ขาด 6

33 นันทวัน 35308
สาย 2
ขาด 3

34 เบญญาภา 35320
สาย 6
ขาด 2

35 เมย์ตะวัน 35373
สาย 3
ขาด 2

36 วรารินทร์ 35389
สาย 0
ขาด 4

37 วริยา 35390
สาย 0
ขาด 0

38 วิรัญญา 35398
สาย 10
ขาด 9

39 สายธารา 35414
สาย 40
ขาด 19

40 หฤทัย 35430
สาย 8
ขาด 5

41 อัญธิกา 35436
สาย 13
ขาด 24

42 อัยริณ 35438
สาย 1
ขาด 6

43 กมลพร 36082
สาย 8
ขาด 6