สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/5 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2021-04-11
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กรณัฐ 36661
สาย 1
ขาด 3

2 จิรวิทย์ 36683
สาย 0
ขาด 8

3 ณัฐพงษ์ 36715
สาย 0
ขาด 19

4 ธนกฤต 36730
สาย 0
ขาด 1

5 ธนากร 36745
สาย 1
ขาด 15

6 ธวัชชัย 36754
สาย 0
ขาด 14

7 ปริพล 36781
สาย 0
ขาด 30

8 ปรเมศร์ 36783
สาย 6
ขาด 11

9 พงศภัค 36801
สาย 4
ขาด 14

10 พิริยะคุณ 36817
สาย 1
ขาด 6

11 พีรพงษ์ 36820
สาย 0
ขาด 13

12 พีรพล 36822
สาย 0
ขาด 27

13 รัชชานนท์ 36846
สาย 0
ขาด 3

14 รัฐภูมิ 36848
สาย 0
ขาด 8

15 วุฒิพงษ์ 36866
สาย 0
ขาด 13

16 ศิรภัทร 36872
สาย 14
ขาด 16

17 ศิริศักดิ์ 36876
สาย 0
ขาด 1

18 สกลภัทร 36884
สาย 0
ขาด 8

19 ศักดิโชติ 36891
สาย 0
ขาด 0

20 หมาก 36895
สาย 1
ขาด 18

21 อนุชิต 36900
สาย 12
ขาด 16

22 อนุวัฒน์ 36901
สาย 14
ขาด 16

23 กวิสรา 36920
สาย 1
ขาด 5

24 จิรารัตน์ 36952
สาย 0
ขาด 19

25 จุรีพร 36955
สาย 1
ขาด 6

26 ธัญชนก 37003
สาย 0
ขาด 2

27 นันท์นภัส 37013
สาย 7
ขาด 14

28 นาฏศิลป์ 37014
สาย 1
ขาด 5

29 พรชิตา 37054
สาย 0
ขาด 1

30 พรทิวา 37056
สาย 11
ขาด 6

31 พิงค์ลานนา 37069
สาย 0
ขาด 10

32 มิ่งกมล 37100
สาย 1
ขาด 18

33 รัตติกาล 37107
สาย 2
ขาด 12

34 รัตนากร 37108
สาย 1
ขาด 2

35 รินรดา 37109
สาย 0
ขาด 1

36 รุ่งวิชญาดา 37111
สาย 0
ขาด 6

37 ลลนา 37114
สาย 0
ขาด 3

38 ศุภิสรา 37149
สาย 5
ขาด 3

39 อนุธิดา 37179
สาย 10
ขาด 9

40 อรไพลิณ 37186
สาย 10
ขาด 10