สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/5 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2020-08-12
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กรณัฐ 36661
สาย 0
ขาด 0

2 จิรวิทย์ 36683
สาย 0
ขาด 0

3 ณัฐพงษ์ 36715
สาย 0
ขาด 1

4 ธนกฤต 36730
สาย 0
ขาด 0

5 ธนากร 36745
สาย 0
ขาด 0

6 ธวัชชัย 36754
สาย 0
ขาด 0

7 ปริพล 36781
สาย 2
ขาด 8

8 ปรเมศร์ 36783
สาย 0
ขาด 0

9 พงศภัค 36801
สาย 0
ขาด 0

10 พิริยะคุณ 36817
สาย 0
ขาด 0

11 พีรพงษ์ 36820
สาย 0
ขาด 2

12 พีรพล 36822
สาย 0
ขาด 1

13 รัชชานนท์ 36846
สาย 0
ขาด 0

14 รัฐภูมิ 36848
สาย 0
ขาด 0

15 วุฒิพงษ์ 36866
สาย 0
ขาด 1

16 ศิรภัทร 36872
สาย 0
ขาด 0

17 ศิริศักดิ์ 36876
สาย 0
ขาด 0

18 สกลภัทร 36884
สาย 0
ขาด 0

19 ศักดิโชติ 36891
สาย 0
ขาด 0

20 หมาก 36895
สาย 0
ขาด 0

21 อนุชิต 36900
สาย 0
ขาด 2

22 อนุวัฒน์ 36901
สาย 0
ขาด 1

23 กวิสรา 36920
สาย 2
ขาด 0

24 จิรารัตน์ 36952
สาย 0
ขาด 0

25 จุรีพร 36955
สาย 1
ขาด 0

26 ธัญชนก 37003
สาย 0
ขาด 0

27 นันท์นภัส 37013
สาย 0
ขาด 0

28 นาฏศิลป์ 37014
สาย 0
ขาด 0

29 พรชิตา 37054
สาย 0
ขาด 0

30 พรทิวา 37056
สาย 0
ขาด 0

31 พิงค์ลานนา 37069
สาย 0
ขาด 0

32 มิ่งกมล 37100
สาย 0
ขาด 0

33 รัตติกาล 37107
สาย 0
ขาด 0

34 รัตนากร 37108
สาย 0
ขาด 0

35 รินรดา 37109
สาย 0
ขาด 0

36 รุ่งวิชญาดา 37111
สาย 0
ขาด 0

37 ลลนา 37114
สาย 0
ขาด 0

38 ศุภิสรา 37149
สาย 1
ขาด 0

39 อนุธิดา 37179
สาย 0
ขาด 0

40 อรไพลิณ 37186
สาย 0
ขาด 1