สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/4 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 50 คน
Date : 2019-02-16
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ชนกานต์ 35547
สาย 0
ขาด 0

2 ชัชวาล 35551
สาย 2
ขาด 2

3 ชาคริต 35554
สาย 17
ขาด 4

4 ฐิติพันธุ์ 35567
สาย 0
ขาด 4

5 ณัฐพล 35576
สาย 6
ขาด 6

6 ณัฐวุฒิ 35580
สาย 2
ขาด 4

7 ตะวัน 35584
สาย 5
ขาด 10

8 เทพบดินทร์ 35591
สาย 0
ขาด 1

9 ธนาดุล 35601
สาย 0
ขาด 2

10 ธันวา 35610
สาย 13
ขาด 5

11 ธีรพัฒน์ 35616
สาย 0
ขาด 4

12 ธุววิช 35623
สาย 0
ขาด 5

13 นพพล 35628
สาย 0
ขาด 1

14 บุณยกร 35645
สาย 0
ขาด 0

15 ปภพ 35654
สาย 4
ขาด 15

16 พงษ์พิทักษ์ 35669
สาย 1
ขาด 0

17 พิชาภพ 35674
สาย 0
ขาด 0

18 พิชิตพล 35675
สาย 5
ขาด 1

19 ภัคพงษ์ 35683
สาย 0
ขาด 5

20 ภูมิพัฒน์ 35691
สาย 0
ขาด 2

21 ไรวินทร์ 35713
สาย 6
ขาด 3

22 วรจักร 35717
สาย 1
ขาด 0

23 วรนิษฐ์ 35719
สาย 0
ขาด 0

24 วรายุทธ 35723
สาย 0
ขาด 42

25 วโรรส 35724
สาย 0
ขาด 6

26 วัชระ 35726
สาย 1
ขาด 2

27 วายุ 35728
สาย 5
ขาด 1

28 วีรภัทร 35734
สาย 35
ขาด 13

29 อนุรดี 35779
สาย 1
ขาด 3

30 อังศวีร์ 35793
สาย 0
ขาด 0

31 เกวาลิน 35816
สาย 0
ขาด 4

32 จุฑาภรณ์ 35830
สาย 0
ขาด 1

33 ชนินาถ 35836
สาย 0
ขาด 0

34 ญาณัจฉรา 35844
สาย 13
ขาด 6

35 ณิชากร 35859
สาย 0
ขาด 4

36 ธนัชพร 35868
สาย 0
ขาด 4

37 นภัสสร 35875
สาย 0
ขาด 0

38 ปภาวดี 35888
สาย 1
ขาด 8

39 ปารมี 35894
สาย 1
ขาด 3

40 พัชรี 35910
สาย 0
ขาด 1

41 รุจิรา 35954
สาย 3
ขาด 0

42 วทันยา 35957
สาย 5
ขาด 2

43 วรวลัญช์ 35962
สาย 2
ขาด 2

44 ศุภกานต์ 35980
สาย 13
ขาด 9

45 สิริลักษณ์ 35990
สาย 3
ขาด 16

46 สุชาวดี 35993
สาย 1
ขาด 1

47 สุฑามาศ 35994
สาย 14
ขาด 3

48 เหมือนแพร 36002
สาย 12
ขาด 18

49 อนุชิตา 36003
สาย 2
ขาด 0

50 อลิสา 36021
สาย 0
ขาด 0