สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/4 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2021-04-11
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กิตติวินท์ 36670
สาย 0
ขาด 0

2 ก้องภพ 36674
สาย 0
ขาด 0

3 คมกฤษณ์ 36675
สาย 4
ขาด 24

4 ชนาวัฒน์ 36692
สาย 1
ขาด 5

5 ชยานนท์ 36694
สาย 0
ขาด 4

6 ชนะชัย 36698
สาย 1
ขาด 4

7 ณฐกร 36708
สาย 0
ขาด 4

8 ณัฐวุฒิ 36719
สาย 0
ขาด 4

9 ธนัทธรณ์ 36740
สาย 8
ขาด 4

10 ธนากร 36744
สาย 0
ขาด 14

11 ธนโชติ 36749
สาย 1
ขาด 1

12 ธนโชติ 36750
สาย 0
ขาด 0

13 นันท์นภัส 36770
สาย 0
ขาด 0

14 ปัญญพัฒน์ 36787
สาย 0
ขาด 0

15 ปิยะกร 36789
สาย 0
ขาด 2

16 พงศธร 36800
สาย 7
ขาด 11

17 ภาสกร 36832
สาย 11
ขาด 9

18 ศรายุธ 36869
สาย 1
ขาด 24

19 อชิตพล 36897
สาย 2
ขาด 1

20 อรรถพล 36904
สาย 4
ขาด 5

21 อัครพล 36907
สาย 0
ขาด 1

22 เกศณี 36932
สาย 1
ขาด 2

23 แก้วตา 36935
สาย 0
ขาด 2

24 จิราทร 36947
สาย 0
ขาด 6

25 ชฎารัตน์ 36958
สาย 1
ขาด 4

26 ชาลินี 36968
สาย 0
ขาด 0

27 ธิษตยา 37009
สาย 0
ขาด 1

28 นิชนันท์ 37015
สาย 2
ขาด 4

29 เนตรชนก 37024
สาย 0
ขาด 1

30 ปวรา 37035
สาย 0
ขาด 0

31 ปิยธิดา 37046
สาย 0
ขาด 0

32 พัชรินทร์ 37067
สาย 0
ขาด 1

33 พิชามณชุ์ 37071
สาย 1
ขาด 8

34 วรินดา 37131
สาย 0
ขาด 1

35 ศุภิสรา 37151
สาย 0
ขาด 0

36 สิริยากร 37156
สาย 0
ขาด 2

37 อสิรญา 37188
สาย 0
ขาด 2

38 อัญชิสา 37190
สาย 0
ขาด 0

39 อินกมล 37196
สาย 0
ขาด 0