โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/4 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 46 คน
Date : 2018-01-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กล้ายุทธ 34986
สาย 1
ขาด 0

2 กิตติภูมิ 34991
สาย 0
ขาด 0

3 คัชทาเทพ 35000
สาย 1
ขาด 1

4 จารุวัฒน์ 35002
สาย 1
ขาด 1

5 ชัชชัย 35021
สาย 3
ขาด 1

6 ณัฐวุฒิ 35046
สาย 4
ขาด 3

7 ธนรัตน์ 35063
สาย 0
ขาด 1

8 ธนวัต 35065
สาย 8
ขาด 6

9 นครินทร์ 35074
สาย 0
ขาด 0

10 นนธวัช 35078
สาย 2
ขาด 5

11 นพรุจ 35081
สาย 3
ขาด 2

12 ภราดร 35118
สาย 0
ขาด 2

13 ภัทรพล 35120
สาย 0
ขาด 1

14 ภูวนาถ 35130
สาย 0
ขาด 1

15 รัตตัญญู 35140
สาย 0
ขาด 1

16 ศุภกร 35164
สาย 0
ขาด 0

17 สัณหณัฐ 35182
สาย 2
ขาด 6

18 เสฏฐนันท์ 35195
สาย 0
ขาด 3

19 อนุวัฒน์ 35204
สาย 4
ขาด 3

20 อมรินทร์ 35210
สาย 1
ขาด 6

21 อรรถพล 35211
สาย 2
ขาด 3

22 เอกราช 35221
สาย 0
ขาด 0

23 กนกวรรณ 35224
สาย 0
ขาด 0

24 กานต์ธิดา 35240
สาย 0
ขาด 2

25 เกษมณี 35243
สาย 3
ขาด 3

26 จุฑาลักษณ์ 35255
สาย 0
ขาด 1

27 ชนากานต์ 35260
สาย 0
ขาด 0

28 ชนาธาร 35261
สาย 0
ขาด 0

29 ชนิตา 35263
สาย 0
ขาด 12

30 ชนิสรา 35264
สาย 1
ขาด 0

31 ธนิษฐา 35292
สาย 0
ขาด 0

32 ธวัลรัตน์ 35293
สาย 0
ขาด 3

33 ธิณัฐดา 35297
สาย 2
ขาด 3

34 พรเจริญ 35340
สาย 0
ขาด 2

35 พัชรินทร์ 35345
สาย 16
ขาด 0

36 พิจิตรตรา 35348
สาย 1
ขาด 0

37 ภัทรวดี 35358
สาย 10
ขาด 6

38 มาริษา 35368
สาย 7
ขาด 5

39 มาริษา 35369
สาย 10
ขาด 15

40 รวงทอง 35374
สาย 2
ขาด 3

41 รัชนี 35377
สาย 7
ขาด 0

42 รุจิษยา 35380
สาย 0
ขาด 0

43 วิภัสรา 35396
สาย 0
ขาด 3

44 สิรภัทร 35415
สาย 0
ขาด 1

45 สุภาพร 35427
สาย 1
ขาด 1

46 อัยยดา 35437
สาย 0
ขาด 0