สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/4 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 50 คน
Date : 2018-06-23
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ชนกานต์ 35547
สาย 0
ขาด 0

2 ชัชวาล 35551
สาย 1
ขาด 0

3 ชาคริต 35554
สาย 0
ขาด 1

4 ฐิติพันธุ์ 35567
สาย 0
ขาด 0

5 ณัฐพล 35576
สาย 0
ขาด 1

6 ณัฐวุฒิ 35580
สาย 0
ขาด 1

7 ตะวัน 35584
สาย 0
ขาด 1

8 เทพบดินทร์ 35591
สาย 0
ขาด 0

9 ธนาดุล 35601
สาย 0
ขาด 0

10 ธันวา 35610
สาย 0
ขาด 4

11 ธีรพัฒน์ 35616
สาย 0
ขาด 1

12 ธุววิช 35623
สาย 0
ขาด 0

13 นพพล 35628
สาย 0
ขาด 0

14 บุณยกร 35645
สาย 0
ขาด 0

15 ปภพ 35654
สาย 0
ขาด 1

16 พงษ์พิทักษ์ 35669
สาย 0
ขาด 0

17 พิชาภพ 35674
สาย 0
ขาด 0

18 พิชิตพล 35675
สาย 0
ขาด 0

19 ภัคพงษ์ 35683
สาย 0
ขาด 0

20 ภูมิพัฒน์ 35691
สาย 0
ขาด 0

21 ไรวินทร์ 35713
สาย 0
ขาด 0

22 วรจักร 35717
สาย 0
ขาด 0

23 วรนิษฐ์ 35719
สาย 0
ขาด 1

24 วรายุทธ 35723
สาย 0
ขาด 5

25 วโรรส 35724
สาย 1
ขาด 5

26 วัชระ 35726
สาย 1
ขาด 0

27 วายุ 35728
สาย 0
ขาด 1

28 วีรภัทร 35734
สาย 2
ขาด 4

29 อนุรดี 35779
สาย 0
ขาด 1

30 อังศวีร์ 35793
สาย 0
ขาด 0

31 เกวาลิน 35816
สาย 0
ขาด 0

32 จุฑาภรณ์ 35830
สาย 0
ขาด 0

33 ชนินาถ 35836
สาย 0
ขาด 0

34 ญาณัจฉรา 35844
สาย 0
ขาด 0

35 ณิชากร 35859
สาย 0
ขาด 0

36 ธนัชพร 35868
สาย 0
ขาด 0

37 นภัสสร 35875
สาย 0
ขาด 0

38 ปภาวดี 35888
สาย 0
ขาด 2

39 ปารมี 35894
สาย 0
ขาด 1

40 พัชรี 35910
สาย 0
ขาด 1

41 รุจิรา 35954
สาย 0
ขาด 1

42 วทันยา 35957
สาย 1
ขาด 0

43 วรวลัญช์ 35962
สาย 0
ขาด 0

44 ศุภกานต์ 35980
สาย 1
ขาด 2

45 สิริลักษณ์ 35990
สาย 0
ขาด 7

46 สุชาวดี 35993
สาย 0
ขาด 0

47 สุฑามาศ 35994
สาย 0
ขาด 0

48 เหมือนแพร 36002
สาย 2
ขาด 8

49 อนุชิตา 36003
สาย 0
ขาด 0

50 อลิสา 36021
สาย 0
ขาด 0