สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/4 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 48 คน
Date : 2020-05-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กำเนิดทรัพย์ 36098
สาย 5
ขาด 0

2 กิตติศักดิ์ 36104
สาย 2
ขาด 0

3 จิรวัฒน์ 36122
สาย 0
ขาด 2

4 ชัยวิวัฒน์ 36145
สาย 0
ขาด 1

5 ดุลภากร 36164
สาย 4
ขาด 3

6 ทัศนชัย 36168
สาย 10
ขาด 2

7 ธณกร 36169
สาย 13
ขาด 7

8 ธนิสร 36186
สาย 1
ขาด 0

9 ธีรภัทร 36200
สาย 0
ขาด 0

10 ปฏิพล 36214
สาย 1
ขาด 0

11 ปรินทร์ 36220
สาย 1
ขาด 35

12 ปองพล 36225
สาย 2
ขาด 11

13 พงศ์ภวัฒน์ 36233
สาย 0
ขาด 0

14 พลัฏฐ์ 36238
สาย 0
ขาด 3

15 พันกร 36241
สาย 4
ขาด 0

16 ภวันศักย์ 36249
สาย 7
ขาด 3

17 รัชต 36266
สาย 0
ขาด 1

18 วิวิธชัย 36278
สาย 0
ขาด 0

19 วีระวุฒิ 36280
สาย 0
ขาด 0

20 สิทธิพงษ์ 36300
สาย 4
ขาด 1

21 อนุชา 36327
สาย 4
ขาด 19

22 อภิรักษ์ 36334
สาย 2
ขาด 0

23 จินตวี 36369
สาย 0
ขาด 0

24 จิฬาภรณ์ 36371
สาย 1
ขาด 0

25 ชลธิชา 36377
สาย 0
ขาด 1

26 ชิตาภา 36380
สาย 2
ขาด 1

27 ฐานิตา 36387
สาย 1
ขาด 0

28 ณัชชา 36389
สาย 0
ขาด 0

29 ณัฐสรณ์ 36400
สาย 2
ขาด 1

30 ณิชาพัชร์ 36403
สาย 3
ขาด 0

31 ธีรนาฏ 36424
สาย 2
ขาด 3

32 นภัสสร 36429
สาย 0
ขาด 1

33 นภัสสร 36430
สาย 0
ขาด 0

34 ปรางค์ทิพย์ 36455
สาย 0
ขาด 0

35 ปริณาย์ 36457
สาย 0
ขาด 0

36 ปัญญวรรณ 36460
สาย 0
ขาด 0

37 ผกามาศ 36471
สาย 0
ขาด 0

38 พรชนก 36472
สาย 0
ขาด 0

39 พัชราภา 36482
สาย 1
ขาด 0

40 พิมลพรรณ 36493
สาย 0
ขาด 0

41 ฟ้าประทานพร 36498
สาย 0
ขาด 0

42 ภาสิริ 36507
สาย 0
ขาด 1

43 รุจิรา 36519
สาย 0
ขาด 0

44 ลักษณ์นารา 36526
สาย 1
ขาด 0

45 วันวิสา 36539
สาย 0
ขาด 0

46 สุภาพร 36583
สาย 0
ขาด 0

47 อรชร 36596
สาย 0
ขาด 0

48 อัญชลี 36603
สาย 0
ขาด 0