โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/4 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 46 คน
Date : 2018-03-21
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กล้ายุทธ 34986
สาย 1
ขาด 0

2 กิตติภูมิ 34991
สาย 1
ขาด 0

3 คัชทาเทพ 35000
สาย 3
ขาด 1

4 จารุวัฒน์ 35002
สาย 3
ขาด 2

5 ชัชชัย 35021
สาย 5
ขาด 2

6 ณัฐวุฒิ 35046
สาย 5
ขาด 8

7 ธนรัตน์ 35063
สาย 0
ขาด 1

8 ธนวัต 35065
สาย 13
ขาด 11

9 นครินทร์ 35074
สาย 0
ขาด 0

10 นนธวัช 35078
สาย 5
ขาด 8

11 นพรุจ 35081
สาย 5
ขาด 2

12 ภราดร 35118
สาย 0
ขาด 4

13 ภัทรพล 35120
สาย 0
ขาด 1

14 ภูวนาถ 35130
สาย 1
ขาด 1

15 รัตตัญญู 35140
สาย 0
ขาด 4

16 ศุภกร 35164
สาย 0
ขาด 1

17 สัณหณัฐ 35182
สาย 4
ขาด 7

18 เสฏฐนันท์ 35195
สาย 0
ขาด 4

19 อนุวัฒน์ 35204
สาย 9
ขาด 4

20 อมรินทร์ 35210
สาย 2
ขาด 9

21 อรรถพล 35211
สาย 3
ขาด 7

22 เอกราช 35221
สาย 0
ขาด 1

23 กนกวรรณ 35224
สาย 0
ขาด 0

24 กานต์ธิดา 35240
สาย 0
ขาด 2

25 เกษมณี 35243
สาย 4
ขาด 4

26 จุฑาลักษณ์ 35255
สาย 0
ขาด 2

27 ชนากานต์ 35260
สาย 0
ขาด 0

28 ชนาธาร 35261
สาย 0
ขาด 2

29 ชนิตา 35263
สาย 0
ขาด 13

30 ชนิสรา 35264
สาย 1
ขาด 1

31 ธนิษฐา 35292
สาย 0
ขาด 0

32 ธวัลรัตน์ 35293
สาย 0
ขาด 4

33 ธิณัฐดา 35297
สาย 2
ขาด 3

34 พรเจริญ 35340
สาย 2
ขาด 2

35 พัชรินทร์ 35345
สาย 24
ขาด 1

36 พิจิตรตรา 35348
สาย 1
ขาด 1

37 ภัทรวดี 35358
สาย 12
ขาด 8

38 มาริษา 35368
สาย 13
ขาด 9

39 มาริษา 35369
สาย 12
ขาด 19

40 รวงทอง 35374
สาย 2
ขาด 5

41 รัชนี 35377
สาย 10
ขาด 0

42 รุจิษยา 35380
สาย 0
ขาด 0

43 วิภัสรา 35396
สาย 0
ขาด 3

44 สิรภัทร 35415
สาย 1
ขาด 1

45 สุภาพร 35427
สาย 2
ขาด 2

46 อัยยดา 35437
สาย 0
ขาด 0