สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/3 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2020-05-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กิตติกวินท์ 36100
สาย 0
ขาด 2

2 คเณศณัฏฐ์ 36115
สาย 3
ขาด 6

3 คุณวุฒิ 36118
สาย 11
ขาด 3

4 จิรศักดิ์ 36123
สาย 0
ขาด 0

5 ณพวุฒิ 36152
สาย 32
ขาด 0

6 ณัฏฐชัย 36154
สาย 0
ขาด 0

7 ธนกฤต 36170
สาย 2
ขาด 5

8 ธนภัทร 36178
สาย 41
ขาด 10

9 ธรรศ 36189
สาย 0
ขาด 5

10 ปฏิภาณ 36215
สาย 16
ขาด 21

11 ปัญญพัชญ์ 36226
สาย 15
ขาด 4

12 ปูรณ์ธน 36229
สาย 8
ขาด 10

13 พงศกร 36230
สาย 3
ขาด 1

14 ภูริช 36254
สาย 0
ขาด 2

15 สราวุฒิ 36298
สาย 21
ขาด 5

16 อธิชา 36321
สาย 23
ขาด 16

17 อัครพล 36339
สาย 2
ขาด 3

18 อุกฤษฎ์ 36343
สาย 0
ขาด 1

19 กายกาญ 36359
สาย 2
ขาด 0

20 กุศลิน 36362
สาย 0
ขาด 0

21 ณัชชา 36374
สาย 4
ขาด 15

22 ชุติมันต์ 36382
สาย 0
ขาด 5

23 ณัฐชา 36391
สาย 1
ขาด 2

24 ณัฐภัสสร 36394
สาย 8
ขาด 5

25 ณัฐภัสสร 36395
สาย 0
ขาด 0

26 ณัฐวรา 36398
สาย 1
ขาด 3

27 ดวงหทัย 36405
สาย 1
ขาด 2

28 ต้องตาแก้ว 36406
สาย 2
ขาด 1

29 ธารา 36421
สาย 14
ขาด 13

30 นลพรรณ 36435
สาย 4
ขาด 0

31 นิชาลี 36440
สาย 1
ขาด 1

32 ปิยะธิดา 36465
สาย 0
ขาด 1

33 พรรภษา 36476
สาย 8
ขาด 5

34 พิชญ์สินี 36485
สาย 1
ขาด 1

35 พิมพ์นารา 36491
สาย 3
ขาด 14

36 พิริษา 36494
สาย 1
ขาด 1

37 ศุภกานต์ 36557
สาย 0
ขาด 3

38 ศุภมน 36558
สาย 2
ขาด 2

39 ศุภิสร 36559
สาย 0
ขาด 0

40 สิราวรรณ 36567
สาย 3
ขาด 13