สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/3 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 35 คน
Date : 2021-04-11
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ณพชดล 36710
สาย 8
ขาด 4

2 ธนดล 36731
สาย 1
ขาด 6

3 ธนวินท์ 36738
สาย 0
ขาด 1

4 ธีรศักดิ์ 36760
สาย 0
ขาด 0

5 เบญจพล 36773
สาย 0
ขาด 0

6 ป้องสิบเอ็ด 36796
สาย 1
ขาด 2

7 ภูธเนศ 36835
สาย 0
ขาด 0

8 รัฐภูมิ 36850
สาย 2
ขาด 8

9 สิทธิชัย 36889
สาย 0
ขาด 2

10 สุรพัศ 36892
สาย 1
ขาด 6

11 อุชุกร 36915
สาย 0
ขาด 1

12 จันทร์จิรา 36939
สาย 0
ขาด 16

13 จามจุรี 36940
สาย 0
ขาด 0

14 จารวี 36941
สาย 3
ขาด 11

15 ชนัฐกานต์ 36960
สาย 0
ขาด 2

16 ชลทรัพย์ 36964
สาย 5
ขาด 2

17 ณัฐกานต์ 36983
สาย 0
ขาด 0

18 ณัฐณิชา 36987
สาย 1
ขาด 1

19 ทิพาธรณ์ 36994
สาย 0
ขาด 2

20 ธนภรณ์ 36996
สาย 2
ขาด 0

21 ธวัลรัตน์ 37001
สาย 0
ขาด 1

22 ปพิชญา 37030
สาย 0
ขาด 0

23 ปัทมาพร 37039
สาย 0
ขาด 1

24 พรทิพา 37055
สาย 0
ขาด 2

25 พรพิมล 37060
สาย 1
ขาด 2

26 พิมลลักษณ์ 37077
สาย 0
ขาด 0

27 พุฒินนท์ 37080
สาย 0
ขาด 2

28 ภัทรินทร์ 37090
สาย 1
ขาด 2

29 โยธนัท 37103
สาย 0
ขาด 1

30 รวยทาริน 37105
สาย 1
ขาด 3

31 สร้อยทิพย์ 37153
สาย 0
ขาด 1

32 สิริพิมพา 37155
สาย 1
ขาด 2

33 สุดารัตน์ 37160
สาย 1
ขาด 3

34 สุพิชญา 37165
สาย 2
ขาด 3

35 อารยา 37194
สาย 0
ขาด 0