โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/3 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 43 คน
Date : 2018-03-21
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กนกพล 34981
สาย 0
ขาด 0

2 จิรชัย 35003
สาย 11
ขาด 2

3 จิรภัทร 35004
สาย 2
ขาด 15

4 จิรวัฒน์ 35006
สาย 1
ขาด 8

5 ชญานนท์ 35016
สาย 0
ขาด 0

6 ชนะเดช 35017
สาย 0
ขาด 1

7 ชัยณรงค์ 35022
สาย 1
ขาด 3

8 ชู 35029
สาย 2
ขาด 1

9 โชควัชร 35031
สาย 9
ขาด 24

10 ณฐภณ 35032
สาย 2
ขาด 1

11 ทักษิณ 35054
สาย 2
ขาด 7

12 ทัชไท 35055
สาย 7
ขาด 8

13 ธนากร 35066
สาย 2
ขาด 9

14 ธมกร 35068
สาย 0
ขาด 0

15 ปภพ 35097
สาย 0
ขาด 0

16 ปิยะบัณฑิตย์ 35102
สาย 5
ขาด 7

17 พงศ์ภีระ 35105
สาย 0
ขาด 0

18 ภูวกร 35129
สาย 0
ขาด 4

19 เมธาสิทธิ์ 35135
สาย 0
ขาด 0

20 วศิน 35146
สาย 0
ขาด 0

21 สกรรจ์ 35172
สาย 1
ขาด 0

22 สุทธวีร์ 35188
สาย 4
ขาด 1

23 โสฬส 35197
สาย 2
ขาด 8

24 อธิวัฒน์ 35201
สาย 2
ขาด 0

25 อภิรติ 35206
สาย 1
ขาด 0

26 ณิชานันท์ 35284
สาย 0
ขาด 2

27 ธนภรณ์ 35291
สาย 2
ขาด 0

28 ธิญาดา 35296
สาย 0
ขาด 0

29 ปุญญิศา 35333
สาย 0
ขาด 0

30 พัชรี 35346
สาย 2
ขาด 0

31 พิมพ์ชนก 35352
สาย 3
ขาด 0

32 วรรณวิสา 35385
สาย 0
ขาด 0

33 วรรณษา 35386
สาย 2
ขาด 3

34 ศศิธร 35402
สาย 0
ขาด 4

35 ศุภนิดา 35409
สาย 1
ขาด 15

36 ศุภาพิชญ์ 35411
สาย 1
ขาด 2

37 สุพิชญา 35425
สาย 1
ขาด 0

38 สุพิชญา 35426
สาย 0
ขาด 1

39 อนิญชนา 35432
สาย 0
ขาด 0

40 อาทิตยา 35440
สาย 0
ขาด 0

41 อินทิรา 35444
สาย 2
ขาด 0

42 อูริสสรา 35445
สาย 2
ขาด 3

43 วันชนะ 35504
สาย 0
ขาด 0