สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/3 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 37 คน
Date : 2019-02-16
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 โกมินทร์ 35530
สาย 0
ขาด 12

2 ชาญชัย 35556
สาย 1
ขาด 13

3 ชินวัฒน์ 35558
สาย 0
ขาด 3

4 ฐิติโรจน์ 35569
สาย 0
ขาด 3

5 ธนวัฒน์ 35597
สาย 1
ขาด 5

6 ธนาธิป 35604
สาย 0
ขาด 0

7 ธิติกร 35613
สาย 0
ขาด 1

8 นิติพล 35640
สาย 0
ขาด 3

9 ปัณณวิชญ์ 35663
สาย 1
ขาด 0

10 ปิยณัฐ 35664
สาย 0
ขาด 0

11 พีรพัฒน์ 35678
สาย 5
ขาด 4

12 ภูริเดช 35694
สาย 5
ขาด 1

13 มนัสวิน 35701
สาย 32
ขาด 9

14 โยธิน 35704
สาย 0
ขาด 0

15 ราเมศวธ์ 35712
สาย 0
ขาด 0

16 วาธยา 35727
สาย 0
ขาด 1

17 ศิวกร 35746
สาย 0
ขาด 1

18 สวรินทร์ 35755
สาย 2
ขาด 2

19 อนุรักษ์ 35780
สาย 0
ขาด 0

20 กรวรรณ 35806
สาย 0
ขาด 0

21 กัญญาภรณ์ 35809
สาย 0
ขาด 1

22 ชนิกานต์ 35834
สาย 2
ขาด 5

23 ณัฐกานต์ 35851
สาย 4
ขาด 3

24 ทิศยา 35864
สาย 6
ขาด 10

25 ธนกรณ์ 35865
สาย 1
ขาด 0

26 ธวัลรัตน์ 35869
สาย 0
ขาด 0

27 ปาริฉัตร 35895
สาย 0
ขาด 2

28 พรนภัส 35902
สาย 0
ขาด 0

29 พรรณราย 35906
สาย 0
ขาด 0

30 ภัคจิรา 35928
สาย 0
ขาด 1

31 ภัทรานิษฐ์ 35934
สาย 1
ขาด 14

32 ภิญญาพัชญ์ 35937
สาย 7
ขาด 7

33 มรกต 35942
สาย 1
ขาด 3

34 เมลิษา 35945
สาย 0
ขาด 4

35 ยุรกาน 35946
สาย 0
ขาด 0

36 รถระวี 35947
สาย 1
ขาด 1

37 ไอรดา 36026
สาย 0
ขาด 1