สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/2 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2018-08-15
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤตภาส 35515
สาย 0
ขาด 4

2 กานต์ชนก 35519
สาย 0
ขาด 1

3 กาพย์ชวิน 35520
สาย 0
ขาด 0

4 เกียรติศักดิ์ 35529
สาย 1
ขาด 4

5 จักรินทร์ 35539
สาย 1
ขาด 3

6 จิรวัฒน์ 35541
สาย 0
ขาด 0

7 ชินภัทร 35557
สาย 0
ขาด 1

8 ทัตพงศ์ 35589
สาย 0
ขาด 0

9 ธราเทพ 35608
สาย 1
ขาด 4

10 นักรบ 35638
สาย 1
ขาด 4

11 บดินทร์ 35641
สาย 1
ขาด 6

12 ประกาศิต 35655
สาย 1
ขาด 1

13 ภูรินท์ 35693
สาย 1
ขาด 2

14 วายุธรรศ 35729
สาย 1
ขาด 1

15 ศรุต 35743
สาย 3
ขาด 6

16 ศุภโชติ 35750
สาย 0
ขาด 4

17 หฤษฏิ์ 35776
สาย 0
ขาด 1

18 อรชุน 35788
สาย 0
ขาด 2

19 กชมน 35797
สาย 3
ขาด 7

20 กมลรัตน์ 35803
สาย 0
ขาด 0

21 กุลธิดา 35813
สาย 0
ขาด 1

22 แก้วกัลยา 35817
สาย 0
ขาด 1

23 ขวัญฤทัย 35820
สาย 0
ขาด 5

24 ชาลิษา 35843
สาย 1
ขาด 2

25 ณัฏฐนิชา 35847
สาย 0
ขาด 1

26 พรรณพร 35905
สาย 0
ขาด 0

27 พัทธนันท์ 35911
สาย 3
ขาด 3

28 พิยดา 35919
สาย 1
ขาด 0

29 ภัณฑิลา 35929
สาย 0
ขาด 2

30 ภัทรานิษฐ์ 35933
สาย 1
ขาด 0

31 มารตี 35943
สาย 0
ขาด 5

32 ริณลนีย์ 35950
สาย 0
ขาด 4

33 วรารัตน์ 35964
สาย 0
ขาด 2

34 วัชราภรณ์ 35965
สาย 0
ขาด 0

35 ศศิชา 35975
สาย 0
ขาด 0

36 ศศิณา 35976
สาย 0
ขาด 1

37 สินีรัศมิ์ 35983
สาย 0
ขาด 1

38 อรกานต์ 36012
สาย 0
ขาด 0

39 อรพิชญ์ 36015
สาย 0
ขาด 0