สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/2 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 35 คน
Date : 2021-01-25
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ณพกร 36709
สาย 0
ขาด 0

2 ณัฐวิทย์ 36717
สาย 0
ขาด 7

3 ณิชนันทน์ 36724
สาย 3
ขาด 1

4 ธนวรรธน์ 36736
สาย 0
ขาด 0

5 ธนวัฒน์ 36737
สาย 0
ขาด 0

6 ธนัทภัทร 36741
สาย 2
ขาด 4

7 ธรรมลักษณ์ 36752
สาย 1
ขาด 1

8 นิธิศ 36771
สาย 2
ขาด 1

9 ปุญญาพัฒน์ 36793
สาย 0
ขาด 5

10 ปุณยวีร์ 36794
สาย 1
ขาด 2

11 พีรภาส 36825
สาย 0
ขาด 1

12 มนัญชัย 36839
สาย 0
ขาด 0

13 สายวัน 36888
สาย 3
ขาด 2

14 กวิสรา 36921
สาย 1
ขาด 0

15 กุลสรารัตน์ 36931
สาย 0
ขาด 0

16 เก็จมณี 36934
สาย 1
ขาด 8

17 คชาภรณ์ 36937
สาย 2
ขาด 16

18 จุฑาทิพย์ 36954
สาย 0
ขาด 0

19 ฉัตรลดา 36956
สาย 0
ขาด 2

20 ชมพูนุท 36963
สาย 0
ขาด 0

21 ชลธิชา 36965
สาย 0
ขาด 7

22 ณัฐฎาณี 36984
สาย 0
ขาด 0

23 ธนิสร 36998
สาย 2
ขาด 0

24 ปภาวรินท์ 37031
สาย 0
ขาด 0

25 ปรัชญวรรณ 37032
สาย 0
ขาด 0

26 ปรียาภรณ์ 37034
สาย 0
ขาด 0

27 ปุณยนุช 37049
สาย 0
ขาด 0

28 เปมิกา 37050
สาย 0
ขาด 0

29 ภัทราวดี 37089
สาย 0
ขาด 0

30 มัณตรินี 37099
สาย 0
ขาด 0

31 วริศรา 37132
สาย 0
ขาด 0

32 วิมลสิริ 37139
สาย 0
ขาด 0

33 สุนิสา 37162
สาย 1
ขาด 1

34 อภิชญา 37180
สาย 1
ขาด 0

35 อุษณียาภรณ์ 37201
สาย 0
ขาด 3