สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/2 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2020-06-03
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤษดา 36094
สาย 0
ขาด 0

2 กาณฑ์ 36097
สาย 1
ขาด 0

3 กิจติคุณ 36099
สาย 0
ขาด 3

4 ชินภัทร 36149
สาย 0
ขาด 2

5 ณัฐวุฒิ 36159
สาย 0
ขาด 2

6 ธนทัต 36173
สาย 0
ขาด 7

7 ธนนันท์ 36175
สาย 0
ขาด 2

8 ธิติพัทธ์ 36192
สาย 22
ขาด 3

9 ธีร 36195
สาย 10
ขาด 5

10 ธีรรัตน์ 36201
สาย 0
ขาด 0

11 นิธิศ 36212
สาย 0
ขาด 3

12 ประชา 36218
สาย 0
ขาด 4

13 ปราชญา 36219
สาย 14
ขาด 4

14 สุภเดช 36310
สาย 0
ขาด 7

15 กัญญาณัฐ 36351
สาย 2
ขาด 8

16 กันตินันท์ 36356
สาย 1
ขาด 1

17 กานต์พิชชา 36358
สาย 1
ขาด 1

18 กิติวรรณ 36361
สาย 13
ขาด 9

19 จามีณ 36366
สาย 1
ขาด 1

20 ชนภัส 36373
สาย 5
ขาด 5

21 ชิดชนก 36379
สาย 9
ขาด 7

22 ญาตินันท์ 36386
สาย 0
ขาด 2

23 ณัฐสลิล 36401
สาย 4
ขาด 3

24 ธนัชพร 36410
สาย 3
ขาด 5

25 ธมญวรรณ 36412
สาย 4
ขาด 5

26 นิธิพร 36441
สาย 2
ขาด 2

27 ปนิตตรา 36450
สาย 1
ขาด 1

28 ปาลิดา 36463
สาย 0
ขาด 4

29 ปีระกาแก้ว 36468
สาย 4
ขาด 4

30 พัทธ์ธีรา 36484
สาย 4
ขาด 3

31 พิณอรุณ 36487
สาย 2
ขาด 5

32 พิมพกานต์ 36488
สาย 0
ขาด 3

33 พิมพรรณ 36489
สาย 0
ขาด 2

34 ภควดี 36499
สาย 1
ขาด 2

35 มิรา 36511
สาย 0
ขาด 4

36 วนัชพร 36528
สาย 2
ขาด 3

37 ศรารัตน์ 36548
สาย 13
ขาด 2

38 ศศิวิมล 36551
สาย 7
ขาด 4

39 สุภชา 36580
สาย 1
ขาด 4

40 สุภัชชา 36581
สาย 0
ขาด 4