สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/2 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2019-02-16
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤตภาส 35515
สาย 0
ขาด 3

2 กานต์ชนก 35519
สาย 0
ขาด 5

3 กาพย์ชวิน 35520
สาย 0
ขาด 1

4 เกียรติศักดิ์ 35529
สาย 0
ขาด 2

5 จักรินทร์ 35539
สาย 1
ขาด 4

6 จิรวัฒน์ 35541
สาย 0
ขาด 0

7 ชินภัทร 35557
สาย 0
ขาด 1

8 ทัตพงศ์ 35589
สาย 0
ขาด 0

9 ธราเทพ 35608
สาย 0
ขาด 4

10 นักรบ 35638
สาย 8
ขาด 16

11 บดินทร์ 35641
สาย 3
ขาด 11

12 ประกาศิต 35655
สาย 0
ขาด 2

13 ภูรินท์ 35693
สาย 2
ขาด 4

14 วายุธรรศ 35729
สาย 0
ขาด 6

15 ศรุต 35743
สาย 15
ขาด 8

16 ศุภโชติ 35750
สาย 1
ขาด 6

17 หฤษฏิ์ 35776
สาย 0
ขาด 0

18 อรชุน 35788
สาย 1
ขาด 2

19 กชมน 35797
สาย 8
ขาด 13

20 กมลรัตน์ 35803
สาย 0
ขาด 2

21 กุลธิดา 35813
สาย 0
ขาด 4

22 แก้วกัลยา 35817
สาย 1
ขาด 3

23 ขวัญฤทัย 35820
สาย 6
ขาด 16

24 ชาลิษา 35843
สาย 2
ขาด 1

25 ณัฏฐนิชา 35847
สาย 0
ขาด 4

26 พรรณพร 35905
สาย 0
ขาด 0

27 พัทธนันท์ 35911
สาย 1
ขาด 6

28 พิยดา 35919
สาย 0
ขาด 1

29 ภัณฑิลา 35929
สาย 1
ขาด 9

30 ภัทรานิษฐ์ 35933
สาย 0
ขาด 0

31 มารตี 35943
สาย 1
ขาด 9

32 ริณลนีย์ 35950
สาย 6
ขาด 13

33 วรารัตน์ 35964
สาย 0
ขาด 4

34 วัชราภรณ์ 35965
สาย 1
ขาด 1

35 ศศิชา 35975
สาย 0
ขาด 1

36 ศศิณา 35976
สาย 0
ขาด 1

37 สินีรัศมิ์ 35983
สาย 0
ขาด 3

38 อรกานต์ 36012
สาย 0
ขาด 3

39 อรพิชญ์ 36015
สาย 0
ขาด 0