โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/2 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 41 คน
Date : 2018-01-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 คมกฤษ 34998
สาย 1
ขาด 1

2 ครรชิต 34999
สาย 1
ขาด 0

3 จิรภัทร 35005
สาย 0
ขาด 1

4 เจตพล 35013
สาย 0
ขาด 1

5 ชวกรณ์ 35020
สาย 0
ขาด 1

6 ณัฏฐ์วรทย์ 35035
สาย 11
ขาด 2

7 ณัฐวุฒิ 35047
สาย 1
ขาด 3

8 ธนพงษ์ 35059
สาย 13
ขาด 3

9 ธันวา 35071
สาย 1
ขาด 2

10 นันทกานต์ 35086
สาย 0
ขาด 2

11 นิธิศ 35090
สาย 9
ขาด 3

12 ปวัน 35099
สาย 5
ขาด 0

13 ภาคย์พิสุทธิ์ 35121
สาย 14
ขาด 2

14 รัฐนันท์ 35139
สาย 0
ขาด 1

15 วชิระ 35142
สาย 0
ขาด 1

16 วีระพันธุ์ 35154
สาย 0
ขาด 5

17 ศรัณย์ 35157
สาย 4
ขาด 1

18 ศราวุธ 35159
สาย 0
ขาด 0

19 สกลวรรธน์ 35173
สาย 0
ขาด 3

20 สราวุฒิ 35177
สาย 11
ขาด 2

21 สวริศ 35178
สาย 3
ขาด 3

22 สหรัฐ 35180
สาย 0
ขาด 7

23 สีหรัฐ 35186
สาย 7
ขาด 1

24 อริย์ธัช 35212
สาย 6
ขาด 8

25 อังกูล 35214
สาย 1
ขาด 3

26 อัชฌาสัย 35215
สาย 5
ขาด 7

27 อิษฎา 35220
สาย 0
ขาด 1

28 กัญญาณัฐ 35229
สาย 0
ขาด 1

29 กุลณัฐ 35241
สาย 0
ขาด 4

30 ณิชาภา 35285
สาย 0
ขาด 0

31 ธารศิริ 35295
สาย 0
ขาด 6

32 ปริตตา 35323
สาย 0
ขาด 2

33 ปรีณาพรรณ 35324
สาย 0
ขาด 0

34 ปิยะฉัตร 35331
สาย 5
ขาด 14

35 ปุญชรัสมิ์ 35332
สาย 4
ขาด 4

36 พรนิภา 35334
สาย 0
ขาด 1

37 พิมพ์ลภัส 35354
สาย 0
ขาด 3

38 ภูอันดา 35363
สาย 7
ขาด 6

39 เรืองจุฑา 35381
สาย 0
ขาด 3

40 ศรัณญา 35400
สาย 0
ขาด 2

41 ออมทอง 35435
สาย 0
ขาด 1