สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/14 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 38 คน
Date : 2021-01-19
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤติภูมิ 36664
สาย 0
ขาด 0

2 ชยพล 36693
สาย 0
ขาด 0

3 แทนคุณ 36726
สาย 0
ขาด 3

4 ธนกฤต 36729
สาย 0
ขาด 2

5 ธีรพล 36757
สาย 0
ขาด 0

6 ธีรโชติ 36762
สาย 3
ขาด 3

7 นรวิชญ์ 36765
สาย 0
ขาด 1

8 ปุญญพัฒน์ 36791
สาย 3
ขาด 3

9 พิธิวัฒน์ 36816
สาย 0
ขาด 1

10 ภัทรพล 36829
สาย 0
ขาด 0

11 ภูตะวัน 36833
สาย 0
ขาด 1

12 โศระณะ 36883
สาย 0
ขาด 5

13 หิรัณย์ 36896
สาย 0
ขาด 2

14 อิศรา 36914
สาย 0
ขาด 2

15 ธีรพงศ์ 36917
สาย 0
ขาด 1

16 กัญญาวีร์ 36923
สาย 1
ขาด 0

17 กันยกร 36924
สาย 0
ขาด 1

18 กานต์ธิดา 36927
สาย 0
ขาด 2

19 กิ่งฉัตร 36929
สาย 0
ขาด 3

20 จิรชยา 36943
สาย 0
ขาด 3

21 จิราภา 36950
สาย 0
ขาด 5

22 ชญานุตม์ 36957
สาย 0
ขาด 1

23 ชนิภรณ์ 36962
สาย 0
ขาด 1

24 ญาดา 36975
สาย 0
ขาด 0

25 ธัญสิริ 37006
สาย 0
ขาด 0

26 นิรดา 37018
สาย 0
ขาด 0

27 นิศารัตน์ 37020
สาย 0
ขาด 1

28 พิมพ์ญาดา 37076
สาย 0
ขาด 5

29 ภัศรา 37091
สาย 0
ขาด 2

30 มนัสนันท์ 37096
สาย 0
ขาด 1

31 มะลิวรรณ 37097
สาย 0
ขาด 1

32 วนัสนันท์ 37120
สาย 0
ขาด 0

33 ศิรินนภา 37146
สาย 0
ขาด 0

34 สุภัทรสิริ 37166
สาย 0
ขาด 2

35 สุภัทา 37167
สาย 0
ขาด 2

36 อภิรตา 37182
สาย 0
ขาด 2

37 อวัสดา 37187
สาย 0
ขาด 0

38 อาริยา 37195
สาย 1
ขาด 1