สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/14 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 38 คน
Date : 2021-04-11
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤติภูมิ 36664
สาย 0
ขาด 1

2 ชยพล 36693
สาย 0
ขาด 0

3 แทนคุณ 36726
สาย 0
ขาด 10

4 ธนกฤต 36729
สาย 0
ขาด 2

5 ธีรพล 36757
สาย 0
ขาด 1

6 ธีรโชติ 36762
สาย 3
ขาด 5

7 นรวิชญ์ 36765
สาย 0
ขาด 2

8 ปุญญพัฒน์ 36791
สาย 6
ขาด 5

9 พิธิวัฒน์ 36816
สาย 1
ขาด 3

10 ภัทรพล 36829
สาย 0
ขาด 0

11 ภูตะวัน 36833
สาย 1
ขาด 4

12 โศระณะ 36883
สาย 0
ขาด 8

13 หิรัณย์ 36896
สาย 1
ขาด 6

14 อิศรา 36914
สาย 0
ขาด 3

15 ธีรพงศ์ 36917
สาย 0
ขาด 2

16 กัญญาวีร์ 36923
สาย 3
ขาด 2

17 กันยกร 36924
สาย 0
ขาด 2

18 กานต์ธิดา 36927
สาย 0
ขาด 6

19 กิ่งฉัตร 36929
สาย 0
ขาด 9

20 จิรชยา 36943
สาย 2
ขาด 13

21 จิราภา 36950
สาย 0
ขาด 16

22 ชญานุตม์ 36957
สาย 0
ขาด 2

23 ชนิภรณ์ 36962
สาย 0
ขาด 3

24 ญาดา 36975
สาย 0
ขาด 1

25 ธัญสิริ 37006
สาย 0
ขาด 1

26 นิรดา 37018
สาย 0
ขาด 0

27 นิศารัตน์ 37020
สาย 0
ขาด 2

28 พิมพ์ญาดา 37076
สาย 0
ขาด 14

29 ภัศรา 37091
สาย 1
ขาด 4

30 มนัสนันท์ 37096
สาย 0
ขาด 9

31 มะลิวรรณ 37097
สาย 0
ขาด 3

32 วนัสนันท์ 37120
สาย 1
ขาด 1

33 ศิรินนภา 37146
สาย 4
ขาด 2

34 สุภัทรสิริ 37166
สาย 0
ขาด 8

35 สุภัทา 37167
สาย 0
ขาด 3

36 อภิรตา 37182
สาย 0
ขาด 3

37 อวัสดา 37187
สาย 0
ขาด 1

38 อาริยา 37195
สาย 1
ขาด 3