สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/13 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2021-04-11
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เจษฎา 36689
สาย 0
ขาด 1

2 ณัฐพงศ์ 36714
สาย 0
ขาด 11

3 ณัฐพล 36716
สาย 0
ขาด 5

4 ณัตพล 36723
สาย 2
ขาด 11

5 ธนกร 36728
สาย 0
ขาด 5

6 ธนากร 36746
สาย 0
ขาด 4

7 ธรรมรักษ์ 36751
สาย 0
ขาด 1

8 นราวิชญ์ 36767
สาย 0
ขาด 0

9 นวพรรษ 36768
สาย 0
ขาด 5

10 ปัณณวัฒน์ 36788
สาย 0
ขาด 7

11 เปรมพลเดช 36795
สาย 0
ขาด 2

12 พชร 36804
สาย 0
ขาด 11

13 พีรพล 36821
สาย 0
ขาด 0

14 รัฐภูมิ 36851
สาย 0
ขาด 0

15 ศิริวัฒน์ 36875
สาย 0
ขาด 0

16 ศุภวิชญ์ 36882
สาย 0
ขาด 2

17 สรวิศ 36885
สาย 0
ขาด 0

18 อัศวิน 36909
สาย 0
ขาด 0

19 อินทัช 36912
สาย 0
ขาด 1

20 ธัญวิภา 36919
สาย 0
ขาด 0

21 เกศินี 36933
สาย 0
ขาด 0

22 ชนิตสิรี 36961
สาย 13
ขาด 13

23 ณัฐณิชา 36986
สาย 0
ขาด 1

24 ดุจรินทร์ 36991
สาย 0
ขาด 0

25 ปัทมาพร 37038
สาย 1
ขาด 2

26 ปานระพี 37042
สาย 0
ขาด 0

27 พรพิมล 37059
สาย 8
ขาด 0

28 พลอยชมพู 37063
สาย 0
ขาด 0

29 พัชรดา 37065
สาย 0
ขาด 1

30 พิชามญช์ 37070
สาย 14
ขาด 9

31 พิมพ์ชนก 37074
สาย 0
ขาด 4

32 ภคินี 37084
สาย 0
ขาด 1

33 มณฑิรา 37093
สาย 0
ขาด 2

34 ลลิตา 37115
สาย 0
ขาด 1

35 วนัชยา 37119
สาย 0
ขาด 0

36 วรัญญา 37129
สาย 0
ขาด 0

37 วริษฐา 37133
สาย 0
ขาด 2

38 วิศรุดา 37142
สาย 0
ขาด 0

39 ศุภนัน 37148
สาย 0
ขาด 0

40 อินทิรา 37197
สาย 0
ขาด 0