สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/13 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2020-10-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เจษฎา 36689
สาย 0
ขาด 0

2 ณัฐพงศ์ 36714
สาย 2
ขาด 1

3 ณัฐพล 36716
สาย 0
ขาด 0

4 ณัตพล 36723
สาย 3
ขาด 0

5 ธนกร 36728
สาย 0
ขาด 0

6 ธนากร 36746
สาย 0
ขาด 0

7 ธรรมรักษ์ 36751
สาย 0
ขาด 0

8 นราวิชญ์ 36767
สาย 0
ขาด 1

9 นวพรรษ 36768
สาย 0
ขาด 0

10 ปัณณวัฒน์ 36788
สาย 0
ขาด 0

11 เปรมพลเดช 36795
สาย 1
ขาด 6

12 พชร 36804
สาย 0
ขาด 0

13 พีรพล 36821
สาย 0
ขาด 0

14 รัฐภูมิ 36851
สาย 1
ขาด 1

15 ศิริวัฒน์ 36875
สาย 1
ขาด 1

16 ศุภวิชญ์ 36882
สาย 0
ขาด 0

17 สรวิศ 36885
สาย 0
ขาด 0

18 อัศวิน 36909
สาย 0
ขาด 0

19 อินทัช 36912
สาย 0
ขาด 0

20 ธัญวิภา 36919
สาย 0
ขาด 0

21 เกศินี 36933
สาย 1
ขาด 1

22 ชนิตสิรี 36961
สาย 18
ขาด 4

23 ณัฐณิชา 36986
สาย 0
ขาด 0

24 ดุจรินทร์ 36991
สาย 1
ขาด 0

25 ปัทมาพร 37038
สาย 1
ขาด 0

26 ปานระพี 37042
สาย 0
ขาด 0

27 พรพิมล 37059
สาย 4
ขาด 0

28 พลอยชมพู 37063
สาย 0
ขาด 0

29 พัชรดา 37065
สาย 0
ขาด 1

30 พิชามญช์ 37070
สาย 19
ขาด 8

31 พิมพ์ชนก 37074
สาย 0
ขาด 0

32 ภคินี 37084
สาย 1
ขาด 1

33 มณฑิรา 37093
สาย 0
ขาด 0

34 ลลิตา 37115
สาย 1
ขาด 0

35 วนัชยา 37119
สาย 0
ขาด 0

36 วรัญญา 37129
สาย 0
ขาด 1

37 วริษฐา 37133
สาย 0
ขาด 0

38 วิศรุดา 37142
สาย 0
ขาด 0

39 ศุภนัน 37148
สาย 0
ขาด 1

40 อินทิรา 37197
สาย 0
ขาด 0