สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/11 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2020-10-26
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กิตติกร 36667
สาย 0
ขาด 0

2 กิตติพงศ์ 36668
สาย 0
ขาด 0

3 กิตติโชติ 36672
สาย 1
ขาด 1

4 จักรภัทร 36677
สาย 0
ขาด 1

5 จันทสร 36678
สาย 0
ขาด 0

6 ชนาธิป 36691
สาย 0
ขาด 0

7 ชานนท์ 36701
สาย 0
ขาด 14

8 ธนากร 36742
สาย 1
ขาด 0

9 ธนาดุล 36748
สาย 0
ขาด 0

10 นรภัทร 36764
สาย 0
ขาด 3

11 ประรัตถวิกรณ์ 36780
สาย 1
ขาด 3

12 ปรเมศวร์ 36784
สาย 0
ขาด 2

13 พงศกร 36797
สาย 0
ขาด 0

14 พรภวิษย์ 36806
สาย 0
ขาด 0

15 พริษฐ์ 36810
สาย 0
ขาด 0

16 ภรัณยู 36828
สาย 0
ขาด 0

17 วีรวัฒน์ 36864
สาย 0
ขาด 3

18 ศุภกร 36877
สาย 0
ขาด 0

19 อัมรินทร์ 36908
สาย 0
ขาด 0

20 จิราภา 36951
สาย 0
ขาด 0

21 จีรนันท์ 36953
สาย 1
ขาด 0

22 ญาณิศา 36973
สาย 0
ขาด 0

23 ณัฏฐธิดา 36980
สาย 0
ขาด 0

24 ณัฐณิชา 36985
สาย 0
ขาด 0

25 ตรีดาว 36992
สาย 0
ขาด 0

26 ทิพวัลย์ 36993
สาย 0
ขาด 1

27 ธัญจิรา 37002
สาย 0
ขาด 2

28 ธัญธร 37004
สาย 0
ขาด 0

29 ธาดา 37008
สาย 0
ขาด 2

30 นิยาพร 37017
สาย 0
ขาด 4

31 ปวีณ์นุช 37036
สาย 3
ขาด 0

32 ปาจรีย์ 37040
สาย 0
ขาด 0

33 ปาราวี 37044
สาย 0
ขาด 2

34 พิมพ์ชนก 37075
สาย 0
ขาด 0

35 วรรณวิษา 37125
สาย 5
ขาด 3

36 ศิชญาภา 37145
สาย 0
ขาด 0

37 สุรดา 37169
สาย 0
ขาด 1

38 แสงตะวัน 37174
สาย 0
ขาด 1

39 หทัยทิพย์ 37175
สาย 0
ขาด 0

40 อันดา 37192
สาย 0
ขาด 0