สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/11 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 50 คน
Date : 2020-06-03
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤษฏา 36090
สาย 0
ขาด 0

2 กฤษดา 36092
สาย 1
ขาด 0

3 กิติกร 36105
สาย 0
ขาด 1

4 กีรติ 36108
สาย 0
ขาด 0

5 กีรติกร 36109
สาย 0
ขาด 0

6 คุณตะวัน 36117
สาย 9
ขาด 2

7 ชยพล 36132
สาย 0
ขาด 2

8 ชลธี 36134
สาย 0
ขาด 0

9 ชัยชนะ 36138
สาย 4
ขาด 1

10 ชัยวัฒน์ 36142
สาย 0
ขาด 0

11 ชัยวัฒน์ 36144
สาย 0
ขาด 0

12 ภูวณัฏฐ์ 36177
สาย 1
ขาด 1

13 ธนากรณ์ 36182
สาย 1
ขาด 0

14 ธนาดุล 36183
สาย 3
ขาด 0

15 ธีรพงศ์ 36198
สาย 0
ขาด 0

16 นภาวิชษณ์ 36207
สาย 0
ขาด 0

17 ปิยพล 36228
สาย 0
ขาด 0

18 พลวรรธน์ 36236
สาย 0
ขาด 0

19 พิทยากร 36242
สาย 0
ขาด 0

20 เพชรกล้า 36248
สาย 1
ขาด 3

21 ภาณุพงศ์ 36250
สาย 0
ขาด 0

22 ภูบดินทร์ 36251
สาย 0
ขาด 1

23 ภูมิ 36252
สาย 3
ขาด 0

24 ศุภกร 36289
สาย 0
ขาด 0

25 สิทธิพร 36301
สาย 5
ขาด 3

26 เสฎฐวุฒิ 36315
สาย 0
ขาด 4

27 อนันต์สิทธิ์ 36325
สาย 1
ขาด 1

28 กชพร 36346
สาย 7
ขาด 4

29 กัญญาณัท 36352
สาย 0
ขาด 0

30 จารุวรรณ 36367
สาย 7
ขาด 11

31 ชนันธร 36375
สาย 0
ขาด 3

32 ชาลิสา 36378
สาย 4
ขาด 6

33 ญาดา 36385
สาย 0
ขาด 0

34 ธิดาภา 36423
สาย 14
ขาด 18

35 นฤมล 36434
สาย 0
ขาด 0

36 นันทกานต์ 36436
สาย 9
ขาด 4

37 นิชาดา 36438
สาย 0
ขาด 0

38 นีระดา 36442
สาย 0
ขาด 1

39 บุนยานุ 36448
สาย 1
ขาด 1

40 ปรีชญา 36458
สาย 2
ขาด 11

41 ปุณยนุช 36469
สาย 0
ขาด 1

42 ภาวิณี 36505
สาย 0
ขาด 0

43 ภาวินี 36506
สาย 0
ขาด 2

44 มณฑาทิพย์ 36508
สาย 0
ขาด 0

45 วราภรณ์ 36533
สาย 5
ขาด 0

46 สรินทิพย์ 36564
สาย 0
ขาด 0

47 สุชาดา 36571
สาย 0
ขาด 0

48 สุธิดา 36576
สาย 0
ขาด 1

49 อภิสรา 36595
สาย 1
ขาด 4

50 อรวรา 36599
สาย 12
ขาด 6