สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/11 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 50 คน
Date : 2019-04-21
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤตภาส 35514
สาย 1
ขาด 0

2 กิติภัทร์ 35526
สาย 1
ขาด 0

3 คธายุทธ 35534
สาย 1
ขาด 0

4 จิรายุทธ 35543
สาย 5
ขาด 1

5 ณัทชยุต 35581
สาย 0
ขาด 0

6 ธนาวัฒน์ 35605
สาย 1
ขาด 0

7 นภัทร์ 35618
สาย 0
ขาด 5

8 ธีรวัฒน์ 35619
สาย 0
ขาด 7

9 บดินทร์ 35642
สาย 7
ขาด 1

10 ปกรณ์เกียรติ์ 35647
สาย 0
ขาด 4

11 ปณัฐ 35652
สาย 1
ขาด 4

12 ปลกเกศ 35660
สาย 0
ขาด 0

13 ปัญญา 35661
สาย 10
ขาด 2

14 พลกฤต 35670
สาย 2
ขาด 1

15 ภาณุ 35685
สาย 4
ขาด 2

16 มนัสวิน 35702
สาย 2
ขาด 0

17 รังสิมันต์ 35708
สาย 0
ขาด 0

18 วศธร 35725
สาย 8
ขาด 3

19 เศรษฐสิทธิ์ 35751
สาย 0
ขาด 0

20 ภูวิน 35756
สาย 1
ขาด 0

21 สุกัลย์ 35765
สาย 0
ขาด 0

22 สุทิวัฒน์ 35768
สาย 0
ขาด 0

23 กมลทิพย์ 35800
สาย 0
ขาด 1

24 กมลพร 35801
สาย 0
ขาด 0

25 กมลพร 35802
สาย 0
ขาด 6

26 จิราภรณ์ 35828
สาย 2
ขาด 3

27 เจนนิกา 35832
สาย 0
ขาด 5

28 แจ่มจิรา 35833
สาย 3
ขาด 3

29 ชลธิชา 35838
สาย 1
ขาด 1

30 ฐานิดา 35846
สาย 0
ขาด 0

31 ณิชากร 35858
สาย 0
ขาด 1

32 ธันยพร 35871
สาย 0
ขาด 1

33 ปิยะฉัตร 35896
สาย 1
ขาด 1

34 เปมิกา 35900
สาย 0
ขาด 0

35 พัทธมน 35912
สาย 0
ขาด 1

36 พิชญานี 35915
สาย 0
ขาด 3

37 เพ็ญศิริ 35923
สาย 0
ขาด 2

38 ภรณ์ธิฎา 35927
สาย 0
ขาด 1

39 ภิญญ์พิดา 35938
สาย 0
ขาด 2

40 รินรดา 35952
สาย 10
ขาด 2

41 วราพร 35963
สาย 2
ขาด 6

42 ศรุตยา 35973
สาย 7
ขาด 2

43 ศศิกานต์ 35974
สาย 1
ขาด 3

44 ศศิตา 35977
สาย 5
ขาด 3

45 สุธิมา 35995
สาย 0
ขาด 1

46 สุภาวดี 35998
สาย 1
ขาด 3

47 สุรีย์พร 36000
สาย 2
ขาด 3

48 อรพรรณ 36014
สาย 1
ขาด 2

49 อริสรา 36019
สาย 1
ขาด 0

50 อัจฉรา 36022
สาย 0
ขาด 0