สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/10 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 48 คน
Date : 2020-05-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เขมรัฐ 36114
สาย 6
ขาด 1

2 จตุชัย 36119
สาย 4
ขาด 0

3 จักรินทร์ 36120
สาย 0
ขาด 0

4 ชยธัช 36131
สาย 5
ขาด 1

5 ชยุต 36133
สาย 13
ขาด 2

6 ชัยภัทร 36139
สาย 12
ขาด 1

7 ณรงค์วิทย์ 36153
สาย 0
ขาด 4

8 ธนพล 36176
สาย 0
ขาด 2

9 ธนัญชัย 36180
สาย 7
ขาด 0

10 ธรรมสรัฐ 36188
สาย 1
ขาด 2

11 ธิติวุฒิ 36194
สาย 8
ขาด 0

12 ปวรรัตน์ 36222
สาย 8
ขาด 0

13 วิชัย 36275
สาย 4
ขาด 0

14 วุฒิชัย 36282
สาย 0
ขาด 0

15 ศักดาเดช 36284
สาย 0
ขาด 0

16 สุรสิทธิ์ 36312
สาย 7
ขาด 0

17 อธิชาติ 36322
สาย 0
ขาด 2

18 กัลยา 36357
สาย 3
ขาด 2

19 เกษสุดา 36363
สาย 3
ขาด 1

20 แก้วนภา 36364
สาย 3
ขาด 1

21 จิณห์นิภา 36368
สาย 0
ขาด 0

22 ณัฐธิชา 36392
สาย 1
ขาด 0

23 ทาริกา 36407
สาย 6
ขาด 0

24 ธนัชชา 36409
สาย 6
ขาด 3

25 ธรรมิกา 36413
สาย 6
ขาด 1

26 ธีริศรา 36425
สาย 3
ขาด 1

27 นริสรา 36433
สาย 0
ขาด 0

28 ประภาพร 36453
สาย 16
ขาด 2

29 ปรางประภัทร 36456
สาย 0
ขาด 5

30 ปัญภร 36461
สาย 0
ขาด 0

31 พรรณพัชร 36474
สาย 11
ขาด 1

32 พรลภัส 36477
สาย 0
ขาด 0

33 ภัทรวดี 36502
สาย 1
ขาด 0

34 เมย์ 36514
สาย 0
ขาด 0

35 ลลิตา 36524
สาย 4
ขาด 0

36 เลลานี 36527
สาย 1
ขาด 2

37 วรัญญา 36531
สาย 3
ขาด 0

38 วันนิสา 36538
สาย 2
ขาด 0

39 วชิรญาณ์ 36542
สาย 1
ขาด 0

40 วิริญา 36543
สาย 0
ขาด 0

41 สุชาวดี 36573
สาย 18
ขาด 0

42 สุธิมา 36578
สาย 1
ขาด 3

43 สุภาพร 36584
สาย 2
ขาด 0

44 สุรกัญญา 36588
สาย 13
ขาด 2

45 อรวรรณ 36598
สาย 2
ขาด 0

46 อรัชพร 36600
สาย 0
ขาด 2

47 อัญชิสา 36604
สาย 0
ขาด 1

48 อิษฎาอร 36605
สาย 0
ขาด 1