สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/10 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 49 คน
Date : 2018-12-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กรวิชญ์ 35512
สาย 1
ขาด 0

2 จอม 35537
สาย 6
ขาด 5

3 ชาคิน 35555
สาย 12
ขาด 5

4 ณัฐพร 35575
สาย 0
ขาด 1

5 ธนาตย์ 35602
สาย 6
ขาด 0

6 ธรรพ์ณธร 35607
สาย 3
ขาด 4

7 ธีรวัฒน์ 35620
สาย 0
ขาด 0

8 ปรินธร 35658
สาย 0
ขาด 0

9 พัชระ 35673
สาย 4
ขาด 2

10 พีรณัฐ 35676
สาย 1
ขาด 0

11 ภิชญะ 35688
สาย 0
ขาด 0

12 ภูวดล 35697
สาย 1
ขาด 0

13 วรัญญา 35722
สาย 3
ขาด 1

14 วีระยุทธ 35736
สาย 0
ขาด 0

15 ศุภกิจ 35748
สาย 8
ขาด 0

16 สหัสา 35757
สาย 0
ขาด 1

17 สิงหา 35759
สาย 4
ขาด 3

18 สุรวุฒิ 35770
สาย 1
ขาด 1

19 สุรศักดิ์ 35771
สาย 0
ขาด 1

20 จันทร์ทรา 35823
สาย 0
ขาด 0

21 จีรพร 35829
สาย 0
ขาด 0

22 เจนจิรา 35831
สาย 0
ขาด 0

23 ญานิศา 35845
สาย 0
ขาด 0

24 ณัฐกาญจน์ 35849
สาย 0
ขาด 0

25 ณัฐชนนท์ 35852
สาย 1
ขาด 2

26 ณัฐณิชา 35854
สาย 0
ขาด 0

27 ดลพร 35861
สาย 0
ขาด 1

28 นันทวรรณ 35879
สาย 1
ขาด 1

30 บุญยานุช 35884
สาย 0
ขาด 0

31 ประนัฐดา 35889
สาย 1
ขาด 0

32 ปิยะวรรณ 35897
สาย 0
ขาด 0

33 พรญาณี 35901
สาย 0
ขาด 0

34 พรหมพร 35907
สาย 0
ขาด 0

35 พิชาดา 35916
สาย 1
ขาด 0

36 พิมพ์พลอย 35917
สาย 0
ขาด 0

37 แพร 35924
สาย 0
ขาด 0

38 ภัทรนันท์ 35930
สาย 0
ขาด 0

39 วรกมล 35958
สาย 0
ขาด 0

40 วาสนา 35967
สาย 0
ขาด 2

41 วิชชุดา 35968
สาย 0
ขาด 0

42 ศิริประภา 35978
สาย 0
ขาด 0

43 ศุพัฒศร 35979
สาย 0
ขาด 0

44 ศุภนิดา 35981
สาย 0
ขาด 0

45 สิริยากร 35987
สาย 0
ขาด 0

46 สุกานดา 35991
สาย 1
ขาด 0

47 สุชานรี 35992
สาย 0
ขาด 0

48 สุธิมา 35996
สาย 0
ขาด 0

49 อมรรัตน์ 36011
สาย 0
ขาด 0

50 อาริยา 36023
สาย 0
ขาด 0