โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/10 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 50 คน
Date : 2018-01-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กิตติภัฏ 34990
สาย 0
ขาด 0

2 ขวัญ 34997
สาย 2
ขาด 0

3 ณัฐชานนท์ 35037
สาย 2
ขาด 1

4 ณัฐนนท์ 35039
สาย 7
ขาด 2

5 ณัฐวุฒิ 35045
สาย 1
ขาด 0

6 เตชัส 35050
สาย 0
ขาด 0

7 ธนกร 35057
สาย 2
ขาด 1

8 ธนภัทร 35062
สาย 0
ขาด 1

9 ธนาธิป 35067
สาย 2
ขาด 2

10 ธนพนธ์ 35070
สาย 0
ขาด 0

11 นพดนัย 35079
สาย 0
ขาด 0

12 พิพัฒน์ 35111
สาย 1
ขาด 2

13 ภาณุพงศ์ 35122
สาย 0
ขาด 0

14 ภีระพงศ์ 35124
สาย 0
ขาด 1

15 ศุภวัฒน์ 35170
สาย 0
ขาด 0

16 สวัสดิชัย 35179
สาย 1
ขาด 2

17 สิทธิชาติ 35184
สาย 2
ขาด 2

18 อนุภาพ 35203
สาย 0
ขาด 0

19 กฤษติกา 35227
สาย 1
ขาด 0

20 กัญญาณัฐ 35230
สาย 23
ขาด 0

21 ขนิษฐา 35244
สาย 0
ขาด 0

22 เขมรินทร์ 35246
สาย 0
ขาด 0

23 จิดาภา 35249
สาย 1
ขาด 1

24 ณัฐธิดา 35279
สาย 0
ขาด 0

25 ธัญเรศ 35294
สาย 7
ขาด 0

26 ธีรดา 35298
สาย 2
ขาด 1

27 นนทวรรณ 35300
สาย 0
ขาด 1

28 นีรนุช 35311
สาย 0
ขาด 0

29 น้ำทิพย์ 35313
สาย 1
ขาด 3

30 บัณฑิตา 35315
สาย 0
ขาด 2

31 บัว 35316
สาย 4
ขาด 0

32 บุณยวีย์ 35317
สาย 0
ขาด 2

33 บุษยา 35318
สาย 0
ขาด 1

34 เบญจวรรณ 35319
สาย 0
ขาด 0

35 ปกิตตา 35321
สาย 1
ขาด 1

36 ปภาวี 35322
สาย 0
ขาด 0

37 ปวรรัตน์ 35325
สาย 15
ขาด 3

38 ปานหทัย 35328
สาย 23
ขาด 1

39 พรพณา 35335
สาย 1
ขาด 0

40 พัชรินทร์ 35344
สาย 2
ขาด 1

41 มาริสา 35370
สาย 1
ขาด 5

42 ศิรินทิพย์ 35405
สาย 6
ขาด 1

43 ศุภณัฐ 35408
สาย 4
ขาด 2

44 สิริยากร 35417
สาย 3
ขาด 1

45 สิริวรรณ 35418
สาย 0
ขาด 0

46 สุทาวดี 35420
สาย 10
ขาด 2

47 สุพิชฌาย์ 35424
สาย 13
ขาด 1

47 สุพิชฌาย์ 35424
สาย 13
ขาด 1

48 สุภาวดี 35428
สาย 6
ขาด 2

49 กมลชนก 36081
สาย 0
ขาด 0