สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/10 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2020-08-09
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กรวีร์ 36662
สาย 1
ขาด 1

2 กิตติภูมิ 36669
สาย 0
ขาด 0

3 จิรวัฒน์ 36682
สาย 0
ขาด 1

4 จิรัฏฐ์ 36684
สาย 0
ขาด 0

5 จิรายุ 36685
สาย 4
ขาด 0

6 ญาณภัส 36704
สาย 0
ขาด 1

7 ฐิติศักดิ์ 36705
สาย 1
ขาด 4

8 ณัฐกรณ์ 36711
สาย 0
ขาด 0

9 ณัฐสิทธิ์ 36721
สาย 0
ขาด 0

10 ถิรคุณ 36725
สาย 0
ขาด 0

11 ปิยะวงศ์ 36790
สาย 0
ขาด 0

12 พงศกร 36798
สาย 1
ขาด 1

13 พงศธร 36799
สาย 5
ขาด 1

14 พีรพงศ์ 36819
สาย 0
ขาด 0

15 วรัญญู 36856
สาย 0
ขาด 0

16 วัชรนนท์ 36859
สาย 1
ขาด 0

17 ศุภกร 36878
สาย 0
ขาด 0

18 ศุภฤกษ์ 36881
สาย 0
ขาด 0

19 อนุวัธ 36902
สาย 0
ขาด 1

20 กาญจนา 36925
สาย 0
ขาด 0

21 จิรภรณ์ 36945
สาย 0
ขาด 0

22 จิราพร 36948
สาย 0
ขาด 0

23 ชัชลดา 36966
สาย 0
ขาด 0

24 ชานิตา 36967
สาย 0
ขาด 0

25 ชาลิสา 36969
สาย 0
ขาด 0

26 ณัฏฐ์นรี 36982
สาย 0
ขาด 1

27 ณัฐวดี 36989
สาย 0
ขาด 0

28 นิติยา 37016
สาย 0
ขาด 0

29 เนตรชนก 37025
สาย 0
ขาด 2

30 บุตรดาว 37027
สาย 0
ขาด 1

31 ปาลิกา 37045
สาย 0
ขาด 0

32 พิไลพร 37078
สาย 0
ขาด 0

33 ภัทรตมน 37086
สาย 0
ขาด 1

34 รีณาร์ 37110
สาย 0
ขาด 0

35 รุ้งลาวัลย์ 37112
สาย 1
ขาด 2

36 วทันยา 37118
สาย 0
ขาด 0

37 วรัญญา 37127
สาย 0
ขาด 3

38 วิริยา 37141
สาย 0
ขาด 0

39 ปรียาพร 37843
สาย 0
ขาด 0