สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/10 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2020-10-26
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กรวีร์ 36662
สาย 2
ขาด 6

2 กิตติภูมิ 36669
สาย 3
ขาด 5

3 จิรวัฒน์ 36682
สาย 0
ขาด 1

4 จิรัฏฐ์ 36684
สาย 0
ขาด 0

5 จิรายุ 36685
สาย 14
ขาด 2

6 ญาณภัส 36704
สาย 2
ขาด 3

7 ฐิติศักดิ์ 36705
สาย 10
ขาด 8

8 ณัฐกรณ์ 36711
สาย 0
ขาด 1

9 ณัฐสิทธิ์ 36721
สาย 4
ขาด 2

10 ถิรคุณ 36725
สาย 1
ขาด 0

11 ปิยะวงศ์ 36790
สาย 0
ขาด 0

12 พงศกร 36798
สาย 16
ขาด 10

13 พงศธร 36799
สาย 28
ขาด 5

14 พีรพงศ์ 36819
สาย 0
ขาด 3

15 วรัญญู 36856
สาย 0
ขาด 2

16 วัชรนนท์ 36859
สาย 2
ขาด 4

17 ศุภกร 36878
สาย 0
ขาด 1

18 ศุภฤกษ์ 36881
สาย 0
ขาด 2

19 อนุวัธ 36902
สาย 0
ขาด 1

20 กาญจนา 36925
สาย 4
ขาด 4

21 จิรภรณ์ 36945
สาย 0
ขาด 3

22 จิราพร 36948
สาย 0
ขาด 0

23 ชัชลดา 36966
สาย 1
ขาด 0

24 ชานิตา 36967
สาย 0
ขาด 1

25 ชาลิสา 36969
สาย 0
ขาด 1

26 ณัฏฐ์นรี 36982
สาย 1
ขาด 3

27 ณัฐวดี 36989
สาย 0
ขาด 0

28 นิติยา 37016
สาย 2
ขาด 2

29 เนตรชนก 37025
สาย 0
ขาด 7

30 บุตรดาว 37027
สาย 0
ขาด 2

31 ปาลิกา 37045
สาย 0
ขาด 1

32 พิไลพร 37078
สาย 0
ขาด 1

33 ภัทรตมน 37086
สาย 1
ขาด 5

34 รีณาร์ 37110
สาย 0
ขาด 0

35 รุ้งลาวัลย์ 37112
สาย 14
ขาด 6

36 วทันยา 37118
สาย 0
ขาด 0

37 วรัญญา 37127
สาย 1
ขาด 3

38 วิริยา 37141
สาย 0
ขาด 2

39 ปรียาพร 37843
สาย 0
ขาด 1