สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/1 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 38 คน
Date : 2019-02-16
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤษดา 35516
สาย 3
ขาด 0

2 กิตติพงศ์ 35522
สาย 0
ขาด 0

3 ไกรวิชญ์ 35531
สาย 0
ขาด 0

4 ใต้ฟ้า 35586
สาย 0
ขาด 0

5 ธนกฤต 35592
สาย 0
ขาด 0

6 ธัญธร 35609
สาย 0
ขาด 2

7 ธีธัช 35621
สาย 0
ขาด 0

8 ปุณยวีร์ 35668
สาย 0
ขาด 0

9 พสิษฐ์ 35671
สาย 3
ขาด 0

10 ภูวเมศฐ์ 35699
สาย 0
ขาด 1

11 วิศรุต 35731
สาย 0
ขาด 0

12 วีรภัทร 35733
สาย 0
ขาด 1

13 วีรเชษฐ์ 35737
สาย 0
ขาด 0

14 สถาปนา 35752
สาย 0
ขาด 1

15 สาริศ 35758
สาย 5
ขาด 0

16 สิทธิชัย 35760
สาย 0
ขาด 3

17 อิสระ 35794
สาย 0
ขาด 1

18 ขวัญข้าว 35819
สาย 0
ขาด 2

19 จินตนา 35825
สาย 0
ขาด 2

20 ชมม์ชนก 35837
สาย 0
ขาด 0

21 ชลลดา 35840
สาย 0
ขาด 1

22 นพวรรณ 35873
สาย 3
ขาด 4

23 นภสร 35874
สาย 0
ขาด 0

24 นวรส 35877
สาย 4
ขาด 1

25 นาริฒน์ 35881
สาย 0
ขาด 3

26 นิศาชล 35883
สาย 0
ขาด 0

27 ปทิตตา 35886
สาย 0
ขาด 4

28 ปราณปรียา 35891
สาย 0
ขาด 4

29 พลอยนภัส 35908
สาย 1
ขาด 0

30 พิชชาพร 35913
สาย 0
ขาด 1

31 มณฑิตา 35939
สาย 3
ขาด 3

32 รวิสรา 35948
สาย 0
ขาด 1

33 วรรณภร 35960
สาย 0
ขาด 2

34 วิวรรธณี 35970
สาย 1
ขาด 0

35 สิรินดา 35985
สาย 0
ขาด 0

36 อภิญญา 36007
สาย 0
ขาด 0

37 อภิรดี 36010
สาย 0
ขาด 0

38 อุเบกขา 36025
สาย 1
ขาด 4