สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 41 คน
Date : 2020-05-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กมลภพ 36086
สาย 2
ขาด 0

2 ธนกฤต 36171
สาย 4
ขาด 1

3 ธนดล 36172
สาย 3
ขาด 0

4 ธนัท 36181
สาย 0
ขาด 3

5 ธนาพัทธ์ 36185
สาย 0
ขาด 2

6 ธรรมสรณ์ 36187
สาย 6
ขาด 3

7 ธันวา 36191
สาย 2
ขาด 5

8 ธีรธนัตถ์ 36197
สาย 5
ขาด 0

9 นันธพัฒน์ 36211
สาย 0
ขาด 0

10 นิพนธ์ 36213
สาย 0
ขาด 0

11 พีรพัฒน์ 36246
สาย 0
ขาด 1

12 ภูมินทร์ 36253
สาย 5
ขาด 1

13 รัฐธรรมนูญ 36267
สาย 0
ขาด 4

14 วิชวิทย์ 36274
สาย 0
ขาด 1

15 ศิวดล 36288
สาย 0
ขาด 0

16 ศุภณัฐ 36293
สาย 2
ขาด 2

17 สุกฤษฏิ์ 36305
สาย 0
ขาด 0

18 สุวพิชญ์ 36313
สาย 9
ขาด 3

19 เสฏฐวุฒิ 36316
สาย 0
ขาด 1

20 อชิตศักดิ์ 36319
สาย 0
ขาด 3

21 อธิกานต์ 36320
สาย 0
ขาด 2

22 อนุรุธ 36330
สาย 0
ขาด 2

23 อัครวิทย์ 36340
สาย 0
ขาด 0

24 กัญญาพัชร 36353
สาย 0
ขาด 0

25 ครองขวัญ 36365
สาย 1
ขาด 2

26 ณิชกุล 36402
สาย 1
ขาด 2

27 ธัญลักษณ์ 36418
สาย 0
ขาด 2

28 บุญฑริกา 36445
สาย 3
ขาด 2

29 ปาณิศา 36462
สาย 1
ขาด 2

30 พัชรพร 36480
สาย 0
ขาด 0

31 พิชามญชุ์ 36486
สาย 0
ขาด 0

32 ยวิษฐา 36515
สาย 2
ขาด 3

33 รัฐวรรณ 36518
สาย 1
ขาด 2

34 วราภรณ์ 36535
สาย 0
ขาด 0

35 วิชญาพร 36541
สาย 1
ขาด 2

36 วิไลวัลย์ 36545
สาย 0
ขาด 0

37 ศิรประภา 36552
สาย 0
ขาด 0

38 ศิริวิภา 36555
สาย 0
ขาด 0

39 สรัลชนา 36563
สาย 0
ขาด 1

40 สุชาดา 36570
สาย 0
ขาด 0

41 สุชานันท์ 36572
สาย 0
ขาด 2