โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/1 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 37 คน
Date : 2018-01-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กรกฤษณ์ 34982
สาย 4
ขาด 0

2 ฉัตรวิชชา 35015
สาย 0
ขาด 0

3 ชาญณรงค์ 35025
สาย 0
ขาด 1

4 นคฤทธิ์ 35076
สาย 0
ขาด 0

5 นิธิวัฒน์ 35089
สาย 0
ขาด 0

6 ปวรปรัชญ์ 35098
สาย 0
ขาด 0

7 พรหม 35108
สาย 0
ขาด 1

8 พีรปัฐน์ 35112
สาย 1
ขาด 2

9 ภาณุวัฒน์ 35123
สาย 0
ขาด 1

10 ภูมิสิษฐ์ 35126
สาย 0
ขาด 0

11 ภูริเดช 35128
สาย 0
ขาด 2

12 วรพงศ์ 35145
สาย 0
ขาด 1

13 ศุภณัฐ 35166
สาย 0
ขาด 3

14 ศุภณัฐ 35167
สาย 2
ขาด 0

15 สรวิชญ์ 35175
สาย 2
ขาด 5

16 สรสิช 35176
สาย 2
ขาด 5

17 อินทัช 35219
สาย 1
ขาด 0

18 กัญญาพัชร 35231
สาย 2
ขาด 2

19 กัลยรัตน์ 35235
สาย 1
ขาด 0

20 จิรวรรณ 35250
สาย 5
ขาด 1

21 จุฑามาศ 35253
สาย 1
ขาด 0

22 จุรีภรณ์ 35256
สาย 0
ขาด 1

23 ชญานิศ 35257
สาย 1
ขาด 0

24 ณาฐยา 35275
สาย 2
ขาด 5

25 ณัฐรดา 35281
สาย 6
ขาด 0

26 ณิชา 35283
สาย 0
ขาด 0

27 ดุศิตา 35288
สาย 0
ขาด 2

28 ปัณวรรธน์ 35327
สาย 7
ขาด 8

29 พรหมพร 35339
สาย 0
ขาด 6

30 พิชญ์ชุตา 35350
สาย 0
ขาด 0

31 พิมพ์วรัชญ์ 35355
สาย 6
ขาด 2

32 ภัสรา 35362
สาย 1
ขาด 4

33 รัตนพร 35379
สาย 1
ขาด 0

34 วริศรา 35391
สาย 0
ขาด 1

35 ศุภวดี 35410
สาย 1
ขาด 1

36 สาธินี 35413
สาย 0
ขาด 3

37 อลีนา 35434
สาย 0
ขาด 3