สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 38 คน
Date : 2020-10-26
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ธนบดี 36733
สาย 0
ขาด 1

2 ธนัญชัย 36739
สาย 0
ขาด 0

3 ธนากร 36743
สาย 0
ขาด 0

4 ธรรมสรณ์ 36753
สาย 1
ขาด 0

5 ธีรพล 36756
สาย 0
ขาด 1

6 ปณิธาน 36775
สาย 0
ขาด 0

7 ปวิรนันท์ 36786
สาย 0
ขาด 0

8 พชรพล 36805
สาย 0
ขาด 1

9 พิตตินนท์ 36814
สาย 4
ขาด 0

10 พิทยา 36815
สาย 0
ขาด 0

11 ภควัต 36827
สาย 5
ขาด 3

12 ภูมพงษ์ษา 36836
สาย 0
ขาด 0

13 ภูรีรัช 36837
สาย 0
ขาด 3

14 รวินันทร์ 36844
สาย 0
ขาด 1

15 วรกมล 36853
สาย 0
ขาด 0

16 ศราวุธ 36870
สาย 0
ขาด 0

17 ศรุต 36871
สาย 0
ขาด 0

18 ศิริวัช 36873
สาย 0
ขาด 0

19 ศุภพิพัฒน์ 36880
สาย 8
ขาด 0

20 สหรัตน์ 36887
สาย 0
ขาด 0

21 สิรภพ 36890
สาย 0
ขาด 0

22 อานนท์ 36910
สาย 0
ขาด 0

23 กชพร 36918
สาย 2
ขาด 0

24 จิราภรณ์ 36949
สาย 0
ขาด 1

25 ฐิติลักข์ 36978
สาย 6
ขาด 1

26 ธนพร 36995
สาย 0
ขาด 1

27 นนทพร 37010
สาย 6
ขาด 2

28 นิรดา 37019
สาย 0
ขาด 0

29 เบญจวรรณ 37028
สาย 0
ขาด 0

30 ปทิตตา 37029
สาย 0
ขาด 0

31 พร 37053
สาย 0
ขาด 0

32 พีรดา 37079
สาย 0
ขาด 0

33 ภัณฑิรา 37085
สาย 0
ขาด 0

34 วรนุช 37123
สาย 1
ขาด 0

35 วิรดา 37140
สาย 0
ขาด 0

36 สุธิหญิง 37161
สาย 0
ขาด 1

37 สุวัพิชชา 37172
สาย 1
ขาด 1

38 อารยา 37193
สาย 0
ขาด 1