สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/9 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2019-10-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กนกพล 36657
สาย 0
ขาด 3

2 กฤษณะ 36665
สาย 1
ขาด 2

3 จิรภัทร 36680
สาย 1
ขาด 6

4 จิรายุ 36686
สาย 0
ขาด 4

5 ณัฐวุฒิ 36720
สาย 0
ขาด 2

6 ธนกร 36727
สาย 1
ขาด 2

7 ธนพล 36735
สาย 0
ขาด 6

8 ธนากรณ์ 36747
สาย 0
ขาด 5

9 ธีรภัทร 36758
สาย 0
ขาด 0

10 นนทนัดดา 36763
สาย 0
ขาด 1

11 นัชฌากรณ์ 36769
สาย 0
ขาด 0

12 บารมี 36772
สาย 0
ขาด 2

13 ปณิธาน 36776
สาย 1
ขาด 4

14 ปุญญพันธ 36792
สาย 1
ขาด 1

15 ยศพนธ์ 36841
สาย 0
ขาด 0

16 รพีภัทร์ 36843
สาย 0
ขาด 4

17 รัฐภูมิ 36849
สาย 0
ขาด 3

18 วริทธิ์ธร 36858
สาย 0
ขาด 7

19 วัฒนพ 36860
สาย 2
ขาด 4

20 ไอซ์ 36916
สาย 0
ขาด 5

21 ชิดชนก 36970
สาย 0
ขาด 1

22 ญาณิศา 36974
สาย 0
ขาด 0

23 ฐิติกานต์ 36976
สาย 1
ขาด 1

24 ณิชนันท์ 36990
สาย 1
ขาด 0

25 ธันยชนก 37007
สาย 0
ขาด 0

26 นวรัตน์ 37012
สาย 0
ขาด 0

27 นิศารัตน์ 37021
สาย 1
ขาด 4

28 ปริยากร 37033
สาย 0
ขาด 1

29 ปัทชญาภรณ์ 37037
สาย 0
ขาด 0

30 ปานชนก 37041
สาย 1
ขาด 0

31 พชรพร 37051
สาย 0
ขาด 0

32 พรพรรษา 37058
สาย 0
ขาด 0

33 พรรศวีฬ์ 37061
สาย 0
ขาด 2

34 รัชฎาพร 37106
สาย 1
ขาด 0

35 ลดา 37113
สาย 0
ขาด 0

36 สิริวิมล 37157
สาย 0
ขาด 0

37 สุชาดา 37158
สาย 0
ขาด 1

38 สุวพร 37171
สาย 0
ขาด 74

39 อรัญญา 37184
สาย 0
ขาด 0

40 อัญชิสา 37189
สาย 1
ขาด 4