สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/9 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2020-10-26
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กนกพล 37275
สาย 5
ขาด 5

2 เฉลิมชัย 37304
สาย 4
ขาด 5

3 ชโยดม 37309
สาย 1
ขาด 2

4 ธนวัฒน์ 37362
สาย 1
ขาด 4

5 ธนาการ 37371
สาย 2
ขาด 1

6 ธีรภัทร 37378
สาย 0
ขาด 0

7 ปวริศร์ 37404
สาย 0
ขาด 1

8 ปิติภัทร 37411
สาย 2
ขาด 2

9 พงศ์ณภัทร 37415
สาย 0
ขาด 0

10 พลาธิป 37425
สาย 0
ขาด 48

11 พัชชพล 37426
สาย 1
ขาด 2

12 พัสกร 37427
สาย 0
ขาด 1

13 ภูชิต 37444
สาย 0
ขาด 2

14 รัชชานนท์ 37452
สาย 0
ขาด 1

15 วงศ์ชัยวัชร์ 37461
สาย 0
ขาด 0

16 สรวิศ 37487
สาย 0
ขาด 1

17 สุจิตต์ 37498
สาย 0
ขาด 2

18 สุธี 37500
สาย 0
ขาด 0

19 สุวรรณภูมิ 37506
สาย 0
ขาด 0

20 กนกอร 37533
สาย 2
ขาด 2

21 กรกมล 37535
สาย 1
ขาด 1

22 ชนิกานต์ 37588
สาย 0
ขาด 0

23 ชาลิสา 37592
สาย 1
ขาด 1

24 ญาดา 37601
สาย 0
ขาด 1

25 ฐิติมา 37606
สาย 0
ขาด 0

26 ณัฐทัย 37614
สาย 1
ขาด 1

27 ธนภรณ์ 37628
สาย 0
ขาด 2

28 นิชาภา 37648
สาย 0
ขาด 0

29 นิรชา 37649
สาย 0
ขาด 0

30 นุสรา 37653
สาย 1
ขาด 2

31 ปณิดา 37660
สาย 0
ขาด 0

32 ปนัสดา 37662
สาย 0
ขาด 0

33 ปาลิตา 37674
สาย 0
ขาด 0

34 พิมพ์สุดา 37698
สาย 0
ขาด 3

35 วรรณนิษา 37736
สาย 0
ขาด 0

36 วรรณษา 37739
สาย 0
ขาด 0

37 สุพัตตา 37778
สาย 0
ขาด 0

38 ธนารัตน์ 37792
สาย 0
ขาด 0

39 อรญา 37800
สาย 0
ขาด 1