สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/9 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 49 คน
Date : 2018-10-24
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กรวิทย์ 36087
สาย 8
ขาด 5

2 กิตติพัฒน์ 36102
สาย 0
ขาด 1

3 ชนกานต์ 36128
สาย 3
ขาด 12

4 ชัชวาล 36137
สาย 7
ขาด 5

5 ชานน 36147
สาย 12
ขาด 7

6 ธีรชัย 36196
สาย 0
ขาด 3

7 ธีรภัทร 36199
สาย 0
ขาด 1

8 นันทิศ 36210
สาย 0
ขาด 0

9 พงศ์พัทธ์ 36232
สาย 12
ขาด 1

10 พงษกร 36234
สาย 0
ขาด 1

11 พงษ์ศกร 36235
สาย 7
ขาด 2

12 พีรพัฒน์ 36245
สาย 0
ขาด 0

13 ภูริภัทร 36257
สาย 0
ขาด 0

14 ภูริภัทร 36258
สาย 2
ขาด 0

16 วงศกร 36270
สาย 0
ขาด 0

17 วิชา 36276
สาย 1
ขาด 2

18 ศิลา 36287
สาย 14
ขาด 6

19 ศุภชัย 36291
สาย 3
ขาด 1

20 ศุภณัฐ 36292
สาย 0
ขาด 4

21 อธิตพล 36323
สาย 7
ขาด 11

22 อภัชญา 36333
สาย 0
ขาด 0

23 เอกยุทธ 36344
สาย 1
ขาด 6

24 กนกพร 36348
สาย 0
ขาด 0

25 กรสุดา 36349
สาย 0
ขาด 0

26 กวินรดา 36350
สาย 7
ขาด 3

27 ชุตินันต์ 36381
สาย 0
ขาด 7

28 ณัฐธิตา 36393
สาย 0
ขาด 1

29 ธนพร 36408
สาย 0
ขาด 2

30 ธรรมิกา 36414
สาย 0
ขาด 3

31 ธัญญาพร 36416
สาย 0
ขาด 1

32 ธัญวาทิพย์ 36419
สาย 0
ขาด 4

33 นฐพร 36426
สาย 0
ขาด 0

34 นุชวรา 36443
สาย 0
ขาด 0

35 ปวีณา 36459
สาย 0
ขาด 4

36 ปุณรดา 36470
สาย 2
ขาด 1

37 พิมพ์ลภัส 36492
สาย 0
ขาด 1

38 มัญชรี 36510
สาย 0
ขาด 0

39 รุ่งทิวา 36520
สาย 0
ขาด 0

40 ฤชุดา 36523
สาย 0
ขาด 1

41 ศรุตยา 36549
สาย 0
ขาด 0

42 ศิริรัตน์ 36554
สาย 0
ขาด 1

43 สุทธิดา 36575
สาย 0
ขาด 2

44 สุภาวดี 36585
สาย 0
ขาด 2

45 หนึ่งฤทัย 36590
สาย 0
ขาด 0

46 อติภา 36591
สาย 0
ขาด 1

47 อนัญญา 36592
สาย 0
ขาด 0

48 ดลพร 36654
สาย 4
ขาด 3

49 กิตติพงศ์ 36656
สาย 5
ขาด 2

50 อภิสรา 37263
สาย 0
ขาด 0