โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/9 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 48 คน
Date : 2018-03-21
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กันตพัฒน์ 35517
สาย 1
ขาด 0

2 กิตติพัทธ์ 35524
สาย 1
ขาด 1

3 กิตติศักดิ์ 35525
สาย 0
ขาด 1

4 ชัชวาล 35552
สาย 2
ขาด 1

5 ฐานุพงศ์ 35565
สาย 5
ขาด 6

6 ดลฤทธิ์ 35582
สาย 0
ขาด 4

7 ตำนาน 35585
สาย 0
ขาด 1

8 นพดล 35627
สาย 0
ขาด 0

9 นรวัฒน์ 35633
สาย 0
ขาด 0

10 นราทร 35634
สาย 11
ขาด 1

11 นันทพงศ์ 35639
สาย 1
ขาด 9

12 บดินทร์ 35643
สาย 0
ขาด 6

13 บูรพา 35646
สาย 0
ขาด 5

14 ปฏิพัทธ์ 35649
สาย 0
ขาด 0

15 ปฐมพร 35651
สาย 0
ขาด 4

16 ประทีป 35656
สาย 5
ขาด 6

17 ปุญญวิชญ์ 35666
สาย 0
ขาด 1

18 ภูตะวัน 35689
สาย 0
ขาด 0

19 ภูวกฤต 35695
สาย 1
ขาด 4

20 วงษกร 35715
สาย 4
ขาด 1

21 วีรชัย 35732
สาย 1
ขาด 3

22 ศรายุทธ 35741
สาย 3
ขาด 2

23 ศักย์ศรณ์ 35745
สาย 7
ขาด 8

24 สิทธิพร 35761
สาย 3
ขาด 4

25 สุทธิพงษ์ 35766
สาย 2
ขาด 1

26 อภิรักษ์ 35784
สาย 1
ขาด 5

27 อภิศิษย์ 35786
สาย 1
ขาด 0

28 อรรถพร 35792
สาย 0
ขาด 1

29 กรรชรัฏ 35805
สาย 0
ขาด 1

30 กิตติญา 35811
สาย 1
ขาด 1

31 กุลธิดา 35814
สาย 2
ขาด 11

32 คุณิตา 35822
สาย 0
ขาด 1

33 จิราภรณ์ 35827
สาย 0
ขาด 0

34 ณัฐมน 35855
สาย 0
ขาด 1

35 ณัฐวิภา 35856
สาย 5
ขาด 12

36 ณัฐสรวง 35857
สาย 5
ขาด 5

37 ทิตาวีร์ 35863
สาย 0
ขาด 2

38 ธวัลรัตน์ 35870
สาย 1
ขาด 1

39 ธิดารัตน์ 35872
สาย 9
ขาด 4

40 นฤมล 35876
สาย 2
ขาด 0

41 ภัทราพร 35935
สาย 0
ขาด 0

42 มนัสนันท์ 35941
สาย 0
ขาด 2

43 วิภาดา 35969
สาย 0
ขาด 1

44 ศรัณยา 35972
สาย 0
ขาด 0

45 สิริยากร 35988
สาย 0
ขาด 0

46 อภิญญา 36008
สาย 7
ขาด 1

47 อรณิชา 36013
สาย 0
ขาด 0

48 อริสา 36020
สาย 0
ขาด 3