สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/8 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2021-01-25
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กรวีร์ 37276
สาย 0
ขาด 0

2 จักรกฤษณ์ 37293
สาย 0
ขาด 0

3 จิรภัทร 37298
สาย 2
ขาด 8

4 จิรายุ 37299
สาย 0
ขาด 1

5 จิรายุ 37300
สาย 0
ขาด 1

6 ชัยรัตน์ 37315
สาย 0
ขาด 0

7 ฐานพัฒน์ 37320
สาย 1
ขาด 0

8 ณัฐกานต์ 37331
สาย 0
ขาด 0

9 ธนกร 37352
สาย 1
ขาด 4

10 ธนภณ 37357
สาย 1
ขาด 0

11 ธนภูมิ 37360
สาย 0
ขาด 5

12 ธนวัฒน์ 37364
สาย 1
ขาด 0

13 ธนินท์ธร 37373
สาย 0
ขาด 0

14 ธัญวัฒน์ 37375
สาย 0
ขาด 0

15 นวมินทร์ 37387
สาย 1
ขาด 8

16 ภาณุกรณ์ 37440
สาย 2
ขาด 3

17 ภาสวุฒิ 37443
สาย 1
ขาด 1

18 วชิรวิทย์ 37462
สาย 0
ขาด 1

19 สุรยุทธ 37486
สาย 0
ขาด 2

20 อัศนัย 37524
สาย 0
ขาด 0

21 เอกภพ 37527
สาย 4
ขาด 0

22 กฤติมา 37540
สาย 0
ขาด 0

23 กัญจน์อมล 37543
สาย 1
ขาด 0

24 จิราพัชร 37571
สาย 0
ขาด 0

25 ชลนที 37589
สาย 0
ขาด 0

26 ณัฐธิดา 37615
สาย 0
ขาด 0

27 ธัญญลักษณ์ 37630
สาย 0
ขาด 0

28 นมิดา 37640
สาย 0
ขาด 2

29 เบญจพร 37658
สาย 0
ขาด 18

30 รัตติกาล 37721
สาย 1
ขาด 4

31 ชนาภัทร 37741
สาย 0
ขาด 0

32 วริยา 37745
สาย 0
ขาด 1

33 วิภาดา 37748
สาย 0
ขาด 0

34 วิภาภรณ์ 37749
สาย 0
ขาด 0

35 วิราพร 37753
สาย 0
ขาด 0

36 ศิรัญญา 37762
สาย 0
ขาด 0

37 ศิริภัทรตรา 37765
สาย 0
ขาด 0

38 หทัยพร 37794
สาย 0
ขาด 5

39 อภิชญา 37797
สาย 0
ขาด 0

40 อัญษิกา 37809
สาย 0
ขาด 4