สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/8 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2020-05-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ฉายตะวัน 36126
สาย 1
ขาด 3

2 กรกฏ 36660
สาย 4
ขาด 1

3 กิตติศักดิ์ 36671
สาย 0
ขาด 0

4 จิรายุ 36688
สาย 0
ขาด 1

5 ชยานันท์ 36695
สาย 0
ขาด 0

6 ฑิปกรณ์ 36706
สาย 1
ขาด 3

7 ธนพจน์ 36734
สาย 1
ขาด 0

8 ธิติศักดิ์ 36755
สาย 7
ขาด 2

9 นราธิป 36766
สาย 0
ขาด 0

10 ประธานพร 36779
สาย 1
ขาด 3

11 ปวริศ 36785
สาย 2
ขาด 5

12 พรหมพิชัย 36808
สาย 0
ขาด 0

13 พรหมมินทร์ 36809
สาย 0
ขาด 1

14 พัทธนันท์ 36813
สาย 2
ขาด 1

15 พีรพัฒน์ 36824
สาย 12
ขาด 0

16 ภูธันวา 36834
สาย 0
ขาด 1

17 มงคลชัย 36838
สาย 0
ขาด 3

18 รณชัย 36842
สาย 1
ขาด 3

19 ศมากร 36868
สาย 1
ขาด 0

20 กัญญาภัค 36922
สาย 11
ขาด 5

21 กานต์ธิดา 36926
สาย 0
ขาด 0

22 กุลภรณ์ 36930
สาย 0
ขาด 2

23 ณัฐนันท์ 36988
สาย 1
ขาด 2

24 ธมนวรรณ 36999
สาย 0
ขาด 2

25 แพรทอง 37081
สาย 0
ขาด 12

26 ภัทรวดี 37087
สาย 0
ขาด 1

27 เยาวพา 37102
สาย 10
ขาด 3

28 วรนุช 37122
สาย 6
ขาด 1

29 วรรณนิสา 37124
สาย 0
ขาด 1

30 วรัญญา 37130
สาย 3
ขาด 3

31 วาสินี 37136
สาย 0
ขาด 2

32 ศวรรยา 37144
สาย 0
ขาด 5

33 เสาวภา 37173
สาย 1
ขาด 3

34 อริสา 37185
สาย 0
ขาด 0

35 อินทิรา 37198
สาย 0
ขาด 2

36 อิสริยา 37199
สาย 0
ขาด 0

37 ปิ่นปินัทธ์ 37266
สาย 0
ขาด 1

38 กีรติ 37270
สาย 22
ขาด 0

39 จีรนันท์ 37272
สาย 3
ขาด 1

40 เข็มมิกา 37880
สาย 1
ขาด 3