สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/8 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 49 คน
Date : 2018-12-10
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กันตภณ 36096
สาย 0
ขาด 0

2 กิตติพงศ์ 36101
สาย 0
ขาด 0

3 เกรียงไกร 36110
สาย 0
ขาด 2

4 เกษมสันต์ 36111
สาย 0
ขาด 0

5 เขตโสภณ 36112
สาย 0
ขาด 0

6 ชญานนท์ 36127
สาย 0
ขาด 0

7 ชุติพนธ์ 36151
สาย 1
ขาด 13

8 ณัฐดนัย 36156
สาย 1
ขาด 25

9 ณัฐพงศ์ 36157
สาย 1
ขาด 2

10 ณัฐพร 36158
สาย 0
ขาด 0

11 ณัฐวุฒิ 36161
สาย 0
ขาด 0

12 ดิฐษพงศ์ 36163
สาย 3
ขาด 3

13 ไตรณรงค์ 36165
สาย 0
ขาด 0

14 ต้นฉัตร 36166
สาย 0
ขาด 0

15 ทวินชัย 36167
สาย 0
ขาด 0

16 ธนนท์ 36174
สาย 0
ขาด 0

17 ธฤษณุ 36190
สาย 0
ขาด 0

18 ปาลิน 36227
สาย 0
ขาด 0

19 พุฒิพงศ์ 36247
สาย 1
ขาด 1

20 ภูริณัฐ 36255
สาย 0
ขาด 3

21 มนธน 36261
สาย 0
ขาด 2

22 เมธาสิทธิ์ 36262
สาย 0
ขาด 0

23 รัชชานนท์ 36265
สาย 1
ขาด 1

24 วีระศักดิ์ 36281
สาย 0
ขาด 1

25 ศิรวิชญ์ 36285
สาย 0
ขาด 2

26 สรศักดิ์ 36297
สาย 0
ขาด 0

27 สหรัฐ 36299
สาย 0
ขาด 0

28 ใสอองเมิง 36317
สาย 0
ขาด 0

29 อนุชา 36328
สาย 0
ขาด 0

30 อรรถพล 36337
สาย 0
ขาด 3

31 จิรนันท์ 36370
สาย 0
ขาด 0

32 ณัฐมล 36396
สาย 0
ขาด 0

33 นภาพร 36431
สาย 0
ขาด 2

34 นภาพร 36432
สาย 0
ขาด 0

35 ปนัดดา 36449
สาย 0
ขาด 1

36 ปิยาภรณ์ 36466
สาย 0
ขาด 2

37 พัชราภา 36483
สาย 0
ขาด 1

38 เพ็ญแข 36496
สาย 0
ขาด 0

39 แพรวา 36497
สาย 0
ขาด 1

40 ภัทรวดี 36503
สาย 6
ขาด 1

41 เมธาวี 36513
สาย 0
ขาด 0

42 ลักษกา 36525
สาย 0
ขาด 1

43 วิริยาภรณ์ 36544
สาย 0
ขาด 0

44 สุภาพร 36582
สาย 0
ขาด 0

45 สุมลรัตน์ 36586
สาย 0
ขาด 0

46 อภิฤดี 36594
สาย 0
ขาด 0

47 อรทัย 36597
สาย 0
ขาด 0

48 อริสา 36601
สาย 0
ขาด 1

49 กิตติกวิน 36652
สาย 0
ขาด 0