โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/8 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 48 คน
Date : 2018-01-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กีรติ 35527
สาย 2
ขาด 4

2 จักรพัชร 35538
สาย 1
ขาด 7

3 จิรพันธ์ 35540
สาย 0
ขาด 1

4 เจษฏา 35545
สาย 0
ขาด 0

6 ชุติวัต 35560
สาย 0
ขาด 1

7 ญาณพัฒน์ 35564
สาย 1
ขาด 0

8 ณัฐพงษ์ 35574
สาย 0
ขาด 0

9 ณัฐวุฒิ 35578
สาย 0
ขาด 0

10 ธนวัฒน์ 35598
สาย 0
ขาด 0

11 ธิติ 35612
สาย 0
ขาด 3

12 ธีรพงษ์ 35615
สาย 0
ขาด 1

13 นฤเบศ 35636
สาย 2
ขาด 0

14 ปุญญาพัฒน์ 35667
สาย 0
ขาด 0

15 พัชรพล 35672
สาย 2
ขาด 6

16 ภูตะวัน 35690
สาย 10
ขาด 6

17 ภูวดล 35698
สาย 0
ขาด 9

18 รัชพล 35709
สาย 0
ขาด 0

19 วงศธร 35714
สาย 10
ขาด 0

20 วุฒิภัทร 35738
สาย 0
ขาด 2

21 ศรัณย์ 35739
สาย 13
ขาด 7

22 สิทธิพล 35762
สาย 0
ขาด 4

23 สิรดนัย 35763
สาย 3
ขาด 1

24 สุทธิพัฒน์ 35767
สาย 1
ขาด 2

25 หฤษฏ์ 35777
สาย 0
ขาด 0

26 อนุภัทร 35778
สาย 0
ขาด 3

27 อนุเทพ 35781
สาย 1
ขาด 0

28 อภิรักษ์ 35785
สาย 1
ขาด 0

29 อรรถกร 35790
สาย 2
ขาด 4

30 กนกพร 35798
สาย 1
ขาด 0

31 กนกวรรณ 35799
สาย 0
ขาด 0

32 กฤษนันท์ 35807
สาย 0
ขาด 0

33 กัณญณัฐ 35808
สาย 0
ขาด 0

34 เขมิกา 35821
สาย 8
ขาด 2

35 จารุวรรณ 35824
สาย 10
ขาด 4

36 ชาคริยา 35842
สาย 0
ขาด 0

37 ณัฏฐ์ชนิตรา 35848
สาย 0
ขาด 1

38 ประภัสสร 35890
สาย 5
ขาด 2

39 พรพิมล 35904
สาย 0
ขาด 1

40 พัชรี 35909
สาย 1
ขาด 2

41 พิชญะวรรณ 35914
สาย 2
ขาด 1

42 เพ็ญพิชชา 35922
สาย 0
ขาด 0

43 แพรวา 35925
สาย 0
ขาด 0

44 รุจิรดา 35953
สาย 0
ขาด 0

45 วันวิสา 35966
สาย 0
ขาด 0

46 สุนิสา 35997
สาย 0
ขาด 0

47 อพิณญา 36004
สาย 2
ขาด 1

48 อภิชญา 36006
สาย 1
ขาด 3

49 อภิญญา 36009
สาย 0
ขาด 0