สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/7 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2019-10-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 จตุพร 36676
สาย 0
ขาด 3

2 จิตรภัทร 36679
สาย 0
ขาด 4

3 จิรภัทร์ 36681
สาย 0
ขาด 0

4 ชววัฒน์ 36697
สาย 0
ขาด 0

5 ชัยพฤกษ์ 36699
สาย 7
ขาด 3

6 ณัฐนนท์ 36713
สาย 1
ขาด 0

7 พงศ์ทรัพย์ 36802
สาย 0
ขาด 0

8 พงศ์พิศาล 36803
สาย 0
ขาด 7

9 พรรคพล 36807
สาย 1
ขาด 1

10 รวิพล 36845
สาย 2
ขาด 7

11 ศุภณัฐ 36879
สาย 2
ขาด 1

12 สุรสิทธิ์ 36893
สาย 0
ขาด 47

13 เสาวภาคย์ 36894
สาย 2
ขาด 2

14 อนันดา 36898
สาย 1
ขาด 2

15 อนันต์สิทธิ์ 36899
สาย 0
ขาด 0

16 อรชน 36903
สาย 0
ขาด 3

17 การะเกด 36928
สาย 0
ขาด 2

18 ญาณาทิพ 36972
สาย 0
ขาด 2

19 ณัฏฐนิชา 36981
สาย 0
ขาด 5

20 ธนัญญา 36997
สาย 0
ขาด 0

21 ธวัลพร 37000
สาย 0
ขาด 1

22 นพณัฐ 37011
สาย 0
ขาด 1

23 นิสาชล 37022
สาย 0
ขาด 0

24 ปานระวี 37043
สาย 1
ขาด 7

25 ปิยาภรณ์ 37047
สาย 2
ขาด 9

26 พรนัชชา 37057
สาย 0
ขาด 1

27 พิมพ์ชนก 37073
สาย 0
ขาด 0

28 ภคนันท์ 37082
สาย 2
ขาด 5

29 ภคพร 37083
สาย 1
ขาด 2

30 ภัทราภรณ์ 37088
สาย 0
ขาด 0

31 ภัสราพร 37092
สาย 0
ขาด 1

32 วิภาพร 37138
สาย 2
ขาด 2

33 ศิรินาถ 37147
สาย 0
ขาด 0

34 ศุภิสรา 37150
สาย 2
ขาด 2

35 สุพรรณษา 37164
สาย 0
ขาด 0

36 สุรีย์พร 37170
สาย 1
ขาด 1

37 อตินุช 37176
สาย 0
ขาด 2

38 พัชราพร 37268
สาย 2
ขาด 1

39 ณัฐพนธ์ 37271
สาย 7
ขาด 4