โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/7 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 47 คน
Date : 2018-03-21
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ณพรรษ 35033
สาย 0
ขาด 11

2 อนพัทย์ 35202
สาย 0
ขาด 56

3 กานต์ 35518
สาย 0
ขาด 2

4 กิตติพงศ์ 35523
สาย 0
ขาด 0

5 เกียรติภูมิ 35528
สาย 0
ขาด 16

6 คณิสร 35533
สาย 0
ขาด 33

7 เจษฏาภรณ์ 35546
สาย 8
ขาด 1

8 โชติ 35561
สาย 2
ขาด 2

9 ไชยพศ 35562
สาย 1
ขาด 38

10 ฐิติพันธ์ 35568
สาย 1
ขาด 7

11 ถิรวิทย์ 35587
สาย 0
ขาด 2

12 ธนบุตร 35595
สาย 0
ขาด 3

13 ธนพล 35596
สาย 1
ขาด 2

14 นครินทร์ 35625
สาย 1
ขาด 1

15 บัณฑิต 35644
สาย 2
ขาด 5

16 ปฐมพงศ์ 35650
สาย 8
ขาด 2

17 ปรัตถกร 35657
สาย 2
ขาด 7

18 ปัญวัฒน์ 35662
สาย 2
ขาด 1

19 ภคพล 35681
สาย 6
ขาด 4

20 ภคิน 35682
สาย 0
ขาด 1

21 ภานุวัฒน์ 35687
สาย 0
ขาด 0

22 รพีพัฒน์ 35706
สาย 2
ขาด 2

23 รวินท์ 35707
สาย 0
ขาด 5

24 ราเชน 35711
สาย 0
ขาด 0

25 วรวุฒิ 35721
สาย 0
ขาด 0

26 ศราวุธ 35742
สาย 7
ขาด 5

27 สุรพงษ์ 35769
สาย 1
ขาด 1

28 เสกสรรค์ 35775
สาย 9
ขาด 7

29 อภิภู 35782
สาย 0
ขาด 0

30 อรรถชัย 35791
สาย 0
ขาด 3

31 นัชชาธิป 35878
สาย 1
ขาด 2

32 นิชาภา 35882
สาย 6
ขาด 3

33 เบญจมาศ 35885
สาย 16
ขาด 4

34 ปนัดดา 35887
สาย 9
ขาด 25

35 ปริศนา 35892
สาย 0
ขาด 3

36 ปุณยนุช 35898
สาย 7
ขาด 7

37 พิมพ์ลภัส 35918
สาย 12
ขาด 8

38 พิยดา 35920
สาย 0
ขาด 3

39 พิรดา 35921
สาย 0
ขาด 1

40 ภัทรวดี 35931
สาย 0
ขาด 0

41 ภาวินี 35936
สาย 2
ขาด 3

42 มุธิตา 35944
สาย 4
ขาด 26

43 ศรัญญา 35971
สาย 12
ขาด 11

44 สิรินียา 35986
สาย 0
ขาด 1

45 สิริยากร 35989
สาย 0
ขาด 1

46 อรสา 36016
สาย 0
ขาด 2

47 ชนากานต์ 36085
สาย 6
ขาด 4