สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/6 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2021-01-19
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กณิศ 37274
สาย 0
ขาด 3

2 กิตติศักดิ์ 37288
สาย 0
ขาด 4

3 ชญานนท์ 37306
สาย 0
ขาด 3

4 ดิศรณ์ 37343
สาย 0
ขาด 0

5 ธนวรรษ 37361
สาย 0
ขาด 6

6 ธนัช 37367
สาย 0
ขาด 4

7 นิติภูมิ 37393
สาย 8
ขาด 8

8 ปกาศิต 37397
สาย 0
ขาด 2

10 ปาณัสม์ 37408
สาย 0
ขาด 6

11 พีรพล 37430
สาย 0
ขาด 1

12 ภาณุพงศ์ 37442
สาย 0
ขาด 3

13 มงคลชัย 37445
สาย 7
ขาด 11

14 รพีภัทร 37451
สาย 0
ขาด 0

15 รัชพล 37453
สาย 5
ขาด 5

16 ศิวดล 37480
สาย 0
ขาด 0

17 ศุภกฤต 37482
สาย 3
ขาด 3

18 อติเทพ 37512
สาย 1
ขาด 2

19 เอกอริ 37529
สาย 0
ขาด 0

20 กัลยกร 37547
สาย 0
ขาด 2

21 จีรารัตน์ 37575
สาย 0
ขาด 2

22 จุธาทิพย์ 37577
สาย 0
ขาด 5

23 ชาลิสา 37593
สาย 0
ขาด 4

24 ณาห์ดาว 37618
สาย 2
ขาด 2

25 นวรัตน์ 37646
สาย 1
ขาด 6

26 ปาณิตา 37671
สาย 0
ขาด 4

27 ปิยะพร 37676
สาย 0
ขาด 0

28 พรรณอร 37685
สาย 2
ขาด 3

29 เพ็ญจวรรณ 37704
สาย 0
ขาด 1

30 แพรวา 37705
สาย 1
ขาด 7

31 ภงษ์รัตน์ตรี 37708
สาย 0
ขาด 5

32 รุจาภา 37725
สาย 1
ขาด 0

33 ศลิษา 37756
สาย 0
ขาด 0

34 ศศิวิมล 37760
สาย 0
ขาด 3

35 ศิริรัตน์ 37767
สาย 1
ขาด 4

36 สุชานันท์ 37776
สาย 0
ขาด 1

37 สุภัสสรา 37787
สาย 0
ขาด 0

38 สุภาพร 37789
สาย 1
ขาด 0

39 โสภา 37793
สาย 0
ขาด 0

40 หฤทชนัน 37796
สาย 0
ขาด 7