โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/6 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 47 คน
Date : 2018-01-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เขมกร 35532
สาย 0
ขาด 3

2 คุณานนท์ 35536
สาย 0
ขาด 1

3 ชลธิต 35549
สาย 0
ขาด 4

4 ณรินทร์ธร 35571
สาย 0
ขาด 3

5 ณัฐธัญ 35572
สาย 13
ขาด 3

6 ณัฐนนท์ 35573
สาย 0
ขาด 1

7 ตนุภัทร 35583
สาย 0
ขาด 2

8 ทินภัทร 35590
สาย 0
ขาด 42

9 ธนากร 35600
สาย 0
ขาด 1

10 ธนาธร 35603
สาย 1
ขาด 2

11 ธันวา 35611
สาย 0
ขาด 5

12 ธีรพงษ์ 35614
สาย 0
ขาด 44

13 ธีรุตม์ 35622
สาย 11
ขาด 6

15 นพรัตน์ 35630
สาย 0
ขาด 1

16 นภัส 35632
สาย 7
ขาด 18

17 นฤบดี 35635
สาย 5
ขาด 3

18 ปฏิทิน 35648
สาย 0
ขาด 3

19 ปรเมษฐ 35659
สาย 0
ขาด 3

20 ปิยะพล 35665
สาย 0
ขาด 1

21 ภานุพงศ์ 35686
สาย 3
ขาด 4

22 ภูสวรรค์ 35700
สาย 0
ขาด 8

23 รัฐภูมิ 35710
สาย 3
ขาด 6

24 วนัฐฐภูมิ 35716
สาย 1
ขาด 1

25 วรทัต 35718
สาย 1
ขาด 2

26 วรพล 35720
สาย 0
ขาด 1

27 วีรภัทร 35735
สาย 0
ขาด 2

28 ศุภกร 35747
สาย 5
ขาด 4

29 สรยุทธ 35753
สาย 0
ขาด 4

30 สิรภพ 35764
สาย 5
ขาด 2

31 สุเมธี 35773
สาย 2
ขาด 5

32 เสกสรรค์ 35774
สาย 0
ขาด 4

33 อมรรัตน์ 35787
สาย 0
ขาด 4

34 อรรฆพล 35789
สาย 4
ขาด 4

35 กรกนก 35804
สาย 1
ขาด 1

36 ขจีพรรณ 35818
สาย 2
ขาด 6

37 ณัฐกาญจน์ 35850
สาย 18
ขาด 8

38 ณัฐชนัญ 35853
สาย 15
ขาด 3

39 ดรุณี 35860
สาย 5
ขาด 2

40 ธนวรรณ 35867
สาย 8
ขาด 11

41 ปวีณา 35893
สาย 0
ขาด 5

42 ภคพร 35926
สาย 19
ขาด 15

43 มณีวรรณ 35940
สาย 0
ขาด 1

44 รินรดา 35951
สาย 5
ขาด 3

45 ฤทัย 35956
สาย 13
ขาด 2

46 ศุภารมย์ 35982
สาย 0
ขาด 1

47 อริสดา 36018
สาย 0
ขาด 1

48 อารียา 36024
สาย 0
ขาด 1