สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/6 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2020-05-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กมลพัฒน์ 36659
สาย 1
ขาด 4

2 กันตพัฒน์ 36666
สาย 0
ขาด 4

3 จิรายุ 36687
สาย 0
ขาด 7

4 ชลธาร 36696
สาย 4
ขาด 1

5 ชาญวุฒิ 36700
สาย 1
ขาด 1

6 ณฐกร 36707
สาย 0
ขาด 1

7 ณัฐนนท์ 36712
สาย 6
ขาด 18

8 ณัฐวุฒิ 36718
สาย 0
ขาด 1

9 ธีรภัทร์ 36759
สาย 0
ขาด 2

10 ปฏิวัติ 36774
สาย 6
ขาด 4

11 ปรมินทร์ 36778
สาย 22
ขาด 6

12 พศวินท์ 36811
สาย 0
ขาด 2

13 พศวีร์ 36812
สาย 0
ขาด 1

14 พิรุณฤทธิ์ 36818
สาย 5
ขาด 6

15 ภากร 36830
สาย 1
ขาด 1

16 มานะชัย 36840
สาย 0
ขาด 2

17 วีรภัทร 36863
สาย 0
ขาด 3

18 ศิริวัฒน์ 36874
สาย 4
ขาด 49

19 สหรัฐ 36886
สาย 4
ขาด 3

20 อิทธิพล 36911
สาย 0
ขาด 2

21 อินทัช 36913
สาย 0
ขาด 2

22 ขวัญข้าว 36936
สาย 0
ขาด 2

23 จรรยพร 36938
สาย 0
ขาด 1

24 จิรนันท์ 36944
สาย 1
ขาด 1

25 ชนกนันท์ 36959
สาย 3
ขาด 5

26 ณฤดี 36979
สาย 5
ขาด 8

27 ธัญพิชชา 37005
สาย 3
ขาด 10

28 บุณยพร 37026
สาย 7
ขาด 4

29 พรรษา 37062
สาย 1
ขาด 6

30 พิพัฒชา 37072
สาย 2
ขาด 27

31 มนทิตา 37094
สาย 0
ขาด 4

32 ลักษณารีย์ 37116
สาย 2
ขาด 5

33 วงเดือน 37117
สาย 7
ขาด 3

34 วนิดา 37121
สาย 0
ขาด 1

35 วรัญญา 37126
สาย 0
ขาด 0

36 วรัญญา 37128
สาย 0
ขาด 0

37 วริษา 37134
สาย 0
ขาด 5

38 สุชานาถ 37159
สาย 7
ขาด 8

39 สุนิสา 37163
สาย 1
ขาด 0

40 อภิวรรณ 37183
สาย 0
ขาด 8