สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/6 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2020-10-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กณิศ 37274
สาย 0
ขาด 0

2 กิตติศักดิ์ 37288
สาย 2
ขาด 4

3 ชญานนท์ 37306
สาย 14
ขาด 1

4 ดิศรณ์ 37343
สาย 0
ขาด 1

5 ธนวรรษ 37361
สาย 1
ขาด 1

6 ธนัช 37367
สาย 0
ขาด 1

7 นิติภูมิ 37393
สาย 26
ขาด 7

8 ปกาศิต 37397
สาย 1
ขาด 13

10 ปาณัสม์ 37408
สาย 0
ขาด 4

11 พีรพล 37430
สาย 0
ขาด 2

12 ภาณุพงศ์ 37442
สาย 14
ขาด 9

13 มงคลชัย 37445
สาย 38
ขาด 10

14 รพีภัทร 37451
สาย 0
ขาด 0

15 รัชพล 37453
สาย 15
ขาด 5

16 ศิวดล 37480
สาย 0
ขาด 0

17 ศุภกฤต 37482
สาย 4
ขาด 0

18 อติเทพ 37512
สาย 1
ขาด 2

19 เอกอริ 37529
สาย 0
ขาด 2

20 กัลยกร 37547
สาย 0
ขาด 0

21 จีรารัตน์ 37575
สาย 1
ขาด 0

22 จุธาทิพย์ 37577
สาย 1
ขาด 4

23 ชาลิสา 37593
สาย 0
ขาด 7

24 ณาห์ดาว 37618
สาย 1
ขาด 6

25 นวรัตน์ 37646
สาย 0
ขาด 1

26 ปาณิตา 37671
สาย 0
ขาด 1

27 ปิยะพร 37676
สาย 0
ขาด 1

28 พรรณอร 37685
สาย 3
ขาด 1

29 เพ็ญจวรรณ 37704
สาย 0
ขาด 2

30 แพรวา 37705
สาย 2
ขาด 3

31 ภงษ์รัตน์ตรี 37708
สาย 0
ขาด 0

32 รุจาภา 37725
สาย 7
ขาด 2

33 ศลิษา 37756
สาย 0
ขาด 1

34 ศศิวิมล 37760
สาย 0
ขาด 8

35 ศิริรัตน์ 37767
สาย 6
ขาด 2

36 สุชานันท์ 37776
สาย 0
ขาด 1

37 สุภัสสรา 37787
สาย 0
ขาด 1

38 สุภาพร 37789
สาย 1
ขาด 0

39 โสภา 37793
สาย 0
ขาด 1

40 หฤทชนัน 37796
สาย 1
ขาด 2