สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/6 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 50 คน
Date : 2019-02-16
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤษดา 36093
สาย 0
ขาด 2

2 กิตติพัทธ์ 36103
สาย 0
ขาด 0

3 กิติชัย 36106
สาย 2
ขาด 10

4 กีรติ 36107
สาย 0
ขาด 12

5 จิระพัฒน์ 36124
สาย 0
ขาด 3

6 ชวินทร์วุฒิ 36136
สาย 0
ขาด 1

7 ชิษณุพงษ์ 36150
สาย 2
ขาด 0

8 ธนธัส 36202
สาย 1
ขาด 3

9 นพชัย 36204
สาย 0
ขาด 2

10 นรินทร์ 36208
สาย 0
ขาด 3

11 ระพีพัฒน์ 36264
สาย 4
ขาด 0

12 วรายุทธ์ 36271
สาย 0
ขาด 0

13 วรินทร 36272
สาย 0
ขาด 0

14 สมพงษ์ 36294
สาย 0
ขาด 1

15 สรยุทธ์ 36296
สาย 3
ขาด 0

16 สิรวิชญ์ 36302
สาย 0
ขาด 0

17 สิรวิชญ์ 36303
สาย 0
ขาด 2

18 สิริโชติ 36304
สาย 0
ขาด 4

19 สุภกร 36308
สาย 3
ขาด 1

20 อนันต์ยศ 36324
สาย 0
ขาด 1

21 อนิวรรต 36326
สาย 0
ขาด 9

22 อภิวุฒิ 36335
สาย 3
ขาด 1

23 อภิสิทธิ์ 36336
สาย 0
ขาด 4

24 อำพล 36341
สาย 1
ขาด 2

25 เอกรินทร์ 36345
สาย 0
ขาด 0

26 กัญญ์วรา 36355
สาย 2
ขาด 1

27 กิตติยา 36360
สาย 0
ขาด 1

28 ชุติมา 36383
สาย 0
ขาด 2

29 ณัฐรินีย์ 36397
สาย 0
ขาด 2

30 ดลพรรณ 36404
สาย 0
ขาด 1

31 ธัญฤดีนันท์ 36417
สาย 0
ขาด 1

32 ธันยกานต์ 36420
สาย 0
ขาด 25

33 ธาริณี 36422
สาย 0
ขาด 2

34 นพมาศ 36427
สาย 4
ขาด 1

35 ปภาวรินท์ 36452
สาย 0
ขาด 3

36 พรไพลิน 36478
สาย 0
ขาด 2

37 ภัทรนันท์ 36501
สาย 1
ขาด 2

38 ภัสสร 36504
สาย 1
ขาด 1

39 มนัสนันท์ 36509
สาย 0
ขาด 2

40 รวีภัทร์ 36517
สาย 2
ขาด 2

41 รุ่งทิวา 36521
สาย 8
ขาด 10

42 รุ่งนภา 36522
สาย 1
ขาด 1

43 วรรณพร 36530
สาย 0
ขาด 0

44 ศศิวรรณ 36550
สาย 0
ขาด 5

45 ศิรินทิพย์ 36553
สาย 0
ขาด 1

46 สลิลลาวัลย์ 36565
สาย 0
ขาด 1

47 สิริธร 36568
สาย 1
ขาด 8

48 สิริรัตน์ 36569
สาย 4
ขาด 1

49 สุทธิดา 36574
สาย 0
ขาด 2

50 โสภิษฐกาญจน์ 36589
สาย 12
ขาด 3