โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/5 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 48 คน
Date : 2018-01-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กนกกฤษ 35511
สาย 0
ขาด 0

2 กฤตติยกานต์ 35513
สาย 1
ขาด 0

3 กิตติ 35521
สาย 0
ขาด 0

4 จิรศักดิ์ 35542
สาย 1
ขาด 1

5 เจษฏา 35544
สาย 0
ขาด 2

6 ชนินทร์ 35548
สาย 0
ขาด 0

7 ชวิน 35550
สาย 0
ขาด 0

8 ชัยวัฒน์ 35553
สาย 6
ขาด 0

9 ฌาญพิพัฒน์ 35563
สาย 0
ขาด 1

10 ณฐวัตร 35570
สาย 0
ขาด 3

11 ณัฐพล 35577
สาย 0
ขาด 0

12 ณัฐวุฒิ 35579
สาย 0
ขาด 4

13 ธนดล 35593
สาย 0
ขาด 2

14 ธนดล 35594
สาย 6
ขาด 2

15 ธนวิชญ์ 35599
สาย 1
ขาด 2

16 ธเนศ 35606
สาย 0
ขาด 1

17 ธีรภัทร 35617
สาย 1
ขาด 2

18 นครินทร์ 35624
สาย 0
ขาด 5

19 นพรัตน์ 35629
สาย 1
ขาด 40

20 นภดล 35631
สาย 6
ขาด 2

21 นวมินทร์ 35637
สาย 0
ขาด 0

22 ปภพ 35653
สาย 0
ขาด 2

23 พีรพล 35677
สาย 0
ขาด 0

24 พุทธคุณ 35679
สาย 10
ขาด 5

25 ไพรสิทธิ์ 35680
สาย 1
ขาด 0

26 ภูมิพัฒน์ 35692
สาย 1
ขาด 1

27 ภูวดล 35696
สาย 1
ขาด 1

28 รชต 35705
สาย 0
ขาด 0

29 วิชเยนทร์ 35730
สาย 3
ขาด 1

30 ศรัณย์ภัทร 35740
สาย 0
ขาด 1

31 ศักดิ์ณรินทร์ 35744
สาย 0
ขาด 3

32 สุเมธ 35772
สาย 2
ขาด 0

33 อภิมุข 35783
สาย 0
ขาด 2

35 กุลณัฏฐ์ 35812
สาย 0
ขาด 5

36 เกล็ดพลอย 35815
สาย 0
ขาด 4

37 จิรัฐิพร 35826
สาย 2
ขาด 0

38 ชนิตา 35835
สาย 0
ขาด 3

39 ชลธิชา 35839
สาย 0
ขาด 1

40 ชัญญานุช 35841
สาย 1
ขาด 0

41 ทาริกา 35862
สาย 0
ขาด 0

42 ธนพร 35866
สาย 9
ขาด 0

43 ปุณยาพร 35899
สาย 15
ขาด 1

44 พรพรรณ 35903
สาย 0
ขาด 0

45 รัตนา 35949
สาย 0
ขาด 1

46 รุ่งอรุณ 35955
สาย 2
ขาด 1

47 สุรีมล 35999
สาย 5
ขาด 0

48 สุวนันท์ 36001
สาย 9
ขาด 1

49 อรัญญารัตน์ 36017
สาย 0
ขาด 0