สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/5 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2020-08-09
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤษณะ 37281
สาย 0
ขาด 2

2 จุลจักษ์ 37301
สาย 0
ขาด 0

3 เจริญ 37302
สาย 0
ขาด 0

4 ณฐนนท์ 37325
สาย 0
ขาด 0

5 ณัฐภูมิ 37337
สาย 0
ขาด 0

6 ดราเทพ 37342
สาย 0
ขาด 0

7 ธนกฤต 37353
สาย 0
ขาด 1

8 ธนดล 37354
สาย 0
ขาด 0

9 ธนากร 37370
สาย 0
ขาด 1

10 นครินทร์ 37383
สาย 0
ขาด 0

11 นวพล 37386
สาย 0
ขาด 0

12 นาวี 37392
สาย 0
ขาด 0

13 ปริภัทร์ 37401
สาย 0
ขาด 4

14 พงศ์ศิริ 37416
สาย 0
ขาด 0

15 พีรพัฒน์ 37431
สาย 0
ขาด 0

16 รณกร 37450
สาย 0
ขาด 1

17 ศุภกร 37481
สาย 0
ขาด 0

18 สรยุทธ 37485
สาย 0
ขาด 0

19 สุปริญญา 37501
สาย 0
ขาด 0

20 สุรชัย 37502
สาย 0
ขาด 0

21 อนาวิล 37516
สาย 0
ขาด 1

22 อัมรินทร์ 37523
สาย 0
ขาด 0

23 กุลณี 37554
สาย 0
ขาด 0

24 จิราภรณ์ 37572
สาย 0
ขาด 0

25 ชนกนันท์ 37583
สาย 0
ขาด 0

26 ณัฐวลัย 37617
สาย 0
ขาด 0

27 ธนพร 37627
สาย 0
ขาด 0

28 นริศรา 37641
สาย 0
ขาด 0

29 นุชบา 37652
สาย 0
ขาด 0

30 ปรียาภรณ์ 37667
สาย 0
ขาด 0

31 พรชิตา 37681
สาย 0
ขาด 1

32 พิชชาภรณ์ 37693
สาย 0
ขาด 0

33 เมษา 37715
สาย 0
ขาด 1

34 รัตติกร 37720
สาย 0
ขาด 1

35 ลลนา 37730
สาย 0
ขาด 1

36 ศศินา 37758
สาย 0
ขาด 1

37 สุชญา 37774
สาย 0
ขาด 0

38 อารตี 37812
สาย 0
ขาด 0

39 วัชราภรณ์ 37878
สาย 0
ขาด 1