สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/5 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 50 คน
Date : 2019-02-16
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤตภาส 36088
สาย 0
ขาด 2

2 กฤตวัฏ 36089
สาย 0
ขาด 0

3 กวิน 36095
สาย 0
ขาด 0

4 คมคณิต 36116
สาย 0
ขาด 1

5 ชนะพงศ์ 36129
สาย 2
ขาด 0

6 ชนะพล 36130
สาย 4
ขาด 2

7 ชัยมงคล 36140
สาย 0
ขาด 2

8 ชานนท์ 36148
สาย 0
ขาด 6

9 ณัฐกานต์ 36155
สาย 0
ขาด 2

10 ณัฐวุฒิ 36160
สาย 0
ขาด 1

11 ดวงกมล 36162
สาย 0
ขาด 2

12 ธิติวุฒิ 36193
สาย 0
ขาด 6

13 นภจร 36206
สาย 0
ขาด 3

14 ปรมพล 36217
สาย 0
ขาด 0

15 พศุตม์ 36239
สาย 0
ขาด 0

16 พิริยะพงศ์ 36244
สาย 1
ขาด 1

17 ภูรินท์ 36256
สาย 1
ขาด 1

18 ภูวรินทร์ 36259
สาย 0
ขาด 1

19 โภคิน 36260
สาย 28
ขาด 4

20 รัตนะ 36269
สาย 0
ขาด 1

21 วสุพล 36273
สาย 1
ขาด 2

22 ศุภกิตติ์ 36290
สาย 1
ขาด 1

23 สรยุทธ์ 36295
สาย 1
ขาด 4

24 สุภิเดช 36309
สาย 2
ขาด 1

25 อนุวัฒน์ 36331
สาย 0
ขาด 0

26 กนกพร 36347
สาย 0
ขาด 1

27 ญาณิศา 36384
สาย 0
ขาด 1

28 ณัฐชา 36390
สาย 0
ขาด 0

29 ณัฐวศา 36399
สาย 1
ขาด 0

30 ธนัญญา 36411
สาย 2
ขาด 4

31 นพรดา 36428
สาย 4
ขาด 3

32 นิชานันท์ 36439
สาย 0
ขาด 5

33 เนตรหทัยชนก 36444
สาย 2
ขาด 1

34 ปนิตา 36451
สาย 0
ขาด 2

35 ปิยาวรรณ 36467
สาย 2
ขาด 2

36 พรทิตา 36473
สาย 0
ขาด 41

37 พศิกา 36479
สาย 0
ขาด 2

38 พัชรา 36481
สาย 0
ขาด 1

39 พีร์ณภัทร 36495
สาย 8
ขาด 0

40 วรางคณา 36532
สาย 0
ขาด 14

41 วราภรณ์ 36534
สาย 0
ขาด 0

42 วีรยา 36546
สาย 1
ขาด 1

43 ศุจีภรณ์ 36556
สาย 0
ขาด 4

44 สมิตา 36560
สาย 0
ขาด 0

45 สรัญญา 36562
สาย 1
ขาด 0

46 สาริศา 36566
สาย 4
ขาด 3

47 สุธิมา 36577
สาย 0
ขาด 0

48 สุมินตรา 36587
สาย 2
ขาด 3

49 อัฉรา 36602
สาย 2
ขาด 3

50 ธนกฤต 36655
สาย 0
ขาด 2