สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/5 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2020-05-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กรณัฐ 36661
สาย 0
ขาด 4

2 จิรวิทย์ 36683
สาย 0
ขาด 1

3 ณัฐพงษ์ 36715
สาย 3
ขาด 4

4 ธนกฤต 36730
สาย 0
ขาด 2

5 ธนากร 36745
สาย 6
ขาด 3

6 ธวัชชัย 36754
สาย 1
ขาด 5

7 ปริพล 36781
สาย 17
ขาด 15

8 ปรเมศร์ 36783
สาย 0
ขาด 1

9 พงศภัค 36801
สาย 3
ขาด 2

10 พิริยะคุณ 36817
สาย 0
ขาด 3

11 พีรพงษ์ 36820
สาย 0
ขาด 9

12 พีรพล 36822
สาย 4
ขาด 8

13 รัชชานนท์ 36846
สาย 0
ขาด 4

14 รัฐภูมิ 36848
สาย 0
ขาด 0

15 วุฒิพงษ์ 36866
สาย 0
ขาด 2

16 ศิรภัทร 36872
สาย 0
ขาด 2

17 ศิริศักดิ์ 36876
สาย 0
ขาด 2

18 สกลภัทร 36884
สาย 1
ขาด 0

19 ศักดิ์โชติ 36891
สาย 0
ขาด 3

20 หมาก 36895
สาย 0
ขาด 1

21 อนุชิต 36900
สาย 0
ขาด 1

22 อนุวัฒน์ 36901
สาย 2
ขาด 9

23 กวิสรา 36920
สาย 0
ขาด 0

24 จิรารัตน์ 36952
สาย 0
ขาด 2

25 จุรีพร 36955
สาย 11
ขาด 4

26 ธัญชนก 37003
สาย 0
ขาด 0

27 นันท์นภัส 37013
สาย 0
ขาด 1

28 นาฏศิลป์ 37014
สาย 0
ขาด 4

29 พรชิตา 37054
สาย 0
ขาด 3

30 พรทิวา 37056
สาย 0
ขาด 0

31 พิงค์ลานนา 37069
สาย 0
ขาด 1

32 มิ่งกมล 37100
สาย 1
ขาด 4

33 รัตติกาล 37107
สาย 0
ขาด 0

34 รัตนากร 37108
สาย 7
ขาด 5

35 รินรดา 37109
สาย 0
ขาด 0

36 รุ่งวิชญาดา 37111
สาย 0
ขาด 11

37 ลลนา 37114
สาย 0
ขาด 2

38 ศุภิสรา 37149
สาย 3
ขาด 8

39 อนุธิดา 37179
สาย 2
ขาด 1

40 อรไพลิณ 37186
สาย 10
ขาด 6