สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/4 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 49 คน
Date : 2018-10-24
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กำเนิดทรัพย์ 36098
สาย 0
ขาด 2

2 กิตติศักดิ์ 36104
สาย 0
ขาด 0

3 จิรวัฒน์ 36122
สาย 1
ขาด 5

4 ชัยวิวัฒน์ 36145
สาย 0
ขาด 0

5 ดุลภากร 36164
สาย 0
ขาด 1

6 ทัศนชัย 36168
สาย 0
ขาด 2

7 ธณกร 36169
สาย 2
ขาด 3

8 ธนิสร 36186
สาย 0
ขาด 0

9 ธีรภัทร 36200
สาย 0
ขาด 0

10 ปฏิพล 36214
สาย 1
ขาด 4

11 ปรินทร์ 36220
สาย 1
ขาด 6

12 ปองพล 36224
สาย 0
ขาด 6

13 ปองพล 36225
สาย 0
ขาด 3

14 พงศ์ภวัฒน์ 36233
สาย 0
ขาด 1

15 พลัฏฐ์ 36238
สาย 0
ขาด 7

16 พันกร 36241
สาย 1
ขาด 3

17 ภวันศักย์ 36249
สาย 5
ขาด 0

18 รัชต 36266
สาย 0
ขาด 0

19 วิวิธชัย 36278
สาย 0
ขาด 2

20 วีระวุฒิ 36280
สาย 0
ขาด 0

21 สิทธิพงษ์ 36300
สาย 0
ขาด 2

22 อนุชา 36327
สาย 7
ขาด 19

23 อภิรักษ์ 36334
สาย 0
ขาด 2

24 จินตวี 36369
สาย 0
ขาด 1

25 จิฬาภรณ์ 36371
สาย 0
ขาด 3

26 ชลธิชา 36377
สาย 0
ขาด 0

27 ชิตาภา 36380
สาย 1
ขาด 7

28 ฐานิตา 36387
สาย 0
ขาด 4

29 ณัชชา 36389
สาย 0
ขาด 1

30 ณัฐสรณ์ 36400
สาย 4
ขาด 2

31 ณิชาพัชร์ 36403
สาย 0
ขาด 0

32 ธีรนาฏ 36424
สาย 1
ขาด 5

33 นภัสสร 36429
สาย 0
ขาด 1

34 นภัสสร 36430
สาย 0
ขาด 1

35 ปรางค์ทิพย์ 36455
สาย 0
ขาด 1

36 ปริณาย์ 36457
สาย 0
ขาด 0

37 ปัญญวรรณ 36460
สาย 0
ขาด 0

38 ผกามาศ 36471
สาย 0
ขาด 0

39 พรชนก 36472
สาย 0
ขาด 0

40 พัชราภา 36482
สาย 0
ขาด 0

41 พิมลพรรณ 36493
สาย 0
ขาด 0

42 ฟ้าประทานพร 36498
สาย 0
ขาด 0

43 ภาสิริ 36507
สาย 0
ขาด 0

44 รุจิรา 36519
สาย 0
ขาด 0

45 ลักษณ์นารา 36526
สาย 0
ขาด 0

46 วันวิสา 36539
สาย 3
ขาด 0

47 สุภาพร 36583
สาย 0
ขาด 2

48 อรชร 36596
สาย 0
ขาด 1

49 อัญชลี 36603
สาย 0
ขาด 0