สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/4 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 37 คน
Date : 2021-04-11
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ชญานนท์ 37307
สาย 0
ขาด 3

2 ฐิติพัฒน์ 37321
สาย 0
ขาด 5

3 ฐิติวัฒน์ 37322
สาย 5
ขาด 17

4 ทักษ์ดนัย 37347
สาย 0
ขาด 0

5 ธนวันต์ 37365
สาย 1
ขาด 2

6 ปรเมศร์ 37403
สาย 0
ขาด 2

7 ปิยะวัฒน์ 37412
สาย 0
ขาด 0

8 พชร 37418
สาย 0
ขาด 1

9 พีรณัฐ 37429
สาย 2
ขาด 0

10 ภวินท์ 37437
สาย 5
ขาด 6

11 ยศพันธ์ 37447
สาย 2
ขาด 10

12 ยุทธพิชัย 37448
สาย 0
ขาด 1

13 รัฐชานนท์ 37454
สาย 0
ขาด 4

14 รัฐภูมิ 37455
สาย 0
ขาด 1

15 รัฐศาสตร์ 37456
สาย 0
ขาด 4

16 วรณัน 37463
สาย 0
ขาด 4

17 ศรสรรณ์ 37475
สาย 0
ขาด 4

18 ศุภชัย 37483
สาย 0
ขาด 2

19 สุทธิโชค 37499
สาย 1
ขาด 2

20 สุรยุทธ 37505
สาย 0
ขาด 7

21 อภิศักดิ์ 37521
สาย 0
ขาด 4

22 อิฐศิลา 37525
สาย 0
ขาด 0

23 เตชินี 37623
สาย 2
ขาด 3

24 ธิดารัตน์ 37635
สาย 2
ขาด 6

25 เนติภรณ์ 37654
สาย 0
ขาด 1

26 ปัทมา 37670
สาย 0
ขาด 0

27 เปรมสิริ 37677
สาย 0
ขาด 6

28 พรชนิตย์ 37680
สาย 0
ขาด 0

29 พรรณปพร 37683
สาย 0
ขาด 7

30 พิมพ์ชนก 37696
สาย 0
ขาด 3

31 รุ้งนภา 37728
สาย 0
ขาด 1

32 วรรณภา 37737
สาย 0
ขาด 3

33 ศตพร 37754
สาย 1
ขาด 0

34 ศุภิมล 37768
สาย 0
ขาด 3

35 สกุลรัตน์ 37771
สาย 0
ขาด 0

36 สุภัสสรา 37788
สาย 0
ขาด 0

37 หทัยรัตน์ 37795
สาย 0
ขาด 3