สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/4 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2019-10-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กิตติวินท์ 36670
สาย 0
ขาด 0

2 ก้องภพ 36674
สาย 0
ขาด 1

3 คมกฤษณ์ 36675
สาย 0
ขาด 9

4 ชนาวัฒน์ 36692
สาย 0
ขาด 0

5 ชยานนท์ 36694
สาย 0
ขาด 3

6 ชนะชัย 36698
สาย 0
ขาด 0

7 ณฐกร 36708
สาย 0
ขาด 3

8 ณัฐวุฒิ 36719
สาย 0
ขาด 1

9 ธนัทธรณ์ 36740
สาย 1
ขาด 5

10 ธนากร 36744
สาย 0
ขาด 15

11 ธนโชติ 36749
สาย 1
ขาด 0

12 ธนโชติ 36750
สาย 0
ขาด 0

13 นันท์นภัส 36770
สาย 0
ขาด 0

14 ปัญญพัฒน์ 36787
สาย 3
ขาด 1

15 ปิยะกร 36789
สาย 0
ขาด 0

16 พงศธร 36800
สาย 0
ขาด 1

17 ภาสกร 36832
สาย 10
ขาด 5

18 วิชยุตม์ 36861
สาย 7
ขาด 56

19 ศรายุธ 36869
สาย 6
ขาด 17

20 อชิตพล 36897
สาย 3
ขาด 3

21 อรรถพล 36904
สาย 0
ขาด 0

22 อัครพล 36907
สาย 5
ขาด 1

23 เกศณี 36932
สาย 0
ขาด 0

24 แก้วตา 36935
สาย 0
ขาด 2

25 จิราทร 36947
สาย 2
ขาด 3

26 ชฎารัตน์ 36958
สาย 0
ขาด 3

27 ชาลินี 36968
สาย 0
ขาด 3

28 ธิษตยา 37009
สาย 0
ขาด 0

29 นิชนันท์ 37015
สาย 0
ขาด 0

30 เนตรชนก 37024
สาย 1
ขาด 2

31 ปวรา 37035
สาย 0
ขาด 0

32 ปิยธิดา 37046
สาย 0
ขาด 0

33 พัชรินทร์ 37067
สาย 4
ขาด 0

34 พิชามณชุ์ 37071
สาย 0
ขาด 6

35 วรินดา 37131
สาย 0
ขาด 3

36 ศุภิสรา 37151
สาย 2
ขาด 2

37 สิริยากร 37156
สาย 0
ขาด 4

38 อสิรญา 37188
สาย 0
ขาด 0

39 อัญชิสา 37190
สาย 6
ขาด 0

40 อินกมล 37196
สาย 0
ขาด 0