สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/4 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2021-01-25
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ชญานนท์ 37307
สาย 0
ขาด 3

2 ฐิติพัฒน์ 37321
สาย 0
ขาด 2

3 ฐิติวัฒน์ 37322
สาย 0
ขาด 9

4 ทักษ์ดนัย 37347
สาย 0
ขาด 0

5 ธนวันต์ 37365
สาย 1
ขาด 2

6 ปรเมศร์ 37403
สาย 0
ขาด 1

7 ปิยะวัฒน์ 37412
สาย 0
ขาด 0

8 พชร 37418
สาย 0
ขาด 0

9 พีรณัฐ 37429
สาย 2
ขาด 0

10 ภวินท์ 37437
สาย 2
ขาด 5

11 ยศพันธ์ 37447
สาย 2
ขาด 6

12 ยุทธพิชัย 37448
สาย 0
ขาด 1

13 รัฐชานนท์ 37454
สาย 0
ขาด 3

14 รัฐภูมิ 37455
สาย 0
ขาด 0

15 รัฐศาสตร์ 37456
สาย 0
ขาด 3

16 วรณัน 37463
สาย 0
ขาด 1

17 ศรสรรณ์ 37475
สาย 0
ขาด 1

18 ศุภชัย 37483
สาย 0
ขาด 1

19 สุทธิโชค 37499
สาย 1
ขาด 2

20 สุรยุทธ 37505
สาย 0
ขาด 4

21 อภิศักดิ์ 37521
สาย 0
ขาด 3

22 อิฐศิลา 37525
สาย 0
ขาด 0

23 ณัฐณิชา 37613
สาย 0
ขาด 10

24 เตชินี 37623
สาย 2
ขาด 2

25 ธิดารัตน์ 37635
สาย 2
ขาด 4

26 เนติภรณ์ 37654
สาย 0
ขาด 0

27 ปัทมา 37670
สาย 0
ขาด 0

28 เปรมสิริ 37677
สาย 0
ขาด 6

29 พรชนิตย์ 37680
สาย 0
ขาด 0

30 พรรณปพร 37683
สาย 0
ขาด 5

31 พิมพ์ชนก 37696
สาย 0
ขาด 2

32 รุ้งนภา 37728
สาย 0
ขาด 1

33 วรรณภา 37737
สาย 0
ขาด 2

34 ศตพร 37754
สาย 0
ขาด 0

35 ศตพร 37755
สาย 0
ขาด 14

36 ศุภิมล 37768
สาย 0
ขาด 2

37 สกุลรัตน์ 37771
สาย 0
ขาด 0

38 สุภัสสรา 37788
สาย 0
ขาด 0

39 หทัยรัตน์ 37795
สาย 0
ขาด 3