โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/3 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2018-03-21
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 โกมินทร์ 35530
สาย 3
ขาด 4

2 ชาญชัย 35556
สาย 3
ขาด 0

3 ชินวัฒน์ 35558
สาย 0
ขาด 0

4 ฐิติโรจน์ 35569
สาย 3
ขาด 0

5 ธนวัฒน์ 35597
สาย 1
ขาด 0

6 ธนาธิป 35604
สาย 0
ขาด 2

7 ธิติกร 35613
สาย 1
ขาด 0

8 นิติพล 35640
สาย 2
ขาด 0

9 ปัณณวิชญ์ 35663
สาย 0
ขาด 1

10 ปิยณัฐ 35664
สาย 0
ขาด 0

11 พีรพัฒน์ 35678
สาย 3
ขาด 6

12 ภูริเดช 35694
สาย 1
ขาด 3

13 มนัสวิน 35701
สาย 25
ขาด 4

14 โยธิน 35704
สาย 1
ขาด 0

15 ราเมศวธ์ 35712
สาย 3
ขาด 0

16 วาธยา 35727
สาย 0
ขาด 0

17 ศิวกร 35746
สาย 0
ขาด 0

18 สวรินทร์ 35755
สาย 2
ขาด 0

19 อนุรักษ์ 35780
สาย 0
ขาด 0

20 กรวรรณ 35806
สาย 0
ขาด 1

21 กัญญาภรณ์ 35809
สาย 2
ขาด 1

22 กัลยา 35810
สาย 0
ขาด 0

23 ชนิกานต์ 35834
สาย 1
ขาด 1

24 ณัฐกานต์ 35851
สาย 4
ขาด 2

25 ทิศยา 35864
สาย 9
ขาด 9

26 ธนกรณ์ 35865
สาย 0
ขาด 1

27 ธวัลรัตน์ 35869
สาย 0
ขาด 1

28 ปาริฉัตร 35895
สาย 1
ขาด 0

29 พรนภัส 35902
สาย 0
ขาด 0

30 พรรณราย 35906
สาย 0
ขาด 0

31 ภัคจิรา 35928
สาย 0
ขาด 3

32 ภัทรานิษฐ์ 35934
สาย 7
ขาด 4

33 ภิญญาพัชญ์ 35937
สาย 5
ขาด 7

34 มรกต 35942
สาย 0
ขาด 3

35 เมลิษา 35945
สาย 1
ขาด 0

36 ยุรกาน 35946
สาย 0
ขาด 0

37 รถระวี 35947
สาย 0
ขาด 0

38 สิรภัทร 35984
สาย 0
ขาด 1

39 ไอรดา 36026
สาย 1
ขาด 0