สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/3 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2018-10-24
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กิตติกวินท์ 36100
สาย 0
ขาด 1

2 คเณศณัฏฐ์ 36115
สาย 0
ขาด 3

3 คุณวุฒิ 36118
สาย 8
ขาด 2

4 จิรศักดิ์ 36123
สาย 0
ขาด 0

5 ณพวุฒิ 36152
สาย 0
ขาด 1

6 ณัฏฐชัย 36154
สาย 0
ขาด 0

7 ธนกฤต 36170
สาย 0
ขาด 2

8 ธนภัทร 36178
สาย 14
ขาด 4

9 ธรรศ 36189
สาย 0
ขาด 2

10 ปฏิภาณ 36215
สาย 24
ขาด 15

11 ปัญญพัชญ์ 36226
สาย 1
ขาด 3

12 ปูรณ์ธน 36229
สาย 10
ขาด 4

13 พงศกร 36230
สาย 6
ขาด 0

14 ภูริช 36254
สาย 0
ขาด 2

15 สราวุฒิ 36298
สาย 0
ขาด 0

16 อธิชา 36321
สาย 14
ขาด 4

17 อัครพล 36339
สาย 0
ขาด 0

18 อุกฤษฎ์ 36343
สาย 0
ขาด 2

19 กายกาญ 36359
สาย 0
ขาด 0

20 กุศลิน 36362
สาย 0
ขาด 0

21 ชนรดี 36374
สาย 0
ขาด 10

22 ชุติมันต์ 36382
สาย 0
ขาด 3

23 ณัฐชา 36391
สาย 0
ขาด 1

24 ณัฐภัสสร 36394
สาย 2
ขาด 0

25 ณัฐภัสสร 36395
สาย 0
ขาด 0

26 ณัฐวรา 36398
สาย 0
ขาด 0

27 ดวงหทัย 36405
สาย 0
ขาด 1

28 ต้องตาแก้ว 36406
สาย 1
ขาด 2

29 ธารา 36421
สาย 1
ขาด 4

30 นลพรรณ 36435
สาย 2
ขาด 4

31 นิชาลี 36440
สาย 0
ขาด 1

32 ปิยะธิดา 36465
สาย 0
ขาด 1

33 พรรภษา 36476
สาย 9
ขาด 1

34 พิชญ์สินี 36485
สาย 0
ขาด 3

35 พิมพ์นารา 36491
สาย 0
ขาด 2

36 พิริษา 36494
สาย 0
ขาด 0

37 ศุภกานต์ 36557
สาย 0
ขาด 4

38 ศุภมน 36558
สาย 1
ขาด 8

39 ศุภิสร 36559
สาย 0
ขาด 1

40 สิราวรรณ 36567
สาย 1
ขาด 1