สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/2 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2018-12-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤษดา 36094
สาย 0
ขาด 0

2 กาณฑ์ 36097
สาย 0
ขาด 0

3 กิจติคุณ 36099
สาย 0
ขาด 0

4 ชินภัทร 36149
สาย 0
ขาด 0

5 ณัฐวุฒิ 36159
สาย 0
ขาด 0

6 ธนทัต 36173
สาย 0
ขาด 0

7 ธนนันท์ 36175
สาย 0
ขาด 2

8 ธิติพัทธ์ 36192
สาย 1
ขาด 3

9 ธีร 36195
สาย 0
ขาด 0

10 ธีรรัตน์ 36201
สาย 0
ขาด 0

11 นิธิศ 36212
สาย 0
ขาด 0

12 ประชา 36218
สาย 0
ขาด 1

13 ปราชญา 36219
สาย 5
ขาด 2

14 สุภเดช 36310
สาย 0
ขาด 1

15 กัญญาณัฐ 36351
สาย 1
ขาด 1

16 กันตินันท์ 36356
สาย 0
ขาด 6

17 กานต์พิชชา 36358
สาย 0
ขาด 0

18 กิติวรรณ 36361
สาย 1
ขาด 5

19 จามีณ 36366
สาย 0
ขาด 0

20 ชนภัส 36373
สาย 0
ขาด 1

21 ชิดชนก 36379
สาย 2
ขาด 2

22 ญาตินันท์ 36386
สาย 0
ขาด 0

23 ณัฐสลิล 36401
สาย 0
ขาด 1

24 ธนัชพร 36410
สาย 1
ขาด 0

25 ธมญวรรณ 36412
สาย 0
ขาด 1

26 นิธิพร 36441
สาย 0
ขาด 1

27 ปนิตตรา 36450
สาย 0
ขาด 0

28 ปาลิดา 36463
สาย 0
ขาด 0

29 ปีระกาแก้ว 36468
สาย 5
ขาด 3

30 พัทธ์ธีรา 36484
สาย 1
ขาด 0

31 พิณอรุณ 36487
สาย 0
ขาด 1

32 พิมพกานต์ 36488
สาย 0
ขาด 1

33 พิมพรรณ 36489
สาย 0
ขาด 2

34 ภควดี 36499
สาย 0
ขาด 0

35 มิรา 36511
สาย 0
ขาด 2

36 วนัชพร 36528
สาย 0
ขาด 1

37 ศรารัตน์ 36548
สาย 2
ขาด 4

38 ศศิวิมล 36551
สาย 1
ขาด 1

39 สุภชา 36580
สาย 0
ขาด 1

40 สุภัชชา 36581
สาย 0
ขาด 3