สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/2 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 35 คน
Date : 2020-10-26
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤษฎิ์ 37280
สาย 0
ขาด 1

2 ณัชชวกร 37328
สาย 0
ขาด 0

3 ธนดล 37355
สาย 1
ขาด 3

4 ธนัตวิชญิ์ 37368
สาย 0
ขาด 3

5 ธีรภัทร 37380
สาย 8
ขาด 2

6 พชร 37419
สาย 0
ขาด 0

7 พรชัย 37420
สาย 0
ขาด 1

8 วิกัญญ์ 37470
สาย 0
ขาด 0

9 ศุภณัฏฐ์ 37484
สาย 0
ขาด 2

10 หิรัญ 37511
สาย 0
ขาด 0

11 อนันต์ธพล 37513
สาย 0
ขาด 0

12 อนาวิน 37515
สาย 0
ขาด 0

13 กนกวรรณ 37532
สาย 0
ขาด 1

14 กนิษฐา 37534
สาย 0
ขาด 0

15 กวินธิดา 37542
สาย 0
ขาด 1

16 ชฎาทิพย์ 37581
สาย 0
ขาด 4

17 โชติกานต์ 37597
สาย 1
ขาด 1

18 ณภัทร 37607
สาย 0
ขาด 3

19 ธัญพิชชา 37631
สาย 1
ขาด 1

20 ธารดา 37633
สาย 8
ขาด 2

21 นฤชล 37642
สาย 0
ขาด 0

22 ปนัดดา 37661
สาย 1
ขาด 1

23 ปภาวรินท์ 37663
สาย 1
ขาด 7

24 พัชรีรัชต์ 37691
สาย 5
ขาด 1

25 แพรวา 37706
สาย 1
ขาด 4

26 ภัทรวดี 37710
สาย 1
ขาด 1

27 ภัทรานิษฐ์ 37711
สาย 0
ขาด 1

28 ลภัสรดา 37729
สาย 0
ขาด 0

29 วทัญญา 37732
สาย 0
ขาด 1

30 วศินี 37746
สาย 4
ขาด 1

31 วันวิสา 37747
สาย 1
ขาด 0

32 ศิรินันท์ 37764
สาย 0
ขาด 0

33 สุพิชญา 37783
สาย 0
ขาด 1

34 อาทิตยา 37810
สาย 0
ขาด 2

35 เอลดา 37818
สาย 1
ขาด 0