สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/2 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2019-02-16
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤษดา 36094
สาย 0
ขาด 0

2 กาณฑ์ 36097
สาย 0
ขาด 0

3 กิจติคุณ 36099
สาย 1
ขาด 2

4 ชินภัทร 36149
สาย 0
ขาด 1

5 ณัฐวุฒิ 36159
สาย 0
ขาด 1

6 ธนทัต 36173
สาย 0
ขาด 4

7 ธนนันท์ 36175
สาย 0
ขาด 3

8 ธิติพัทธ์ 36192
สาย 6
ขาด 5

9 ธีร 36195
สาย 3
ขาด 4

10 ธีรรัตน์ 36201
สาย 0
ขาด 3

11 นิธิศ 36212
สาย 0
ขาด 5

12 ประชา 36218
สาย 0
ขาด 5

13 ปราชญา 36219
สาย 8
ขาด 4

14 สุภเดช 36310
สาย 0
ขาด 4

15 กัญญาณัฐ 36351
สาย 2
ขาด 3

16 กันตินันท์ 36356
สาย 1
ขาด 12

17 กานต์พิชชา 36358
สาย 0
ขาด 0

18 กิติวรรณ 36361
สาย 11
ขาด 8

19 จามีณ 36366
สาย 1
ขาด 3

20 ชนภัส 36373
สาย 0
ขาด 2

21 ชิดชนก 36379
สาย 6
ขาด 6

22 ญาตินันท์ 36386
สาย 0
ขาด 1

23 ณัฐสลิล 36401
สาย 1
ขาด 4

24 ธนัชพร 36410
สาย 1
ขาด 5

25 ธมญวรรณ 36412
สาย 1
ขาด 6

26 นิธิพร 36441
สาย 2
ขาด 3

27 ปนิตตรา 36450
สาย 0
ขาด 1

28 ปาลิดา 36463
สาย 0
ขาด 2

29 ปีระกาแก้ว 36468
สาย 8
ขาด 8

30 พัทธ์ธีรา 36484
สาย 5
ขาด 3

31 พิณอรุณ 36487
สาย 0
ขาด 5

32 พิมพกานต์ 36488
สาย 1
ขาด 2

33 พิมพรรณ 36489
สาย 0
ขาด 4

34 ภควดี 36499
สาย 0
ขาด 3

35 มิรา 36511
สาย 0
ขาด 5

36 วนัชพร 36528
สาย 0
ขาด 1

37 ศรารัตน์ 36548
สาย 3
ขาด 9

38 ศศิวิมล 36551
สาย 1
ขาด 3

39 สุภชา 36580
สาย 0
ขาด 2

40 สุภัชชา 36581
สาย 0
ขาด 9