สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/13 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2020-10-26
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 จิรกิตติ 37296
สาย 0
ขาด 1

2 จิรพัฒน์ 37297
สาย 0
ขาด 0

3 ฐิติโชติ 37323
สาย 1
ขาด 0

4 ณัฐดนัย 37333
สาย 4
ขาด 0

5 ทวีสิน 37346
สาย 0
ขาด 0

6 ธนาดล 37372
สาย 0
ขาด 0

7 ธวัชชัย 37374
สาย 0
ขาด 0

8 ธีรภัทร 37379
สาย 0
ขาด 0

9 ปารเมศ 37409
สาย 8
ขาด 2

10 พิเชฐไชย 37428
สาย 0
ขาด 1

11 ภัทรนันท์ 37438
สาย 0
ขาด 0

12 ราชพฤกษ์ 37458
สาย 0
ขาด 0

13 รุ่งวิกรัย 37459
สาย 2
ขาด 1

14 สิริราช 37495
สาย 1
ขาด 0

15 กัณกวี 37545
สาย 1
ขาด 0

16 กาญวรา 37550
สาย 0
ขาด 2

17 กานจ์พิชชา 37551
สาย 0
ขาด 3

18 เขม 37561
สาย 0
ขาด 0

19 จุฬาลักษณ์ 37578
สาย 0
ขาด 1

20 ชวัลญา 37591
สาย 2
ขาด 1

21 ฐากร 37602
สาย 0
ขาด 0

22 ฐิติกาญจน์ 37604
สาย 0
ขาด 0

23 ฐิติภัค 37605
สาย 2
ขาด 2

24 ธัญสุดา 37632
สาย 1
ขาด 3

25 นิศารัตน์ 37650
สาย 0
ขาด 1

26 ปัณฑิตา 37668
สาย 0
ขาด 0

27 ปัทมพร 37669
สาย 0
ขาด 0

28 พรรณนิภา 37682
สาย 0
ขาด 0

29 พรรษาวดี 37686
สาย 0
ขาด 1

30 พิชานันท์ 37694
สาย 2
ขาด 2

31 พิรญาณ์ 37701
สาย 0
ขาด 1

32 ภวริศา 37709
สาย 0
ขาด 0

33 รติมา 37717
สาย 0
ขาด 3

34 รัชพร 37718
สาย 0
ขาด 0

35 วนัชพร 37733
สาย 0
ขาด 3

36 วรรณนิภา 37735
สาย 0
ขาด 0

37 วิภาวรรณ 37751
สาย 0
ขาด 0

38 สาวิตรี 37772
สาย 0
ขาด 0

39 สุภชาดา 37785
สาย 0
ขาด 1

40 อริสรา 37802
สาย 0
ขาด 1