สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/12 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2021-04-11
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เจษฏาพร 37303
สาย 0
ขาด 12

2 ชัชวัตร 37311
สาย 0
ขาด 0

3 ชัยยะสิทธิ์ 37314
สาย 0
ขาด 1

4 ชัยวัฒน์ 37316
สาย 2
ขาด 0

5 นันทิพัฒน์ 37389
สาย 0
ขาด 2

6 นาธา 37390
สาย 0
ขาด 1

7 ปัณณทัต 37407
สาย 0
ขาด 2

8 วาทิน 37469
สาย 2
ขาด 11

9 ศักดิพงศ์ 37477
สาย 0
ขาด 0

10 สหรัฐ 37488
สาย 0
ขาด 0

11 สิรชัย 37492
สาย 4
ขาด 1

12 สุรชัย 37503
สาย 1
ขาด 1

13 สุวรรณภูมิ 37507
สาย 0
ขาด 12

14 หาญชัย 37509
สาย 0
ขาด 3

15 อภิวัฒน์ 37519
สาย 0
ขาด 18

16 กฤตชญา 37539
สาย 1
ขาด 0

17 ขวัญข้าว 37558
สาย 0
ขาด 1

18 จารุพร 37567
สาย 2
ขาด 0

19 จิรัฏฐ์ 37569
สาย 0
ขาด 2

20 ชนะกาญจน์ 37585
สาย 0
ขาด 0

21 ณัฏฐ์ชญา 37611
สาย 0
ขาด 0

22 ณัฐกาญจน์ 37612
สาย 0
ขาด 0

23 ดารุณี 37621
สาย 3
ขาด 4

24 นัชชา 37647
สาย 0
ขาด 2

25 บัณฑิตา 37656
สาย 0
ขาด 2

26 ปรีชญา 37666
สาย 0
ขาด 1

27 ปาริฉัตร 37672
สาย 2
ขาด 11

28 พรรณภัทร 37684
สาย 0
ขาด 11

29 พรสิริ 37687
สาย 1
ขาด 3

30 พัชรพรรณ 37689
สาย 0
ขาด 1

31 พิมญาดา 37695
สาย 0
ขาด 0

32 วรวลัญช์ 37740
สาย 0
ขาด 1

33 ศิริจรรยา 37763
สาย 5
ขาด 1

34 ศุภเมทินี 37769
สาย 1
ขาด 0

35 สิรินทิพย์ 37773
สาย 0
ขาด 3

36 สุพิชญา 37780
สาย 0
ขาด 0

37 สุภัสสร 37786
สาย 7
ขาด 3

38 อรวรินทร์ 37801
สาย 0
ขาด 3

39 อรไพลิน 37806
สาย 0
ขาด 3

40 อัญญาณี 37808
สาย 1
ขาด 0