สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/12 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2020-06-03
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤติพงศ์ 36663
สาย 24
ขาด 16

2 ฉัตรฐพงษ์ 36690
สาย 0
ขาด 2

3 ชิดชัย 36702
สาย 0
ขาด 4

4 ณัฐสิทธิ์ 36722
สาย 0
ขาด 0

5 ธนดล 36732
สาย 4
ขาด 0

6 ธีรเดช 36761
สาย 2
ขาด 1

7 ปรมัตถ์ 36777
สาย 0
ขาด 4

8 ปรเมธ 36782
สาย 1
ขาด 16

9 พีรพล 36823
สาย 9
ขาด 3

10 พีรวิชญ์ 36826
สาย 0
ขาด 1

11 ภาคิม 36831
สาย 0
ขาด 1

12 รัฐพล 36847
สาย 8
ขาด 5

13 วรท 36854
สาย 0
ขาด 0

14 วรพุทธ 36855
สาย 0
ขาด 0

15 วริทธิ์ 36857
สาย 0
ขาด 1

16 วิศรุต 36862
สาย 0
ขาด 0

17 วีระยุทธ 36865
สาย 2
ขาด 10

18 ศฎากร 36867
สาย 9
ขาด 27

19 จิดาภา 36942
สาย 0
ขาด 1

20 จิรัชญา 36946
สาย 0
ขาด 0

21 ชุติกาญจน์ 36971
สาย 0
ขาด 0

22 นีรชา 37023
สาย 6
ขาด 1

23 ปุณญิษา 37048
สาย 2
ขาด 3

24 พชรวรรณ 37052
สาย 0
ขาด 0

25 พลอยชมพู 37064
สาย 0
ขาด 2

26 พัชริดา 37066
สาย 0
ขาด 1

27 พัณณิตา 37068
สาย 0
ขาด 0

28 มนรดา 37095
สาย 0
ขาด 1

29 เมทิกา 37101
สาย 0
ขาด 0

30 รชานันท์ 37104
สาย 2
ขาด 0

31 วันเพ็ญ 37135
สาย 0
ขาด 0

32 วินนี่ 37137
สาย 0
ขาด 2

33 เวธินี 37143
สาย 0
ขาด 2

34 สมฤดี 37152
สาย 0
ขาด 1

35 สุภัสสรา 37168
สาย 5
ขาด 1

36 อนงค์รัตน์ 37177
สาย 0
ขาด 1

37 อนุธิดา 37178
สาย 1
ขาด 0

38 อภิรดี 37181
สาย 6
ขาด 0

39 อัณศยา 37191
สาย 5
ขาด 1

40 อุมาพร 37200
สาย 7
ขาด 0