สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/12 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2021-01-19
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เจษฏาพร 37303
สาย 0
ขาด 0

2 ชัชวัตร 37311
สาย 0
ขาด 0

3 ชัยยะสิทธิ์ 37314
สาย 0
ขาด 1

4 ชัยวัฒน์ 37316
สาย 0
ขาด 0

5 นันทิพัฒน์ 37389
สาย 0
ขาด 0

6 นาธา 37390
สาย 0
ขาด 1

7 ปัณณทัต 37407
สาย 0
ขาด 0

8 วาทิน 37469
สาย 2
ขาด 2

9 ศักดิพงศ์ 37477
สาย 0
ขาด 0

10 สหรัฐ 37488
สาย 0
ขาด 0

11 สิรชัย 37492
สาย 1
ขาด 0

12 สุรชัย 37503
สาย 0
ขาด 0

13 สุวรรณภูมิ 37507
สาย 0
ขาด 3

14 หาญชัย 37509
สาย 0
ขาด 0

15 อภิวัฒน์ 37519
สาย 0
ขาด 5

16 กฤตชญา 37539
สาย 0
ขาด 0

17 ขวัญข้าว 37558
สาย 0
ขาด 1

18 จารุพร 37567
สาย 0
ขาด 0

19 จิรัฏฐ์ 37569
สาย 0
ขาด 1

20 ชนะกาญจน์ 37585
สาย 0
ขาด 0

21 ณัฏฐ์ชญา 37611
สาย 0
ขาด 0

22 ณัฐกาญจน์ 37612
สาย 0
ขาด 0

23 ดารุณี 37621
สาย 2
ขาด 4

24 นัชชา 37647
สาย 0
ขาด 0

25 บัณฑิตา 37656
สาย 0
ขาด 1

26 ปรีชญา 37666
สาย 0
ขาด 1

27 ปาริฉัตร 37672
สาย 1
ขาด 4

28 พรรณภัทร 37684
สาย 0
ขาด 4

29 พรสิริ 37687
สาย 1
ขาด 1

30 พัชรพรรณ 37689
สาย 0
ขาด 1

31 พิมญาดา 37695
สาย 0
ขาด 0

32 วรวลัญช์ 37740
สาย 0
ขาด 0

33 ศิริจรรยา 37763
สาย 3
ขาด 0

34 ศุภเมทินี 37769
สาย 0
ขาด 0

35 สิรินทิพย์ 37773
สาย 0
ขาด 0

36 สุพิชญา 37780
สาย 0
ขาด 0

37 สุภัสสร 37786
สาย 2
ขาด 0

38 อรวรินทร์ 37801
สาย 0
ขาด 1

39 อรไพลิน 37806
สาย 0
ขาด 1

40 อัญญาณี 37808
สาย 0
ขาด 0