สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/11 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2021-04-11
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤษฎา 37277
สาย 4
ขาด 2

2 กิตติศักดิ์ 37289
สาย 0
ขาด 3

3 จักรินทร์ 37295
สาย 0
ขาด 0

4 ชนสิณฐ์ 37308
สาย 0
ขาด 0

5 ชัชวาลย์ 37312
สาย 5
ขาด 4

6 ชัยมงคล 37313
สาย 0
ขาด 13

7 ชินพัฒน์ 37318
สาย 3
ขาด 4

8 ณภัทร 37327
สาย 1
ขาด 1

9 ณัฐภพ 37335
สาย 0
ขาด 0

10 ณัฐวรรธน์ 37338
สาย 4
ขาด 4

11 ณัฐิวุฒิ 37341
สาย 0
ขาด 0

12 เทะซึ 37349
สาย 5
ขาด 7

13 ธนกร 37351
สาย 1
ขาด 3

14 ธนากร 37369
สาย 1
ขาด 0

15 นภัสกร 37385
สาย 12
ขาด 14

16 เพชรไพลิน 37436
สาย 10
ขาด 15

17 ยุทธภูมิ 37449
สาย 0
ขาด 0

18 วุฒิชัย 37474
สาย 10
ขาด 12

19 สิราวิชญ์ 37494
สาย 0
ขาด 0

20 สุรชัย 37504
สาย 11
ขาด 5

21 อนุสรณ์ 37518
สาย 0
ขาด 9

22 อิทธิพัทธ์ 37526
สาย 1
ขาด 2

23 กรตะวัน 37537
สาย 0
ขาด 2

24 ชญาน์นันท์ 37580
สาย 1
ขาด 1

25 ช่อผกา 37598
สาย 1
ขาด 1

26 ญาณัฐา 37600
สาย 1
ขาด 7

27 ฐิตาพร 37603
สาย 1
ขาด 2

28 ณัชชา 37608
สาย 0
ขาด 0

29 ดารารัตน์ 37620
สาย 0
ขาด 1

30 นฤมล 37643
สาย 0
ขาด 4

31 พรจิรา 37678
สาย 3
ขาด 6

32 พิมพ์วรีย์ 37697
สาย 0
ขาด 5

33 เเพรธิวา 37703
สาย 1
ขาด 0

34 ยุวารินทร์ 37716
สาย 0
ขาด 0

35 รุจิรา 37726
สาย 0
ขาด 4

36 รุ่งธิวา 37727
สาย 0
ขาด 0

37 สุชัญญา 37775
สาย 0
ขาด 0

38 สุพิศชญา 37784
สาย 0
ขาด 0

39 สุภาวิตา 37790
สาย 0
ขาด 0

40 อภิญญา 37799
สาย 0
ขาด 0