สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/10 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 38 คน
Date : 2019-07-20
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กรวีร์ 36662
สาย 0
ขาด 0

2 กิตติภูมิ 36669
สาย 1
ขาด 3

3 จิรวัฒน์ 36682
สาย 0
ขาด 0

4 จิรัฏฐ์ 36684
สาย 0
ขาด 0

5 จิรายุ 36685
สาย 0
ขาด 1

6 ญาณภัส 36704
สาย 1
ขาด 0

7 ฐิติศักดิ์ 36705
สาย 8
ขาด 5

8 ณัฐกรณ์ 36711
สาย 0
ขาด 0

9 ณัฐสิทธิ์ 36721
สาย 0
ขาด 1

10 ถิรคุณ 36725
สาย 1
ขาด 1

11 ปิยะวงศ์ 36790
สาย 0
ขาด 0

12 พงศกร 36798
สาย 0
ขาด 2

13 พงศธร 36799
สาย 0
ขาด 2

14 พีรพงศ์ 36819
สาย 1
ขาด 0

15 วรัญญู 36856
สาย 0
ขาด 0

16 วัชรนนท์ 36859
สาย 0
ขาด 3

17 ศุภกร 36878
สาย 0
ขาด 0

18 ศุภฤกษ์ 36881
สาย 0
ขาด 0

19 อนุวัธ 36902
สาย 0
ขาด 0

21 กาญจนา 36925
สาย 0
ขาด 0

22 จิรภรณ์ 36945
สาย 0
ขาด 1

23 จิราพร 36948
สาย 0
ขาด 0

24 ชัชลดา 36966
สาย 0
ขาด 1

25 ชานิตา 36967
สาย 0
ขาด 0

26 ชาลิสา 36969
สาย 0
ขาด 2

27 ณัฏฐ์นรี 36982
สาย 0
ขาด 0

28 ณัฐวดี 36989
สาย 0
ขาด 0

29 นิติยา 37016
สาย 0
ขาด 1

30 เนตรชนก 37025
สาย 0
ขาด 3

31 บุตรดาว 37027
สาย 0
ขาด 2

32 ปาลิกา 37045
สาย 0
ขาด 0

33 พิไลพร 37078
สาย 0
ขาด 2

34 ภัทรตมน 37086
สาย 0
ขาด 2

35 รีณาร์ 37110
สาย 0
ขาด 0

36 รุ้งลาวัลย์ 37112
สาย 1
ขาด 3

37 วทันยา 37118
สาย 0
ขาด 0

38 วรัญญา 37127
สาย 0
ขาด 0

39 วิริยา 37141
สาย 0
ขาด 0