สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/10 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 50 คน
Date : 2018-12-10
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เขมรัฐ 36114
สาย 0
ขาด 0

2 จตุชัย 36119
สาย 1
ขาด 0

3 จักรินทร์ 36120
สาย 0
ขาด 3

4 ชยธัช 36131
สาย 1
ขาด 0

5 ชยุต 36133
สาย 0
ขาด 3

6 ชัยภัทร 36139
สาย 1
ขาด 0

7 ณรงค์วิทย์ 36153
สาย 0
ขาด 5

8 ธนพล 36176
สาย 1
ขาด 0

9 ธนัญชัย 36180
สาย 0
ขาด 0

10 ธรรมสรัฐ 36188
สาย 0
ขาด 1

11 ธิติวุฒิ 36194
สาย 0
ขาด 1

12 ปวรรัตน์ 36222
สาย 1
ขาด 0

13 วิชัย 36275
สาย 2
ขาด 1

14 วิณนภัสร์ 36277
สาย 0
ขาด 0

15 วุฒิชัย 36282
สาย 0
ขาด 0

16 ศักดาเดช 36284
สาย 0
ขาด 1

17 สุรสิทธิ์ 36312
สาย 0
ขาด 0

18 อธิชาติ 36322
สาย 2
ขาด 0

19 กัลยา 36357
สาย 0
ขาด 0

20 เกษสุดา 36363
สาย 0
ขาด 0

21 แก้วนภา 36364
สาย 0
ขาด 0

22 จิณห์นิภา 36368
สาย 0
ขาด 1

23 ณัฐธิชา 36392
สาย 0
ขาด 0

24 ทาริกา 36407
สาย 1
ขาด 0

25 ธนัชชา 36409
สาย 1
ขาด 2

26 ธรรมิกา 36413
สาย 1
ขาด 1

27 ธีริศรา 36425
สาย 0
ขาด 1

28 นริสรา 36433
สาย 0
ขาด 0

29 ประภาพร 36453
สาย 2
ขาด 0

30 ปรางประภัทร 36456
สาย 0
ขาด 6

31 ปัญภร 36461
สาย 0
ขาด 1

32 พรรณพัชร 36474
สาย 0
ขาด 3

33 พรลภัส 36477
สาย 0
ขาด 1

34 ภัทรวดี 36502
สาย 1
ขาด 1

35 เมย์ 36514
สาย 0
ขาด 0

36 ลลิตา 36524
สาย 0
ขาด 0

37 เลลานี 36527
สาย 1
ขาด 3

38 วรัญญา 36531
สาย 0
ขาด 3

39 วราวรรณ 36536
สาย 5
ขาด 3

40 วันนิสา 36538
สาย 0
ขาด 4

41 วชิรญาณ์ 36542
สาย 0
ขาด 0

42 วิริญา 36543
สาย 0
ขาด 0

43 สุชาวดี 36573
สาย 0
ขาด 0

44 สุธิมา 36578
สาย 0
ขาด 4

45 สุภาพร 36584
สาย 1
ขาด 1

46 สุรกัญญา 36588
สาย 2
ขาด 2

47 อรวรรณ 36598
สาย 1
ขาด 0

48 อรัชพร 36600
สาย 0
ขาด 2

49 อัญชิสา 36604
สาย 0
ขาด 0

50 อิษฎาอร 36605
สาย 0
ขาด 0