สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/1 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 41 คน
Date : 2019-02-16
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กมลภพ 36086
สาย 0
ขาด 0

2 ธนกฤต 36171
สาย 0
ขาด 2

3 ธนดล 36172
สาย 1
ขาด 0

4 ธนัท 36181
สาย 0
ขาด 1

5 ธนาพัทธ์ 36185
สาย 0
ขาด 1

6 ธรรมสรณ์ 36187
สาย 2
ขาด 0

7 ธันวา 36191
สาย 1
ขาด 1

8 ธีรธนัตถ์ 36197
สาย 1
ขาด 0

9 นันธพัฒน์ 36211
สาย 0
ขาด 0

10 นิพนธ์ 36213
สาย 0
ขาด 0

11 พีรพัฒน์ 36246
สาย 0
ขาด 1

12 ภูมินทร์ 36253
สาย 1
ขาด 1

13 รัฐธรรมนูญ 36267
สาย 0
ขาด 0

14 วิชวิทย์ 36274
สาย 0
ขาด 0

15 ศิวดล 36288
สาย 0
ขาด 0

16 ศุภณัฐ 36293
สาย 1
ขาด 0

17 สุกฤษฏิ์ 36305
สาย 0
ขาด 4

18 สุวพิชญ์ 36313
สาย 2
ขาด 0

19 เสฏฐวุฒิ 36316
สาย 0
ขาด 1

20 อชิตศักดิ์ 36319
สาย 0
ขาด 3

21 อธิกานต์ 36320
สาย 0
ขาด 1

22 อนุรุธ 36330
สาย 0
ขาด 0

23 อัครวิทย์ 36340
สาย 0
ขาด 1

24 กัญญาพัชร 36353
สาย 0
ขาด 2

25 ครองขวัญ 36365
สาย 0
ขาด 1

26 ณิชกุล 36402
สาย 0
ขาด 0

27 ธัญลักษณ์ 36418
สาย 0
ขาด 1

28 บุญฑริกา 36445
สาย 1
ขาด 0

29 ปาณิศา 36462
สาย 1
ขาด 0

30 พัชรพร 36480
สาย 0
ขาด 0

31 พิชามญชุ์ 36486
สาย 0
ขาด 0

32 ยวิษฐา 36515
สาย 1
ขาด 0

33 รัฐวรรณ 36518
สาย 0
ขาด 0

34 วราภรณ์ 36535
สาย 0
ขาด 0

35 วิชญาพร 36541
สาย 0
ขาด 0

36 วิไลวัลย์ 36545
สาย 0
ขาด 0

37 ศิรประภา 36552
สาย 0
ขาด 0

38 ศิริวิภา 36555
สาย 0
ขาด 1

39 สรัลชนา 36563
สาย 1
ขาด 0

40 สุชาดา 36570
สาย 0
ขาด 1

41 สุชานันท์ 36572
สาย 0
ขาด 3