โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/1 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2018-03-21
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤษดา 35516
สาย 1
ขาด 0

2 กิตติพงศ์ 35522
สาย 1
ขาด 0

3 ไกรวิชญ์ 35531
สาย 0
ขาด 0

4 ใต้ฟ้า 35586
สาย 0
ขาด 0

5 ธนกฤต 35592
สาย 1
ขาด 0

6 ธัญธร 35609
สาย 1
ขาด 2

7 ธีธัช 35621
สาย 0
ขาด 1

8 ปุณยวีร์ 35668
สาย 0
ขาด 0

9 พสิษฐ์ 35671
สาย 3
ขาด 3

10 ภูวเมศฐ์ 35699
สาย 0
ขาด 4

11 เมธาสิทธิ์ 35703
สาย 0
ขาด 1

12 วิศรุต 35731
สาย 0
ขาด 0

13 วีรภัทร 35733
สาย 0
ขาด 0

14 วีรเชษฐ์ 35737
สาย 0
ขาด 2

15 สถาปนา 35752
สาย 0
ขาด 0

16 สาริศ 35758
สาย 2
ขาด 1

17 สิทธิชัย 35760
สาย 0
ขาด 5

18 อิสระ 35794
สาย 0
ขาด 1

19 ขวัญข้าว 35819
สาย 0
ขาด 0

20 จินตนา 35825
สาย 1
ขาด 2

21 ชมม์ชนก 35837
สาย 1
ขาด 4

22 ชลลดา 35840
สาย 0
ขาด 1

23 นพวรรณ 35873
สาย 4
ขาด 2

24 นภสร 35874
สาย 0
ขาด 0

25 นวรส 35877
สาย 8
ขาด 5

26 นาริฒน์ 35881
สาย 2
ขาด 2

27 นิศาชล 35883
สาย 0
ขาด 0

28 ปทิตตา 35886
สาย 0
ขาด 4

29 ปราณปรียา 35891
สาย 0
ขาด 3

30 พลอยนภัส 35908
สาย 0
ขาด 1

31 พิชชาพร 35913
สาย 0
ขาด 0

32 มณฑิตา 35939
สาย 6
ขาด 3

33 รวิสรา 35948
สาย 0
ขาด 1

34 วรรณภร 35960
สาย 2
ขาด 1

35 วิวรรธณี 35970
สาย 2
ขาด 0

36 สิรินดา 35985
สาย 0
ขาด 3

37 อภิญญา 36007
สาย 0
ขาด 0

38 อภิรดี 36010
สาย 1
ขาด 1

39 อุเบกขา 36025
สาย 3
ขาด 4