สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 35 คน
Date : 2020-10-26
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กวิน 37282
สาย 0
ขาด 0

2 คชาทัช 37290
สาย 0
ขาด 0

3 ณัฏชนินท์ 37330
สาย 0
ขาด 1

4 ทรงพล 37345
สาย 0
ขาด 0

5 ธนภัทร 37358
สาย 0
ขาด 2

6 ธันวา 37376
สาย 1
ขาด 0

7 ธีรดนัย 37377
สาย 0
ขาด 1

8 ปฏิพน 37398
สาย 0
ขาด 2

9 ปณิธาน 37399
สาย 0
ขาด 0

10 พงศกร 37414
สาย 0
ขาด 0

11 พชร 37417
สาย 0
ขาด 4

12 พฤทธิพร 37422
สาย 0
ขาด 1

13 พุฒิพงศ์ 37435
สาย 2
ขาด 2

14 ภาณพ 37439
สาย 0
ขาด 0

15 วรรณกิจ 37464
สาย 5
ขาด 0

16 วันรุ่ง 37468
สาย 0
ขาด 4

17 ศรัณยู 37476
สาย 0
ขาด 1

18 ศักย์ศรณ์ 37478
สาย 0
ขาด 2

19 สุขุม 37497
สาย 0
ขาด 1

20 กฤติยา 37541
สาย 0
ขาด 0

21 กุลธิดา 37555
สาย 0
ขาด 0

22 จินฑ์จุฑา 37568
สาย 0
ขาด 0

23 จิราภัค 37573
สาย 0
ขาด 1

24 ตรีทิพย์ 37622
สาย 4
ขาด 3

25 ธิติพร 37637
สาย 0
ขาด 6

26 นฤมลภรณ์ 37645
สาย 0
ขาด 0

27 เนรัญชา 37655
สาย 0
ขาด 0

28 บูรตา 37657
สาย 1
ขาด 2

29 วรรณวริน 37738
สาย 1
ขาด 1

30 วรัญญา 37742
สาย 0
ขาด 0

31 วรัญญา 37743
สาย 0
ขาด 1

32 ศุลีพร 37770
สาย 0
ขาด 1

33 สุพิชฌาย์ 37779
สาย 0
ขาด 0

34 อริสา 37804
สาย 1
ขาด 4

35 อิสรีย์ 37816
สาย 4
ขาด 0