โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/9 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 50 คน
Date : 2018-03-21
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กรวิทย์ 36087
สาย 0
ขาด 0

2 กฤษณะ 36091
สาย 0
ขาด 72

3 กิตติพัฒน์ 36102
สาย 0
ขาด 0

4 ฉายตะวัน 36126
สาย 10
ขาด 57

5 ชนกานต์ 36128
สาย 0
ขาด 13

6 ชัชวาล 36137
สาย 2
ขาด 6

7 ชานน 36147
สาย 3
ขาด 7

8 ธีรชัย 36196
สาย 2
ขาด 5

9 ธีรภัทร 36199
สาย 0
ขาด 7

10 นันทิศ 36210
สาย 0
ขาด 0

11 พงศ์พัทธ์ 36232
สาย 13
ขาด 3

12 พงษกร 36234
สาย 0
ขาด 1

13 พงษ์ศกร 36235
สาย 8
ขาด 5

14 พีรพัฒน์ 36245
สาย 1
ขาด 1

15 ภูริภัทร 36257
สาย 1
ขาด 3

16 ภูริภัทร 36258
สาย 0
ขาด 3

17 รพีภัทร 36263
สาย 0
ขาด 3

18 วงศกร 36270
สาย 0
ขาด 0

19 วิชา 36276
สาย 0
ขาด 6

20 ศิลา 36287
สาย 12
ขาด 6

21 ศุภชัย 36291
สาย 1
ขาด 0

22 ศุภณัฐ 36292
สาย 0
ขาด 4

23 อธิตพล 36323
สาย 1
ขาด 9

24 อภัชญา 36333
สาย 0
ขาด 0

25 เอกยุทธ 36344
สาย 0
ขาด 3

26 กนกพร 36348
สาย 0
ขาด 0

27 กรสุดา 36349
สาย 0
ขาด 1

28 กวินรดา 36350
สาย 0
ขาด 5

29 ชุตินันต์ 36381
สาย 0
ขาด 4

30 ณัฐธิตา 36393
สาย 0
ขาด 1

31 ธนพร 36408
สาย 2
ขาด 10

32 ธรรมิกา 36414
สาย 2
ขาด 1

33 ธัญญาพร 36416
สาย 7
ขาด 3

34 ธัญวาทิพย์ 36419
สาย 0
ขาด 4

35 นฐพร 36426
สาย 1
ขาด 0

36 นุชวรา 36443
สาย 0
ขาด 1

37 ปวีณา 36459
สาย 0
ขาด 5

38 ปุณรดา 36470
สาย 0
ขาด 3

39 พิมพ์ลภัส 36492
สาย 0
ขาด 0

40 มัญชรี 36510
สาย 0
ขาด 1

41 รุ่งทิวา 36520
สาย 0
ขาด 0

42 ฤชุดา 36523
สาย 0
ขาด 2

43 ศรุตยา 36549
สาย 0
ขาด 1

44 ศิริรัตน์ 36554
สาย 0
ขาด 1

45 สุทธิดา 36575
สาย 0
ขาด 2

46 สุพิชญา 36579
สาย 0
ขาด 72

47 สุภาวดี 36585
สาย 0
ขาด 0

48 หนึ่งฤทัย 36590
สาย 0
ขาด 2

49 อติภา 36591
สาย 0
ขาด 1

50 อนัญญา 36592
สาย 0
ขาด 0