สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/9 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2019-10-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กนกพล 37275
สาย 5
ขาด 10

2 เฉลิมชัย 37304
สาย 9
ขาด 4

3 ชโยดม 37309
สาย 0
ขาด 0

4 ธนวัฒน์ 37362
สาย 2
ขาด 0

5 ธนาการ 37371
สาย 0
ขาด 2

6 ธีรภัทร 37378
สาย 0
ขาด 0

7 ปวริศร์ 37404
สาย 1
ขาด 0

8 ปิติภัทร 37411
สาย 1
ขาด 8

9 พงศ์ณภัทร 37415
สาย 0
ขาด 1

10 พลาธิป 37425
สาย 9
ขาด 2

11 พัชชพล 37426
สาย 0
ขาด 2

12 พัสกร 37427
สาย 0
ขาด 2

13 ภูชิต 37444
สาย 0
ขาด 2

14 รัชชานนท์ 37452
สาย 1
ขาด 4

15 วงศ์ชัยวัชร์ 37461
สาย 0
ขาด 0

16 สรวิศ 37487
สาย 0
ขาด 0

17 สุจิตต์ 37498
สาย 0
ขาด 3

18 สุธี 37500
สาย 0
ขาด 0

19 สุวรรณภูมิ 37506
สาย 0
ขาด 0

20 กนกอร 37533
สาย 0
ขาด 2

21 กรกมล 37535
สาย 1
ขาด 2

22 ชนิกานต์ 37588
สาย 0
ขาด 0

23 ชาลิสา 37592
สาย 0
ขาด 1

24 ญาดา 37601
สาย 0
ขาด 0

25 ฐิติมา 37606
สาย 0
ขาด 0

26 ณัฐทัย 37614
สาย 0
ขาด 0

27 ธนภรณ์ 37628
สาย 2
ขาด 5

28 นิชาภา 37648
สาย 0
ขาด 1

29 นิรชา 37649
สาย 0
ขาด 0

30 นุชนาถ 37651
สาย 0
ขาด 61

31 นุสรา 37653
สาย 1
ขาด 5

32 ปณิดา 37660
สาย 0
ขาด 0

33 ปนัสดา 37662
สาย 0
ขาด 0

34 ปาลิตา 37674
สาย 0
ขาด 1

35 พิมพ์สุดา 37698
สาย 0
ขาด 2

36 วรรณนิษา 37736
สาย 0
ขาด 0

37 วรรณษา 37739
สาย 1
ขาด 0

38 สุพัตตา 37778
สาย 0
ขาด 0

39 สุวิตรา 37792
สาย 0
ขาด 1

40 อรญา 37800
สาย 0
ขาด 2