สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/9 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2020-05-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กนกพล 37275
สาย 10
ขาด 7

2 เฉลิมชัย 37304
สาย 12
ขาด 15

3 ชโยดม 37309
สาย 0
ขาด 4

4 ธนวัฒน์ 37362
สาย 2
ขาด 2

5 ธนาการ 37371
สาย 13
ขาด 4

6 ธีรภัทร 37378
สาย 0
ขาด 0

7 ปวริศร์ 37404
สาย 3
ขาด 4

8 ปิติภัทร 37411
สาย 3
ขาด 9

9 พงศ์ณภัทร 37415
สาย 0
ขาด 1

10 พลาธิป 37425
สาย 7
ขาด 12

11 พัชชพล 37426
สาย 2
ขาด 0

12 พัสกร 37427
สาย 1
ขาด 3

13 ภูชิต 37444
สาย 0
ขาด 1

14 รัชชานนท์ 37452
สาย 0
ขาด 0

15 วงศ์ชัยวัชร์ 37461
สาย 0
ขาด 1

16 สรวิศ 37487
สาย 0
ขาด 1

17 สุจิตต์ 37498
สาย 0
ขาด 6

18 สุธี 37500
สาย 0
ขาด 1

19 สุวรรณภูมิ 37506
สาย 0
ขาด 0

20 กนกอร 37533
สาย 0
ขาด 1

21 กรกมล 37535
สาย 0
ขาด 3

22 ชนิกานต์ 37588
สาย 0
ขาด 0

23 ชาลิสา 37592
สาย 1
ขาด 1

24 ญาดา 37601
สาย 0
ขาด 0

25 ฐิติมา 37606
สาย 0
ขาด 0

26 ณัฐทัย 37614
สาย 1
ขาด 1

27 ธนภรณ์ 37628
สาย 0
ขาด 4

28 นิชาภา 37648
สาย 4
ขาด 1

29 นิรชา 37649
สาย 0
ขาด 1

30 นุชนาถ 37651
สาย 0
ขาด 44

31 นุสรา 37653
สาย 4
ขาด 1

32 ปณิดา 37660
สาย 0
ขาด 2

33 ปนัสดา 37662
สาย 0
ขาด 3

34 ปาลิตา 37674
สาย 0
ขาด 1

35 พิมพ์สุดา 37698
สาย 0
ขาด 1

36 วรรณนิษา 37736
สาย 0
ขาด 0

37 วรรณษา 37739
สาย 0
ขาด 0

38 สุพัตตา 37778
สาย 0
ขาด 0

39 สุวิตรา 37792
สาย 0
ขาด 1

40 อรญา 37800
สาย 0
ขาด 1