สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/9 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 41 คน
Date : 2021-01-25
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 นุชนาถ 37651
สาย 0
ขาด 22

2 กรกฎ 37886
สาย 0
ขาด 0

3 จักรินทร์ 37916
สาย 0
ขาด 4

4 ฐิติพงศ์ 37934
สาย 0
ขาด 0

5 ณัฐปคัลภ์ 37948
สาย 0
ขาด 3

6 ทักษ์ปพน 37965
สาย 0
ขาด 4

7 ทินภัทร 37966
สาย 0
ขาด 0

8 แทนคุณ 37969
สาย 0
ขาด 13

9 ธนกฤต 37973
สาย 0
ขาด 3

10 ธนวินท์ 37987
สาย 0
ขาด 0

11 พงศกร 38040
สาย 0
ขาด 10

12 พบพริศฐ์ 38045
สาย 0
ขาด 0

13 พีรพัฒน์ 38057
สาย 0
ขาด 4

14 ภานุพงศ์ 38076
สาย 2
ขาด 0

15 ภูมิพัฒน์ 38078
สาย 1
ขาด 4

16 วัชรศักดิ์ 38107
สาย 0
ขาด 3

17 สพลดนัย 38134
สาย 0
ขาด 0

18 สิทธิชัย 38140
สาย 0
ขาด 4

19 กัญญาพัชร 38180
สาย 1
ขาด 7

20 เกศรินทร์ 38200
สาย 0
ขาด 7

21 เกสรา 38201
สาย 1
ขาด 0

22 จันทร์จิรา 38204
สาย 0
ขาด 1

23 ชยุดา 38216
สาย 0
ขาด 10

24 ณภัทร 38237
สาย 0
ขาด 2

25 ณัฏฐา 38241
สาย 0
ขาด 0

26 ธนภรณ์ 38263
สาย 0
ขาด 0

27 ปรียาภัทร 38310
สาย 0
ขาด 3

28 ปลายฟ้า 38312
สาย 0
ขาด 2

29 พรนัชชา 38325
สาย 0
ขาด 1

30 พริมรตา 38328
สาย 0
ขาด 6

31 พัชรวดี 38330
สาย 0
ขาด 0

32 ฟ้าใส 38343
สาย 0
ขาด 3

33 เมธาพร 38359
สาย 1
ขาด 0

34 วณิชชา 38374
สาย 0
ขาด 4

35 ศศิณัท 38400
สาย 0
ขาด 1

36 สุชานาฎ 38422
สาย 0
ขาด 3

37 สุธิตา 38428
สาย 0
ขาด 2

38 อภัสรา 38443
สาย 0
ขาด 0

39 อินทิรา 38464
สาย 1
ขาด 4

40 อุบลวรรณ 38465
สาย 0
ขาด 1

41 ไอรดา 38469
สาย 0
ขาด 0