สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/8 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 36 คน
Date : 2018-10-24
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ฉายตะวัน 36126
สาย 3
ขาด 3

2 กรกฏ 36660
สาย 0
ขาด 1

3 กิตติศักดิ์ 36671
สาย 0
ขาด 0

4 จิรายุ 36688
สาย 0
ขาด 0

5 ชยานันท์ 36695
สาย 0
ขาด 0

6 ฑิปกรณ์ 36706
สาย 0
ขาด 1

7 ธนพจน์ 36734
สาย 0
ขาด 2

8 ธิติศักดิ์ 36755
สาย 7
ขาด 1

9 นราธิป 36766
สาย 0
ขาด 0

10 ประธานพร 36779
สาย 0
ขาด 1

11 ปวริศ 36785
สาย 0
ขาด 0

12 พรหมพิชัย 36808
สาย 0
ขาด 1

13 พรหมมินทร์ 36809
สาย 0
ขาด 0

14 พัทธนันท์ 36813
สาย 0
ขาด 0

15 พีรพัฒน์ 36824
สาย 1
ขาด 0

16 ภูธันวา 36834
สาย 0
ขาด 11

17 มงคลชัย 36838
สาย 1
ขาด 0

18 รณชัย 36842
สาย 3
ขาด 0

19 ศมากร 36868
สาย 0
ขาด 1

20 กัญญาภัค 36922
สาย 0
ขาด 0

21 กานต์ธิดา 36926
สาย 0
ขาด 0

22 กุลภรณ์ 36930
สาย 0
ขาด 0

23 ณัฐนันท์ 36988
สาย 0
ขาด 1

24 ธมนวรรณ 36999
สาย 0
ขาด 1

25 แพรทอง 37081
สาย 0
ขาด 2

26 ภัทรวดี 37087
สาย 0
ขาด 1

27 เยาวพา 37102
สาย 0
ขาด 1

28 วรนุช 37122
สาย 1
ขาด 0

29 วรรณนิสา 37124
สาย 0
ขาด 0

30 วรัญญา 37130
สาย 2
ขาด 0

31 วาสินี 37136
สาย 1
ขาด 1

32 ศวรรยา 37144
สาย 0
ขาด 2

33 เสาวภา 37173
สาย 0
ขาด 0

34 อริสา 37185
สาย 0
ขาด 0

35 อินทิรา 37198
สาย 1
ขาด 1

36 อิสริยา 37199
สาย 1
ขาด 3