สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/8 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2019-10-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กรวีร์ 37276
สาย 1
ขาด 2

2 จักรกฤษณ์ 37293
สาย 0
ขาด 0

3 จิรภัทร 37298
สาย 8
ขาด 3

4 จิรายุ 37299
สาย 0
ขาด 1

5 จิรายุ 37300
สาย 0
ขาด 0

6 ชัยรัตน์ 37315
สาย 0
ขาด 0

7 ฐานพัฒน์ 37320
สาย 2
ขาด 0

8 ณัฐกานต์ 37331
สาย 0
ขาด 0

9 ธนกร 37352
สาย 0
ขาด 1

10 ธนภณ 37357
สาย 4
ขาด 1

11 ธนภูมิ 37360
สาย 2
ขาด 0

12 ธนวัฒน์ 37364
สาย 3
ขาด 0

13 ธนินท์ธร 37373
สาย 0
ขาด 2

14 ธัญวัฒน์ 37375
สาย 1
ขาด 0

15 นวมินทร์ 37387
สาย 0
ขาด 0

16 ภาณุกรณ์ 37440
สาย 0
ขาด 0

17 ภาสวุฒิ 37443
สาย 8
ขาด 0

18 วชิรวิทย์ 37462
สาย 0
ขาด 1

19 สรยุทธ 37486
สาย 0
ขาด 5

20 อัศนัย 37524
สาย 0
ขาด 0

21 เอกภพ 37527
สาย 5
ขาด 1

22 กฤติมา 37540
สาย 0
ขาด 0

23 กัญจน์อมล 37543
สาย 0
ขาด 0

24 จิราพัชร 37571
สาย 0
ขาด 0

25 ชลนที 37589
สาย 0
ขาด 0

26 ณัฐธิดา 37615
สาย 0
ขาด 0

27 ธัญญลักษณ์ 37630
สาย 0
ขาด 0

28 นมิดา 37640
สาย 0
ขาด 0

29 เบญจพร 37658
สาย 0
ขาด 1

30 รัตติกาล 37721
สาย 0
ขาด 0

31 ชนาภัทร 37741
สาย 0
ขาด 0

32 วริยา 37745
สาย 0
ขาด 0

33 วิภาดา 37748
สาย 0
ขาด 0

34 วิภาภรณ์ 37749
สาย 0
ขาด 1

35 วิราพร 37753
สาย 0
ขาด 0

36 ศิรัญญา 37762
สาย 0
ขาด 1

37 ศิริภัทรตรา 37765
สาย 0
ขาด 0

38 หทัยพร 37794
สาย 0
ขาด 2

39 อภิชญา 37797
สาย 0
ขาด 0

40 อัญษิกา 37809
สาย 1
ขาด 2