โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/8 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 50 คน
Date : 2018-03-21
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กันตภณ 36096
สาย 0
ขาด 2

2 กิตติพงศ์ 36101
สาย 1
ขาด 0

3 เกรียงไกร 36110
สาย 0
ขาด 1

4 เกษมสันต์ 36111
สาย 0
ขาด 0

5 เขตโสภณ 36112
สาย 0
ขาด 4

6 ชญานนท์ 36127
สาย 0
ขาด 0

7 ชุติพนธ์ 36151
สาย 5
ขาด 9

8 ณัฐดนัย 36156
สาย 23
ขาด 27

9 ณัฐพงศ์ 36157
สาย 1
ขาด 3

10 ณัฐพร 36158
สาย 0
ขาด 1

11 ณัฐวุฒิ 36161
สาย 0
ขาด 1

12 ดิฐษพงศ์ 36163
สาย 8
ขาด 3

13 ไตรณรงค์ 36165
สาย 0
ขาด 0

14 ต้นฉัตร 36166
สาย 0
ขาด 2

15 ทวินชัย 36167
สาย 0
ขาด 1

16 ธนนท์ 36174
สาย 0
ขาด 0

17 ธฤษณุ 36190
สาย 0
ขาด 0

18 ปาลิน 36227
สาย 6
ขาด 1

19 พงศภัค 36231
สาย 1
ขาด 2

20 พุฒิพงศ์ 36247
สาย 3
ขาด 6

21 ภูริณัฐ 36255
สาย 0
ขาด 1

22 มนธน 36261
สาย 2
ขาด 8

23 เมธาสิทธิ์ 36262
สาย 0
ขาด 1

24 รัชชานนท์ 36265
สาย 6
ขาด 2

25 วีระศักดิ์ 36281
สาย 0
ขาด 10

26 ศิรวิชญ์ 36285
สาย 3
ขาด 0

27 สรศักดิ์ 36297
สาย 0
ขาด 1

28 สหรัฐ 36299
สาย 0
ขาด 1

29 ใสอองเมิง 36317
สาย 2
ขาด 7

30 อนุชา 36328
สาย 0
ขาด 0

31 อรรถพล 36337
สาย 0
ขาด 0

32 จิรนันท์ 36370
สาย 0
ขาด 1

33 ณัฐมล 36396
สาย 0
ขาด 0

34 นภาพร 36431
สาย 0
ขาด 2

35 นภาพร 36432
สาย 0
ขาด 0

36 ปนัดดา 36449
สาย 0
ขาด 2

37 ปิยาภรณ์ 36466
สาย 0
ขาด 7

38 พัชราภา 36483
สาย 0
ขาด 0

39 เพ็ญแข 36496
สาย 0
ขาด 6

40 แพรวา 36497
สาย 2
ขาด 2

41 ภัทรวดี 36503
สาย 12
ขาด 0

42 เมธาวี 36513
สาย 0
ขาด 0

43 ลักษกา 36525
สาย 2
ขาด 5

44 วิริยาภรณ์ 36544
สาย 0
ขาด 1

45 สุภาพร 36582
สาย 5
ขาด 0

46 สุมลรัตน์ 36586
สาย 1
ขาด 3

47 อภิฤดี 36594
สาย 0
ขาด 1

48 อรทัย 36597
สาย 1
ขาด 0

49 อริสา 36601
สาย 0
ขาด 2

50 กิตติกวิน 36652
สาย 2
ขาด 0