สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/8 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2021-01-19
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤษณพงษ์ 37891
สาย 1
ขาด 2

2 กวินภพ 37892
สาย 0
ขาด 0

3 กิตติกร 37898
สาย 0
ขาด 0

4 ณภัทร 37937
สาย 1
ขาด 0

5 ธนชาต 37975
สาย 0
ขาด 0

6 ธนวัฒน์ 37980
สาย 0
ขาด 1

7 ธนวัต 37985
สาย 0
ขาด 0

8 ธนากร 37988
สาย 0
ขาด 1

9 ธิวะเดช 37999
สาย 0
ขาด 0

10 นภิศ 38012
สาย 0
ขาด 2

11 ปรวิศ 38027
สาย 0
ขาด 2

12 พงศกร 38038
สาย 0
ขาด 0

13 ยุทธพร 38086
สาย 0
ขาด 0

14 วีระชัย 38114
สาย 6
ขาด 2

15 ศุกล 38125
สาย 0
ขาด 3

16 ศุภเดช 38131
สาย 0
ขาด 0

17 อนุพงษ์ 38155
สาย 0
ขาด 0

18 กวินธิดา 38177
สาย 0
ขาด 1

19 จิราเจต 38207
สาย 0
ขาด 2

20 ชาคริยา 38225
สาย 0
ขาด 2

21 ณัชชา 38239
สาย 0
ขาด 2

22 ณัฐฑิตา 38246
สาย 0
ขาด 1

23 ธัญสินี 38273
สาย 0
ขาด 1

24 นรมน 38283
สาย 0
ขาด 2

25 นิศา 38291
สาย 0
ขาด 0

26 บุญยานุช 38295
สาย 0
ขาด 1

27 เบญญาภา 38298
สาย 0
ขาด 0

28 ปนัดดา 38300
สาย 1
ขาด 2

29 ปนัดดา 38301
สาย 0
ขาด 0

30 ประภาพร 38307
สาย 0
ขาด 2

31 ปัณฑิตา 38313
สาย 0
ขาด 0

32 พรวรินท์ 38326
สาย 0
ขาด 1

33 พิชญธิดา 38334
สาย 0
ขาด 1

34 พิยดา 38339
สาย 1
ขาด 0

35 ภัสราพร 38351
สาย 0
ขาด 0

36 วรกมล 38376
สาย 0
ขาด 1

37 วรรณศิริ 38382
สาย 0
ขาด 1

38 ศศิวิมล 38404
สาย 1
ขาด 2

39 สุธิดา 38427
สาย 0
ขาด 1

40 อทิตยา 38439
สาย 0
ขาด 1