โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/7 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 50 คน
Date : 2018-01-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เขตโสภณ 36113
สาย 0
ขาด 0

2 จิรพงศ์ 36121
สาย 0
ขาด 0

3 ฉัตรดนัย 36125
สาย 0
ขาด 0

4 ชวกรณ์ 36135
สาย 1
ขาด 1

5 ชัยราช 36141
สาย 0
ขาด 0

6 ชัยวัฒน์ 36143
สาย 0
ขาด 0

7 ชัยโรจน์ 36146
สาย 0
ขาด 1

8 ธนภูมิ 36179
สาย 0
ขาด 0

9 ธนาธิป 36184
สาย 0
ขาด 0

10 นนท์ปวิช 36203
สาย 1
ขาด 5

11 นวัชศรณ์ 36209
สาย 0
ขาด 0

12 ปฏิภาณ 36216
สาย 0
ขาด 0

13 ปรเมศ 36221
สาย 0
ขาด 0

14 ปวริศร์ 36223
สาย 0
ขาด 0

15 พลวัต 36237
สาย 0
ขาด 3

16 พัชรพล 36240
สาย 1
ขาด 4

17 พิพัฒน์ 36243
สาย 2
ขาด 0

18 รัฐธรรมนูญ 36268
สาย 1
ขาด 1

19 วีรกิตติ์ 36279
สาย 0
ขาด 0

20 วุฒิภัทร 36283
สาย 1
ขาด 2

21 ศิลปชัย 36286
สาย 0
ขาด 3

22 สุพัฒชา 36306
สาย 0
ขาด 0

23 สุพิเชษฐ์ 36307
สาย 0
ขาด 1

24 สุรวุฒิ 36311
สาย 2
ขาด 2

25 สุวิจักขณ์ 36314
สาย 0
ขาด 1

26 หาญชัย 36318
สาย 3
ขาด 3

27 อนุภัทร 36329
สาย 1
ขาด 3

28 อโนทัย 36332
สาย 0
ขาด 0

29 อรุชา 36338
สาย 0
ขาด 2

30 อิทธิกร 36342
สาย 0
ขาด 0

31 กัญญาวีร์ 36354
สาย 0
ขาด 0

32 ฉนิตา 36372
สาย 5
ขาด 5

33 ชนิดาภา 36376
สาย 0
ขาด 3

34 ณภัษษญา 36388
สาย 0
ขาด 1

35 ธัญญกานต์ 36415
สาย 1
ขาด 3

36 นาตาชา 36437
สาย 1
ขาด 2

37 บุณณดา 36447
สาย 0
ขาด 0

38 ประวีณา 36454
สาย 0
ขาด 0

39 ปิยธิดา 36464
สาย 0
ขาด 0

40 พรรพษา 36475
สาย 3
ขาด 1

41 พิมพ์ฐดา 36490
สาย 2
ขาด 1

42 ภัชราพา 36500
สาย 19
ขาด 4

43 เมธาพร 36512
สาย 4
ขาด 1

44 ยุวภา 36516
สาย 2
ขาด 0

45 วรพา 36529
สาย 0
ขาด 0

46 วสุยาภาส์ 36537
สาย 0
ขาด 4

47 วันวิสา 36540
สาย 0
ขาด 2

48 ศรัณพร 36547
สาย 0
ขาด 1

49 สรวีย์ 36561
สาย 6
ขาด 1

50 อนุธิดา 36593
สาย 0
ขาด 0