สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/7 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 38 คน
Date : 2018-10-24
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

2 จตุพร 36676
สาย 0
ขาด 0

3 จิตรภัทร 36679
สาย 0
ขาด 0

4 จิรภัทร์ 36681
สาย 0
ขาด 1

5 ชววัฒน์ 36697
สาย 0
ขาด 1

6 ชัยพฤกษ์ 36699
สาย 23
ขาด 1

7 ชินวัตร 36703
สาย 0
ขาด 0

8 ณัฐนนท์ 36713
สาย 0
ขาด 0

9 พงศ์ทรัพย์ 36802
สาย 0
ขาด 2

10 พงศ์พิศาล 36803
สาย 0
ขาด 9

11 พรรคพล 36807
สาย 1
ขาด 2

12 รวิพล 36845
สาย 12
ขาด 4

13 ศุภณัฐ 36879
สาย 2
ขาด 1

14 สุรสิทธิ์ 36893
สาย 0
ขาด 9

15 เสาวภาคย์ 36894
สาย 0
ขาด 2

16 อนันดา 36898
สาย 0
ขาด 4

17 อนันต์สิทธิ์ 36899
สาย 0
ขาด 1

18 อรชน 36903
สาย 0
ขาด 1

20 การะเกด 36928
สาย 0
ขาด 0

21 ญาณาทิพ 36972
สาย 0
ขาด 0

22 ณัฏฐนิชา 36981
สาย 2
ขาด 2

23 ธนัญญา 36997
สาย 0
ขาด 0

24 ธวัลพร 37000
สาย 0
ขาด 0

25 นพณัฐ 37011
สาย 0
ขาด 0

26 นิสาชล 37022
สาย 0
ขาด 1

27 ปานระวี 37043
สาย 2
ขาด 5

28 ปิยาภรณ์ 37047
สาย 14
ขาด 3

29 พรนัชชา 37057
สาย 0
ขาด 0

30 พิมพ์ชนก 37073
สาย 0
ขาด 0

31 ภคนันท์ 37082
สาย 0
ขาด 0

32 ภคพร 37083
สาย 0
ขาด 0

33 ภัทราภรณ์ 37088
สาย 1
ขาด 4

34 ภัสราพร 37092
สาย 0
ขาด 1

35 วิภาพร 37138
สาย 2
ขาด 1

36 ศิรินาถ 37147
สาย 0
ขาด 0

37 ศุภิสรา 37150
สาย 2
ขาด 2

38 สุพรรณษา 37164
สาย 0
ขาด 0

39 สุรีย์พร 37170
สาย 0
ขาด 0

40 อตินุช 37176
สาย 1
ขาด 0