สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/7 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2020-05-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤษฎายุทธ 37278
สาย 1
ขาด 0

2 กฤษฎิล 37279
สาย 23
ขาด 2

3 กัมปนาท 37285
สาย 14
ขาด 3

4 คุณาวุธ 37292
สาย 23
ขาด 3

5 ชินดนัย 37317
สาย 9
ขาด 1

6 ณัฐพัชร์ 37334
สาย 3
ขาด 0

7 ธีรเดช 37382
สาย 13
ขาด 22

8 นนทภัทร 37384
สาย 0
ขาด 1

9 นวรัตน์ 37388
สาย 18
ขาด 7

10 นาวิน 37391
สาย 3
ขาด 3

11 นิติภูมิ 37394
สาย 6
ขาด 0

12 ปุณมนัส 37413
สาย 2
ขาด 1

13 พีระพงศ์ 37433
สาย 0
ขาด 1

15 ฤทธิ์ไกร 37460
สาย 29
ขาด 1

16 ศิรสิทธิ์ 37479
สาย 1
ขาด 1

17 สุวิชา 37508
สาย 0
ขาด 1

18 หาญณรงค์ 37510
สาย 1
ขาด 1

19 อนุชิต 37517
สาย 0
ขาด 1

20 อัครพล 37522
สาย 1
ขาด 0

21 กัลยรักษ์ 37548
สาย 0
ขาด 2

22 จุฑารัตน์ 37576
สาย 1
ขาด 2

23 เจนจิรา 37579
สาย 0
ขาด 0

24 ชดาพร 37582
สาย 0
ขาด 1

25 ชนมน 37584
สาย 0
ขาด 0

26 ชนิกานต์ 37587
สาย 0
ขาด 0

27 ชิชา 37594
สาย 5
ขาด 2

28 ญาณัจฉรา 37599
สาย 0
ขาด 0

29 ณัฏฐณิชา 37610
สาย 0
ขาด 0

30 ณัฐพร 37616
สาย 0
ขาด 0

31 ดวงหทัย 37619
สาย 0
ขาด 0

32 นฤมล 37644
สาย 0
ขาด 0

33 ปรายลดา 37665
สาย 0
ขาด 3

34 ปิยฉัตร 37675
สาย 3
ขาด 6

35 พฤษภา 37688
สาย 0
ขาด 0

36 วนิสา 37734
สาย 0
ขาด 1

37 วิภารัตน์ 37750
สาย 0
ขาด 2

38 สุธาสินี 37777
สาย 0
ขาด 0

39 อารยา 37813
สาย 1
ขาด 0

40 อุบลวรรณ 37817
สาย 0
ขาด 1