สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/7 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2021-04-11
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เฉลิมลาภ 37922
สาย 0
ขาด 9

2 ชวิศ 37926
สาย 3
ขาด 5

3 ฐานะบดินทร์ 37933
สาย 0
ขาด 2

4 ณภัทร 37940
สาย 1
ขาด 5

5 ทรงพล 37962
สาย 2
ขาด 0

6 เทอดศักดิ์ 37968
สาย 0
ขาด 1

7 ธนากร 37989
สาย 0
ขาด 10

8 ธีรภัทร 38003
สาย 0
ขาด 4

9 ธีระเดช 38004
สาย 1
ขาด 0

10 นุรดีน 38021
สาย 0
ขาด 16

11 ภิชพน 38077
สาย 0
ขาด 0

12 ยอดมนูญ 38085
สาย 0
ขาด 0

13 วรฤทธิ์ 38101
สาย 1
ขาด 4

14 วุฒิชัย 38116
สาย 1
ขาด 1

15 ศดิศ 38121
สาย 1
ขาด 9

16 ศลาฆิน 38123
สาย 0
ขาด 4

17 อภิชน 38156
สาย 0
ขาด 4

18 กนกพร 38169
สาย 0
ขาด 0

19 กำเนิดพลอย 38192
สาย 1
ขาด 1

20 กิตติยา 38194
สาย 0
ขาด 1

21 ชนารินทร์ 38213
สาย 14
ขาด 6

22 ชวิศา 38221
สาย 0
ขาด 6

23 ชุติกาญจน์ 38227
สาย 0
ขาด 0

24 ณิชานันท์ 38253
สาย 0
ขาด 1

25 ธัญญาเรศ 38272
สาย 0
ขาด 7

26 น้องปีใหม่ 38292
สาย 0
ขาด 13

27 บัญธิตา 38294
สาย 0
ขาด 1

28 เบญญา 38296
สาย 0
ขาด 2

29 ปพิชญา 38302
สาย 0
ขาด 0

30 พรวิมล 38327
สาย 0
ขาด 3

31 ภัสทรารินทร์ 38350
สาย 0
ขาด 4

32 มุขริน 38357
สาย 0
ขาด 1

33 ริญญาภัทร์ 38366
สาย 0
ขาด 2

34 ลีราวดี 38373
สาย 0
ขาด 7

35 สิริกร 38415
สาย 0
ขาด 0

36 สิริยากร 38418
สาย 0
ขาด 1

37 อนงค์นาฏ 38441
สาย 0
ขาด 1

38 อนัญญา 38442
สาย 0
ขาด 8

39 อรจิรา 38448
สาย 0
ขาด 2

40 แอนนา 38468
สาย 0
ขาด 0