สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/6 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2019-02-16
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กมลพัฒน์ 36659
สาย 0
ขาด 3

2 กันตพัฒน์ 36666
สาย 3
ขาด 10

3 จิรายุ 36687
สาย 0
ขาด 1

4 ชลธาร 36696
สาย 6
ขาด 0

5 ชาญวุฒิ 36700
สาย 0
ขาด 3

6 ณฐกร 36707
สาย 0
ขาด 2

7 ณัฐนนท์ 36712
สาย 16
ขาด 11

8 ณัฐวุฒิ 36718
สาย 0
ขาด 3

9 ธีรภัทร์ 36759
สาย 1
ขาด 3

10 ปฏิวัติ 36774
สาย 1
ขาด 1

11 ปรมินทร์ 36778
สาย 2
ขาด 1

12 พศวินท์ 36811
สาย 1
ขาด 4

13 พศวีร์ 36812
สาย 1
ขาด 6

14 พิรุณฤทธิ์ 36818
สาย 1
ขาด 7

15 ภากร 36830
สาย 1
ขาด 1

16 มานะชัย 36840
สาย 0
ขาด 0

17 วีรภัทร 36863
สาย 0
ขาด 1

18 ศิริวัฒน์ 36874
สาย 0
ขาด 7

19 สหรัฐ 36886
สาย 7
ขาด 1

20 อิทธิพล 36911
สาย 0
ขาด 0

21 อินทัช 36913
สาย 0
ขาด 1

22 ขวัญข้าว 36936
สาย 0
ขาด 0

23 จรรยพร 36938
สาย 0
ขาด 0

24 จิรนันท์ 36944
สาย 1
ขาด 0

25 ชนกนันท์ 36959
สาย 2
ขาด 0

26 ณฤดี 36979
สาย 4
ขาด 0

27 ธัญพิชชา 37005
สาย 0
ขาด 1

28 บุณยพร 37026
สาย 7
ขาด 4

29 พรรษา 37062
สาย 0
ขาด 5

30 พิพัฒชา 37072
สาย 8
ขาด 2

31 มนทิตา 37094
สาย 0
ขาด 0

32 ลักษณารีย์ 37116
สาย 0
ขาด 1

33 วงเดือน 37117
สาย 1
ขาด 1

34 วนิดา 37121
สาย 0
ขาด 1

35 วรัญญา 37126
สาย 0
ขาด 0

36 วรัญญา 37128
สาย 0
ขาด 1

37 วริษา 37134
สาย 0
ขาด 1

38 สุชานาถ 37159
สาย 2
ขาด 0

39 สุนิสา 37163
สาย 2
ขาด 2

40 อภิวรรณ 37183
สาย 0
ขาด 6