สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/6 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2021-04-11
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กิติพัฒน์ 37903
สาย 0
ขาด 3

2 จิรศักดิ์ 37919
สาย 0
ขาด 8

3 ชนะพล 37924
สาย 4
ขาด 6

4 ณดล 37936
สาย 0
ขาด 0

5 ณัฐกาญจน์ 37946
สาย 0
ขาด 3

6 ณัฐพงษ์ 37950
สาย 0
ขาด 8

7 ธนาธิป 37992
สาย 1
ขาด 23

8 ธีรดนย์ 38001
สาย 2
ขาด 33

9 นครินทร์ 38007
สาย 0
ขาด 18

10 นราธิป 38013
สาย 1
ขาด 21

11 นันทวัฒน์ 38016
สาย 0
ขาด 1

12 ปรัชญา 38029
สาย 0
ขาด 4

13 พิริยะวัตติ์ 38054
สาย 0
ขาด 0

14 วชรชัย 38097
สาย 0
ขาด 7

15 วชิรวิชญ์ 38098
สาย 0
ขาด 1

16 ศุภณัฐ 38128
สาย 0
ขาด 0

17 สรวิศ 38138
สาย 0
ขาด 0

18 สิทธิพร 38141
สาย 0
ขาด 8

19 กนกวรรณ 38171
สาย 0
ขาด 0

20 กัญญาณัฐ 38179
สาย 0
ขาด 0

21 กันต์กนิษฐ์ 38183
สาย 0
ขาด 9

22 ขวัญจิรา 38202
สาย 8
ขาด 5

23 จิณัฐตา 38205
สาย 0
ขาด 0

24 จิรนันท์ 38206
สาย 0
ขาด 3

25 ชลชนก 38217
สาย 0
ขาด 0

26 โชติกา 38229
สาย 0
ขาด 0

27 ธนพร 38262
สาย 0
ขาด 4

28 ธัญชนก 38270
สาย 1
ขาด 1

29 เบญญาภา 38299
สาย 0
ขาด 2

30 ปภาวดี 38304
สาย 0
ขาด 8

31 ประภาพร 38306
สาย 0
ขาด 5

32 ปาริตา 38315
สาย 0
ขาด 18

33 วริศรา 38388
สาย 0
ขาด 11

34 ศศิกานต์ 38399
สาย 0
ขาด 0

35 สุพรรธิชา 38430
สาย 0
ขาด 17

36 อรอุมา 38451
สาย 4
ขาด 15

37 อัฐภิญญา 38457
สาย 7
ขาด 18

38 อารยา 38461
สาย 6
ขาด 16

39 อารียา 38462
สาย 4
ขาด 13

40 อินทิพร 38463
สาย 0
ขาด 10