สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/6 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2020-08-09
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กิติพัฒน์ 37903
สาย 0
ขาด 1

2 จิรศักดิ์ 37919
สาย 0
ขาด 0

3 ชนะพล 37924
สาย 1
ขาด 1

4 ณดล 37936
สาย 0
ขาด 0

5 ณัฐกาญจน์ 37946
สาย 0
ขาด 0

6 ณัฐพงษ์ 37950
สาย 0
ขาด 0

7 ธนาธิป 37992
สาย 1
ขาด 1

8 ธีรดนย์ 38001
สาย 0
ขาด 0

9 นครินทร์ 38007
สาย 0
ขาด 0

10 นราธิป 38013
สาย 0
ขาด 0

11 นันทวัฒน์ 38016
สาย 0
ขาด 1

12 ปรัชญา 38029
สาย 0
ขาด 0

13 พิริยะวัตติ์ 38054
สาย 0
ขาด 0

14 วชรชัย 38097
สาย 0
ขาด 0

15 วชิรวิชญ์ 38098
สาย 1
ขาด 0

16 ศุภณัฐ 38128
สาย 0
ขาด 0

17 สรวิศ 38138
สาย 0
ขาด 0

18 สิทธิพร 38141
สาย 0
ขาด 0

19 กนกวรรณ 38171
สาย 0
ขาด 0

20 กัญญาณัฐ 38179
สาย 0
ขาด 0

21 กันต์กนิษฐ์ 38183
สาย 0
ขาด 0

22 ขวัญจิรา 38202
สาย 0
ขาด 0

23 จิณัฐตา 38205
สาย 0
ขาด 0

24 จิรนันท์ 38206
สาย 0
ขาด 0

25 ชลชนก 38217
สาย 0
ขาด 0

26 โชติกา 38229
สาย 0
ขาด 0

27 ธนพร 38262
สาย 0
ขาด 0

28 ธัญชนก 38270
สาย 0
ขาด 0

29 เบญญาภา 38299
สาย 0
ขาด 0

30 ปภาวดี 38304
สาย 0
ขาด 0

31 ประภาพร 38306
สาย 0
ขาด 2

32 ปาริตา 38315
สาย 0
ขาด 0

33 วริศรา 38388
สาย 0
ขาด 0

34 ศศิกานต์ 38399
สาย 0
ขาด 0

35 สุพรรธิชา 38430
สาย 0
ขาด 0

36 อรอุมา 38451
สาย 0
ขาด 0

37 อัฐภิญญา 38457
สาย 0
ขาด 0

38 อารยา 38461
สาย 0
ขาด 0

39 อารียา 38462
สาย 0
ขาด 1

40 อินทิพร 38463
สาย 0
ขาด 0