โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/6 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 50 คน
Date : 2018-03-21
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤษดา 36093
สาย 0
ขาด 2

2 กิตติพัทธ์ 36103
สาย 0
ขาด 0

3 กิติชัย 36106
สาย 2
ขาด 3

4 กีรติ 36107
สาย 4
ขาด 11

5 จิระพัฒน์ 36124
สาย 0
ขาด 0

6 ชวินทร์วุฒิ 36136
สาย 1
ขาด 0

7 ชิษณุพงษ์ 36150
สาย 3
ขาด 2

8 ธุวพัส 36202
สาย 0
ขาด 5

9 นพชัย 36204
สาย 0
ขาด 3

10 นรินทร์ 36208
สาย 1
ขาด 3

11 ระพีพัฒน์ 36264
สาย 2
ขาด 1

12 วรายุทธ์ 36271
สาย 1
ขาด 0

13 วรินทร 36272
สาย 0
ขาด 5

14 สมพงษ์ 36294
สาย 3
ขาด 3

15 สรยุทธ์ 36296
สาย 1
ขาด 0

16 สิรวิชญ์ 36302
สาย 0
ขาด 1

17 สิรวิชญ์ 36303
สาย 0
ขาด 2

18 สิริโชติ 36304
สาย 2
ขาด 0

19 สุภกร 36308
สาย 0
ขาด 0

20 อนันต์ยศ 36324
สาย 0
ขาด 0

21 อนิวรรต 36326
สาย 8
ขาด 13

22 อภิวุฒิ 36335
สาย 0
ขาด 1

23 อภิสิทธิ์ 36336
สาย 0
ขาด 0

24 อำพล 36341
สาย 0
ขาด 0

25 เอกรินทร์ 36345
สาย 0
ขาด 0

26 กัญญ์วรา 36355
สาย 0
ขาด 0

27 กิตติยา 36360
สาย 0
ขาด 1

28 ชุติมา 36383
สาย 0
ขาด 0

29 ณัฐรินีย์ 36397
สาย 0
ขาด 0

30 ดลพรรณ 36404
สาย 2
ขาด 0

31 ธัญฤดีนันท์ 36417
สาย 0
ขาด 1

32 ธันยกานต์ 36420
สาย 0
ขาด 6

33 ธาริณี 36422
สาย 0
ขาด 2

34 นพมาศ 36427
สาย 0
ขาด 1

35 ปภาวรินท์ 36452
สาย 0
ขาด 3

36 พรไพลิน 36478
สาย 2
ขาด 0

37 ภัทรนันท์ 36501
สาย 7
ขาด 2

38 ภัสสร 36504
สาย 7
ขาด 5

39 มนัสนันท์ 36509
สาย 1
ขาด 1

40 รวีภัทร์ 36517
สาย 0
ขาด 0

41 รุ่งทิวา 36521
สาย 6
ขาด 0

42 รุ่งนภา 36522
สาย 1
ขาด 1

43 วรรณพร 36530
สาย 0
ขาด 0

44 ศศิวรรณ 36550
สาย 2
ขาด 0

45 ศิรินทิพย์ 36553
สาย 0
ขาด 0

46 สลิลลาวัลย์ 36565
สาย 0
ขาด 1

47 สิริธร 36568
สาย 0
ขาด 0

48 สิริรัตน์ 36569
สาย 0
ขาด 0

49 สุทธิดา 36574
สาย 0
ขาด 0

50 โสภิษฐกาญจน์ 36589
สาย 10
ขาด 1