สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/5 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2021-01-25
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กานต์รพี 37897
สาย 1
ขาด 2

2 ชยานุวัฒน์ 37925
สาย 1
ขาด 0

3 ชิติสรรค์ 37928
สาย 0
ขาด 6

4 ณัฏฐพล 37944
สาย 0
ขาด 12

5 ณัฐวัฒน์ 37952
สาย 2
ขาด 2

6 ธเนส 37994
สาย 2
ขาด 0

7 นนทกร 38008
สาย 0
ขาด 0

8 พลกฤต 38046
สาย 0
ขาด 2

9 พศวีร์ 38049
สาย 0
ขาด 2

10 พีรพัฒน์ 38056
สาย 0
ขาด 0

11 ภัทรธร 38069
สาย 3
ขาด 1

12 รัชชานนท์ 38089
สาย 0
ขาด 0

13 วรรคเดช 38100
สาย 0
ขาด 2

14 ศุภกรณ์ 38127
สาย 0
ขาด 0

15 สิริภัทร 38144
สาย 0
ขาด 0

16 อุดมศักดิ์ 38163
สาย 0
ขาด 2

17 เอกวิน 38165
สาย 0
ขาด 1

18 จุฑามาศ 38208
สาย 0
ขาด 0

19 ชญานี 38210
สาย 0
ขาด 0

20 ชฎามาศ 38211
สาย 0
ขาด 0

21 ฑิติยา 38235
สาย 2
ขาด 0

22 ณัฎฐณิชา 38240
สาย 0
ขาด 20

23 ณัฐภัสสร 38251
สาย 0
ขาด 0

24 ธัญชนก 38269
สาย 1
ขาด 6

25 ธิดาพร 38276
สาย 0
ขาด 0

26 ธิติยา 38278
สาย 0
ขาด 1

27 นิจษา 38290
สาย 0
ขาด 1

28 ปิยาภัทร์ 38318
สาย 2
ขาด 1

29 ไปรมอร 38321
สาย 0
ขาด 0

30 พรนภัส 38324
สาย 2
ขาด 3

31 ภาวิณี 38354
สาย 0
ขาด 1

32 รุจิรา 38369
สาย 1
ขาด 9

33 วรัทยา 38385
สาย 3
ขาด 2

34 วราภรณ์ 38386
สาย 2
ขาด 2

35 สุริษา 38436
สาย 0
ขาด 3

36 อรฉัตร 38449
สาย 0
ขาด 1

37 อริสา 38453
สาย 1
ขาด 1

38 อัครญา 38455
สาย 0
ขาด 5

39 อารยา 38460
สาย 0
ขาด 0

40 ยุวดี 38481
สาย 1
ขาด 3