สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/5 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2019-10-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤษณะ 37281
สาย 0
ขาด 9

2 จุลจักษ์ 37301
สาย 5
ขาด 1

3 เจริญ 37302
สาย 0
ขาด 0

4 ณฐนนท์ 37325
สาย 0
ขาด 0

5 ณัฐภูมิ 37337
สาย 0
ขาด 0

6 ดราเทพ 37342
สาย 0
ขาด 1

7 ธนกฤต 37353
สาย 0
ขาด 0

8 ธนดล 37354
สาย 2
ขาด 2

9 ธนากร 37370
สาย 1
ขาด 5

10 นครินทร์ 37383
สาย 5
ขาด 1

11 นวพล 37386
สาย 0
ขาด 1

12 นาวี 37392
สาย 0
ขาด 1

13 ปริภัทร์ 37401
สาย 1
ขาด 10

14 พงศ์ศิริ 37416
สาย 0
ขาด 2

15 พีรพัฒน์ 37431
สาย 1
ขาด 0

16 พีรภัทร 37432
สาย 1
ขาด 2

17 รณกร 37450
สาย 0
ขาด 4

18 ศุภกร 37481
สาย 0
ขาด 2

19 สรยุทธ 37485
สาย 0
ขาด 1

20 สุปริญญา 37501
สาย 0
ขาด 0

21 สุรชัย 37502
สาย 0
ขาด 1

22 อนาวิล 37516
สาย 0
ขาด 1

23 อัมรินทร์ 37523
สาย 0
ขาด 1

24 กุลณี 37554
สาย 2
ขาด 2

25 จิราภรณ์ 37572
สาย 1
ขาด 6

26 ชนกนันท์ 37583
สาย 0
ขาด 0

27 ณัฐวลัย 37617
สาย 1
ขาด 0

28 ธนพร 37627
สาย 0
ขาด 0

29 นริศรา 37641
สาย 0
ขาด 0

30 นุชบา 37652
สาย 0
ขาด 1

31 ปรียาภรณ์ 37667
สาย 0
ขาด 1

32 พรชิตา 37681
สาย 1
ขาด 0

33 พิชชาภรณ์ 37693
สาย 0
ขาด 0

34 เมษา 37715
สาย 0
ขาด 4

35 รัตติกร 37720
สาย 25
ขาด 8

36 ลลนา 37730
สาย 0
ขาด 0

37 ศศินา 37758
สาย 0
ขาด 2

38 สุชญา 37774
สาย 0
ขาด 0

39 อารตี 37812
สาย 0
ขาด 0

40 วัชราภรณ์ 37878
สาย 8
ขาด 8