โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/5 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 50 คน
Date : 2018-03-21
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤตภาส 36088
สาย 0
ขาด 1

2 กฤตวัฏ 36089
สาย 0
ขาด 2

3 กวิน 36095
สาย 0
ขาด 0

4 คมคณิต 36116
สาย 0
ขาด 2

5 ชนะพงศ์ 36129
สาย 0
ขาด 0

6 ชนะพล 36130
สาย 2
ขาด 5

7 ชัยมงคล 36140
สาย 0
ขาด 3

8 ชานนท์ 36148
สาย 0
ขาด 9

9 ณัฐกานต์ 36155
สาย 0
ขาด 0

10 ณัฐวุฒิ 36160
สาย 0
ขาด 0

11 ดวงกมล 36162
สาย 0
ขาด 0

12 ธิติวุฒิ 36193
สาย 0
ขาด 2

13 นภจร 36206
สาย 0
ขาด 1

14 ปรมพล 36217
สาย 0
ขาด 1

15 พศุตม์ 36239
สาย 0
ขาด 0

16 พิริยะพงศ์ 36244
สาย 2
ขาด 1

17 ภูรินท์ 36256
สาย 0
ขาด 2

18 ภูวรินทร์ 36259
สาย 0
ขาด 2

19 โภคิน 36260
สาย 6
ขาด 5

20 รัตนะ 36269
สาย 0
ขาด 2

21 วสุพล 36273
สาย 1
ขาด 1

22 ศุภกิตติ์ 36290
สาย 0
ขาด 1

23 สรยุทธ์ 36295
สาย 1
ขาด 2

24 สุภิเดช 36309
สาย 1
ขาด 1

25 อนุวัฒน์ 36331
สาย 0
ขาด 0

26 กนกพร 36347
สาย 2
ขาด 3

27 ญาณิศา 36384
สาย 1
ขาด 0

28 ณัฐชา 36390
สาย 0
ขาด 2

29 ณัฐวศา 36399
สาย 1
ขาด 0

30 ธนัญญา 36411
สาย 0
ขาด 2

31 นพรดา 36428
สาย 3
ขาด 4

32 นิชานันท์ 36439
สาย 0
ขาด 1

33 เนตรหทัยชนก 36444
สาย 1
ขาด 0

34 บุญยาพร 36446
สาย 0
ขาด 60

35 ปนิตา 36451
สาย 1
ขาด 0

36 ปิยาวรรณ 36467
สาย 0
ขาด 0

37 พรทิตา 36473
สาย 1
ขาด 15

38 พศิกา 36479
สาย 0
ขาด 6

39 พัชรา 36481
สาย 0
ขาด 2

40 พีร์ณภัทร 36495
สาย 1
ขาด 1

41 วรางคณา 36532
สาย 0
ขาด 32

42 วราภรณ์ 36534
สาย 0
ขาด 2

43 วีรยา 36546
สาย 1
ขาด 4

44 ศุจีภรณ์ 36556
สาย 0
ขาด 0

45 สมิตา 36560
สาย 0
ขาด 0

46 สรัญญา 36562
สาย 0
ขาด 0

47 สาริศา 36566
สาย 5
ขาด 7

48 สุธิมา 36577
สาย 1
ขาด 5

49 สุมินตรา 36587
สาย 4
ขาด 8

50 อัฉรา 36602
สาย 2
ขาด 6