สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/5 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2021-04-11
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กานต์รพี 37897
สาย 4
ขาด 4

2 ชยานุวัฒน์ 37925
สาย 1
ขาด 2

3 ชิติสรรค์ 37928
สาย 0
ขาด 15

4 ณัฏฐพล 37944
สาย 0
ขาด 43

5 ณัฐวัฒน์ 37952
สาย 4
ขาด 2

6 ธเนส 37994
สาย 4
ขาด 2

7 นนทกร 38008
สาย 0
ขาด 2

8 พลกฤต 38046
สาย 0
ขาด 3

9 พศวีร์ 38049
สาย 0
ขาด 4

10 พีรพัฒน์ 38056
สาย 0
ขาด 1

11 ภัทรธร 38069
สาย 4
ขาด 2

12 รัชชานนท์ 38089
สาย 0
ขาด 0

13 วรรคเดช 38100
สาย 0
ขาด 3

14 ศุภกรณ์ 38127
สาย 0
ขาด 0

15 สิริภัทร 38144
สาย 3
ขาด 2

16 อุดมศักดิ์ 38163
สาย 2
ขาด 5

17 เอกวิน 38165
สาย 3
ขาด 1

18 จุฑามาศ 38208
สาย 1
ขาด 2

19 ชญานี 38210
สาย 0
ขาด 0

20 ชฎามาศ 38211
สาย 0
ขาด 0

21 ฑิติยา 38235
สาย 3
ขาด 0

22 ณัฎฐณิชา 38240
สาย 0
ขาด 51

23 ณัฐภัสสร 38251
สาย 0
ขาด 0

24 ธัญชนก 38269
สาย 4
ขาด 10

25 ธิดาพร 38276
สาย 0
ขาด 2

26 ธิติยา 38278
สาย 2
ขาด 3

27 นิจษา 38290
สาย 0
ขาด 1

28 ปิยาภัทร์ 38318
สาย 6
ขาด 3

29 ไปรมอร 38321
สาย 0
ขาด 1

30 พรนภัส 38324
สาย 5
ขาด 5

31 ภาวิณี 38354
สาย 0
ขาด 2

32 รุจิรา 38369
สาย 3
ขาด 15

33 วรัทยา 38385
สาย 4
ขาด 5

34 วราภรณ์ 38386
สาย 4
ขาด 6

35 สุริษา 38436
สาย 2
ขาด 4

36 อรฉัตร 38449
สาย 2
ขาด 3

37 อริสา 38453
สาย 1
ขาด 3

38 อัครญา 38455
สาย 2
ขาด 8

39 อารยา 38460
สาย 0
ขาด 3

40 ยุวดี 38481
สาย 8
ขาด 3