สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/4 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 35 คน
Date : 2021-04-11
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ไททั้น 37970
สาย 0
ขาด 2

2 ธนกร 37971
สาย 1
ขาด 0

3 นพรัตน์ 38009
สาย 0
ขาด 0

4 นาคิณ 38017
สาย 0
ขาด 0

5 บุญรอด 38023
สาย 0
ขาด 0

6 พีรภัทร 38058
สาย 1
ขาด 0

7 ภคิน 38064
สาย 0
ขาด 5

8 ภพธร 38065
สาย 0
ขาด 0

9 ภัทรดนัย 38068
สาย 1
ขาด 1

10 วรดร 38099
สาย 0
ขาด 2

11 สิริภาส 38145
สาย 6
ขาด 1

12 หิมาลัย 38149
สาย 0
ขาด 2

13 อรรถวุฒิ 38157
สาย 0
ขาด 0

14 กนกวรรณ 38170
สาย 0
ขาด 6

15 เกวลิน 38198
สาย 0
ขาด 1

16 ชนัญชิดา 38212
สาย 0
ขาด 1

17 ชนิกานต์ 38214
สาย 0
ขาด 1

18 ชลธิชา 38218
สาย 1
ขาด 0

19 ชวิศา 38220
สาย 0
ขาด 0

20 เด่นดาว 38256
สาย 5
ขาด 1

21 ทิพรัตน์ 38258
สาย 0
ขาด 0

22 นรีรัตน์ 38284
สาย 0
ขาด 1

23 พัชรินทร์ 38331
สาย 0
ขาด 2

24 พิลาสลักษ์ 38340
สาย 0
ขาด 0

25 ภัทรินทร์ 38349
สาย 0
ขาด 6

26 มนัญชยาณ์ 38356
สาย 1
ขาด 1

27 มุต์ฑิตาต์ 38358
สาย 0
ขาด 0

28 รวิภาส 38363
สาย 1
ขาด 1

29 รุ่งธิญา 38370
สาย 0
ขาด 0

30 วริศรา 38389
สาย 0
ขาด 0

31 วริสรา 38391
สาย 0
ขาด 1

32 ศศิรากร 38403
สาย 0
ขาด 1

33 สิราลักษณ์ 38414
สาย 0
ขาด 0

34 สุณิสา 38424
สาย 0
ขาด 2

35 สุธาทิพย์ 38426
สาย 0
ขาด 5