โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/4 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 50 คน
Date : 2018-03-21
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กำเนิดทรัพย์ 36098
สาย 21
ขาด 4

2 กิตติศักดิ์ 36104
สาย 2
ขาด 2

3 จิรวัฒน์ 36122
สาย 0
ขาด 4

4 ชัยวิวัฒน์ 36145
สาย 0
ขาด 0

5 ดุลภากร 36164
สาย 0
ขาด 2

6 ทัศนชัย 36168
สาย 0
ขาด 5

7 ธณกร 36169
สาย 11
ขาด 2

8 ธนิสร 36186
สาย 0
ขาด 3

9 ธีรภัทร 36200
สาย 0
ขาด 0

10 นพดล 36205
สาย 14
ขาด 3

11 ปฏิพล 36214
สาย 3
ขาด 5

12 ปรินทร์ 36220
สาย 0
ขาด 7

13 ปองพล 36224
สาย 0
ขาด 2

14 ปองพล 36225
สาย 0
ขาด 2

15 พงศ์ภวัฒน์ 36233
สาย 0
ขาด 1

16 พลัฏฐ์ 36238
สาย 0
ขาด 6

17 พันกร 36241
สาย 3
ขาด 5

18 ภวันศักย์ 36249
สาย 5
ขาด 2

19 รัชต 36266
สาย 0
ขาด 0

20 วิวิธชัย 36278
สาย 0
ขาด 1

21 วีระวุฒิ 36280
สาย 0
ขาด 0

22 สิทธิพงษ์ 36300
สาย 1
ขาด 3

23 อนุชา 36327
สาย 3
ขาด 9

24 อภิรักษ์ 36334
สาย 2
ขาด 2

25 จินตวี 36369
สาย 0
ขาด 1

26 จิฬาภรณ์ 36371
สาย 0
ขาด 1

27 ชลธิชา 36377
สาย 0
ขาด 1

28 ชิตาภา 36380
สาย 1
ขาด 4

29 ฐานิตา 36387
สาย 0
ขาด 3

30 ณัชชา 36389
สาย 0
ขาด 2

31 ณัฐสรณ์ 36400
สาย 10
ขาด 0

32 ณิชาพัชร์ 36403
สาย 1
ขาด 1

33 ธีรนาฏ 36424
สาย 0
ขาด 6

34 นภัสสร 36429
สาย 0
ขาด 4

35 นภัสสร 36430
สาย 1
ขาด 0

36 ปรางค์ทิพย์ 36455
สาย 0
ขาด 1

37 ปริณาย์ 36457
สาย 0
ขาด 0

38 ปัญญวรรณ 36460
สาย 0
ขาด 0

39 ผกามาศ 36471
สาย 0
ขาด 0

40 พรชนก 36472
สาย 0
ขาด 4

41 พัชราภา 36482
สาย 1
ขาด 0

42 พิมลพรรณ 36493
สาย 0
ขาด 1

43 ฟ้าประทานพร 36498
สาย 0
ขาด 0

44 ภาสิริ 36507
สาย 0
ขาด 1

45 รุจิรา 36519
สาย 0
ขาด 1

46 ลักษณ์นารา 36526
สาย 0
ขาด 3

47 วันวิสา 36539
สาย 0
ขาด 0

48 สุภาพร 36583
สาย 0
ขาด 0

49 อรชร 36596
สาย 0
ขาด 0

50 อัญชลี 36603
สาย 0
ขาด 0