สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/4 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2020-05-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ชญานนท์ 37307
สาย 1
ขาด 5

2 ฐิติพัฒน์ 37321
สาย 0
ขาด 1

3 ฐิติวัฒน์ 37322
สาย 7
ขาด 8

4 ทักษ์ดนัย 37347
สาย 1
ขาด 0

5 ธนวันต์ 37365
สาย 0
ขาด 0

6 ปรเมศร์ 37403
สาย 0
ขาด 3

7 ปิยะวัฒน์ 37412
สาย 0
ขาด 4

8 พชร 37418
สาย 0
ขาด 1

9 พีรณัฐ 37429
สาย 7
ขาด 3

10 ภวินท์ 37437
สาย 2
ขาด 5

11 ยศพันธ์ 37447
สาย 1
ขาด 1

12 ยุทธพิชัย 37448
สาย 0
ขาด 0

13 รัฐชานนท์ 37454
สาย 1
ขาด 11

14 รัฐภูมิ 37455
สาย 0
ขาด 3

15 รัฐศาสตร์ 37456
สาย 0
ขาด 1

16 วรณัน 37463
สาย 0
ขาด 4

17 ศรสรรณ์ 37475
สาย 0
ขาด 2

18 ศุภชัย 37483
สาย 0
ขาด 1

19 สุทธิโชค 37499
สาย 0
ขาด 1

20 สุรยุทธ 37505
สาย 6
ขาด 4

21 อภิศักดิ์ 37521
สาย 0
ขาด 2

22 อิฐศิลา 37525
สาย 0
ขาด 2

23 ณัฐณิชา 37613
สาย 0
ขาด 16

24 เตชินี 37623
สาย 2
ขาด 0

25 ธิดารัตน์ 37635
สาย 1
ขาด 2

26 เนติภรณ์ 37654
สาย 0
ขาด 3

27 ปัทมา 37670
สาย 0
ขาด 0

28 เปรมสิริ 37677
สาย 14
ขาด 15

29 พรชนิตย์ 37680
สาย 0
ขาด 4

30 พรรณปพร 37683
สาย 0
ขาด 10

31 พิมพ์ชนก 37696
สาย 3
ขาด 3

32 รุ้งนภา 37728
สาย 0
ขาด 1

33 วรรณภา 37737
สาย 0
ขาด 1

34 ศตพร 37754
สาย 4
ขาด 1

35 ศตพร 37755
สาย 4
ขาด 9

36 ศุภิมล 37768
สาย 0
ขาด 1

37 สกุลรัตน์ 37771
สาย 0
ขาด 2

38 สุภัสสรา 37788
สาย 0
ขาด 1

39 หทัยรัตน์ 37795
สาย 0
ขาด 0