สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/4 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2018-10-24
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กิตติวินท์ 36670
สาย 0
ขาด 1

2 ก้องภพ 36674
สาย 0
ขาด 2

3 คมกฤษณ์ 36675
สาย 0
ขาด 10

4 ชนาวัฒน์ 36692
สาย 0
ขาด 1

5 ชยานนท์ 36694
สาย 2
ขาด 0

6 ชัยชนะ 36698
สาย 0
ขาด 3

7 ณฐกร 36708
สาย 0
ขาด 0

8 ณัฐวุฒิ 36719
สาย 4
ขาด 3

9 ธนัทธรณ์ 36740
สาย 0
ขาด 1

10 ธนากร 36744
สาย 1
ขาด 12

11 ธนโชติ 36749
สาย 0
ขาด 0

12 ธนโชติ 36750
สาย 0
ขาด 4

13 นันท์นภัส 36770
สาย 0
ขาด 9

14 ปัญญพัฒน์ 36787
สาย 0
ขาด 2

15 ปิยะกร 36789
สาย 0
ขาด 0

16 พงศธร 36800
สาย 7
ขาด 0

17 ภาสกร 36832
สาย 12
ขาด 2

18 วิชยุตม์ 36861
สาย 18
ขาด 22

19 ศรายุธ 36869
สาย 3
ขาด 2

20 อชิตพล 36897
สาย 1
ขาด 0

21 อรรถพล 36904
สาย 0
ขาด 1

22 อัครพล 36907
สาย 0
ขาด 0

23 เกศณี 36932
สาย 0
ขาด 0

24 แก้วตา 36935
สาย 0
ขาด 0

25 จิราทร 36947
สาย 0
ขาด 5

26 ชฎารัตน์ 36958
สาย 0
ขาด 1

27 ชาลินี 36968
สาย 0
ขาด 2

28 ธิษตยา 37009
สาย 0
ขาด 1

29 นิชนันท์ 37015
สาย 1
ขาด 1

30 เนตรชนก 37024
สาย 0
ขาด 3

31 ปวรา 37035
สาย 0
ขาด 1

32 ปิยธิดา 37046
สาย 0
ขาด 0

33 พัชรินทร์ 37067
สาย 0
ขาด 0

34 พิชามณชุ์ 37071
สาย 0
ขาด 1

35 วรินดา 37131
สาย 0
ขาด 3

36 ศุภิสรา 37151
สาย 1
ขาด 0

37 สิริยากร 37156
สาย 0
ขาด 4

38 อสิรญา 37188
สาย 0
ขาด 3

39 อัญชิสา 37190
สาย 0
ขาด 1

40 อินกมล 37196
สาย 0
ขาด 0